СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Національна безпека України та роль Служби безпеки у її забезпеченні.....6
1.1. Стратегія національної безпеки України: цілі, завдання, механізми реалізації.....6
1.2. Завдання, засади та правові підстави діяльності Служби безпеки України.....10
Розділ 2. Особливості організації діяльності Служби безпеки України.....13
2.1. Система і організація діяльності Служби безпеки України.....13
2.2. Кадри Служби безпеки України.....16
2.3. Повноваження Служби безпеки України.....17
2.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.....23
Розділ 3. Проблема реформування Служби безпеки України в сучасних умовах.....26
3.1. Реформування правоохоронної системи України.....26
3.2. Реформування спеціальних служб.....32
Висновки.....35
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Служба безпеки України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Служба безпеки України"

Курсова робота "Служба безпеки України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Служба безпеки України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Служба безпеки України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Служба безпеки України" і призначений виключно для пошукових систем.

МІНІСТЕРСТВО - центральний орган державного управління, що здійснює керівництво певною його галуззю і очолюваний міністром (див.). Найменування "міністерство" для центральних органів, керівних окремими галузями державного управління, введено в СРСР законом, прийнятим 15 березня 1946 р. на 1-й сесії Верховної Поради СРСР II скликання. Воно замінило колишнє найменування - народний комісаріат (див.). Колишнє найменування виникло в перший період існування Радянської держави, коли відбувалася корена ломка старої державної машини і встановлювалися нові, радянські форми державного життя. У ході розвитку. БУРЯТИЯ (Республіка Бурятія) - згідно з ст. 1 Конституцією Би., прийнятої Верховним Советом Б. 22 лютого 1994 р., суверенна демократична правова держава в складі РФ. У ст. 60 Конституції говориться, що Би., освічена внаслідок реалізації права бурятской нації на самовизначення, захищає інтереси усього багатонаціонального народу республіки. Відносини між органами державної влади Б. і РФ є конституційно-договірними (ст. 60). Державно-правовий статус і територія Б. не можуть бути змінені без її згоди. Така зміна здійснюється шляхом референдуму; при цьому рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше за. ЗЕМСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ - система місцевого управління в Росії. 1) 3. з. було введено у другій половині 16 в. Разом з губним самоврядуванням (див. Губні установи) воно замінило систему годівлі (див.), що не відповідала інтересам помісного дворянства і купецтва. 3. з. вводилося передусім в районах з переважаючим черносошним селянством (т. е. селянством, що експлуатувалося безпосередньо феодальною державою). Органами 3. з. були земські старости, або "улюблені голови", земські дяки і земські судді (див.). Вони мали адміністративно-фінансові і судові функції. Діяльність органів 3. з. була направлена на забезпечення. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПО СУКУПНОСТІ ВИРОКІВ - крім загальних початків призначення покарання підкоряється специфічним правилам, регламентованим в ст. 70 УК РФ: 1. При призначенні покарання по сукупності вироків до покарання, призначеного по останньому вироку суду, частково або повністю приєднується невідбута частина покарання по попередньому вироку суду. 2. Остаточне покарання по сукупності вироків у випадку, якщо воно менш суворе, ніж позбавлення свободи, не може перевищувати максимального терміну або розміру, передбаченого для даного вигляду покарання Загальною частиною УК РФ. 3. Остаточне покарання по сукупності вироків у вигляді.
Кожна вагома структурна частина курсової "Служба безпеки України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОДАТОК НА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВ - один з податків суб'єктів Російської Федерації. Об'єктом оподаткування є основні кошти, нематеріальні активи, за-, паси і витрати, що знаходяться на балансі платника. Платниками податку на майно є: підприємства, установи (включаючи банки і інші кредитні організації) і організацій, в тому числі з іноземними інвестиціями, що вважаються юридичними особами по законодавству Російській Федерації; філіали і інші аналогічні підрозділи вказаних підприємств, установ і організацій, що мають окремий баланс і розрахунковий (поточний) рахунок; компанії, фірми, будь-які інші організації (включаючи повні. НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ - громадяни РФ, вибрані у встановленому законом порядку для участі у відправленні правосуддя судами першої інстанції по цивільних і карних справах. Участь громадян у відправленні правосуддя передбачена п. 5 ст. 32 Конституції РФ, ФКЗ РФ від 31 грудня 1996 р. № 1-ФКЗ "Про судову систему Російській Федерації", а також відповідним процесуальним законодавством. До судово-правової реформи 90-х рр. в судочинстві без яких-небудь вилучень діяв принцип колегіальності, який у всіх судах першої інстанції реалізовувався шляхом участі у відправленні правосуддя 1 професійного судді і 2 Н.е. Реформа внесла в цей. Агресивність в зарубіжних психологічних концепціях - В роботах психологів психоаналитической орієнтації (З. Фрейд, А. Адлер, Е. Фромм, К. Хорні, У Шутц і інш. А. розглядається як першопричина насильних злочинів. А - поведінка, метою якого є нанесення шкоди деякому об'єкту або людині, виникаюче, на думку представників психоаналитической орієнтації, внаслідок того, що по різних причинах не отримують реалізації що деякі початкові, природжені неусвідомлюються потяга, що і викликає до життя агресивну енергію руйнування. У якості таких і влечений З. Фрейд, що подавляються, що неусвідомлюються розглядав лібідо, А Адлер - прагнення до влади, до.
У вступі курсової "Служба безпеки України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГАРОФАЛО (GAROFALO) Рафаель - (1851-1934) - італійський юрист, поряд з Ломброзо і Феррі що заснував антропологічну школу карного права. Г., що мав спадковий титул барона, читав лекції на юридичному факультеті в Неаполе, був президентом суду і королівським прокурором, займав в кінці своєї судової кар'єри пост голови Касаційного суду - вищого судового органу в Італії, після чого став членом сенату, де виступав з самих консервативних позицій, в тому числі і при обговоренні проектів карних кодексів. На відміну від лікаря Ломброзо, що зробив акцент на антропологічних дослідженнях, Г. як юрист-практик зосередився на розробці.

