Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки

(курсова робота з історії права)

Вступ.....3
Розділ 1. Причини та передумови судової реформи.....5
Розділ 2. Проведення реформи і її наслідки.....11
2.1. Загальна характеристика судової реформи.....11
2.2. Система судів у пореформений період.....12
Розділ 3. Судовий процес.....25
Висновки.....29
Список використаних джерел.....31

Для придбання курсової роботи "Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки"

Курсова робота "Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки" і призначений виключно для пошукових систем.

ОБШУК - слідча дія; полягає у відшуканні об'єктів, що мають значення для встановлення істини у справі, - знарядь злочину, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інш. предметів і документів, що можуть мати значення для справи. Може проводитися для виявлення осіб, що розшукуються, трупів. Поськольку О. пов'язаний з певними обмеженнями і порушеннями прав громадян (на неприкосновенностьличности, житла, таємницю переписки і інш.), для його проведення потрібно дотримання встановлених законом гарантій: вмотивована постанова слідчого і санкція прокурора (в належних випадках - згода або прохання. МІГРАЦІЯ - від лати.Migratio - переселення Міграція населення - переміщення людей, пов'язане із зміною місця проживання і місця роботи. Міграція може розрізнюватися по причинах (добровільна або вимушена), типі (зовнішня або внутрішня), вигляді (поворотна або безповоротна). Трудова міграція, або міграція робочої сили, являє собою рух працездатного населення з метою працевлаштування. Суб'єктами внутрішньої трудової міграції є громадяни РФ і особи, що знаходяться в Росії на законних основах, здійснюючі переміщення на її території. Суб'єктами зовнішньої трудової міграції є обличчя, які займаються або. ГААГСКИЕ КОНФЕРЕНЦІЇ - 1899 і 1907 рр.- конференції, зізвані з ініціативи Росії, для розгляду питання про скорочення озброєнь, кодифікації правил про мирний дозвіл міжнародних конфліктів і правил ведіння війни. Історична обстановка, в якій проходила Гаагська конференція 1899 р., де ставилося питання про скорочення озброєнь, характеризується вступом капіталізму в імперіалістичну стадію і загостренням протиріч між європейськими великими державами. Складається військовий союз між Німеччиною і Австро-Угорщиною. Генеральні штаби цих держав складають плани і виробляють умови для спільного виступу проти сусідів на. ЗМІНА ОБВИНУВАЧЕННЯ - ті зміни фактичної або юридичної сторони первинного обвинувачення, які торкаються підсудного і засновані на нових матеріалах, здобутих судовим слідством, а також зміни, які спричиняють залучення нових осіб. У радянському карному процесі судовий розгляд проводиться, виходячи із загального правила про незмінність обвинувачення і по предмету, і по особах. І. про. в суді допускається в необхідних випадках і лише при умові дотримання прав обвинуваченого на захист. Основне правило об І. про. виражено в ст. 311 УПК: справа розглядається лише відносно осіб, відданих суду, і лише у відношенні спочатку.
Кожна вагома структурна частина курсової "Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИЛЮДНІСТЬ СУДОЧИНСТВА - принцип (керівний початок) вітчизняного карного процесу, що означає, що захист громадян від злочинного посягання, боротьба із злочинністю є обов'язком державних правоохоронних органів. У УПК цей принцип виражений в ст. 3: "Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов'язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу у кожному разі виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винної в здійсненні злочину, і до їх покарання". УПК (ст. 108) в числі мотивів і основ до збудження карної справи передбачає нарівні із заявами і листами. КОЛГОСПНІ ЛІСИ - всі лісові дільниці і масиви, що знаходяться на землях, закріплених за колгоспами по державних актах на вічне користування землею. К. л., одинаково як і все лісу Радянського Союзу, є винятковою власністю соціалістичної держави. Колгоспи визнані повноправними користувачами К. л. Господарство в К. л. здійснюється на основі правил, що затверджуються Міністерством сільського господарства і заготівель СРСР. Контроль і надання технічною допомоги колгоспам в справі господарювання їх лісового покладено на Міністерство сільського господарства і заготівель СРСР. Господарське управління К. РОЗПОРЯДЛИВЕ ЗАСІДАННЯ СУДУ - в карному процесі РФ - засідання суду в складі судді і двох народних засідателів для розгляду питань, належного з'ясуванню в стадії віддання під суду, і вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до розгляду справи в судовому засіданні. Участь прокурора в Р.з.с. обов'язкова. Розгляд справи в Р.з.с. - важлива гарантія перевірки достатності основ для розгляду поділа в судовому засіданні і належної підготовки до всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи. Р.з.с. проводиться у справах про злочини неповнолітні і про злочини, за які в якості заходи покарання може бути.
У вступі курсової "Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ АРХІВНОГО ФОНДУ - згідно з Правилами організації зберігання, комплектування, обліку і використання документів Архівного фонду Російської Федерації і інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук, затвердженим наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 № 19, - це: 1) хронологічні межі архівного фонду державного органу, органу місцевого самоврядування, організації, що встановлюються на основі нормативних актів офіційні дати їх утворення (реєстрації) і ліквідації. При наявності декількох нормативних актів.

