Спадкування за законом

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Підстави спадкування за законом.....5
Розділ 2. Коло спадкоємців за законом.....10
Розділ 3. Особливості реалізації спадкових прав.....22
Висновки.....28
Література.....32

Для придбання курсової роботи "Спадкування за законом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Спадкування за законом"

Курсова робота "Спадкування за законом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Спадкування за законом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Спадкування за законом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Спадкування за законом" і призначений виключно для пошукових систем.

АНТРОПОЛОГІЧНА ШКОЛА КАРНОГО ПРАВА - основа на італійським лікарем-психіатром, професором Чезаре Ломброзо (1835- 1909) у другій половині XIX в. Основна посилка А.ш.у.п. полягає в тому, що злочинність - явище не соціальне, а суто біологічне, внаслідок чого злочинця необхідно вивчати з антропологічної точки зору. У своєму трехтомном творі "Про злочинну людину", що поклала початок антропологічному вченню в карному праві, Ломброзо зробив спробу обгрунтувати теорію природженого і непоправного злочинця. На його думку особа, що здійснила злочин, - це особливий біологічний тип, що має такі антропологічні признаки-стигмати. ОДНОСТОРОННЯ ОПЕРАЦІЯ - різновид операцій, для здійснення яких у відповідності з п. 2 ст. 154 ГК РФ необхідне і досить вираження волі однієї сторони. Найбільш поширені різновиди О.с.: а) складання заповіту; б) видача довіреності; у) відмова від спадщини: г) виконання зобов'язання; д) видача чека; е) публічна обіцянка нагороди; ж) відмова наймодателей (співвласників) від договору майнового найма. Більш детальна класифікація О.с. заснована на характері юридичних наслідків їх здійснення. У залежності від цього виділяють наступні види О.с. О.с., що Встановлюють право, до числа яких відносять: розірвання договору у разі. ТЕРМІНОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР - згідно з Трудовим кодексом Російській Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ, - трудовий договір, що укладається на певний термін: 1) на час виконання обов'язків відсутнього працівника, за яким відповідно до трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісного норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором зберігається місце роботи; 2) на час виконання тимчасових (до двох місяців) робіт; 3) для виконання сезонних робіт, коли внаслідок природних умов робота може призначуватися тільки течією певного періоду (сезону); 4) з. Відкритий ключ електронно-цифрового підпису - унікальна послідовність символів, доступна будь-якому користувачу для підтвердження підпису. Будь-яке зацікавлене обличчя може перевірити за допомогою опублікованого відкритого ключа, що документ підписав саме власник, що документ не спотворений (інакше міняється похідна величина). Таким чином, підробити електронний документ, підписаний е.., істотно складніше, ніж документ на паперовому носії. Захищеним виявляється і сам текст документа, причому не потрібно допомозі експертів для виявлення факту спотворення документа. Перевірка здійснюється суворо математичним шляхом, причому.
Кожна вагома структурна частина курсової "Спадкування за законом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Самовоспітанія осуджених психологічний аспект - Процес самоуправляемого подолання осудженим особових деформацій, формування і розвитку у себе якостей, здібностей, досвіду відповідно до власних ідеалів і суспільних вимог до осіб, що здійснили карні злочини. Суспільні вимоги до громадянина в своїй сукупності утворять соціальну норму, невідповідність якої виступає зовнішньою рушійною силою позитивного розвитку особистості, спонукаючою її внутрішню активність. Сам факт засудження і покарання людини за кримінальне діяння свідчить про суперечність базових характеристик осуджених і соціальної норми. Подолання негативного в. ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ - етап процедури митного оформлення товарів і транспортних засобів, що полягає в тому, що з моменту представлення митному органу РФ товарів і транспортних засобів і до випуску або надання їх в розпорядження особі відповідно до вибраного митного режиму товари і транспортні засоби зберігаються на складах В.х. Момент представлення товарів і транспортних засобів - це дата повідомлення митного органу особою, що перевозить товари, або перевізником або уповноваженими ним особами про прибуття товарів і транспортних засобів в місце доставки (місце виробництва митного оформлення). В.х. завершується, коли митний. Сумісність психологічна співробітників - Сумісність є соціально-психологічною характеристикою групи, що виявляється в здатності її членів погоджувати (робити несуперечливими) свої дії і оптимізувати взаємовідносини в умовах спільної діяльності. Забезпечення групової сумісності є одним з умов створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічна сумісність пов'язана з соотнесенностью професійних і морально-психологічних якостей співробітників. У колективі ПОО виділяються соціально-психологічні умови, що впливають на групову сумісність: раціональний розподіл функцій взаємодіючих.
У вступі курсової "Спадкування за законом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ - обладнане відповідно до вимог виборчого законодавства приміщення в приміщенні, розташованому на території виборчої дільниці. П. для м. безвідплатно надається в розпорядження виборчої комісії розділом відповідної муніципальної освіти. У П. для м. повинен бути зал, де розміщуються ящики для голосування, кабіни або інакші спеціально обладнані місця для таємного голосування або повинні бути придатні для таємного голосування кімнати, оснащені системою освітлення, столами, письмовою приналежністю (за винятком олівців). Безпосередньо в П. для м. або перед ним дільнича виборча комісія обладнує стенд, на.

