Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження становлення та розвитку конституціоналізму в Україні ... 5
1.1. Сутність конституціоналізму ... 5
1.2. Основні риси та особливості конституцій ... 12
Розділ 2. Основні етапи історії українського конституціоналізму ... 19
2.1. Козацько-гетьманська держава ... 19
2.2. Українська Народна Республіка ... 22
2.3. Радянська Україна ... 25
2.4. Незалежна Українська держава ... 28
Розділ 3. Сучасний стан українського конституціоналізму ... 32
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні"

Курсова робота "Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОВІТРЯНЕ ПРАВО - сукупність правових норм, регулюючих відносини, виникаючі при використанні повітряного простору (див.). В. п. як всередині держав, так і в міжнародних відносинах, склалося порівняно недавно. Питання про правову регламентацію використання повітряного простору аж до другого десятиріччя 20 віку носив теоретичний характер. Але надалі в зв'язку з швидким розвитком авіації і використанням державами повітряного простору в цивільних і військових цілях проблема правової регламентації відносин, пов'язаних з використанням цього простору, стає насущним питанням практики. У зв'язку з цим питання. МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО З АТОМНІЙ ЕНЕРГІЇ (МАГАТЕ) - міжнародна міжурядова організація; заснована в 1955 р. (Статут прийнятий в 1956 г на міжнародній конференції). МАГАТЕ є міжурядовою організацією, яка на основі угоди з ООН (1956 р.) входить в загальну систему Об'єднаних Націй. У цей час членами МАГАТЕ є більше за 120 держав. МАГАТЕ уповноважено: заохочувати і підтримувати вивчення, розвиток і практичне використання атомної енергії у всьому світі в цивільних цілях; бути посередником в обміні послугами і матеріалами між своїми членами за їх бажанням; забезпечувати використання матеріалів, послуг і обладнання для розвитку атомної енергетики в. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) - в трудовому праві РФ - угода між працівником і роботодавцем, по якому працівник зобов'язується виконувати роботу по певній спеціальності, кваліфікації або посадам з підкоренням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати трудящому заробітну плату і забезпечувати умови труда, передбачені законодавством про труд, колективним договором і угодою сторін. Т.д. (до.) укладається: 1) на невизначений термін; 2) на певний термін не більш п'яти років; 3) на час виконання певної роботи. Терміновий Т.д. (до.) полягає у випадках, коли трудові відносини не можуть. Конституція Франції 1799 р. - (Конституція VIII року) - створена після державного перевороту Наполеона Бонапарта, який 9-10 листопада 1799 г, (18-19 брюмера VIII роки Республіки) за допомогою військ розігнав Законодавчий корпус, скасував Директорія, взяв владу в свої руки, став першим консулом. Конституція, розроблена під керівництвом Н. Бонапарта, відкрила йому шлях до одноосібної влади. Державна влада будувалася на принципах цезаризма, характерного для римського принципата. К.Ф. 1799 р. була затверджена на плебісциті 13 грудня. У ній не було, як в попередніх конституціях, декларації прав. Разом з тим від імені французького.
Кожна вагома структурна частина курсової "Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МОРАЛЬНІ ПРАВА АВТОРА - сукупність особистої немайнової правомочності, належної автору твору літератури, науки і мистецтв, що охороняється нормами авторського права. Законом про авторське право і суміжні права від 9 липня 1993 г (в редакції від 19 липня 1995 г) встановлені наступні види М.п.а.: 1) право авторства - право признаватися автором твору. Ця основна авторська правомочність, з якої витікає вся інша, в т.ч. майнові, правомочність; 2) право на ім'я - право використати твір самому або дозволяти його використати іншим особам під справжнім ім'ям автора, псевдонімом або анонімно (без вказівки імені), по. САМОГУБСТВО - навмисне позбавлення себе життя. Кожний випадок С. підлягає розслідуванню для з'ясування, чи не має місця інсценування С. або доведення до С. По чинному законодавству, замах на С. некараний, хоч в різні періоди історії зустрічало різну оцінку. У Росії Військовий і Морський Артикули Петра I в одній з статей свідчили: "Якщо хто себе уб'є, то мертве його тіло, прив'язавши до коня, волочачи по вулицях, за ноги повісити, щоб дивлячись на то інші такого беззаконня над собою лагодити не зважувалися". Згідно з Зведенням законів карних (1833) самовбивці не мали права робити передсмертні. ЗЛОМ - спосіб проникнення в приміщення, сховище, сейф і інш. з метою грабунку, крадіжки, отримання якою - або інформації. Орудіє В. - будь-який твердий предмет (лом, труба, сокира і інш.), що використовується для подолання перешкоди. Як знаряддя В. використовуються різні столярні, слюсарні і інакші інструменти, металеві предмети (стержні, труби, частини металевої арматури і інш.). Особливу групу знарядь В. складають спеціально пристосування, що виготовляються в злочинних цілях і інструменти (напр., "Гусяча лапа", "Рак", "Фомка"), а також апаратура, що використовується в.
