Спадкування за законом

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття спадщини ... 5
Розділ 2. Підстави спадкування за законом ... 9
Розділ 3. Коло спадкоємців за законом та проблеми їх визначення ... 11
Розділ 4. Особливості спадкування окремих видів майна ... 23
Розділ 5. Прийняття та відмова від спадщини ... 35
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Спадкування за законом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Спадкування за законом"

Курсова робота "Спадкування за законом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Спадкування за законом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Спадкування за законом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Спадкування за законом" і призначений виключно для пошукових систем.

ПАРИЗЬКИЙ ДОГОВІР 1952 р. - про створення "Європейського оборонного співтовариства" - мілітаристський договір про створення військового союзу ряду капіталістичних держав Європи і т. н. "європейської армії" в рамках Північно-Атлантічеського блоку. П. д. направлений на посилення гонки озброєнь, на відродження реваншистський западногерманской армії і передбачає фактичну відмову від суверенітету його держав, що уклали. П. д. підписаний в Парижі 27 травня 1952 р. при активному сприянні і тиску США представниками урядів Західної Німеччини, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів і Люксембурга. Набирає чинності по. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО - 1) галузь права, а також одна з правових наук і учбових дисциплін. Предметом К. п. є найбільш фундаментальні суспільні відносини, якими охоплюються: 1. конституційний (суспільний) лад держави, форми і способи здійснення влади в державі; 2. основи правового положення особистості; 3. державний пристрій, тобто територіальна (національно-територіальна) організація держави; 4. система, порядок формування (включаючи виборче право), принципи організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в державі. К. п. регулює названі суспільні відносини і сприяє їх розвитку. Відносини, що. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗАВОДСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ - Посадові обов'язки. Організує проведення науково дослідницьких і експериментальних робіт відповідно до перспектив розвитку і науково - технічною політикою підприємства з метою впровадження у виробництво прогресивної технології, нового технологічного обладнання, що забезпечує випуск конкурентоздатної продукції. Забезпечує проведення досліджень з розробки і освоєння нових видів виробів, застосування нових матеріалів у видах продукції, що проектуються, поліпшення якості і збільшення випуску продукції, економного витрачання матеріально сировинних ресурсів. Сприяє впровадженню на підприємстві. ГІПОТЕЗА - див. Норма права. ГЛАВК - головне управління в складі міністерства, що утворюється для планування і керівництва певною галуззю господарського, адміністративно-політичного або соціально-культурного управління, вхідного в компетенцію відповідного міністерства. Частіше за все термін "главк" застосовується до Г. промислових і інших хоз. міністерств, що відають якою-небудь галуззю господарства і що мають в своєму безпосередньому підкоренні трести і автономні підприємства цієї. отрасли. У складі ряду міністерств існують територіальні Г., що здійснюють функції.
Кожна вагома структурна частина курсової "Спадкування за законом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Компетенція - належні органу, посадовій особі повноваження (права і обов'язки) за рішенням певного кола питань (предмета ведіння). Термін "компетенція" відбувається від латинського "competentia", що означає ведіння, здатність, приналежність по праву, і звичайно використовуються в двох значеннях: а) для визначення кола питань, в яких суб'єкт володіє пізнаннями (використовується в об'єктивному (або фактичному) значенні при позначенні ведіння, компетентності суб'єкта); б) для визначення кола повноважень, якими наділений суб'єкт (вживається в формальному (або юридичному) значенні при характеристиці. СУДЕБНИК ІВАНА III (1497 р.) - найважливіший пам'ятник права Московської Русі кінця XV в. Зберігся і єдиному списку, знайденому в 1817 р. Калайдовичем і Стройовим; раніше був відомий тільки по неповних витримках, вміщених (на латинській мові) в записках Герберштейна. Створення централізованої Московської держави породило потребу в загальному для всієї Русі збірнику судових правил. Характер збірника підкреслять у вступі: "Уклав князь великий Іван Васильович всієї Русі з дітьми своїми і з бояри, про суд, як судить і бояром і окольничим". 9 частин цього збірника (уперше точно розділеного Володимирським і Будановим на 68. ТРЕТІ ДЕРЖАВИ - в міжнародному праві - держави, які не є учасниками даного міжнародного договору. Держави перестають бути третіми, як тільки вони стають учасниками договору, оскільки учасником міжнародного договору є тільки та держава, яка виразила згоду на обов'язковість для нього договору і для якого він почав діяти. і таке, яке брало участь в розробці тексту договору, але, зрештою, не виразило своєї згоди з ним, і навіть таке, яке виразило з ним свою згоду, але для якого договір ще не набрав чинності або втратив її. За загальним правилом договір не створює зобов'язань або прав для Це правило є загальновизнаним і.
У вступі курсової "Спадкування за законом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЧЛЕН УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - посадова особа, яка відповідно до федеральної Конституції входить до складу Уряди РФ. Ч.П. РФ є Голова Уряду РФ, його заступники і федеральні міністри. Голова Уряду РФ призначається Президентом РФ із згоди Державної Думи. Заступники Голови Уряду РФ і федеральні міністри призначаються на посаду і звільняються від посади Президентом РФ за пропозицією Голови Уряду РФ. При призначенні на посаду (а в подальшому щорічно не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним фінансовим роком) Ч.П. РФ зобов'язані представляти до податкових органів зведення про отримані і доходи, що є об'єктами оподаткування, цінні.