ЗУСТРІЧНА ТОРГІВЛЯ - різновид зовнішньоторгівельних операцій, що характеризується взаємною закупівлею експортером і імпортером товарів один у одного. Термін використовується в практиці зовнішньоекономічних відносин порівняно недавно. У доповіді Європейській Економічній Комісії ООН 1973 р., зокрема, зверталася увага на те, що відносини сторін в промисловій співпраці виходять за рамки чистого продажу або закупівель товарів і послуг і охоплюють ряд додаткових або взаємно узгоджених операцій (у виробництві, розробці і передачі технологій, маркетингу і т.д.). У основі операцій по В.т. - прийняття експортером. Професійної безпеки співробітників ПОО психологія - Вона змістовно розкриває психологічні основи упевненого і що характеризується установкою на безпеку (див. Установка на безпеку) поведінка працівника, а також психологічні причини нещасних випадків, поранень і загибелі співробітників ПОО, вияву ними певного рівня професійної виктимности (див. Рівні виктимности психологічні ). Характеризується інтенсивністю використання психологічних методів забезпечення безпеки персоналом в небезпечних ситуаціях професійної діяльності, способів зниження професійної виктимности (див. Психологічні шляхи зниження професійної виктимности співробітників ПОО ).
Список літератури курсової "Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки" - більше 20 джерел. Гамбургський рахунок - (в соціальній психології) - визначення дійсної, реальної, об'єктивної позиції особистості на рівнях яких-небудь "ранговой сходів", як правило, в противагу офіційному і при цьому нерідко формальному її статусу. Потрібно відмітити, що навряд чи можна знайти таку сферу соціальної активності, в рамках якої, оцінюючи справжнє місце того або інакшого суб'єкта, не виявилося б необхідним для отримання адекватного реальності відповіді на питання: "хто він по статусу?" з'ясовувати, хто він по статусу саме по "гамбургскому рахунку". Питання про те, звідки прийшов в. ФЕХНЕР ГУСТАВ ТЕОДОР - Густав Теодор Фехнер народився в місті Гросс-Заархен в Німеччині 19 квітня 1801 р. Початкову освіту він отримав в гімназії в Гросс-Заархене, де особливо цікавився природними науками. У 1817 р. Фехнер поступив в Лейпцигський університет, де захопився медициною, а також фізикою і хімією. У 1822 р., після закінчення університету, він став більш детально займатися фізикою - протягом декількох років вивчав механіку і електрику. Під час роботи в Лейпциге Фехнер також переводив французькі статті по психології на німецьку мову і в результаті зацікавився питаннями психології. У 1834 р. Фехнер був.