У вступі курсової "Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Паріжська Комуна 1871 г - державна освіта в Парижі, виникла внаслідок озброєного повстання 18 березня. Причинами цього з'явилися поразка французької армії у війні з Пруссиєй, позбавлення влади Наполеона III, проголошення Франції республікою, створення (переважно з робітників Парижа) 200 батальйонів національної гвардії і спроби уряду Тьера роззброїти їх. Вибраний гвардійцями і парижанами ЦК національної гвардії організує оборону Парижа від пруських військ, чинить опір регулярним урядовим військам. 18 березня ЦК стає революційним урядом. Демократично вибраний, соціалістичний по своїх переконаннях ЦК.

ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ - голосування, те, що проводиться повторний у випадку, якщо у виборчий бюлетень було включено більш двох кандидатів на виборну посаду і жоден з них не був вибраний. Відповідна виборча комісія в цьому випадку призначає П.г. (проводить так званий другий тур голосування) по двох кандидатах, що отримали найбільше число голосів виборців. Результати П.г. визначаються на основі мажоритарної системи відносної більшості і при наступній умові: число голосів виборців, поданих за даного кандидата, повинне бути більше числа голосів виборців, поданих проти всіх кандидатів. У випадку якщо один з. МИТНІ ПЛАТЕЖІ - різні види митних зборів, податків, митних зборів, виплат і інші платежі, що стягуються у встановленому порядку митними органами Російської Федерації. При переміщенні через митну межу РФ і в інших випадках, встановлених Митним кодексом РФ, сплачуються наступні Т. п.: 1) митний збір; 2) податок на додану вартість; 3) акцизи; 4) збори за видачу ліцензій і поновлення їх дії; 5) збори за видачу кваліфікаційного атестата фахівця з митного оформлення і поновлення його дії; 6) митні збори за митне оформлення; 7) митні збори за зберігання товарів; 8) митні збори за супровід товарів; 9) плата за.
Список літератури курсової "Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні" - більше 20 джерел. АРИСТОТЕЛЬ - (384 м. до н.е -ок. 322 р. до н.е.) - древньогрецький філософ-енциклопедист, творець першого систематизованого вчення про психіку. Його головний психологічний труд - трактат Про душу. Важливі для психології положення містяться в багатьох інших творах Пройшовши школу Платона, А. подолав його переконання на душу як відмінну від пасивної матерії суть, що протистоїть фізичній природі. Ключовою для А. стала біологічна орієнтація. Його психологія представляла синтез досягнень античної думки попередньої епохи, реалізованої на обширному естественнонаучном, біологічному матеріалі (на екологічних. Нейропсихологичеський синдром поразки внеядерних конвекситальних відділів скроневих часткою мозку - Одна з основних особливостей роботи слухового аналізатора, особливо значуща для розуміння характеру порушень мови і що відрізняє його від інших анализаторних систем, зокрема, зорової, пов'язана зі специфікою організації акустичної інформації, сприйняття якої вимагає перекладу сукцессивно поступаючих стимулів у вигляді послідовності звуків в симультанную схему. Таким чином, сприйняття звукового ряду засноване не тільки на аналізі окремих елементів акустичного потоку, але і в рівній мірі на утриманні в пам'яті всіх його ланок. У зв'язку з цим стає зрозумілою необхідність наявності в системі акустичної.

ПОМИЛКОВІ ДІЇ (ПРОМАХИ) -  - що часто зустрічаються і що мало привертають до себе увагу явища, які спостерігаються у будь-якої здорової людини і які сприймаються їм як прикра випадковість, непорозуміння. У класичному психоаналізі вони є об'єктом дослідження, що свідчить про дієвість несвідомих процесів в душевному житті людини.    З. Фрейд розрізнював три групи помилкових дій. До першої групи він відносив обмовки, описки, очитки, ослишки. До другої - такі явища, в основі яких лежу тимчасове задрімаю імен і виконання обіцянок. До третьої - заховання, загублення предметів, а також помилки-помилки, коли на якийсь час людина.
