Смертна кара

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні та історико-соціальні аспекти інституту смертної кари.....5
1.1. Соціальні теорії щодо проблеми смертної кари.....5
1.2. Поняття смертної кари.....12
Розділ 2. Існування інституту смертної кари в Україні.....18
2.1. Правове регулювання права на життя в Україні.....18
2.2. Проблема існування смертної кари в Україні.....20
Розділ 3. Дискусійні елементи щодо існування смертної кари в українському соціумі.....26
3.1. Аргументи прихильників смертної кари.....26
3.2. Аргументи супротивників смертної кари.....28
3.3. Співмірність смертної кари та довічного позбавлення волі.....34
Висновки.....36
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Смертна кара" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Смертна кара"

Курсова робота "Смертна кара" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Смертна кара", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Смертна кара" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Смертна кара" і призначений виключно для пошукових систем.

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР - згідно з ст. 819 ГК РФ договір, по якому банк або інакша кредитна організація (кредитор) зобов'язуються надати грошові кошти (кредит) позичальнику в розмірі і на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї. До відносин по К.д. застосовуються правила, передбачені ГК РФ для договору позики, якщо інакше не передбачене самій ГК РФ і не витікає з істоти К.д. Предметом К.д. можуть бути тільки грошові знаки, виражені в національній грошовій одиниці (рублях РФ). Валюта іноземна може бути предметом К.д., укладеного на території РФ її. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ - контрольні медичні обстеження стану здоров'я працівників; один з найважливіших компонентів первинної профілактики професійних і професіонально зумовлених захворювань. у відповідності зі ст. 21 основ законодавства Російської федерації про охорону здоров'я громадян (від 22 липня 1993 р. № 5487-1) і зі ст. 213 Трудового кодексу Російської Федерації з метою попередження професійних захворювань працівники окремих професій, виробництв, підприємств, установ і організацій, перелік яких затверджується Урядом Рф, проходять обов'язкові попередні і періодичні М. про. Порядок проведення попередніх і. ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЬНИЦЬ - один з основних видів тимчасового користування землею, при якому власник землі сам безпосередньо не використовує її, а передає орендарю за договором за певну плату. Договірний статус А.з.у. відрізняє її від інших видів користування землею - постійного (безстрокового), довічного успадкованого володіння, де режим землекористування встановлюється нормами закону в бездоговірному порядку. По повноті і визначеності своїх прав і обов'язків орендар займає більш вигідне положення в порівнянні із звичайним користувачем, що отримав землю від держави на основі адміністративно-правового акту (рішення). ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ - цивільно-правовий договір, по якому одна сторона (повірений) зобов'язується здійснити від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Д.п. нарівні з агентським договором і договором комісії відноситься до так званих посередницьких договорів. Права і обов'язки по операції, довершеній повіреним, виникають безпосередньо у довірителя (ст. 971 ГК РФ). Приведене визначення воспринято вітчизняним законодавцем з ГК Франції 1804 р. Д.п. відомий і ГК РСФСР; отримав подальший розвиток в зв'язку з введенням інституту комерційного представництва. Як самостійний вигляд договору Д.п. відомий.
Кожна вагома структурна частина курсової "Смертна кара" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Встановлення факту знаходження особи на утриманні -  Встановлення даного факту має юридичне значення для отримання спадщини, призначення пенсії з нагоди втрати годувальника, відшкодування шкоди, якщо допомога, що надається була для заявника постійним і основним джерелом коштів для існуванню. Отже, в предмет доведення входять:  1) встановлення факту отримання особою постійної допомоги від вмерлого, якщо ця допомога була основним джерелом існування. Тут важливі дві обставини: постійний характер допомоги, що надається і допомога як основне джерело існування;  2) наявність заробітної плати, стипендії, пенсії у заявника і її співвідношення з. ТЕХНІКИ - ПРОГРАМІСТ - Посадові обов'язки. Виконує роботу по забезпеченню механізованої і автоматизованої обробки поступаючої в обчислювальний (інформаційно - обчислювальний) центр (ВЦ, ИВЦ) інформації, розробки технології рішення економічних і інших задач виробничого і науково - дослідницького характеру. Бере участь в проектуванні систем обробки даних і систем математичного забезпечення машини. Виконує підготовчі операції, пов'язані із здійсненням обчислювального процесу, веде спостереження за роботою машин. Складає прості схеми технологічного процесу обробки інформації, алгоритми рішення задач, схеми комутації. Присяжні як група - В одних тільки Сполучених Штатах 300 000 разів в році маленькі групи, що складаються з 3 мільйонів чоловік, покликані виконати обов'язку присяжних, збираються разом і шукають групове рішення (Kagehiro, 1990)/ чи Зазнають вони тим же соціально-психологічним впливам, що і інші приймаючі рішення групи, - впливу більшості і меншини, групової поляризації, груповому мисленню? Дослідники з США Гаррі Калвен і Ганс Цайзел (Harry Kalven & Hans Zeisel, 1996) повідомляють, що з імовірністю приблизно в 2/3 на початку обговорення думки присяжних відносно вердикту не будуть співпадати один з одним.
У вступі курсової "Смертна кара" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНА ГЕРОЛЬДИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - один з підрозділів Адміністрації Президента РФ. Освічена Указом Президента від 25 липня 1994 р. з метою забезпечення в Російській Федерації єдиної державної політики в області геральдики. Указом від 12 лютого 1998 р. перетворена у відділ Управління кадрової політики Президента РФ (в цей час - Управління кадрів). Згідно з Положенням про П. РФ, її основними задачами є: геральдичне забезпечення у встановленому порядку роботи по створенню і використанню офіційних символів РФ і суб'єктів РФ, створенню знамен і прапорів, державних і відомчих нагород, формених костюмів військовослужбовців і інакших.

