Сторони у цивільному процесі

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Сторони у цивільному процесі.....5
1.1. Права та обов'язки сторін у цивільному процесі.....5
1.2. Позивач та відповідач як головні учасники цивільного процесу.....7
1.3. Неналежна сторона у справі.....8
Розділ 2. Інші учасники цивільного процесу як суб'єкти цивільно-процесуальних відносин.....11
2.1. Треті особи, їх правовий статус.....11
2.2. Процесуальне правонаступництво та процесуальна співучасть.....20
2.3. Особи, яким законом надано право захищати права та свободи інших осіб.....26
Розділ 3. Актуальність проблем цивільного процесу.....30
Висновки.....36
Література.....38

Для придбання курсової роботи "Сторони у цивільному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сторони у цивільному процесі"

Курсова робота "Сторони у цивільному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сторони у цивільному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сторони у цивільному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сторони у цивільному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ РУХУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО, ПОВІТРЯНОГО АБО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ - транспортний злочин, передбачений ст. 263 УК РФ і представляюче собою порушення правил безпеки руху і експлуатації залізничного, повітряного, морського або річкового транспорту особою, внаслідок роботи, що виконується або посади зобов'язаним дотримувати ці правила, якщо це діяння спричинило по необережності спричинення тяжкого або середнього тягаря шкоди здоров'ю людини або спричинення великого збитку. Предмет злочину - залізничний, повітряний, морський і річковий транспорт. Під залізничним транспортом розуміють рейковий транспорт, що знаходиться у ведінні Міністерства шляхів. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ - морська смуга -певної ширини, що проходить вдовж берегів і зовнішньої межі внутрішніх морських вод прибережної держави, що знаходиться під суверенітетом даної держави і становляча частина (продовження) його державної території. Режим і межі Т. в. встановлюються національним законодавством прибережної держави і в деяких випадках міжнародними угодами. У міжнародному праві не існує загальнообов'язкових правил відносно граничної ширини Т. в. Питання про ширину і порядок відліку Т. в. відноситься до виняткової компетенції прибережної держави і вирішується їм, виходячи з інтересів захисту своєї економіки і. НОРМАТИВНИЙ АКТ - найбільш важливий різновид юридичного акту. Це письмовий офіційний документ, що приймається уповноваженим органом держави. Він встановлює, змінює або відміняє норми права. Н.а. є зовнішнє вираження волі законодавця, направленої на регулювання суспільних відносин. Йому властиві письмова, суворо документована форма і особливий, порядок прийняття. На відміну від інших джерел права Н.а. найбільш послідовно відповідає задачам зміцнення законності і оновлення законодавства, забезпечує доступність, обозримость і точність правових вимог, суворе узгодження їх між собою, створює основу для. ДВІЙЧАСТЕ ГРОМАДЯНСТВО - наявність у людини одночасно громадянства (підданства) двох держав. Стан Д.г. може виникнути декількома способами. Перший пов'язаний з колізією законодавств двох держав, кожне з яких для певної ситуації підкреслює свій пріоритет. Наприклад, батьки дитини мають різне громадянство і їх держави встановили правило: якщо один з батьків дитини є громадянином даної держави, то і дитина - громадянин цієї держави. Якщо держави не домовляться по виниклій ситуації, тоді кожне з них буде вважати дитину своїм громадянином і Д.г. не виникне. Але якщо вони готові визнати, що у вказаній ситуації.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сторони у цивільному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ СПРАВ - відновлення виробництва по карних і цивільних справах, втрачених внаслідок пожежі, військових дій або що зникли по якій-небудь причині. Поновлення карних справ проводиться особисто прокурором або належним органом розслідування по місцю здійснення злочину або місцю знаходження обвинуваченого і складається в повторних допитах обвинуваченого, свідків, повторному проведенні експертизи, залученні до справи копій письмових документів, що збереглися, що знаходилося у втраченій справі, а також процесуальних документів (постанови про збудження справи, про залучення як обвинувачений і т. п.). Якщо. ДІЯННЯ - обов'язкова ознака об'єктивної сторони складу злочину, він властивий всім без виключення злочинам. Російське карне законодавство визнає принципово недопустимим залучення до карної відповідальності за думки, наміри, переконання і пр., що не виразилися об'єктивно в діянні (дії або бездіяльності). Так, наприклад, ідея, бажання розв'язати агресивну війну самі по собі не є карно протиправними. Однак у випадках, коли такі думки обьективизируются в "публічні заклики до розв'язання агресивної війни" (ч. 1 ст. 354 УК РФ), Д. набуває суспільно небезпечного характеру і стає протиправним, і кримінальним. Спілкування співробітників поліції населенням - Перехід західної поліції (кримінальної і охоронної) на концепцію соціального обслуговування населення реалізовувався внесенням серйозних змін в систему підбору і навчання кадрів, діяльності поліції загалом. Особлива увага приділена "представницькій функції", розвитку навиків і умінь мовного спілкування з громадянами, громадськістю, засобами масової інформації. "Німа" поліція, не здатна пояснити людям значення і цілі своєї діяльності, повинна піти в минуле. Це положення закладене в основу підготовки співробітників всіх рівнів. Учбовий процес передбачає комплекс заходів по оволодінню.
У вступі курсової "Сторони у цивільному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АНТАРКТИКА - міжнародна територія, район земної кулі, географічним центром якого є Південний полюс, охоплює южни і полярний материк-Антарктиду, прилеглі до нього острови і шельфові льодовики, а т.ж. частини Атлантичного, Індійського і Тихого океанів Антарктида була відкрита російськими мореплавцями Ф.Ф. Беллінсгаузеном і М. П. Лазаревим, що зробили експедицію в цей район в 1819-1821 рр. У XX в. Ряд держав (Австралія, Аргентина, Великобританія, Нова Зеландія, Норвегія, Франція і Чілі) виступили з територіальними претензіями на окремі райони А., однак іншими державами, в т.ч. Росією і США, вони не.

