СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і природа судової влади ... 5
1.1. Основні правові засади судочинства в Україні ... 5
1.2. Принципи організації та система судової влади в Україні ... 9
1.3. Конституційно-правові засади судово-правової реформи в Україні ... 17
Розділ 2. Правові засади діяльності системи загальних судів в Україні ... 21
2.1. Порядок формування та структура судів загальної юрисдикції ... 21
2.2. Юрисдикція загальних судів в Україні ... 22
2.3. Реалізація принципу спеціалізації у системі загальних судів в Україні ... 26
Розділ 3. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції ... 28
3.1. Порядок формування Конституційного Суду України та особливості його складу ... 28
3.2. Функції та повноваження Конституційного Суду України ... 30
3.3. Порядок діяльності Конституційного Суду України ... 32
Висновок ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Судова влада в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Судова влада в Україні"

Курсова робота "Судова влада в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Судова влада в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Судова влада в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Судова влада в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР - Посадові обов'язки. Здійснює організацію бухгалтерського обліку по-господарському - фінансової діяльності і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи з структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Очолює роботу по підготовці і прийняттю робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, вживаного для оформлення господарських операцій, по якому не передбачені типові форми. автоматизація виробництва - спосіб організації виробництва, при якому управління виробничим процесом здійснюється автоматичними пристроями. А. П. Позволяет звільнити людину від всіх видів діяльності, що піддаються алгоритмизации. У працівників залишаються функції контролю і регулювання ходу технологічного процесу з метою підтримки його в заданих програмою межах. А. П. Позволяет ізолювати людину від небезпечних для здоров'я речовин, підвищити безпеку і надійність виробничих процесів; значно поліпшує санітарно-гігієнічні умови труда. А. П. Включаєт: Автоматичне виконання окремих виробничих операцій; Комплексну. Колективний договір - правовий акт, регулюючий соціально-трудові відносини в організації або у індивідуального підприємця і що укладається працівниками і роботодавцем в особі їх представників (ст. 40 тк рф). Порядок розробки і прийняття до. Д. Определен в тк рф. Як і раніше, до. Якщо на організацію розповсюджується відповідна (галузеве, міжгалузеве, територіальне, регіональне і генеральне) угода, то до. Д. Базіруєтся на нормативних актах більш високих по відношенню до нього рівнів. К. Д. Не може містити умов, що знижують рівень прав і гарантій, встановлених в цих актах. Можливі тільки розширення і конкретизація цих. СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА - Посадові обов'язки. Здійснює роботу по організаційно-технічному забезпеченню адміністративний розпорядливої діяльності керівника підприємства. Приймає ту, що поступає на розгляд керівника кореспонденцію, передає її відповідно до прийнятого рішення в структурні підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей. Веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп'ютерної техніки, призначеної для збору, обробки і представлення інформації при підготовці і прийнятті рішень. Приймає документи і особисті заяви на підпис керівника підприємства. Готує.
Кожна вагома структурна частина курсової "Судова влада в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРЕЗИДЕНТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - одноосібний глава Російської держави. П. РФ обирається безпосередньо громадянами РФ на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Умови і порядок виборів П. РФ визначаються Конституцією РФ (ст. 81, 82), а також Федеральними законами: від 19 вересня 1997 р. "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" і від 31 грудня 1999 р. "Про вибори Президента Російської Федерації". Відповідно до вказаних актів П. РФ може бути вибраний громадянин РФ не молодше за 35 років, що постійно проживає в Російській Федерації не менше. Підходи до розкриття юридико-психологічної реальності - В історії розвитку досліджень ЮП і по теперішній час зустрічаються різні підходи до розкриття юридико-психологічної реальності і її ролі в розв'язанні правових проблем. Психолого-ілюстративний підхід - історично перший. Характерний вкрапленням в канву юридичних міркувань і аналізів окремих психологічних понять і коментарів. Нерідко використовуються вирази типу "психологи затверджують", "як показали психологічні дослідження" і т.п., але при цьому приводяться ненаукові пояснення. Такий підхід зустрічається у осіб мінімально, з чуток знайомих з ЮП. Пропуски житлового законодавства - стримують: 1) попит на ринку житла, в тому числі: всі ще досить високі процентні ставки по іпотеці (11-13 відсотків); високі ціни на житлі; змішаний склад черги на отримання соціального житла; високі обмеження в області визначення житлових прав; 2) пропозиція на ринку житла, в тому числі: велика кількість узгоджень початково-дозвільної документації; відсутність земельних дільниць з інфраструктурою і процедур доступу до цих дільниць. За оцінками експертів, найбільш важка ситуація на ринку житла складеться в 2007 році, тому муніципалітетам необхідно вже сьогодні приступати дозволу проблем. У основній.