ДЕВАЛЬВАЦІЯ - (від лати. de - пониження і valeo - мати значення, коштувати) -1) пониження офіційного курсу національної (регіональної, міжнародної) грошової одиниці по відношенню до світового грошового стандарту, валютам інших країн або міжнародним валютним рахунковим одиницям (СДР, ЕКЮ), а раніше (до середини 70-х років) і до золота, зменшення реального золотого змісту грошової одиниці внаслідок інфляції, дефіциту платіжного балансу. Д. може бути визнана урядом країни офіційно, в законодавчому порядку. При такій, т.н. відкритої Д., уряд перетворює її в засіб зміцнення своєї валюти шляхом вилучення із звертання. НОРМАТИВНІ АКТИ, РЕГУЛЮЮЧІ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ - принципові питання трудових відносин визначені Конституцією РФ 1993 р. У відповідності зі ст. 37 Конституції РФ труд вільний. Кожний має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до труда, вибирати рід діяльності і професію. Примусовий труд заборонений. Кожний має право на труд в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни, на винагороду за труд без якої б те не було дискримінації і не нижче за встановлений федеральним законом мінімальний розмір оплати труда, а т.ж. право на захист від безробіття. Признається право на індивідуальні і колективні трудові спори з використанням встановлених.
Список літератури курсової "Смертна кара" - більше 20 джерел. СВІДОМІСТЬ (В ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЗНАЧЕННІ) - А) Ньому.: Bewusstheit. - Франц.: conscience (psychologique). -Англ.: the attribute (або the fact) of being conscious. - Ісп.: el estar consciente. - Італ.: consapevolezza. - Португ.: об estar consciente. У) Ньому.: Bewusstsein. - Англ.: consciousness. - Ісп.: conciencia psicol?gica. - Італ.: coschienza. - Португ.: consci?ncia psicol?gica. про А) У описовому значенні слова: якість актуальності, що характеризує готівку сприйняття (зовнішні і внутрішні) в загальній сукупності психічних явищ. БИ) Згідно метапсихологической теорії Фрейд, свідомість є функція певної системи - Сприйняття-Свідомість. МОДЕЛЬ ГЛИБИННИХ І ЗОВНІШНІХ СТРУКТУР МОВИ - універсальна модель теорії мови, яку розробив в 1950-60-х рр. амер. лінгвіст, філософ і психолог Аврам Ноам Хомський (Chomsky, рід. 1928). Передбачається, що єдина глибинна смислова структура може мати безліч різних зовнішніх формулювань. Правила взаємного перетворень зовнішніх (поверхневих; англ. surface) і глибинних (англ. deep) структур вводяться за допомогою теорії породжуючих граматик (граматики перетворень; англ. transformational grammar). Розглянемо просту фразу типу "гравець ударив по м'ячу". Ясно, що значення цієї фрази в принципі не зміниться, якщо вона буде мати вигляд.

