СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Виконавча влада як одна з гілок державної влади ... 5
1.1. Поняття виконавчої влади та її ознаки ... 5
1.2. Конституційно-правові засади організації державної виконавчої влади в Україні ... 8
Розділ 2. Правовий статус органів виконавчої влади в Україні ... 10
2.1. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади ... 10
2.2. Центральні органи виконавчої влади як органи спеціальної компетенції ... 15
2.3. Органи виконавчої влади на місцях та їх повноваження ... 22
Розділ 3. Місце органів виконавчої влади в системі з іншими органами держави ... 29
3.1. Взаємодія із Президентом України, Верховною Радою України ... 29
3.2. Взаємозв'язок із органами місцевого самоврядування ... 31
3.3. Адміністративно-правова реформа щодо системи органів виконавчої влади: сучасний стан та перспективи ... 33
Висновки ... 39
Список використаних джерел ... 41

Для придбання курсової роботи "Система органів виконавчої влади" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Система органів виконавчої влади"

Курсова робота "Система органів виконавчої влади" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Система органів виконавчої влади", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Система органів виконавчої влади" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Система органів виконавчої влади" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕНСІЯ ДЕРЖАВНА - (лати. pensio - платіж) - регулярна грошова виплата, яка виготовляється у встановленому законом порядку певним категоріям громадян з соціальних фондів і інших джерел, призначених для цих цілей. Основними видами П.г. є трудові і соціальні пенсії. До трудових пенсій згідно з Законом РФ від 20 листопада 1990 р. № 340-1 "Про державні пенсії" відносяться П.г.: по старості; по інвалідності; з нагоди втрати годувальника; за вислугу років. Відповідно, основами для пенсійного забезпечення служать певні факти юридичні; досягнення певного віку; настання інвалідності; смерть годувальника; тривале. ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ - договір, внаслідок якого постачальник-продавець, що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в зумовлений термін або терміни вироблювані або товари, що закупаються ним покупцю для використання в підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або інакшим подібним використанням. Д.п. - один з видів договору купівлі-продажу. Вироблений російською господарською і правовою практикою. Широко використовується в законодавстві Росії починаючи з XVII в. У радянський період був основним договором, що регулював зобов'язання по передачі. Агентурної роботи психологія - Один з напрямів психології, що вивчає закономірності конспіративної поведінки різних категорій осіб і їх використання при виконанні задач, що стоять перед правоохоронними органами і спецслужбами. На справедливій думку І.І. Карпеца, агентурний апарат використовується як засіб проникнення в "глибинні, ретельно приховані або замасковані процеси зародження протиправних дій на стадії формування наміру. Психологічний зміст цього виду діяльності визначається специфічними способами їх рішення, які не повинні виявляти істинних цілей діяльності і забезпечувати неможливість. АУДИТОР РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - посадова особа, передбачена Конституцією РФ. Згідно ст. 102 і 103, Державна Дума призначає на посаду і звільняє від посади Голови Рахункової палати і половину складу її аудиторів, а заступника Голови Рахункової палати і іншу половину це аудиторів призначає Пораду Федерації. Згідно з Федеральним законом "Про Рахункову палату Російській Федерації" від 18 листопада 1994 р. Рахункова палата РФ є постійно діючим органом державного фінансового контролю, Федеральними Зборами РФ, що утворюються і підзвітним йому. Рахункова палата РФ складається з Голову, заступника Голови і 12 аудиторів. Вони.
Кожна вагома структурна частина курсової "Система органів виконавчої влади" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР - один з видів творів, що охороняються авторським правом. А.п. являє собою зафіксований на матеріальному носії твір, що складається з рухомих зображень, що сприймаються зорово; наявність звуку при цьому необов'язково. До А.п. відноситься кіно-, тілі- і відеофільми, зафіксовані на матеріальному носії телепередачі, клипи, диафильми, слайд-фільми і т.п. Окремий кадр фільму (передачі) не входить в поняття А.п. А.п. має дві особливості: в їх створенні бере участь велике число авторів; для їх створення потрібно великі матеріальні витрати, які звичайно здійснюють не автори, а виготівники - фізичні або. МОВА ДЕРЖАВНА - мова органів державної влади, установ, підприємств і організацій, мова, на якій здійснюється судочинство, ведеться навчання в школах, середніх спеціальних і вищих учбових закладах держави. У відповідності зі ст 68 Конституції РФ Я. м. на всій території РФ є російська мова. 25 жовтня 1991 р. ухвалені Закон (діє в редакції від 5 червня 1998 р.) і Декларація про мови народів РСФСР. Конституція РФ передбачає, що республіки в складі РФ мають право встановлювати свої У органах державної влади, місцевого самоврядування, в державних установах республік вони вживаються поряд з РФ (але не замість нього). УГОДА ПРО ПЕРЕДАЧУ ПОВНОВАЖЕНЬ - правова форма взаємного делегування (передачі) органами виконавчої влади РФ і її суб'єктів частини їх повноважень. Федеральний закон від 24 червня 1999 р. "Про принципи і порядок розмежування предметів ведіння і повноважень між органами державної влади Російській Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації" передбачає: 1) передачу федеральними органами виконавчої влади частини своїх повноважень органам виконавчої влади суб'єкта РФ, якщо це не суперечить Конституції РФ і федеральним законам; 2) передачу органами виконавчої влади суб'єкта РФ частини своїх.
У вступі курсової "Система органів виконавчої влади" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИБОРЧА ЗАСТАВА - грошовий внесок особи, висуненої або висуваючого себе кандидатом в депутати або на виборну посаду. Застосовується в ряді країн (Великобританія, Канада, Франція, Японія і інш.). Смисл И. з. - в певній мірі стримати претензії тих, хто має мало шансів бути вибраним, однак "рветься" в кандидати, щоб отримати популярність, зробити собі рекламу і т. п. Крім того, І. з. - засіб уникнути інших способів добитися реєстрації кандидатом в депутати або на виборну посаду, як правило, більш виснажливих (наприклад, збір підписів виборців). У РФ И. з. введений в 1999 р. внесенням доповнень в Федеральний закон "Про.

РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА - держава, в якій забезпечується конституційне визнання і гарантування регіональної (територіальної) автономії. Р.г. створюється при умові здійснення политико-територіальної регіональної реформи, внаслідок якої територія унітарної цілісної держави поділяється на великі адміністративно-територіальні одиниці з наданням їм самостійності в політичній і законодавчій сферах, а також права на самоорганизацию. Відповідно регіональною є держава, в якій гарантована політична самостійність територіальної автономії. Будучи слідством регионализации, Р.г., на відміну від федеративної держави, утвориться на інакших. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗВИЧАЙ - правило, що використовується в конституційних відносинах поряд з конституційними нормами. Потрібно виділити дві групи К. про.: правила, що ще не війшли в число конституційних норм, однак належні рано або пізно включенню в їх коло (наприклад, свобода маніфестацій передбачає не тільки право провести збори, мітинги, демонстрації, ходи, але і пікетування: до включення відповідного уточнення в конституцію в даному питанні виходили із звичайної норми, тепер про це прямо сказано в ст. 31 Конституції РФ); правила, які не можуть увійти в коло конституційних норм, оскільки вони з більш гнучких.
Список літератури курсової "Система органів виконавчої влади" - більше 20 джерел. Імідж - [від англ. image - образ] - цілісне бачення конкретного соціального об'єкта, побудоване на базі його стереотипизированного сприйняття, емоційно забарвлене схематизированний образ цього об'єкта, представлений в свідомості його соціального оточення. Термін "імідж" частіше за все використовується, коли мова йде про конкретну особистість. У той же час нерідко це поняття застосовується і відносно групи, організації, товару, професії і т. п. Так, наприклад, організація, що конструктивно розвивається, особливо якщо цей процес протікає у виразно просоциальном напрямі. Біхевіорізм - (англ. behavior - поведінка) - напрям в психології, центрований на вивченні поведенческих реакцій і їх детермінант. Зародження даного напряму пов'язане з експериментами американських дослідників початку XX в. Е. Торндайка і Д. Уотсона, а також з вченням І. П. Павлова про рефлекси. Остаточне оформлення як самостійну концепцію бихевиоризм отримав в трудах Б. Скиннера. Згідно з представленнями останнього, людина виявляє собою свого роду "чорний ящик", внутрішній зміст якого практично недоступно об'єктивному науковому дослідженню. Це відноситься як до власне психічних, так і до.