МОТИВАЦІЯ В ПСИХОТЕРАПІЇ - Основні концепції, в яких знайшли відображення значення і структура мотивационного чинника в психотерапії, можна звести до 3 основних груп: 1. Концепції психоаналитические, в основі яких уявлення Фрейд (Freud S.) про "тиск страждань" як про передумову, що примушує пацієнтів вдатися до психотерапії. Двигуном психотерапії в цьому випадку є страждання пацієнтів і виникаюче через них прагнення до видужання. Мотивація до психотерапії викликає у пацієнта активні дії в терапевтичному напрямі, хоч конструктивним змінам може протидіяти "повторний виграш від хвороби". Згідно з цією.
Посилання в тексті роботи "Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психологія рис - (trait psychology) П. ч. являє собою підхід до теорії і вимірювання особистості, що спирається на поняття межі як фундаментальної одиниці аналізу. Взагалі говорячи, риси визначають по-різному. На самому простому рівні під ними розуміються відносно стійкі описові характеристики особистості. У більш широкому значенні, риси визначаються як схильності до поведінки, до-ой відрізняється як стійкістю (т. е. володіє тимчасовою узгодженістю), так і широким діапазоном (т. е. володіє межситуативной узгодженістю). Г. Олпорт затверджував, що риси тж мають фізіолог. основу. Крім того, він проводив. ТВАРИНА: ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХІЧНА - цілісний комплекс всіх виявів поведінки і психіки тварин, направлених на встановлення життєво необхідних зв'язків організму зі середою; процес відображення психічного дійсності як продукт і вияв активності тварини у зовнішньому світі. Вивчається в зоопсихологія (=> етология). Головні особливості діяльності психічної тварин на відміну від людської: 1) вся активність тварин визначається біологічними мотивами - тварина не може робити нічого безглуздого; 2) вся діяльність тварин обмежена рамками наочних конкретних ситуацій - вони практично не здатні планувати дії і керуватися. Ідеократічеськоє держава - (греч. idea kratos - влада) - держава, заснована на системі ідеалів суспільного пристрою і народовладдя (Кара-Мурза, 2008). Такою державою уперше в світовій історії став створений найбільшими особистостями СРСР. З "розпадом" або, точніше, ретельно спланованому і вдало здійсненому розвалом СРСР (для цього передусім було потрібен 40 років холодної війни західного співтовариства проти СРСР і деградація правлячої при Брежневе "еліті") виявилися, на думку ряду дослідників, надовго похованими надії мир на Землі, на радикальне подолання соціально залежних форм психіатричної.

РОРШАХА, ТЕСТ - Дідусь всіх проективних тестів, розроблений швейцарським психіатром Германом Роршахом. Цей тест складається з структурного інтерв'ю з використанням серії з десяти стандартизованих, двосторонньо симетричних чорнильних плям. П'ять з них ахроматичні, два забарвлені в якийсь колір і три інших мають різні кольори. Кожна пляма пред'являється суб'єкту, якого просять у вільній формі розказати, що він бачить або в плямі загалом або в будь-якій його частині. Розроблена надзвичайно складна система підрахунку і інтерпретації, і для того, щоб навчитися його правильно використати, потрібно тривале. ВОНО - (Ід) - одна з компонент структури особистості в теорії З. Фрейда (-> психоаналіз, фрейдизм) - особлива психологічна інстанція, цілком несвідомі бажання і потяга. Являє собою локалізоване в несвідомому осереддя інстинктивних спонук - сексуальних або агресивних, - прагнучих до негайного задоволення незалежно від відносин суб'єкта до зовнішньої реальності (-> принцип задоволення). Сама могутня сфера особистості - такий, що не визнає течії часу, діючий за принципом задоволення комплекс різноманітних несвідомих спонук, представлень, тенденцій, імпульсів, рушійних сил особистості (в. Я-КОНЦЕПЦІЯ - це динамічна система уявлень людини про саме собі, в яку входить як усвідомлення особливостей своїх фізичних, інтелектуальних, особових і інших якостей, так і домагання (на що я здатний, чого гідний і т. д.) і вхідна в них самооцінка, а також виборче сприйняття і інтерпретація впливаючих на дану особистість зовнішніх обставин. Ці уявлення діляться на "Я" реальне- яким я бачу себе в даний момент; "Я динамічне - оцінка своїх здібностей, мотивації досягнення, темпів розвитку і "Я" ідеальне - те, яким суб'єкт, на його думку, повинен би стати, орієнтуючись на. ПНЕВМОНІЯ - (pneumonia) - запалення легкого, що викликається різними бактеріями, з переважною поразкою альвеол, їх заповненням запальним екссудатом і клітками крові, внаслідок чого легке стає щільним (опеченение). Симптоми пневмонії аналогічні симптомам, що спостерігаються при будь-якому іншому інфекційному процесі (підвищення температури, загальне нездужання, головний біль і т.д.); крім того, виникає кашель і болі в грудях. Пневмонія може бути класифікована по наступних показниках: 1) на основі результатів рентгенологического дослідження. Пайова пневмонія (lobar pneumonia), наприклад, вражає.