Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття, права та обов'язки сторін у господарському процесі. Процесуальна співучасть у господарському процесі ... 5
1.1. Учасники господарського процесу та їх характеристика ... 5
1.2. Поняття, права та обов'язки сторін ... 8
1.3. Співучасть у господарському процесі ... 10
Розділ 2. Характеристика деяких елементів участі сторін в господарському процесі ... 14
2.1. Заміна неналежного відповідача ... 14
2.2. Процесуальне правонаступництво ... 23
Висновки ... 26
Список використаних джерел ... 30

Для придбання курсової роботи "Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика"

Курсова робота "Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЮЗ БІЛОРУСІ І РОСІЇ (СБР) - міждержавне інтеграційне об'єднання, що володіє міжнародною правосуб'єктністю в рамках наданих йому повноважень, освічене РФ і Республікою Білорусь (РБ) 2 квітня 1997 р. Первинне виділення в рамках Співдружності Незалежних, Держав глибоко інтегрованої політично і економічно спільності двох держав сталося 2 квітня 1996 р., коли був укладений Договір про утворення Співтовариства Білорусі і Росії. При цьому сторони спиралися як на об'єктивну єдність їх історичної долі, так і на волю народів до подальшого зближення, виражену в підсумках травневого референдуму в Білорусі і в жовтневих (1995). ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА - (Declaration des droits de lhomme et du citoyen) - акт французької буржуазної революції кінця 18 в., прийнятий Засновницькими зборами 26 серпня 1789 р. і включений пізніше в конституцію 1791 р., як її ввідна частина. Відображаючи передові ідеї буржуазних мислителів 17-18 вв. (Руссо, Монтеськье і інш.), Д. зіграла значну роль в боротьбі проти феодалізму, в поширенні і зміцненні основних принципів буржуазного- суспільного устрій і буржуазної державності. Декларація виходила з визнання "природних, невідчужуваних і священних" прав людини. Як природні права Д. називала свободу. Санітарно-захисна зона - 1) (для цілей Містобудівного кодексу Російської Федерації) один з видів зон з особливими умовами використання територій; 2) (для цілей Федерального закону "Про охорону навколишнього середовища") зони, вилучені з інтенсивного господарського використання з обмеженим режимом природокористування, які встановлюються з метою охорони навколишнього середовища міських і сільських поселень; 3) (для цілей Федерального закону "Про охорону атмосферного повітря") зона, яка встановлюється в місцях мешкання населення з метою охорони атмосферного повітря; розміри С.із.з. визначаються на основі розрахунків розсіювання. ШКІДЛИВІ І ВАЖКІ УМОВИ ТРУДА УМОВИ ТРУДА ШКІДЛИВІ І ВАЖКІ - шкідливі умови труда характеризуються наявністю шкідливих виробничих чинників, що перевищують гігієнічні нормативи і що надають несприятливий вплив на організм працюючого і/або на його потомство. Шкідливі виробничі чинники - це чинники середи і трудового процесу, які можуть викликати професійну патологію, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних і інфекційних захворювань, привести до порушення здоров'я потомства. Шкідливими виробничими чинниками можуть бути: фізичні чинники - температура, вогкість і рухливість повітря, неионизирующие електромагнітні випромінювання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВОСУДДЯ - здійснювана судом правоохоронна діяльність по розгляду і дозволу цивільних і карних справ при неухильному дотриманні вимог закону і встановленого ним порядку, що забезпечують законність, обгрунтованість, справедливість і общеобязательность судових рішень. Суть П., його роль і значення виявляються не тільки і не стільки в тому, що воно як ведучий і вельми відповідальний напрям (функція) правоохоронної діяльності вінчається прийняттям загальнообов'язкових рішень з кардинальних питань. Йому властивий ряд інших специфічних ознак. До їх числа потрібно віднести передусім те, що згідно із законом цей. АРХІТЕКТОР - Посадові обов'язки. На основі новітніх досягнень вітчизняного і зарубіжного містобудування, архітектурної науки, практики і з використанням коштів автоматизації проектування розробляє містобудівні рішення і архітектурно - будівельну частину проектів. Бере участь в підготовці технічних завдань на розробку містобудівних і архітектурних рішень. Пов'язує прийняті рішення з проектними розробками інших розділів (частин) проекту. Забезпечує відповідність містобудівних і архітектурних рішень, що розробляються діючим нормативам, вимогам охорони навколишнього середовища і екологічним. Реорганізація товариства власників житла - Згідно з статтею 140 ЖК РФ, реорганізація товариства власників житла здійснюється на основі і в порядку, які встановлені цивільним законодавством. Товариство власників житла за рішенням загальних зборів власників приміщень в багатоквартирному будинку може бути перетворене в житловий або житлово-будівельний кооператив. У відповідності зі ст. 142 ЖК РФ два і більше за товариство власників житла можуть створити об'єднання товариств власників житла для спільного управління спільним майном в багатоквартирних будинках. Реорганізація здійснюється в формі розділення, виділення, злиття, приєднання, перетворення.
У вступі курсової "Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПРАВО - одна з основних світових систем права (нарівні з континентальним і англосаксонским), що склався в Арабському халифате в VD-X вв. Основним змістом М.п. є витікаючі з ісламу правила поведінки віруючих і санкції (як правило, релігійного глузду) за невиконання цих розпоряджень (див. ШАРИАТ). Дія М.п. розповсюджується тільки на відносини між мусульманами. Однак навіть в тих країнах Азії і Африки, де вони складають основну масу населення і авторитет М.п. великий, воно, як правило, доповнюється законами і звичаями, кодифікується і модифікується з урахуванням нових суспільних відносин. Тому правильніше.