Антисоціальна особистість - (antisocial personality) Пошук біологічних чинників, лежачих в основі А. з., все частіше признається головною н. задачею. Один аспект таких исслед., що збудив як значний інтерес, так і спори, стосується впливу патологічних генотипів на антисоціальну поведінку. З всіх казок про "погані гени" дві самі славнозвісні - об Джуках (Jukes) і Каллікаках (Kallikaks). Річард Л. Дагдейл, наглядач в нью-йоркской в'язниці, провів ретельне генеалогічне исслед. сім'ї Джуков. Його повідомлення, що з'явилося в 1877 р.: "Джуки: історія злочинів, бідняцтва, хвороб і спадковості" (The Jukes: А study in crime, pauperism.
Посилання в тексті роботи "Система органів виконавчої влади" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. F90-F98 Емоційні розлади і розлади поведінки, що починаються звичайно в дитячому і підлітковому віці - Протягом багатьох років добре відома проблема розходження у поглядах між різними національними школами відносно меж гиперкинетического розладу. Ці відмінності детально обговорювалися на зустрічах радників ВІЗ і інших експертів. У МКБ-10 гиперкинетическое розлад визначається більш широко, ніж в МКБ-9. Інша відмінність дефініції МКБ-10 полягає у виділенні відносного значення окремих симптомів, створюючих гиперкинетический синдром; оскільки як основа для дефініції використовувалися останні емпіричні дані, то можна обгрунтовано вважати, що в МКБ-10 вона значно поліпшена. Альтернативні педагогічні системи - (alternative educational systems) У 1960-е і 1970-е рр. А. п. з. і гуманистические форми навчання/вчення привернули до себе особливу увагу. Це була реакція проти обмежень традиційної освіти, до-ой сконцентровано на інтелектуальних аспектах вчення і на оволодінні базовими знаннями і уміннями. Альтернативні підходи звичайно робили акцент на емоційній стороні процесу навчання/вчення і приділяли увагу, напр., почуттям, цінностям, інтересам, переконанням і життєвому досвіду уч-ця. Але головна мета альтернативних підходів - інтеграція пізнавальної і емоційної сфери, незважаючи на те що мн. з них, що. Детермінізм ¦ индетерминизм - (determinism / indeterminism) У філософії поняття детермінізму несе в собі елемент необхідності: всі речі в цьому світі повинні відбуватися саме так, неначе вони відбуваються внаслідок попередніх ним причин. Ця ідея є центральною для науки, що затверджує, що якби нам були відомі всі чинники, причетні до деякої грядущої події, його настання можна було б точно передбачити; і навпаки, якщо подія відбувається, означає воно неминуче. Кожна річ і кожна подія у всесвіті визначаються - і завжди будуть визначатися - законами природи, к-рі можна встановити за допомогою наукових методів. Що стосується челов.

Антіципаторная нудота - (anticipatory nausea) Проведення химиотерапии (XT) у ракових хворих часто супроводиться такими побічними ефектами, як нудота і блювота, що є прямим слідством застосування цитотоксических препаратів. Звичайно посттерапевтическая нудота (ПТ) знімається антиеметическими або анксиолитическими коштами. У нек-рих пацієнтів нудота наступає до прийому цитостатиков. Вони реагують на запах в клініці, на сестер, що готують шкіру до ін'єкції, або навіть на сам вигляд лікарні. Цей ефект наз. А. т. У ряді випадків А. т. і посттерапевтическая нудота і блювота спричиняють за собою відмову від XT. Перша модель. Театр психологічний - метод психотерапії, що використовує систему театральних коштів з метою дослідження і/або корекції суб'єктивної психол. реальність клієнта, його поведінки, О. В теперішній час Т. п. розвивається в 2 осн. формах: 1) театр як психотерапевтична система (клінічна ролеві гра, що використовує в своєму арсеналі разл. методи імітаційного моделювання поведінки (behavioral simulations), драмотерапия і театральна психотерапія); 2) театр як дослідницька лабораторія (терапевтичний театр Я. Л. Морено, психодрама і психол. театр Ж. Дюрана). Завдяки специфічності своєї функц. і організаційної структури. САРКОИДОЗ - (доброякісний лимфогранулематоз, сар-коид Бека, хвороба Бенье-Бека-Шаумяна)-системне захворювання, близьке до ретикулозам. При цьому захворюванні частіше за все здивовуються лімфатичні залози, особливо медиастинальні, подчелюстні, шийні і інші периферичні і лімфатичні вузли, а також внутрішні органи - легкі, печінка, селезінка, бруньки, серце, шкіра і інш. При саркоидозе розвивається специфічна гранулема, що має різну величину і нагадуючу милиарні горбики при туберкульозі. Ці горбики мають желтовато-серовато-синюшний колір. При мікроскопічному дослідженні видно різко окреслені або. ПСИХОЛОГІЯ ВІКОВА - галузь психології, що вивчає закономірності етапів психічного розвитку і формування особистості в зв'язку з віком - протягом онтогенеза людини від народження до старості. Нині виділяються такі розділи психології вікової є: 1) психологія дитяча (=> дитинство); 2) психологія підлітка (-> вік підлітковий); 3) психологія юності (=> юність); 4) психологія віку зрілого - психологія взрослости (=> зрілість); 5) геронтопсихология (-> старість). Кожний віковий етап характерний тими специфічно віковими задачами освоєння зовнішнього світу і культури, кои вирішуються за допомогою.