Посилання в тексті роботи "Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Плацебо - (placebo) Термін "П." - похідне від латинського "утихомирювати" або "годити". Згідно з повним визначенням, або фізіолог. ефекту, або ж терапія, що використовується через її передбачуваний вплив на хворого (симптом або хвороба), але що не володіє специфічним впливом на стан, що є мішенню терапії, причому про це не відомо ні пацієнту, ні терапевту". Реакция П. зафіксована в фармакологічних исслед., що стосуються секреції надпочечников, болів при стенокардии, результатів аналізу крові, ПЕКЛО, противогриппозной вакцини, респіраторної інфекції, кашлевого рефлексу, лихоманки, секреції / моторики шлунка. Шизофренічеський дефект - безповоротні резидуальні зміни психічної сфери, особистості і поведінок, виникаючі внаслідок шизофренії. Міра і якість дефекту з достатньою достовірністю можуть бути встановлені тільки після остаточного завершення хворобливого процесу. Деяку, значною мірою попередню інформацію про міру шизофренического дефекту можна отримати в станах ремісії. Достовірні думки про тягар і структуру дефекту в активному періоді хвороби неможливі, так процесуальна дефицитарная симптоматика зовні нічим не відрізняється від симптомів дефекту Як основні симптоми психічного дефіциту при шизофренії частіше за все розглядаються: 1. АФАЗІЯ - (а греч. phasis - мова). Порушення мови, виникаюче при локальних поразках кори головного мозку домінантної півкулі. Системний розлад різних видів мовної діяльності. По класичній систематиці А. розрізнюються: А. АМНЕСТИЧЕСКАЯ [Trousseau А., 1864, Bateman, 1898] - симптомокомплекс, що характеризується розладом знаходження потрібних слів, ускладненнями в називанні предметів, хоч уявлення про ці предмети і їх властивості хворої зберігає. Спостерігається при поразці тім'яно-скроневих і тім'яно-потиличних відділів домінантної півкулі. А. МОТОРНАЯ [Broca Р., 1861] - симптомокомплекс, що характеризується.

Традиції - (лати. traditio - передача, оповідання) - історично що склався і форми діяльності, що передаються з покоління в покоління і поведінки, а також супутні ним уявлення, звичаї, звички, навики, правила, цінності. Т. складалися на основі тих форм діяльності, к-рі виступали регуляторами суспільств. відносин і неодноразово підтвердили свою суспільств. значущість і особову користь. У епоху європейської Освіти, основою к-рого був раціоналізм, різкій критиці зазнавали традиційні інститути, що існували в ті часи, звичаї і мораль. Критика розхитувала авторитет аристократії і вплив церкви, носительници. ПОВЕДІНКА ДЕВІАНТНА - (< лати. deviatio відхилення) - 1) вчинок, дія людини, невідповідна офіційно встановленим або фактично чим склався в даній суспільстві нормам (стандартам, шаблонам); 2) соціальне явище, виражене в масових формах людської діяльності, невідповідних офіційно встановленим або фактично чому склався в даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам). Соціальні відхилення можуть мати для суспільства різні значення. Позитивні (соціальне, наукове, технічне, художнє, соціально-політичне, економічна заповзятливість і т.д.) відхилення служать засобом прогресивного розвитку системи. Довір'я в групі - виборче відношення одного суб'єкта до іншого, засноване на оцінці нек-рих якостей іншого, готовності опр. образом взаємодіяти з ним і на відчутті особистої безпеки (благополуччя) від взаємодії. Довір'я (Д.) поряд з референтностью і ідентичністю являє собою базовий феномен відносин між суб'єктами. Д. включає в себе 3 компонента: а) когнитивний - переконаність в наявності - відсутності опр. якостей у об'єкта довір'я; б) емоційно-оцінний - позитивна - негативна оцінка характеристик об'єкта довір'я; в) поведенческий - готовність опр. образом взаємодіяти з об'єктом довір'я. Є ряд. ПРИНЦИП СУБЬЕКТНОСТИ ВІДОБРАЖЕНОЇ - експериментальний підхід до дослідження особистості індивіда як суб'єкта ідеальної представленности в життєдіяльності інших людей (-> персонализация). Розроблений В.А. Петровським. На відміну від традиційних методів дослідження особистості, при застосуванні принципу субьектности відображеної методики і тести звернені не до індивіда, чия особистість фактично цікавить експериментатора, а до інших людей (що іменується випробуваними) - носіям субьектности відображеної досліджуваного індивіда. Досліджуваний може знаходитися поза експериментальною ситуацією, не знаючи про те, що його.