ІНФАНТИЛЬНІСТЬ (INFANCY) - Хоч Фрейд використав термін "інфантильний" для позначення феноменів усього дитячого періоду, інфантильність в сучасному вживанні відноситься до періоду перших трьох років життя. У цей період дитина переходить від стану повної психічної і фізичної залежності до індивідуального буття з автономною регуляцией почування себе і інших, здатністю вербального спілкування і вираження внутрішньої реальності, незалежністю в багатьох областях психічного функціонування. До кінця періоду інфантильність повинні статися важливі досягнення в психічній структурі: дитина повинна чітко диференціювати.
Посилання в тексті роботи "Смертна кара" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Приймальні діти - (adopted children) Існує 2 категорії приймальних дітей: усиновлені всередині сім'ї і усиновлені поза сім'єю. При внутрисемейном усиновленні роль приймальних матерів і/ або батьків беруть на себе кревні родичі, члени сім'ї по браку, часто вітчим (мачуха) приймальної дитини. У цьому випадку бажання усиновити дитини звичайно не є віспи. мотивом. Усиновлення може бути слідством вступу в брак матері або батька дитини, бажання забезпечити рівне положення дітям з сімей двох батьків-одинаків у знову створеній ними сім'ї або ж усвідомлення членами сім'ї необхідності або свого боргу усиновити. УЯВЛЕННЯ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ - Німий.: Vorstellungsrepr?sentanz або -tant. - Франц.: Repr?sentant-repr?sentation. - Англ.: ideational representative. - Ісп.: repr?sentante ideativo. - Італ.: rap-presentanza data da una rappresentazione. - Португ.: reprsentante ideativo. об Уявлення або група уявлень, на яких фіксується потяг в ході історії суб'єкта і за допомогою яких цей потяг вписується в його психіку. об Французьке вираження "repr?sentant-reprsentation" двозначно, оскільки німецьке слово, складене з двох різних іменників, переводиться тут двома однокоренними словами. На жаль, уникнути цієї двозначності і знайти точний. КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДЧУТТІВ - різні форми (способи) логічного угруповання відчуттів ("почуттів", видів чутливості). К. про. тісно пов'язані з класифікаціями рецепторов, органів чуття і сенсорних систем; часто класифікація, скажемо, рецепторов, береться за основу К. о., а К. про. м. би. використана для класифікації органів чуття. Розглянемо ті, що найчастіше використовуються в психології К. про. 1.. Классичеська К. про. (суворо говорячи, просто перелік), що йде від Арістотеля, групує відчуття по 5 видах зовнішніх почуттів (зір, слух, нюх, смак і дотик). Про "6-м почуття" див. Психологія сліпих. У 1826 р. Е.

Гендерная метафора - це порівняно нове поняття є, з одного боку, окремим випадком тілесної метафори, з іншою, - означає перенесення не тільки фізичних, але і всіх сукупності духовних якостей і властивостей, об'єднаних словами жіночність і мужність, на предмети, безпосередньо з підлогою не пов'язані. Так, в будь-якій міфологічній картині світу присутній ряд бінарних опозицій: верх - низ; світло - пітьма; праве - ліве і т. д. У багатьох філософських системах також має місце ряд полярних категорій: природа - культура; активність - пасивність; раціональність - иррациональность, логіка - емоції; дух - матерія; влада - підкорення. ЕРШОВ - Петро Михайлович (1910-1994) -російський актор, режисер, теоретик театру, дослідник психології людської поведінки. Кандидат мистецтвознавства (1947). У 1935 р. закінчив Театрально-літературну майстерню під керівництвом А.А. Дікого. З 1936 по 1944 р. М. Горького, Фронтового театру і інш. З 1944 р. цілком присвятив себе науково-дослідній, режиссерской і педагогічній роботі. Поставив більш двадцяти спектаклів в різних театрах країни. Викладав в театральних вузах Москви і Владивостоку. Е. вніс значний внесок в розробку ідей К.С. Станіславського про специфіку творчості актора, розробив. ЕТОЛОГИЯ - наука про поведінку тварин, про "біологію поведінки", про общебиологических основи і закономірності поведінки тварин. Поняття і основні принципи її сформульовані в 1895 р. Л. Долло. Розглядає співвідношення природженої поведінки інстинктивної і впливи середи. Один з авторитетних напрямів сучасної біології, розповсюджує свої принципи і на людину; дослідження етологов безпосередньо цікаві і для зоопсихологія (іноді навіть розглядається як варіант зоопсихологія). Укупі із зоопсихологія етология намагається зрозуміти, яким чином природжені механізми, що направляють виникнення і розвиток. Невроз депресивний - невротичний стан, пов'язаний з тривалою психотравмирующей ситуацією, яка виявляє основний внутрішній конфлікт у вигляді необгрунтовано низької самооценкой, з одного боку, і високо розвиненим почуттям відповідальності, з іншою. У вітчизняній психіатрії депресивний невроз розглядають, в основному, як варіант неврастенії, що протікає з вираженою, клінічно значущою пригніченістю настрою. Ряд авторів описують депресивний невроз як психогенно зумовлене зниження настрою в поєднанні з астенічними і інакшими симптомами (Storing, 1938; Weitbrecht, 1952; Muller Hegemann, 1957; і інш.). Розвиток депресивного.