ПРОПОРЦІЙНА ВИБОРЧА СИСТЕМА - система пропорційного представництва партій і рухів в парламенті, заснована на тому, щоб кожна партія або рух отримували в парламенті або інакшому представницькому органі число мандатів, пропорційне числу голосів, поданих за їх кандидатів на виборах. У РФ це система визначення результатів голосування, вживана при проведенні виборів депутатів Державної Думи по федеральному виборчому округу. П.і.с. використовується там, де кількість місць, що отримуються політичною партією або рухом, блоком, пропорційна числу голосів, поданих за общефедеральні партійні списки в масштабах країни або в рамках одного. Звинувачувальний акт - процесуальний документ, що складається по підсумках дізнання, в якому фіксується і влаштовується доказами обвинувачення, що пред'являється особі, вказуються обставини, пом'якшувальні і обтяжуючі покарання, дані про потерпілого, характері і розмірі заподіяної йому шкоди, список осіб, належних виклику в суд, а також відбивається рішення дізнавача і начальника органу дізнання про напрям карної справи прокурору, а після затвердження акту прокурором - рішення останнього про визнання зафіксованого в йому обвинувачення законним і обгрунтованим, про відсутність перешкод для розгляду даного обвинувачення.
Список літератури курсової "Спадкування за законом" - більше 20 джерел. МЕНІНГІТ ЕПІДЕМІЧНИЙ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНИЙ, АБО МЕНИНГОКОККОВИЙ ЕПІДЕМІЧНИЙ МЕНІНГІТ, - викликається менингококком Вейксельбаума. Це сферичні, розташовані парами грамотрицательні бактерії, звичайно зустрічаються внутрішньоклітинно. Відомі чотири типи менингококка. Найбільше епідеміологічне значення мають типи А і В. Наблюдаются епідемічні спалахи і спорадические випадки захворювання. Захворювання виникає в будь-якому віці, однак найбільш сприйнятливі до менингококковому менінгіту діти у віці до 3 років; з них 75% хворих доводиться на перший рік життя. Захворювання менингококковим менінгітом частіше відбуваються в зимові і весняні місяці. Джерелом інфекції є хворі даною. СВЕРХ-Я - поняття, використане в класичному психоаналізі для позначення що грає важливу роль в житті людини частини, сфери або інстанцій психіки.    Уперше поняття "Сверх-Я" було використано З. Фрейдом в роботі "Я і Воно" (1923). Цим терміном він назвав таку інстанцію в структурі Я, яка як би відділилася від Я і виконує роль спостерігача за ним, ставши цілком самостійною. Однією з її функцій є совість, інший - самоспостерігання. Сверх-Я пред'являє суворі вимоги до Я: воно як би лає, принижує, катує Я, яке боїться суворих покарань. Отже, Сверх-Я являє собою вимоги моралі.    У розумінні З.