Демократичний режим - це один з видів політичного режиму, при якому населення бере участь в здійсненні державної влади, приймаючи рішення більшістю з урахуванням інтересів меншини. Ознаки демократичного режиму: 1) населення бере участь в формуванні і здійсненні державної влади за допомогою прямої (коли громадяни, наприклад, на референдумі безпосередньо приймають рішення з найважливіших питань суспільного життя) і представницької демократії (коли народ реалізовує свою владу через вибирані ним представницькі органи); 2) рішення приймаються більшістю з урахуванням інтересів меншини; 3) базується на цивільному. ПРАВО СПРАВЕДЛИВОСТІ - (англ. lаw of Equity) Правова система, що діяла в Англії з XIV в. паралельно з системою загального права. Складалося поступово в зв'язку з тим, що через крайній формалізм загального права громадяни часто не мали можливості звернутися з позовом в королівські суди. У цих випадках або при невдоволенні прийнятим рішенням вони могли звернутися до короля з проханням "про милість і справедливість". Розглядалися такі прохання в суді лорда-канцлера. Оскільки цей суд не був пов'язаний нормами загального права, вважалося, що він керується принципами справедливості (звідси назва "суд.
Список літератури курсової "Служба безпеки України" - більше 20 джерел. АНГІНА - (син.: гострий тонзиліт) - гостре инфекцпонно-аллергпческое захворювання з переважною поразкою піднебінних миндалин. Запальний процес може локалізуватися і в інших скупченнях лимфоидной тканини глотки - в язичной, глоточной миндалинах, бічних валиках (язичная, ретроназальная ангіна, ангіна бічних валиків), а, також в області гортані (гортанна ангіна). Захворюванню схильні діти дошкільного і шкільного віку, а також дорослі у віці до 35 - 40 років. Відмічаються виражені сезонні підйоми захворюваності у весняний і осінній періоди. Збуджувачами найчастіше є стрептокок, стафилококк, пневмококк. ЛОМІВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ - Борис Федорович Ломів народився 28 січня 1927 р. в Нижньому Новгороде. Вже під час навчання в школі він відрізнявся високим рівнем інтелекту, працьовитістю і допитливістю. До того ж, вчачись в старших класах, він зацікавився психологією. Його мрія - займатися любимим предметом - збулася, коли він поступив в Ленінградський державний університет на факультет психології. У той час на факультеті працювали і читали лекції багато які найвідоміші психологи, в тому числі А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов і Б.Г. Ананьев. Під час навчання в університеті Б. Ф. Ломов дуже активно займався науковою роботою, вже в той.

