СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження спільної діяльності ... 5
1.1. Загальні положення про зобов'язання щодо спільної діяльності ... 5
1.2. Правові форми здійснення спільної господарської діяльності в Україні ... 9
Розділ 2. Договір простого товариства ... 20
2.1. Поняття договору простого товариства ... 20
2.2. Елементи договору простого товариства ... 21
2.3. Зміст договору простого товариства ... 22
2.4. Припинення договору простого товариства ... 25
Розділ 3. Ділова репутація, ділові зв'язки та інші нематеріальні активи як вклади до спільної господарської діяльності у формі простого товариства ... 26
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Спільна діяльність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Спільна діяльність"

Курсова робота "Спільна діяльність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Спільна діяльність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Спільна діяльність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Спільна діяльність" і призначений виключно для пошукових систем.

МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС - умовна категорія, існуюча в науці міжнародного приватного права: означає особливий комплекс питань, що відносяться до цивільно-процесуального права, діючого в рамках кожної національної держави, який включає: а) процесуальне положення іноземних фізичних і юридичних осіб, а також осіб, без громадянства; б) процесуальне положення іноземної держави і його дипломатичних представників, міжнародних організацій; в) імунітет держави; г) розмежування компетенції національних судів (питання міжнародної підсудності); д) судові докази в цивільних справах з участю вказаних категорій суб'єктів; е) виконання. ПРОФКОНСУЛЬТАНТ - Посадові обов'язки. Здійснює діяльність по професійній орієнтації і психологічній підтримці населення. Надає допомогу громадянам в професійному самовизначенні, формуванні і розвитку професійної кар'єри, прийнятті обгрунтованого рішення про вибір або зміну професії, напряму професійного навчання з урахуванням їх психологічних особливостей, потреб, можливостей, віку, стану здоров'я, перспектив розвитку професійних здібностей, а також з урахуванням соціально-економічної ситуації, чого склався на ринку труда. Сприяє досягненню основних цілей професійної орієнтації - підвищенню якості використання. ФЕДЕРАТИВНИЙ ДОГОВІР - договір про розмежування предметів ведіння і повноважень між органами державної влади РФ. Фактично являє собою 3 договори: Договір "Про розмежування предметів ведіння і повноважень між федеральними органами державної влади РФ і органами влади суверенних республік в складі РФ", Договір "Про розмежування предметів ведіння і повноважень між федеральними органами державної влади РФ і органами влади країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга РФ", і Договір "Про розмежування предметів ведіння і повноважень між федеральними органами державної влади РФ і органами влади автономної. Зобов'язання - це відносне цивільне правовідношення, внаслідок якого одна особа (боржник) зобов'язано здійснити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, якось: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші і т.п., або стриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (п. 1 ст. 307 ГК РФ). Крім легального визначення, в теорії і практиці використовуються і інші значення зобов'язання: зобов'язання як цивільно-правовий договір; зобов'язання як конкретний обов'язок сторони по операції; зобов'язання як документ, фіксуючий певний обов'язок (наприклад, розписка про.
Кожна вагома структурна частина курсової "Спільна діяльність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВО НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЖИТЛА - право особистості на державну охорону або належного йому на праві власності житлового або підсобного приміщення, що орендується від незаконного вторгнення як посадових осіб, так і окремих громадян. Закон РФ від 25 червня 1993 р. "Про право громадян на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації" (ст. 2) під житлом розуміє і місце проживання (житловий будинок, квартира, гуртожиток і т.п.), і місце перебування (готель, санаторій, будинок відпочинку і інш.). Федеральний закон від 20 березня 2001 р. "Про внесення змін і доповнень в деякі законодавчі акти. Психограмма міліціонера-бійця загону міліції особливого призначення - 1. Спрямованість, мотивація, коммуникативні якості: інтерес до роботи в спецподразделении, легкість включення в групову активність, здатність переконати співрозмовника в беззаперечно підкоренні пред'явленій вимозі або в доцільність зміни його поведінки, тактовність. 2. Інтелектуальні якості: уміння приймати правильні рішення в ситуації небезпечній для життя і здоров'я при дефіциті часу і неповній інформації, оптимістичне сприйняття ситуації (уміння помітити, вичленить позитивне з маси негативного і отримати задоволення від цього). 3. Увага і спостережливість: підвищений рівень довільної уваги;. МОВЧАЗНА ЗГОДА - процедурна форма (процедурний прийом), що використовується в дипломатичній практиці, за допомогою якого можливо визначення позиції того або іншого учасника міжнародного правовідношення або сторони в міжнародному договорі у відсутність ясно вираженого ними волевиявлення. Особливо часто М.с. застосовується в практиці перегляду або внесення поправок в багатосторонні міжнародні договори, як це передбачене, зокрема, в Конвенції ООН поморскому праву 1982 р., згідно з якою: "1. Будь-яке держава-учасник може шляхом напряму письмового повідомлення на ім'я Генерального секретаря Організації.
У вступі курсової "Спільна діяльність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА - згідно з Типовою інструкцією по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженою наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536, - документ, текст якого містить обгрунтування необхідності прийняття якого-небудь правового акту або управлінського рішення, що включає розгорнену характеристику документа або дії, його цілей, а також прогноз наслідків його прийняття. Пояснювальна записка - одна з видів службової записки. Вимоги до підготовки і оформлення пояснювальної записки встановлені параграфом 2.1.4 Типової інструкції по.