Редукционізм - (reductionism) Згідно з ієрархією наук, запропонованою О. Контом, саме високе положення відводиться математиці, далі слідують астрономія, фізика, біологія, етика і соціологія. Хоч совр. стандарти роблять ранжирование Конта сумнівним, його логіка цілком очевидна: чим простіше об'єкти вимірювання, тим більш фундаментально наука. Сьогодні більш точною порядковою репрезентацією уявлення Конта була б інакша послідовність: фізика, хімія, біологія, психологія, соціологія і, можливо, економіка. Р. можна розглядати як филос. позицію, що полягає в зведенні складних явищ до більш простих і приблизно більш.
Посилання в тексті роботи "Спадкування за законом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Поетапного формування розумових дій концепція - висунене П.Я. Гальперіним психологічне вчення про закономірності прижиттєвого формування конкретних елементів психічного життя людини - розумових (ідеальних) дій, образів і понять. Потрібно диференціювати розширене трактування П. ф. у. д. до. і концепцію (теорію) П. ф. у. д. у вузькому, власному значенні слова. Перше, расширительное розуміння розповсюджується на всю систему психологічних поглядів П.Я. Гальперіна про походження, функції, формування і розвиток конкретних форм і видів психічної діяльності людини. Ця система складається з чотирьох взаємопов'язаних частин: (1) вчення про орієнтувальну. ДЕПРЕСІЯ - психічний стан, що характеризується пригніченістю, зниженням розумової і психосоматичної діяльності, заторможенностью думок і дій, загостренням почуттів страждання і провини.    У психоаналитической літературі депресія співвідноситься з втратою людиною інтересу до зовнішнього світу і посиленням докорів по відношенню до самого собі. Втрата інтересу до зовнішнього світу супроводиться поглощенностью Я внутриличностними переживаннями і стражданнями, пов'язаними з пониженням почуття власного Я. Усиленіє докорів по відношенню до самого собі знаходить відображення в самокритике, приниженні перед. ЛАРИНГОСПАЗМ - раптово виникаючий приступообразний судорожний спазм мускулатури гортані, зухвалий звуження або повне закриття голосової щілини. У основі ларингоспазма лежить підвищення збудливості нервно-мишечного апарату гортані. Спостерігається переважно у дітей, що знаходяться на штучному вигодовуванні, при зміні реактивності організму, порушенні обміну речовин, недоліку в організмі солей кальцію і вітаміну D, на фоні бронхопневмонии, рахіту, хореи, спазмофилии, гидроцефалии, психічної травми, післяпологової травми і інш. До ларингоспазму можуть привести вдихання повітря, вмісного дратівливі речовини (пил і інш.).

Культурно-історична теорія - концепція психічного розвитку людини, розроблена в 20-30-е рр. XX в. Л.С. Виготським за участю його учнів А.Н. Леонтьева і А.Р. Лурії. При формуванні К. т. ними був критично осмислений досвід гештальтпсихологии, французької психологічної школи (передусім Ж. Піаже), а також структурно-семиотического напряму в лінгвістиці і літературознавстві ("формальна школа" в літературознавстві (ОПОЯЗ) і інш.). Першорядне значення мала орієнтація на марксистську філософію. Згідно К. т., головна закономірність онтогенеза психіки складається в интериоризации дитиною структури його зовнішньої. Мова тваринних - Термін має два основних значення. Його вживання сходить до спроб навчити тварин людській мові, а також до досліджень "природної" мови тварин, що використовується ними в природних умовах. До 1970-х років існувала загальна думка, що мова є виключно людським надбанням. Перші спроби навчити шимпанзе американській мові жестів мали обмежений успіх, але зазнали критики як демонстрація уміння шимпанзе лише імітувати жести свого інструктора. У найбільш відомому дослідженні подібного роду брала участь самиця шимпанзе по кличці Уошо, яка могла складати із знаків прості пропозиції, відповідала на. ПОЛИМОДАЛЬНАЯ (ПОЛИСЕНСОРНАЯ) ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ - інформаційна модель, в якій інформація пред'являється оператору за допомогою декількох органів чуття одночасно. м. застосовуються для збільшення швидкості і точності сприйняття людиною поступаючої інформації. При побудові м. необхідно враховувати ряд чинників, і передусім взаємодію аналізаторів в процесі прийому інформації, зумовлену їх фізіологічними особливостями і складністю будови об'єктів, що сприймаються, а також функціонування кожного аналізатора окремо Як відносно незалежної системи. З урахуванням цих чинників розроблений ряд рекомендацій по спільному використанню сигналів різної. ТЕХНОКРАТИЯ - (від греч. techn? - ремесло, мистецтво kratos - влада, панування) - 1. Соціальний шар вищих керівників і фахівців державного або приватнопідприємницького виробництва, який входить в правлячу або духовну еліту індустріального або постиндустриального суспільства. 2. Соціологічне вчення, засноване американськими економістами Г. Скoттом і Т. Вебленом в 20-х рр. ХХ в. Прихильники цього вчення пропагують необхідність встановлення політичної влади технічних фахівців, абсолютизують роль техніки в соціальному житті і підкреслюють залежність індивідів від сучасної технології. Теоретіки Т.