ЗЕМЛІ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ - складова частина земель населених пунктів (земель міст). До них відносять: а) землі, які фактично вже забудовані житловими культурно-побутовими, промисловими, адміністративними, релігійними і інакшими будовами або спорудами, в тому числі і інженерною інфраструктурою і інакшими об'єктами; б) землі, призначені під забудову по проектах детального планування і забудови міст, що надаються підприємствам, установам, організаціям для будівництва і майбутньої експлуатації адміністративних, промислових, виробничих, житлових, культурно-побутових і інших будов, а також громадянам для. Фінансовий план - системна сукупність заходів матеріального опосредования функціонування держави. Він складається на термін від 1 до 5 років і входить до бюджету. За формою фінансовий план являє собою виклад цілей, цифр і організаційних пропозицій на період, що планується. На підприємстві планування засновується на обліку закону вартості і при цьому планування виступає як економічна категорія. Фінансові плани мають всі ланки фінансової системи підприємства і організації, функціонуючі на комерційних початках, складають баланси доходів і витрат, установи, що здійснюють некомерційну діяльність, - кошториси.
Список літератури курсової "Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика" - більше 20 джерел. Рівень домагань - а) рівень складності, який планується досягнути і подолати в процесі подальшої активності, свого роду "ідеальна мета"; б) визначення особової мети конкретної дії на основі перевіреного почуття задоволення в зв'язку з досягнутим раніше успіхом або на основі переживань в зв'язку з попередньою невдачею, свого роду "актуальний рівень домагань". Крім цього, термін "рівень домагань" нерідко вживають для опису бажаного рівня самооценки. Особистість в умовах можливості, що є у неї вільно вибрати міра складності чергової дії виявляється, як правило, в ситуації. КЕТТЕЛЛ РЕЙМОНД БЕРНАРД - Реймонд Кеттелл народився в 1905 г в Англії, в Стаффордшире. Там же він дістав початкову освіту. У 1924 р. Р. Кеттел отримує ступінь бакалавра по спеціальності "хімія" в Лондонському університеті Після закінчення він працює в м. Екзетере в університетському коледжі південного заходу лектором. У 1929 р. Кеттелл захищає докторську дисертацію, але вже по психології, написану під керівництвом видатного англійського психолога Ч. Спір-міна. З 1932 р. Реймонд Кеттелл береться керувати психіатричною клінікою міста Лейсестера. У 1937 р. йому привласнюють міру доктора наук Лондонського університету.

