Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження структури цивільного процесу та провадження цивільного судочинства ... 5
1.1. Поняття цивільного судочинства та його завдання ... 5
1.2. Система судів цивільної юрисдикції ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей структури цивільного процесу ... 16
2.1. Судові провадження як первинні елементи судочинства ... 16
2.2. Характеристика видів проваджень цивільного судочинства ... 19
2.3. Стадії цивільного судочинства як структурні елементи цивільного процесу ... 25
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства"

Курсова робота "Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВНАСЛІДОК СПРИЧИНЕННЯ ШКОДИ - один з основних інститутів зобов'язального права, форма відповідальності цивільної. Під О.в.п.в. розуміється таке цивільно-правове зобов'язання, в якому потерпілий (кредитор) має право вимагати від причинителя (боржника) повного відшкодування протиправно заподіяної майнової і (або) моральної шкоди шляхом ненадання відповідної натуральної або грошової компенсації. Сукупність норм, регулюючих О.в.п.в., іменується в науці деліктним правом (від лати. delictum - правопорушення), а самі ці зобов'язання називаються деліктними. О.в.п.в. завжди виникають з відносин, що носять абсолютний. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ - встановлена Законом РСФСР від 11 жовтня 1991 р. № 1738-1 "Про плату за землю" в формах: земельного податку, орендної плати і нормативної ціни земельної дільниці. Громадяни і юридичні особи за земельні дільниці, що знаходяться у них у власності, довічному успадкованому володінні, постійному (безстроковому) користуванні, сплачують земельний податок. За передані в оренду земельні дільниці з державних і муніципальних земель сплачується орендна плата. При купівлі і викупі земельних дільниць для державних і муніципальних потреб, а також при заставі використовується нормативна ціна. Порядок. КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО БРАК, СІМ'Ю І ОПІКУ (КЗоБСиО) - єдиний законодавчий акт, вмісний в систематичному викладі норми радянського соціалістичного права, регулюючі шлюбно-сімейні відносини і відносини опіки в СРСР. Першою кодифікацією радянського сімейного законодавства був Кодекс законів про акти цивільного стану, шлюбне, сімейне і опікунське право 1918 р., прийнятий на 5-й сесії ВЦИК(СУ РСФСР 1918 р. № 76, ст. 818). Цей кодекс сформулював положення, які лягли в основу всіх подальших сімейно-правових кодифікацій. В. І. Ленін в статті "До міжнародного дня робітниць", написаній в 1920 р., вказуючи на величезне революційне значення. УТРИМАННЯ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ - спосіб погашення зобов'язань працівника перед державою, своїм підприємством, іншими особами. Порядок У. із з.п. суворо регламентований і допускається тільки в передбачених законом випадках (ст. 124-126 КЗоТ і ст. 380-389 ГПК). До обов'язковим У. із з.п. потрібно насамперед віднести утримання прибуткового податку і обов'язкових страхових платежів в Пенсійний фонд РФ. У. із з.п. для погашення зобов'язань перед третіми особами проводяться по виконавчих документах судових органів, виконавчих написах нотаріусів, дорученнях-зобов'язаннях самого працівника при купівлі товарів в кредит і по інших.
Кожна вагома структурна частина курсової "Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ - тимчасова заборона роботодавця на виконання працівником трудових обов'язків на його робочому місці при наявності певних обставин. у відповідності зі ст. 76 тК Рф роботодавець зобов'язаний відчужити від роботи (не допускати до роботи) працівника: не прошедшего у встановленому порядку навчання і перевірку знань і навиків в області від; не прошедшего у встановленому порядку обов'язковий медичний огляд (обстеження), а також обов'язковий психіатричний огляд у випадках, передбачених фЗ і інакшими нормативними правовими актами Рф; при виявленні відповідно до медичного висновку, виданого в. ВИБОРИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ - інститут безпосередньої демократії, що забезпечує участь народу, громадян в формуванні представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування і заміщенні деяких посад в державі. Відповідно до діючої Конституції РФ вільні В. признається як основоположний принцип конституційного ладу Росії. Свободние В. є вищим безпосереднім вираженням влади народу (ч. 3 ст. 3 Конституції РФ). Через В. громадяни реалізовують влада як безпосередньо, так і опосередковано, через своїх представників. Путем В. формуються всі представницькі органи державної влади і місцевого самоврядування. Тільки. Карний закон - письмовий юридичний акт, прийнятий вищим органом державної влади Російській Федерації, вмісний правові норми, що встановлює основу і принципи карної відповідальності, що визначає, які суспільно небезпечні діяння признаються злочинами і які заходи покарання застосовні за їх здійснення, а також основи звільнення від карної відповідальності і покарання. Карний закон складається з Карного кодексу Російської Федерації, який був прийнятий Державною Думою 24 травня 1996 р., підписаний Президентом 13 червня 1996 р. і набрав чинності з 1 січня 1997 р. У відповідності з ч. 1 ст. 1 УК нові закони, що.