ПСИХОПАТІЇ - природжені і стійкі аномалії характеру, патологічний склад особистості в більшій або меншій мірі перешкоджаючий адаптації людини в суспільстві. Основними діагностичними критеріями служать: 1) тотальність патологічних рис вдачі, які виявляються в будь-якій обстановці (будинку, на роботі і т. д.); 2) стабільність патологічних рис, які виявляються в дитячому віці і зберігаються до періоду зрілості; 3) соціальна дезадаптация є слідством саме патологічних рис вдачі, а не зумовлена несприятливими умовами середи. Походження в більшості випадків неоднозначне: грають роль і патологічна.
Посилання в тексті роботи "Служба безпеки України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УМОВНО-РЕФЛЕКТОРНА ТЕРАПІЯ СЕЛТЕРА - Фундатором розділу поведенческой психотерапії, який зараз носить назву "тренінг самоствердження", вважається Селтер (Salter А.). Спираючись на вчення І. П. Павлова про класичні умовні рефлекси, використовуючи передусім уявлення про збудження і гальмування застосовно до поведінки, в своїй книзі "Умовно-рефлекторна терапія" (1949) Селтер запропонував програму для роботи з пацієнтами, що володіють досить обмеженим репертуаром стереотипів поведінки і тому що переживають почуття неповноцінності, що мають труднощі в реалізації своїх звичайних бажань, що характеризуються дефіцитом. МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ - (англ. mass communication; від лати. communicatio - повідомлення, передача) - систематичне поширення спеціально підготовлених, маючої соціальну значущість повідомлень, з цілями задоволення інформаційних потреб масової аудиторії (широких верств населення) і впливу на поведінку, аттитюди, погляди, переконання, думки людей; технічно здійснюється за допомогою різноманітних коштів: друк, радіо, ТВ і інш. У соціології М. до. часто розглядається як вигляд соціальної комунікації, під якою розуміється діяльність, зумовлена системою соціально-значущих норм і оцінок, зразків і правил. кокаїн - [cocaine] - Алкалоїд, отриманий з листя коки або синтезований з екгонина або його дериватов. Гидрохлорид кокаїну широко використовувався як анестетик місцевої дії в стоматології, офтальмології і хірургіях вуха, горла і носа, оскільки його сильна сосудосуживающее дія допомагає зменшити місцеву кровотечу. Кокаїн є могутнім стимулятором центральної нервової системи, що використовується в немедичних цілях, щоб викликати ейфорию або пильнування; неодноразове споживання викликає залежність. Кокаїн, або "кок", збувається у вигляді білих напівпрозорих кристалічних пластівців або порошку ( "нагар".

Трансперсональний підхід до людини Станіслава Грофа - Емпіричне підтвердження трансперсонального підходу до розуміння людини далі 30-літні дослідження Станіслава Грофа. Він довів, що в сфері свідомості людини немає чітких меж і обмежень, проте корисно виділити чотири області психіки, лежачі за межами нашого звичайного досвіду свідомості: 1. сенсорний бар'єр; 2. індивідуальне несвідоме; 3. рівень народження і смерті (перинатальні матриці); 4. трансперсональная область. На думку С. Грофа, трансперсональні явища виявляють зв'язок людини з космосом - взаємовідношення, в цей час незбагненний. Можна передбачити з цього приводу, що десь в ході перинатального. Неофемінізм - ідеологія, лозунги якої направлені на подолання традиційних уявлень про те, що головне призначення жінок - продовження роду, що основне значення їх життя зводиться до виконання репродуктивних функцій, а тому народження дітей є їх головний обов'язок. Услід за радикальними феміністками ХIХ в. Неофеминистки наполягають на тому, що материнство з категорії "обов'язку"; потрібно перенести в категорію "права" жінок. У цьому контексті вони домагаються визнання права на попередження вагітності, можливості її переривання, ставлять питання про "свідоме материнство" і "планування сім'ї". БИАС-ТЕСТ ВИЗНАЧЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИСТЕМ - Людиною репрезентативная система, якій віддається перевага- це та система, якою він частіше за все сприймає інформацію про мир. Одним з методів визначення репрезентативних систем є БИАС-тест, описаний в 1982 р. (Льюїс (Lewis В. А.), Пуцелік (Pucelik F.)). У кожному наступному твердженні поставте цифру 4 поруч з фразою, що краще усього описує вас, і цифру 1 поруч з фразою, яка вам не підходить. Проробіть це з кожним з 5 блоків тверджень. Наприклад: I. Когда я приймаю важливі рішення, то засновуюся на: - своїх емоціях, почуттях (3) - тому, як, я чув, вирішуються подібні питання (1) - тому розв'язанні. НАПРАВЛЕНЕ І ФАНТАЗУЮЧЕ МИСЛЕННЯ - (Directed and fantasy thinking; Gerichtetes und Phantasiedenken) - поняття, введені Юнгом для опису різноманітних форм розумової діяльності і різних способів, за допомогою яких психічне виражає саме себе. "Особливо напружений хід думок протікає більш або менш в словесній формі, тобто так, як якби хотілося його висловити, викласти або переконати будь-кого в його правильності. Такий хід думок явно звернений зовні. У цьому значенні для нас логічне мислення, що протікає у відомому напрямі, є дійсним мисленням, тобто мисленням, пристосованим до дійсності <...> Ми називаємо таке мислення також.