У вступі курсової "Судова влада в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРОФИЛАКТИКА ПОРАЗКИ ЕЛЕКТРОТОКОМ - необхідне так організувати експлуатацію електроустановок, щоб була виключена всяка можливість помилок з боку обслуговуючого персоналу. Кожний зобов'язаний знати Правила охорони труда (правила безпеки) при експлуатації електроустановок (Птб) і Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ПтЕ). висока технічна письменність обслуговуючого персоналу, а також суворе дотримання дисципліни, виконання вимог інструкцій по техніці безпеки є основою організації безпечної експлуатації електроустановок. З метою П. п. е. персонал, несучий чергування в електроустановках, що.

ФОРМУЛЯР - бланк, належний заповненню. Також шаблонний текст (проформа) договору, що використовується великими фірмами, який може бути прийнятий іншою стороною не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого договору загалом (див. Договір приєднання). Детально і чітко розроблені Ф. договорів враховують особливості передачі, транспортування і зберігання відповідних видів товарів, встановлюють вимоги до порядку їх використання, гарантійні терміни, види сервісних послуг, порядок заяви претензій. Іспользованіє Ф. спрощує і прискорює процес висновку договорів. Ф. договору, складений. ТРАНСПЛАНТАЦІЯ - (від лаг. transplantare - пересаджувати) - пересадка органів і (або) тканин на іншу частину тіла того ж організму або іншому організму Згідно з Законом РФ "Об трансплантацію органів і (або) тканини людини" від 22 грудня 1992 р. Т. органів і (або) тканин від живого донора або трупа може бути застосована тільки у випадку, якщо інші медичні кошти не можуть гарантувати збереження життя хворого (реципієнта) або відновлення його здоров'я. Вилучення органів і (або) тканин у живого донора допустиме тільки у випадку, якщо його здоров'ю, по висновку консиліуму лікарів-фахівців, не буде заподіяна значна.
Список літератури курсової "Судова влада в Україні" - більше 20 джерел. ГАЛЛЮЦИНОЗ - (лати. hallutinatio - марення -оз. Психопатологічний синдром, що характеризується вираженими, рясними галюцинаціями, переважаючими в клінічній картині. Галюцинації можуть супроводитися маренням. М.І. Рибальський [1983] розрізнює Г. істинні і органічні. Для перших характерні проекція хворобливих переживань зовні і тільки в просторі, що сприймається, зв'язок з навколишніми предметами, реалістичність оформлення при відсутності упевненості в дійсному існуванні галлюцинаторних образів (завдяки відносному збереженню критики), афективна реакція на їх зміст; для других - проекція в або простір, що. Мислення в спілкуванні - це включення в процес мислення (М.), пізнання і О., М., направленого на виявлення протиріч, постановку і рішення задач. У процесі О., взаємодіючи з інш. людьми і миром, людина здійснює М., в до-ром можна виділити 3 види спрямованості, відмінні "вектором" цілей і значень, що формуються: 1) пізнання предметів і явищ навколишнього світу; 2) пізнання самого себе; 3) пізнання інших. Як правило, М. про предмети і явища навколишнього світу виступає домінуючою діяльністю, в к-рую активно залучається людина; пізнання себе і інших вклинюється в домінуючу діяльність, виступаючи в кач. субдоминантной. М.

Винагороди - (rewards) Антична теорія гедонизма осн. на заманливому допущенні, що поведінка регулюється насолодою і стражданням. Ми прагнемо робити те, що доставляє нам задоволення, і стараємося уникати хворобливих стимулів або ситуацій. Сформульований т. про. принцип задоволення - страждання виявляється по своїй суті мотивационним принципом. Торндайк в пошуках теорії, краї б могла пояснювати адаптивна поведінка (аналогічно з еволюційним відбором физ. ознак), застосував цей принцип В. і покарань до навчання. Він висловив припущення про здатність тварин (і людей) до навчання. Якщо організм повторив к. реакцію, все те.