У вступі курсової "Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РАТИФІКАЦІЯ - (лати. ratificatio від ratus - затверджений і lacere - робити) - 1) комплекс процедурних заходів, здійснюваних державою, від імені якого підписаний міжнародний договір. По законодавству РФ Р. міжнародних договорів покладена на ФС. Згідно з ФЗ РФ від 15 липня 1995 р. № 101-ФЗ "Про міжнародні договори Російської Федерації" процедура Р. застосовується до договорів: а) виконання яких вимагає зміни діючих або прийняття нової ФЗ РФ, а також що встановлює інакші правила, ніж передбачені законом; б) предметом яких є основні права і свободи людини і громадянина; в) про територіальне розмежування РФ з іншими.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗАКОН - в зарубіжній конституційній практиці закон, який вносить зміни і доповнення в діючу конституцію країни. У РФ це федеральні закони, прийняття яких прямо передбачено діючою Конституцією РФ. Однозначного поняття К.з. в конституційній практиці немає. Загальновизнано, що по своєму юридичному значенню конституційним є закон, відмінний особливою "близькістю" (юридичною спорідненістю) з Конституцією країни або, замінюючий Конституцію. У цьому випадку один або декілька К.з. є те, що прийнято іменувати юридичною конституцією. Іноді тому (як це характерне для Австрії) Конституція іменується Федеральним. Зони екологічної біди і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах - водні об'єкти і річкові басейни, в яких внаслідок техногенних і природних явищ відбуваються зміни, що представляють загрозу здоров'ю або життю людини, об'єктам тварини і рослинного миру, іншим об'єктам навколишнього середовища; З.е.б. появляються відповідно до законодавства в області охорони навколишнього середовища і законодавства по захисту населення від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; власник водного об'єкта зобов'язаний здійснювати заходи по запобіганню негативному впливу вод і ліквідації його наслідків; заходи по запобіганню негативному впливу вод і ліквідації.
Список літератури курсової "Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства" - більше 20 джерел. КОЛІР - світлові промені, енергетичні хвилі, що сприймаються і що розрізнюються оком і що грають важливу роль в культурному і психічному мировосприятии людей. Світло виникає в зв'язку з взаємодією пов'язаних загальним ядром атома і вільних електронів. Це електромагнітне, теплове випромінювання тієї ж природи, що електричний струм або радіохвилі. Світлові хвилі характеризуються довжиною від 380 до 780 нм (нанометров; 1 нм - 1 мільйонна частина міліметра). Наше тіло не може прямо вловлювати такі енергетичні промені, як хвилі радіомовлення і ТВ. Потрібні спеціальні прилади, приймачі, що трансформують. САЛЛИВАН Гаррі Стек - (1892-1949) - американський психіатр, психоаналітик. Народився 21 лютого 1892 року в невеликому містечку штату Нью-Йорк Норвиче. Його предки були ірландцями, що емігрували в США. Його батьки були бідними ірландськими фермерами, діти яких, за винятком Гаррі, померли в дитячому віці. Його мати, будучи наполовину інвалідом, не відрізнялася життєрадісністю і не могла дати сину необхідного тепла. Вона не цікавилася їм і випробовувала роздратування в зв'язку із злидарським існуванням сім'ї. Його батько був боязким і потайним фермером, що рідко хвалив свого сина. З трирічного віку дитинство хлопчика проходило на.

НАРКОЗАВИСИМОСТЬ - (англ. drug dependence) - у вузькому значенні фізіологічна залежність від опиатних і ним подібних речовин (володіючих одночасно седативним, тобто що усипляє, і знеболюючим ефектами). Лікарі і фармакологи давно передбачали, що наркотична, знеболююча дія морфина деяким образом імітує дію якихсь внутрішніх сигнальних молекул, що знижують сприйняття болю, зухвалих вираженої ейфорию, а також у разі великих доз - снотворний ефект. При цьому снотворний ефект найбільш виражений при порушеннях сну, пов'язаних з сильними болевими відчуттями. До речі говорячи, і назва "морфій" пов'язано з.