ВІЗИ (УЗГОДЖЕННЯ) ОФІЦІЙНОГО ДОКУМЕНТА - 1) згідно ГОСТ Р 51141-98 "Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення", - реквізит документа, що виражає згоду або незгоду посадової особи із змістом документа; 2) згідно ГОСТ Р 6.30-2003 УСД "Уніфікована система організаційно-розпорядливої документації. Вимоги до оформлення документів", - реквізит 24. Узгодження документа оформляють візою узгодження документа, що включає в себе підпис і посаду що візує документ, розшифровку підпису (ініціали, прізвище) і дату підписання. Зауваження викладають на окремому листі, підписують і прикладають до документа. Для документа. Трудова книжка встановленого зразка - основний документ про трудову діяльність і трудовий стаж працівника. Форма, порядок ведіння, зберігання трудових книжок, а також виготовлення бланків трудових книжок встановлюються Урядом РФ (див. постанову Уряди РФ від 16 квітня 2003 р. і Інструкцію про порядок ведіння трудових книжок, затверджену постановою Мінтруда Росії від 10 жовтня 2003 р.). Всі роботодавці, за винятком роботодавців - фізичних осіб, що не є індивідуальними підприємцями, зобов'язані вести трудові книжки на кожного працівника, що проробив у них понад п'яти днів, якщо ця робота є для працівника основною. У трудові.
Список літератури курсової "Спадкування за законом" - більше 20 джерел. СВІДОМІСТЬ - (англ. consciousness) - гранична абстракція і одночасно "вічна" проблема філософії, психології, соціології. Обговорення проблеми С. в філософському ключі - це обговорення корінних сторін людського буття: багатство і різноманіття відносин людини до дійсності; здатність ідеального відтворення дійсності; знання про мир, включаюче уявлення про роль і місце людини в ньому, про "значення життя"; про свободу людини, його почуття провини і відповідальності; про спрямованість світового процесу і т. п. Однако С. не співпадає із змістом, що усвідомлюється. Конструювання свідомості як. ВАГНЕР ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - Володимир Олександрович Вагнер народився 17 березня 1849 г Після навчання в середній школі він поступив в Петербургський університет для вивчення біології і психології. Пізніше він закінчив аспірантуру, захистив докторську дисертацію і в 1906 р. став професором Петербургського університету. У період з 1910 по 1913 р. В.А. Вагнер випустив двотомний твір "Біологічні основи порівняльної психології". У цій книзі він протиставляв науковому світогляду теологическое і метафізичне. Вагнер писав, що теологическое світогляд передбачає повне заперечення душі і розуму у тварин, сприйняття їх як.