ТЕОРІЯ ВИННИКОТА - Дональд Вудс Вінникотт народився в 1896 році в Плімуте (Англія) - оплоті релігійного нонконформизма. Його батько присвятив себе цивільній діяльності, цінності якої були сприйняті і продовжені сином. Живий інтерес до трудів Ч. Дарвіна і знайомство з ними переконали Вінникотта в необхідності серйозної біологічної освіти. Спочатку він поступив на біологічний факультет Кембріджа, а потім продовжив навчання в області загальної медицини і педіатрії. Сорок років практичної роботи в дитячій клініці надали йому прекрасну можливість спостерігати за поведінкою матерів і їх дітей. Свій перший аналіз.
Посилання в тексті роботи "Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АХИЛИЯ - Розрізнюють шлункову і панкреатическую ахилию. Шлункова ахилия - патологічний стан, при якому в шлунковому соку відсутні соляна кислота і ферменти. За походженням шлункова ахилия може бути функціональною і органічною. Функціональна шлункова ахилия зумовлена нервнорефлекторним пригнобленням секреторної функції шлунка (наприклад, при психічних травмах); слизова оболонка шлунка при цьому не змінена, ахилия носить тимчасовий характер. Органічна шлункова ахилия розвивається внаслідок атрофії слизової оболонки шлунка і безповоротної поразки кліток, що виробляє соляну кислоту і ферменти. Вона. Соціальна бажаність - (social desirability) Под С. же. розуміється схильність людей представляти себе в переважно вигідному світлі. У області психол. тестування поняття С.ж. протягом десятиріч викликало гарячі дискусії. Спори розверталися навколо визначення С. же., її поширеності, проблем, к-рі вона викликає в зв'язку з інтерпретацією психол. тестів, і методів її контролю. С. же. в різний час визначалася по-різному: як тяжіння до культурно санкціонованим і відповідям, що схвалюються, як тенденція давати соціально бажані відповіді на твердження, що пропонуються для характеристики себе, як схильність описувати себе в термінах. Опросник "Стиль пояснення успіхів і невдач" - (СТОУН). Т. О. Гордеєва, Е. Н. Осин, В. Ю. Шевяхова. Призначений для діагностики оптимізму особистості, зрозумілого як здатність оптимістично оцінювати (пояснювати собі) причини разл. подій, як негативного, так і позитивного характеру. Його теорет. основою є теорія оптимістичного - песимістичного стилю пояснення М. Селігмана і теорія безнадійності Л. Абрамсон, Дж. Метальски і Л. Аллой. Опросник існує в 2 версіях - для дорослих і для підлітків. Обидві версії являють собою набір з 24 гіпотетичних життєвих ситуацій, позитивного і негативного характеру, крим просять дати пояснення, написавши по однієї осн.

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ (-ТОРИ) ПСИХІЧНА (-ИЙ) - (а) Німий.: psychische Repr?sentanz або psychischer Repr?sentant. - Франц.: repr?sentant psychique. - Англ.: psychical representative. - Ісп.: repr?sentante psiquico. - Італ.: rappresentanza psichica. - Португ.: repr?sentante psiquico. про В теорії влечений Фрейд - психічне вираження ендосоматических збуджень. об Цей термін неможливо зрозуміти без посилання на потяг, який у Фрейд знаходиться на межі між соматичним і психічним. З точки зору соматичною, джерело потяга -це органічні явища, що створюють внутрішні напруження, від яких суб'єкт не в змозі позбутися; однак по своїй меті і об'єктам. ДИСКРИМІНАЦІЯ - (від лати. discriminatio - розрізнення) - навмисне ущемлення прав, інтересів окремих осіб, соціальних груп, організацій, держав в порівнянні з іншими; несправедливе, відмінне в негативну сторону від загальноприйнятого відношення, що засновується на довільних мотивах. Термін Д. часто застосовується для характеристики відношення до представників окремих рас, етносов, політичних і релігійних об'єднань і т. д. Д. може бути принципом державної політики, а також виявлятися на побутовому рівні в формі антипатії або відкритій ворожості відносно індивідів, що є слідством упереджень (що насамперед. ВЕНЕПУНКЦИЯ - прокол вени з метою взяття крові на аналізи, кровопускания, вливання розчинів лікарських речовин, крові, плазми, даху- і плазмозаменителей. Венепункцию проводять руками, ретельно вимитими з милом і щіткою. Кінці пальців протирають спиртом. Для процедури готують стерильні шприци і голки, спирт, ватяні кульки, чистий рушник, палять, валик, обшитий клейонкою. У залежності від в'язкості розчину, що вводиться застосовують голки з тонким (для изотонического розчину, глюкози і інш.) або товстим просвітом (для кровопускания або переливання крові і кровезаменителей). Перевіряють проходимість голки. Хворий. ФОТЕРГИЛЛА СИНДРОМ - (детально описаний британським лікарем J. Fothergill, 1712-1780; синоніми - невралгія трійниковий нерва, болевой тик) - клінічний синдром поразки трійниковий нерва: повторні короткі приступи інтенсивного болю стріляючого характеру в зоні иннервации однієї або декількох гілок нерва. Виділяють первинну (идиопатическую) і повторну (симптоматичну) форми захворювання. Идиопатическая форма частіше за все виникає в середньому і немолодому віці і в частині випадків зумовлена здушенням корінця нерва подовженою або розширеною судиною. Виявляється приступами односторонніх інтенсивних стріляючих.