Посилання в тексті роботи "Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГИПОКСИЯ ПЛОДИ - патологічний стан, виникаючий при недостатньому постачанні киснем тканин і органів плоду. Гостра гипоксия виникає в родах (при аномаліях родової діяльності, випаданні або прижатии пуповини, тривалому сдавлении головки плоду в порожнині малого таза), рідше під час вагітності (при розривах матки, передчасній отслойке плаценти і інш.) і характеризується вираженими порушеннями функції життєво важливих органів, що швидко розвиваються. Хронічна гипоксия може спостерігатися при екстрагенитальних захворюваннях, токсикозі вагітному, перенесенні вагітності, несумісності крові матері і плоду. МУЗИКОТЕРАПИЯ - Психотерапевтичний метод, що використовує музику як лікувальний засіб. Лікувальна дія музики на організм людини відома з древніх часів. Перші спроби наукового пояснення цього феномена відносяться до XVII в., а широкі експериментальні дослідження - до XIX в. Велике значення музиці в системі лікування психічно хворих додавали С. С. Корсаков, В. М. Бехтерев і інші відомі росіяни вчені. Докладний огляд літератури, присвяченої різним аспектам М., представлений в роботах Л. С. Брусиловського (1971), В. Ю. Завьялова (1995), Швабе (Schwabe Ch., 1974), Галінської (Galinska Е., 1977) і інш. Виділяють 4. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно жінок - прийнята ООН в 1979 р. Рішення об необхідність її розробки і план дій в цьому напрямі були прийняті на Першій Всесвітній конференції по положенню жінок, яка відбулася в Мехіко в 1975 р. Вона уперше поставила питання про права жінок як невід'ємну частину прав людини (див. Права жінок в системі прав людини). Радянський Союз входив в число перших держав, що ратифікували Конвенцію. Однак зміст цього документа довгий час було мало кому відомо. Лише на рубежі 80-90-х років текст Конвенції був опублікований відразу в декількох жіночих виданнях. Його сталі пропагувати і розповсюджувати нові незалежні.

ЗМІШЕННЯ СУПУТНЄ - ( assoative   confounding ) - джерело порушення внутрішньої валидности, виникаюче з необхідністю оперувати одиничними змінними для перевірки точних експериментальних гіпотез. Прямо це виявляється неможливим навіть в лабораторному експерименті, де незалежна змінна звільнена від побічних впливів: пред'явлення активної умови незалежної змінної (наприклад, розтин зведення) необхідне (дослівно - "асоціативно") пов'язано з впливом, не вхідним в експериментальну гіпотезу (оперування тварини). По характеру цього зв'язку розрізнюються два вигляду С. С.- штучне. ПОРІГ СЕНСОРНИЙ - (англ. sensory threshold) - величина подразника, що розділяє весь континуум подразників на 2 класи: зухвалі реакцію у відповідь індивіда і не зухвалі її (див. Психофізіка). Др. словами, П. з. - це рівень стимуляції, який повинен бути перевищений для того, щоб виникла реакція. У психофизике як така реакція частіше за все приймається поява усвідомленого відчуття, але в принципі це м. би. і інш. рухові, вегетативні і електроенцефалографические реакції, що далеко не завжди супроводяться відчуттями, що усвідомлюються (шкіряно-гальванічна реакція, судинна реакція, депресія альфи-ритму, викликані. Енурез - (ен греч. uron - сеча) - недержання сечі. При дизонтогенетическом енурезе пацієнт нездібний формувати навики уринации внаслідок затримки психічного розвитку, природженої патології головного мозку, ендокринної дисфункція, раннього постнатального органічного пошкодження мозку, внаслідок чого навик контролю уринации спочатку не формується (в нормі це відбувається до 4-5 років). Функціональний енурез або неорганічний енурез характеризує повторююча мимовільна уринация в невідповідних для цього місцях місцях в денне або частіше в нічний час. Первинному його типу властиво відсутність перед тим. УПРАВЛІННЯ МІЖЕТНІЧНИМ КОНФЛІКТОМ - процес впливу на розвиток міжетнічного конфлікту. У залежності від видів міжетнічних конфліктів (див.: Міжетнічні конфлікти) можуть застосовуватися і відповідні методи управління ними. Латентний (прихований) міжетнічний конфлікт і відкритий мають різний характер вияву і, відповідно, дії його суб'єктів (див.: Суб'єкти міжетнічного конфлікту) відрізняються своїми методами і формами. По динаміці розвитку міжетнічні конфлікти класифікуються на помірний і інтенсивний. Помірна конфронтація піддається в більшій мірі управлінню, т. до. протиборствуючі сторони не досягли найвищого.