ОЛІГОФРЕНІЯ - група різних по етіології і патогенезу захворювань, основним виявом яких служить природжене або придбане в перші 3 року життя недоумство і ускладнення соціальної адаптації. Причиною олігофренії можуть бути хромосомні аномалії, природжені порушення обміну речовин, дія різних шкідливих чинників на статеві клітки батьків, на зародок або плід. Олігофренія - не стільки хвороба в повному розумінні цього слова, скільки патологічний стан, діагностичними критеріями якого є: тотальний характер недоумства, захоплюючий особистість загалом; стабільність інтелектуальної недостатності, яка, виникши в дитинстві.
Посилання в тексті роботи "Спадкування за законом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Хвороба ІценкоКушинга - базофилизм гипофизарний - Типовими психічними розладами при даному захворюванні є психічна і фізична астенії, найбільш виражені в ранкові години. Хворим гипофизарним базофилизмом надзвичайно важко виконати навіть невелике фізичне навантаження, на чомуабо зосередити увагу, такі люди мляві, малорухомі. Характерним виявом захворювання є зниження або повне зникнення сексуального потяга. Характерними психічними розладами при даному захворюванні є розлади сну, що звичайно супроводяться порушенням його ритму, сон дуже тривожний, поверхневий, нагадує стан дрімоти, супроводячись гипнагогическими і гипнапомпическими галюцинаціями. По. Експериментальна психологія - (experimental psychology) Е. п. - це наукова психологія (psychology as а science), і тому її відрізняє спосіб, яким придбаває свій зміст, а саме, маніпулювання (числовими) значеннями в одній області з тим щоб прослідити, як змінюються (числові) значення в інш. області. У загальних рисах, її мета полягає у виявленні зв'язку між реакцією і чинником в оточенні, крим маніпулює експериментатор. Про такий чинник говорять як про стимул. Т. о., зміст Е. п. формується внаслідок вивчення причин і слідств. Чинники, що Вивчаються називають змінними, к-рі можуть бути залежними або незалежними. Залежною. МЕЖЛИЧНОСТНАЯ (ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНАЯ) ТЕОРІЯ - сукупність концептуальних уявлень, відповідно до яких вивчення людини і його психічних захворювань необхідно здійснювати в контексті межличностних відносин.    У рамках класичного психоаналізу основна увага приділялася вивченню психопатології окремої людини, що розглядається через призму його внутрипсихических конфліктів. Разом з тим З. Фрейд виходив з того, що дослідження окремої людини і тих шляхів, якими він прагне задовольнити свої несвідомі потяга, лише в рідких випадках не бере до уваги відношення цієї окремої людини до інших індивідів. Як помічав він в роботі "Масова психологія і аналіз.

Межлічностние відношення: механізми формування - Індивідуальні навики, уміння, здібності людини встановлювати контакти і знаходити спільну мову з людьми - це необхідні умови формування і розвитку відносин. Істотними серед багатьох психол. механізмів є легкість і контактность О., довір'я і розуміння, емоційне тяжіння і прийняття, здійснюване в процесі безпосереднього Істинна легкість О. не є поверхневим беззмістовним актом на всьому протязі взаємовідносин; навіть в звичних ритуализированних парних взаємодіях близьких людей, що устоялися, родичів вони мають приховані від сторонніх очей оттенки і зміст. Легкость О. забезпечується природними. бензодиазепин - [benzodiazepine] - Один з представників групи структурно родинних лікарських препаратів, які використовуються головним чином як седативні/снотворний засобу, мишечні релаксанти і противоепилептические засобу і які в минулому називалися терміном "малі транквілізатор" (в цей час не уживаним). Ці кошти, як вважатимуть, надають терапевтичний вплив шляхом посилення дії гамма-аминомасляной кислоти (ГАМК) - основного ингибиторного нейротрансмиттера. - Бензодиазепини були впроваджені як більш безпечна альтернатива барбитуратам. Вони не придушують REM-сон в такій же мірі, як барбитурати, але. САДОМАЗОХИЗМ - (англ. sado-masochism) -збірний термін для позначення садизму і мазохізму, як доповнюючих один одну способів сексуального задоволення, включаючи наявність обох девіацій у одного індивіда. Для позначення цього складного комплексу на рубежі XIX-XX вв. ньому. лікар Альберт Ейленбург запропонував той, що не став загальновживаним термін "алголаг-ния", або альголагния (від греч. algos - біль lagneia - соитие, похіть), поділивши її на активну (садизм) і пасивну (мазохізм) форми. Необхідність узагальнюючого поняття для, здавалося б, протилежних девіацій. Націоналізм - (фр. nationalisme) - паранойяльні ідеї національної виключності, богоизбранности і національної переваги, трактування власної нації як вищої антропологічної категорії і зарахування інших націй до неповноцінних, до "недочеловекам". Як і почуття особистої переваги має, приблизно, в своїй основі колективний і історично детермінований комплекс неповноцінності, подоланий шляхом його колективної гиперкомпенсации. Деякі політичні оглядачі вважають, що націоналізм уперше виник в зв'язку зі загальним виборчим правом, введеним в Німеччині Бісмарком, хоч є факти, вказуючі на значительне.