ВИНА В КАРНОМУ ПРАВІ - негативне психічне відношення особи до карним законом, що охороняється основним соціальним цінностям, виражене в умисному або необережному здійсненні злочину. Відповідальність тільки при наявності провини - один з ведучих принципів карного права РФ (ст. 49 Конституції РФ). Провина - або негативне відношення особи, що здійснює злочин, до соціальних цінностей і норм соціальної поведінки, що свідчить про антисоціальну спрямованість дій суб'єкта (що характерно для наміру), або зневажливе або недостатнє уважне відношення до цих цінностей і норм (що характерно для необережності). Складові. КАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - це заходи державного примушення, вживані згідно з карним законом до, особі, що здійснила злочин. Правова основа залучення особи до У. про. чітко і недвозначно сформульовано в карному законі. У відповідності зі ст. 8 УК РФ основою У. про. є здійснення діяння, вмісного всі ознаки складу злочину, передбаченого справжнім Кодексом. Дане положення, хоч і не є принципом російського карного права у вузькому значенні, проте може бути визнане загальним принциповим положенням карного права. У. про. не рівнозначна покаранню, але частіше за все виражається саме в призначенні покарання. Можливо залучення до.
Список літератури курсової "Сторони у цивільному процесі" - більше 20 джерел. Настрій суспільне - переважаючий, домінуючий стан почуттів, інтелектуальної спрямованості, соціальної ориентированности певної соціальної спільності в так же певний період. Суспільний настрій, будучи одним з самих массовидних явищ, лежачих в предметному полі соціальної психології, з одного боку, є найважливішою психологічною причиною і стимулом вияву співтовариствами самого різного типу і розміру специфічно направлених дій і визначає особливості здійснення цієї активності - її пролонгированность, міра вираженість, рівень усвідомлення її можливих соціальних наслідків і т. п., а з іншою - виступає як. ВАЦЛАВИК ПАУЛЬ - Пауль Вацлавік народився в 1921 р. в Австрії, в заможній сім'ї, середню освіту отримав в одному з приватних коледжів Вени. Під час навчання він зацікавився трудами психологів і психіатрів і вирішив надалі займатися саме психологією. Вищу освіту Вацлавік отримав в одному з університетів Європи, після чого відправився в Швейцарію, займатися наукою. Оскільки матеріальне положення молодого вченого дозволяло йому не піклуватися про заработке, він вирішив цілком присвятити себе науці. П. Вацлавік займався проблемами соціальної психології. У 1967 р. йому запропонували очолити науково-дослідний.