ПРЕЮДИЦІАЛЬНЕ ПИТАННЯ - (лати. praeiudicatus - раніше вирішений) - питання, яке повинне бути заздалегідь дозволений по іншій справі в суді або в адміністративному порядку і від дозволу якого залежить рішення по даній справі. Ст. 113, п. "д", ГПК передбачає, що суд зобов'язаний припинити виробництво у випадку, коли дана справа не може бути вирішена раніше дозволу дру « гого справи, що розглядається в цивільному, карному або адміністративному порядку. Згідно ст. 12 УПК, що набрало законної чинності рішення суду по цивільній справі обов'язково для суду, що розглядає карну справу, тільки відносно питання, чи мало. Правове обмеження - ця правова заборона протизаконного діяння, що створює умови для задоволення інтересів контрсубьекта і суспільних інтересів в охороні і захисті. Ознаки реалізації правових обмежень: 1) вони пов'язані з несприятливими умовами (загроза або позбавлення певних цінностей) для здійснення власних інтересів суб'єкта, бо направлені на їх заборону і одне тимчасово на задоволення інтересів протистоячої сторони і суспільних інтересів в охороні і захисті; 2) повідомляють про зменшення об'єму можливостей, свободи, а значить, і прав особистості, що досягається за допомогою обов'язків, заборон, покарань і т.п.; 3).
Список літератури курсової "Спільна діяльність" - більше 20 джерел. Тварини як моделі - (animal models) Тваринні моделі широко використовуються в психології для а) активізації розвитку концептуальної основи, що дозволяє виявляти нові взаємозв'язки і взаємодії між навколишнім середовищем, ЦНС і поведінкою; б) стимулювання процесу породження гіпотез, що перевіряються, важливих для розуміння челов. поведінки; і в) исслед. фізіолог. явищ при більш простих і контрольованих умовах, чому ті, к-рі можна забезпечити в исслед. людей. Тваринні моделі мають довгу і помітну історію в исслед. як нормального, так і аномальної поведінки. Проте, в той час як інш. представники наук про життя. Нав'язливі стану - неадекватні або навіть абсурдні і суб'єктивно обтяжливі думки, уявлення, спонуки, страхи і дії, виникаючі крім або всупереч волі пацієнтів, при цьому значна частина з них усвідомлює їх хворобливу природу і нерідко намагається їм протидіяти (Блейлер, 1911; Зиновьев, 1931; Озерецковский, 1950; Тиганов, 1999; і інш.). Типовими ознаками розладу є: 1. аутохтонний, тобто неконтрольований, примусовий характер течії явищ нав'язливість (тобто їх появи, збереження в свідомості, а також спонтанного усунення на деякий час з свідомості); 2. чуждость змісту нав'язливих переживання тому, що пацієнт.