Посилання в тексті роботи "Судова влада в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВЧЕННЯ - (навчання) (англ. learning) - процес придбання і закріплення (або зміни готівки) способів діяльності індивіда. Результати У. - елементи індивідуального досвіду (знання, уміння, навики). Будь-яка взаємодія з миром не тільки задовольняє потреби індивіда, але і приводить до більш повному і точному відображенню ним умов діяльності, що і забезпечує вдосконалення способів її здійснення. Т. о., Етім У. відрізняється від змін діяльності, викликаних фізіологічними властивостями організму (його дозріванням, функціональним станом і т. д.). Ігнорування деятельностной природи У. приводить. УВАГА - зосередженість діяльності суб'єкта в даний момент часу на неякому реальному або ідеальному об'єкті - предметі, події, образі, міркуванні і пр. Увагою характеризується і узгодженість різних ланок функціональної структури дії, визначальна успішність його виконання (наприклад, швидкість і точність рішення задачі). Увага поміщається особливу серед явищ психічних. Виступаючи невідривною стороною пізнання, почуття і волі, воно не зводиться ні до однієї з цих трьох сфер психічного. Увага - динамічна сторона свідомості, що характеризує міру його спрямованості на об'єкт і зосередження на ньому. ГАЛЬПЕРИН - Петро Яковльович (1902-1988) - російський психолог, фахівець в області теорії і методології психології, історії психології, вікової і педагогічної психології. Д-р психологічних наук (1965), професор (1966). Засл. діяч науки РСФСР (1980). Закінчив Харківський медичний ин-т (1926). У 1926-1941 рр. працював в Харківському психоневрологічному ин-ті, завідуючи лабораторією психофізіології. Вів педагогічну роботу в Харкові і Донецьку (Сталіно), активно брав участь в роботі Харківської групи психологів (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.І. Зінченко, Л.І. Божович і інш.). У 1941 -1943 рр. працював.

СТРУКТУРНА ЗМІНА - (STRUCTURAL CHANGE) Поняття, що відображає основну мету психоаналізу. Головним досягненням як для пацієнта, так і для його оточення, є зміна в симптоматике. Однак певні зміни в симптоматике можуть виникнути і внаслідок опору лікуванню (захисна втеча в здоров'ї, щоб уникнути дослідження хворобливих конфліктів), внаслідок зміни життєвої ситуації (новий об'єкт любові або успіхи, що підвищує самооценку пацієнта), перенесення (бажання догодити терапевту). Подібні впливи і пов'язані з ними зміни відображають специфічні аспекти стану пацієнта - формування компромісної освіти, зміщення. Последіпломноє освіта - (graduate education) Історія питання про природу і об'єм последипломного освіти в США сходить до таких видатних людей, що займалися проблемою отримання вищої освіти, як Д. Гилман з Ун-та Джонса Хопкинса, Г. С. Холл з Ун-та Дарка і У. Р. Харпер з Чикагського ун-та. Вони передбачували появу вищих дослідницьких і освітніх шкіл, не обтяжених викладанням базових знань. Вони засновувалися на німецькій концепції П. о., в до-ой акцент робився на проведенні студентами ун-та оригінальних исслед. Офіційне визнання П. про. сталося в 1876 р. разом з відкриттям Ун-та Джонса Хопкинса. Невдовзі після його появи по. ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ НОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ - максимальні значення деяких параметрів, перевищення яких може привести до небажаних наслідків в роботі або стані оператора. П. д. н. д. можуть бути введені по відношенню до наступних показників: фізіологічним параметрам працюючої людини, показникам інформаційного навантаження оператора. Еті П. д. н. д. використовуються для оцінки тягаря і напруженості трудової діяльності. Фізіологічні показники (див. Фізіологічні методи) широко використовуються для оцінки стану оператора. Однак тільки по їх зміні не завжди можна судити про міру тягаря і напруженість труда. Як фізіологічний критерій напруження. Порівняльна психологія - 1) розділ психології, що вивчає схожість і відмінності в поведінці і психіці між тваринами і людиною, а також еволюцію поведінки і психіки в процесі антропогенеза; 2) загальна назва для будь-яких порівняльних досліджень в психології, при яких порівнюються психологічні особливості людей, відмінних по тій або інакшій ознаці, наприклад, що відносяться до різних культур, національностей, вікових груп, що володіють різним соціально-економічним статусом, здорових і хворих і т.д.; 3) синонім зоопсихологія; 4) американський психологічний напрям у вивченні поведінки тварин. С. п. стала активно розвиватися з.