Довір'я до себе - Д. до з. і довір'я до миру є окремим випадком вияву довір'я як цілісного соціально-психол. феномена. Д. до з. не може бути абсолютним, так само як і не може бути абсолютного недовір'я до себе. У зв'язку з цим логічно передбачити, що існує оптимальний рівень Д. до з. Формування оптимального рівня Д. до з. залежить від того, наскільки людина здатна ставати в ціннісну позицію по відношенню до самого собі, тобто відноситися до своєї субьектности як до цінності і одновр. відповідати миру, в до-ром він живе. Питання про наявність Д. до з. уперше був поставлений і отрефлексирован в літературі, що.
Посилання в тексті роботи "Сторони у цивільному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Синдром збудливого кишечника - (irritable bowel syndrome) С. в. до. являє собою хронічний психофізіологічний шлунково-кишковий розлад, що виявляється комплексом соматичних симптомів, включаючи хронічний біль в області живота і зміни моторики кишечника у відсутність к. відомої фізіолог. патології, краю могла б бути визнана як етиологического чинник розладу. Відсутність відомої фізіолог. основи робить дефініцію розладу просто описовим, це - комплекс пов'язаних з цим симптомів. Воно було уперше описане на початку XIX в., але ідентифіковано як психофізіологічний розлад лише в XX в. При найбільш распростр. формі, що часто. Абстракція - як на те вказує саме слово - є видобування або відвернення якого-небудь змісту (якого-небудь значення, загальної ознаки і т. д.) із зв'язного контексту, вмісного ще і інші елементи, комбінація яких, як щось ціле, є чимсь неповторним або індивідуальним і що тому не піддається порівнянню. Единоразность, своєрідність і незрівнянність заважають пізнанню; отже, інші елементи, що асоціюються з якимсь змістом, сприйнятим як істотне, будуть розглядатися як иррелевантні, що "не відносяться до справи". Тому абстракція, або абстрагування, є та форма розумової діяльності, яка звільняє цей зміст від. ВЕДУЧА ДІЯЛЬНІСТЬ - (англ. leading activity) - діяльність, виконання якої визначає формування основних психологічних новоутворень людини на даному рівні розвитку його особистості. Внутрі В. д. відбувається підготовка, виникнення і диференціація інш. видів діяльності (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Ельконін). Суть концепції можна сформулювати у вигляді закону (принципу) В. д., що затверджує існування відповідності між стадією психічного розвитку і певним виглядом В. д. Значеніє В. д. для психічного розвитку залежить, передусім, від її змісту, від того, які сторони дійсності чоловік відкриває для себе і засвоює в процесі.

Дефіцит уваги з гиперактивностью - розлад, те, що уперше виявляється у дітей звичайний в дошкільному віці, рідше у дітей старший. Зустрічається, за деякими відомостями, у 5-10% школярів початкових класів, у хлопчиків в 2-5 раз частіше, ніж у дівчинок (за іншими даними, у 2-20% дітей). У типових випадках симптоматика розладу існує у віковому інтервалі від 1 до 15 років, потім вона поступово редуцируется, причому насамперед це торкається гиперактивности, функція уваги відновлюється дещо пізніше. У останні роки все частіше говорять про такий же розлад у дорослих людей, що почався в дитинстві і так і що не зник, або уперше виниклому. Гендерний дисплей - соціально зумовлене різноманіття вияву статевої приналежності на рівні межличностного спілкування; основний механізм створення гендера в процесі взаємодії лицем до лиця. Гендерний дисплей виявляється в тілесній ідіомі, символіці, стилі і змісті спілкування. Межличностная комунікація в конкретній ситуації супроводиться фоновим процесом віднесення співрозмовника до категорії чоловіків або жінок, тобто категоризации по ознаці підлоги. Людину відносять до підлоги, отримуючи багатоманітну інформацію, відповідну конвенціональним правилам. Ім'я, зовнішній вигляд, тембр голосу, манера мови. Діагностіка рівня соціальних емоцій - Л. П. Стрелкова. Призначена для визначення рівня соціальних емоцій у дошкільнята. Методика є комплексною. Крім беседи-опросника і пред'явлення фотографій для визначення експресії особи, методика містить ситуації, сконструйовані аналогічно з життєвими, "побутовими" ситуаціями, знайомими дошкільнята по їх щоденному досвіду. Діагностична ситуація сконструйована таким чином, що, надаючи дитині свободу вибору дії, вона орієнтована на емпатические можливості його емоційного досвіду, їх актуалізацію при разл. стимуляції з боку дорослого. Вся сукупність даних, по всіх завданнях. ЗУДЕКА СИНДРОМ - (Зудека - Леріша синдром, описаний P. H. M. Sudeck, потім французьким хірургом R. Leriche, 1879-1955; синоніми - гостра рефлекторна атрофія кістки, посттравматический остеопороз, пороз Зудека) - клинико-рентгенологический синдром: зміни, що гостро розвиваються в кістках і м'яких тканинах кінцівок, головним чином грон і стоп, нейроциркуляторной природи. Характерні сильні болі, набряклість і порушення функції. Пізніше приєднуються трофічні зміни, до яких відноситься і що виявляється надалі на рентгенограмах плямистий остеопороз (всупереч поширеній думці не є причиною болю). Біль звичайно має.