Американська психологічна асоціація II - (American Psychological Association II) Що Нараховувала до 1996 р. в своєму складі понад 100 тис. чол., АРА безперечно поміщається першу серед орг-ций психологів в Північній Америці і навіть в світі. Це розвинена орг-ция з безліччю функцій і складною організаційною структурою, покликана сприяти розвитку психології як професії і як науки. Організація АРА - це об'єднання, що має свій статут і грамоту про привласнення статусу корпорації, отриману в окрузі Колумбія. Основні організаційні підрозділу АРА включають раду представників, раду директорів, вищих посадових осіб, відділення і комітети, а.
Посилання в тексті роботи "Спільна діяльність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРАВЕЦЬ - інфекційна хвороба, що характеризується тонічним напруженням скелетної мускулатури і приступами тетанических судом, зумовлених поразкою центральної нервової системи токсином збуджувача. У Росії реєструються поодинокі випадки хвороби. Збуджувач - Clostridium tetani - жвава грамположительная паличка, анаероб, утворить спори в аеробний умовах, здатні тривало (роки і навіть десятиріччя) перенести несприятливі умови; при кипячении спори гинуть тільки через 60 мін. Виділяє екзотоксин, що є однією з самих сильних біологічних отрут. Джерелом збуджувача інфекції є тварини (коня, корови, вівці. АТРИБУЦИЯ - (англ. attribution) - в соціальній психології - "реальний" когнитивний процес розуміння і пояснення поведінки інш. людей і свого власного. Суть А. полягає в наділенні людей якостями, яких не м. 6. результатом соціальної перцепции, оскільки не присутні в явному вигляді у зовнішньому, доступному спостерігачу поведінці, а атрибутируются (приписуються) ім. Т. о., При цьому А. відрізняється від абстрактного пояснення абстрактної поведінки, яке дає професіонал-психолог, і являє собою ті когнитивні процеси, які -протікають в самому житті в мільйонах людських голів і які вивчаються в когнитивной. Облік своєї особистості - Особливості говорячого - далеко не самий другорядний момент мовної ситуації. Говорячий, виробник мовного акту завжди повинен усвідомлювати себе частиною мовної ситуації - як співвідноситься його власна особистість з всіма її особливостями, оцінками в очах суспільства і даного конкретного співрозмовника з іншими компонентами ситуації, особливо із змістом мови і особистостями співрозмовників. Якщо ви начальник і говорите підлеглому про те, що треба підвищити трудову дисципліну (не запізнюватися на роботу, не йти додому до закінчення робочого дня і т. п.), те ваша мова буде цілком адекватна вашій.

МАНІЯ - одна з форм психічного захворювання, що характеризується підвищеною збудливістю, ейфорией, невиправдано захопленим настроєм, надмірною фізичною діяльністю і афективною активністю.    З. Фрейд звертав увагу на те, що схильний манії чоловік знаходиться, як правило, в підвищеному стані радості, захоплення, тріумфу. У протилежність депресії і заторможенности у разі меланхолії при манії хворій відрізняється підведеним настроєм, ознаками розслаблення завдяки радісному збудженню і підвищеною готовністю до різних дій. У роботі "Скорбота і меланхолія" (1917) З. Фрейд підкреслював: манія є не що. АБРАХАМ - (Abraham) Карл (1877-1925) -німецький психіатр і психоаналітик. Один з перших психоаналітик і піонерів психоаналитического руху. Колега Е. Блейлера, К. Юнга і 3. Фрейд. Вчитель Е. Дейч, М. Клейн, Т. Рейка, К. Хорні і інш. психоаналітик. Під час навчання в гімназії вивчив класичні і сучасні мови. Захоплювався філософією і лінгвістикою. У 15 років написав брошуру про порівняльне вивчення мов. Спочатку навчався гістології, патології і анатомії мозку в унтах Вюрцбурга, Фрейбурга і Берліна, потім зайнявся вивченням психіатрії. Чотири роки працював в Дальдорфе, в Берлінськом. Енцефаліт периаксиальний Шильдера (дифузний периаксиальний склероз) - прогресуюче захворювання невстановленої етіології з групи лейкоенцефалитов з дифузної демиелинизацией головним чином в білій речовині головного мозку, переважно в його лобних і потиличних частках. Клінічна картина розладу досить поліморфна (головний біль, головокружіння, загальні і джексоновские епілептичні припадки, підвищення температури і інш.), при цьому найважливішими ознаками є: 1. порушення психіки і 2. поразка пирамидних шляхів. У плані психопатології на першому плані відмічаються розлади пам'яті, психомоторная заторможенность, просторова дезорієнтація, аментивно-делириозні синдром, а при. ДИАГНОСТИКА ПРЕНАТАЛЬНАЯ, ДИАГНОСТИКА АНТЕНАТАЛЬНАЯ - (antenatal diagnosis) - діагностичні процедури, що виконуються в ході обстеження вагітної жінки для виявлення генетичних або яких-небудь інакших аномалій в розвитку плоду. Основою пренатальной діагностики є ультразвукове сканування (див. Ультрасонографія). До інших діагностичних процедур відносяться визначення рівня альфа-фетопротеина в сироватці крові матері і навколоплідний водах; хромосомний і ферментний аналіз кліток плоду, що отримуються при допомозі амниоцснтеза або (на ранніх термінах вагітності) шляхом дослідження хорионических ворсинок, а також аналіз крові плоду, зразок якої береться у.