Судові витрати в господарському процесі

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загально-правові положення щодо судових витрат ... 5
1.1. Поняття та види судових витрат ... 5
1.2. Законодавство щодо судових витрат ... 8
Розділ 2. Порядок сплати та розподіл судових витрат ... 12
2.1. Порядок сплати судових витрат та підстави звільнення ... 12
2.2. Розподіл судових витрат ... 16
Розділ 3. Відшкодування та повернення судових витрат ... 20
3.1. Відшкодування судових витрат ... 20
3.2. Повернення судових витрат ... 30
Висновки ... 35
Список використаних джерел ... 38

Для придбання курсової роботи "Судові витрати в господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Судові витрати в господарському процесі"

Курсова робота "Судові витрати в господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Судові витрати в господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Судові витрати в господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Судові витрати в господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЛІ - скасування приватної власності і встановлення державної власності на землю. "Націоналізація є передача всієї землі у власність держави. Власність означає право на ренту і визначення державною владою загальних для всієї держави правил володіння і користування землею. До таких загальних правил безумовно відноситься при націоналізації заборона всякого посередництва, тобто заборона передачі землі суборендарям, заборона поступки землі тому, хто не є сам господарем, і т. п." (Ленін В. І., Соч., т. 13, стор. 308). Классики марксизму-ленінізму вказували на те, що навіть для. Адміністративне право - (від лати. administratio - управління) - одна з найважливіших публічно-правових галузей. А.п. - це впорядкована сукупність правових норм, які регулюють відносини в області організації і функціонування системи публічного управління, здійснюваного на державному і муніципальному рівні за допомогою спеціального вигляду властеотношений - адміністративно-управлінської (організаційної, виконавчої) діяльності. У зарубіжних джерелах дана діяльність іменується адміністративно-державним управлінням, оскільки підкоряється в своїй основі політичному управлінню, контролюючому і що. КРАЙОВИЙ (обласної) СУД - суди міст федерального значення, суд автономної області, суди автономних округів. К.с. є федеральними судами загальної юрисдикції, займають положення судів середньої ланки, будучи вищестоящими судовими інстанціями для районних судів, розташованих на території відповідного суб'єкта РФ, і нижчестоячими - по відношенню до ВР. К.с. наділені рівною компетенцією, мають однакову структуру і в основному співпадаючі повноваження. Судді К.с., обласних і рівних ним судів, голови цих судів і їх заступники призначаються на посаду Президентом РФ по представленню Голови ВР, заснованому на висновку. Психограмма фахівця митної служби - Розділ профессиограмми, в якому в наукових психологічних понять відображена система вимог митної професії до психологічних і психофізіологічних якостей митника і міра їх вираженість. Основи профессиографии і системи професійного психологічного відбору фахівців митної служби почали розроблятися з створенням і становленням психологічною служби в митних органах Російської Федерації (квітень-липень 1995 р.). Система професійного відбору митних фахівців розроблена А.П. Галентовим і В.В. Неміріч. Психограмма фахівця митної служби включає наступні вимоги до його психологічним і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Судові витрати в господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАЛІК - один з способів припинення зобов'язань, коли два або більше за зобов'язання можуть бути припинені повністю або частково шляхом відмови кредиторів по кожному із зобов'язань, що припиняються від реалізації належних їм суб'єктивних прав вимог за цими зобов'язаннями (ст. 410 ГК РФ). Предметом 3. можуть бути тільки вимоги, витікаючі із зобов'язань. Не можна "зарахувати", наприклад, права, витікаючі з речових або виняткових правовідносин. Умови, яким повинні відповідати вимоги, придатні для 3., визначені в ст. 410 і 411 ГК РФ: а) дійсність і бесспорность вимог, тобто на момент заяви об 3. вимоги, що. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ - (від англ. industrial property) - один з різновидів інтелектуальної власності. Відповідно до Конвенції про установу Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОИС) до об'єктів П.с. віднесені технічні винаходи і наукові відкриття, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, найменування місця походження товарів, фірмові найменування, комерційні позначення, припинення несумлінної конкуренції, торгові секрети, ноу-хау і інш. П.с. необхідно відрізняти від рухомого і нерухомого майна, що використовується у виробничому процесі. Як результат творчої діяльності П.с. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ - 1) відповідно до цивільного законодавства РФ - один з об'єктів цивільних прав. У відповідності зі ст. 139 ГК РФ інформація складає К.т. в наступних випадках: коли інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність внаслідок невідомості її третім обличчям, до неї немає вільного доступу на законній основі і володар інформації вживає заходів до охорони її конфіденційності. Відомості, які не можуть складати К.т, визначаються законом і інакшими правовими актами. Не можуть складати К.т: засновницькі документи і статут; документи, що дають право займатися підприємницькою діяльністю.
У вступі курсової "Судові витрати в господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НАЧАЛЬНИК АВТОКОЛОННИ - Посадові обов'язки. Здійснює виконання перевезень за договірними зобов'язаннями, забезпечує технічно правильну експлуатацію автомобілів, ефективне використання жвавого складу. Вивчає вантажопотоки, режими роботи, об'єми перевезень і з урахуванням конкретних умов організує бригади водіїв, виходячи з плану перевезень, встановлює їм завдання. Організує контроль за технічним станом автомобілів і випуск їх на лінію відповідно суворому до затвердженого графіка перевезень. Забезпечує контроль за роботою водіїв на лінії, у разі необхідності забезпечує надання технічною допомоги. Бере участь в.

ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНУ - ознака складу злочину, що визнається законодавцем необхідним лише в деяких складах злочинів (т. е. факультативна ознака складу злочину). Згідно з кримінально-процесуальним законом (ст. 53 УПК РСФСР) П. від п. - ця особа (громадянин), якій злочином нанесений моральна, фізична або майнова шкода. Подібно тому як предмет злочину є речовим вираженням об'єкта злочину, також і потерпілий виступає фізичним, особовим вираженням об'єкта деяких видів злочинів. У ряді статей УК РФ прямо вказано на особливі ознаки потерпілого. Така вказівка може служити як основною ознакою, складу злочину, так і кваліфікуючою. КАСИР - Посадові обов'язки. Здійснює операції по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження. Отримує по оформлених відповідно до встановленого порядку документах грошові кошти і цінні папери в установах банку для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, оплати і інших витрат на відрядження. Веде на основі прибуткових і витратних документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком. Складає описи ветхих купюр, а також відповідні документи для.
Список літератури курсової "Судові витрати в господарському процесі" - більше 20 джерел. Гомосексуалізм - (греч. homos - рівний, однаковий; загальний, взаємний; лати. sexualis - половою) - 1. статевий потяг до осіб своєї підлоги. Такий потяг до неповнолітніх і обличчям старечого віку розцінюється трохи інакше (гомосексуальні варіанти педофилии і, відповідно, геронтофилии). Поширеність гомосексуалізма складає, за різними даними, від 1-2 до 30% і більш - наочний показник того, наскільки поверхнево це явище вивчене, як уміло, широко і довільно деякі автори маніпулюють показниками поширеності гомосексуалізма і як складаються взаємовідношення геев і різних інших культурних співтовариств в. ЛЕВИ-БРЮЛЬ ЛЮСЬЕН - Люсьен Леви-Брюль народився 10 квітня 1857 г в Парижі Після закінчення гімназії він поступив в Сорбонну, де дістав філософську освіту, після чого працював вчителем в середніх школах міст Потье, Амьена і Парижа Після отримання в 1884 г докторській мірі він продовжив викладацьку діяльність в Незалежній школі політичних наук, а також в Вищій нормальній школі і в Сорбонне Спочатку Леви-Брюля цікавили філософські проблеми, в тому числі проблема моралі В 1899 г у нього вийшла книга "Історія сучасної філософії у Франції", в 1903 г - "Філософія Огюста Конта", а в 1905 г - "Етика і.

Відповідальність і поведінка - (responsibility and behavior) Відповідальність давно цікавила представників суспільних наук, про що свідчать старовинні карні кодекси і роботи таких видатних вчених, як Е. Дюркгейм і П. Фоконне. Дюркгейм висловив ідею, що відповідальність є необхідною становлячому добродійному життю. Фоконне розвинув цю т. зр. Дюркгейма і констатував, що нести відповідальність за довершене діяння означає нести справедливе покарання. Дещо пізніше за Ж. Піаже указав на центральну роль розвитку відповідальності в формуванні моральних думок. Однак саме основоположна робота Ф. Хайдера стала імпульсом до проведення.
Посилання в тексті роботи "Судові витрати в господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Панічні розлади - (panic disorders) Визначення Згідно DSM-IV, П. р. діагностується по наступних п'яти критеріях. 1. Панічний приступ виникає несподівано, поза зв'язком з к. певною ситуацією. 2. У межах чотирьох тижнів відбувається чотири таких приступи або за одним таким приступом слідує період не менше за місяць, протягом к-рого відмічається страх його повторення. 3. Щонайменше один з приступів супроводиться чотирма з наступних симптомів: а) задишка, б) головокружіння, хиткість ходи, непритомність, в) сильне серцебиття, г) тремтіння, д) профузное потоотделение, е) задушення, ж) нудота або розлад. КОЛОМИНСКИЙ - Яків Львович (р. 1934) - білоруський психолог, фахівець в області вікової, педагогічної і соціальної психології. Д-р психологічних наук (1981), професор (1982). Д. чл. Білоруської академії освіти (БАО). Засл. діяч науки Республіки Білорусь (РБ). Гл. ред. журналу Психологія (Мінськ). Віце-президент Суспільства психологів СРСР (1989). Організатор і науковий керівник відділення психології Національного інституту освіти РБ. Закінчив педагогічний факт Мінського державного педагогічного ин-та ім. A.M. Горького (1951 - 1955). Викладав педагогіку і психологію в педучилищі (Гродненская обл.. ВНУТРИБОЛЬНИЧНИЕ ІНФЕКЦІЇ - (син: нозокомиальні інфекції) - інфекційні хвороби і раневі інфекції, що приєдналися в стаціонарі до основного захворювання, а також захворювання медпрацівників, виниклі в зв'язку з лікуванням і доглядом за інфекційними хворими. Джерелом збуджувачів внутрибольничних інфекцій можуть бути хворі, госпіталізовані в інкубаційному періоді заразливої хвороби, хворі зі змішаними заразливими хворобами, що перехворіли заразливою хворобою (при недотриманні необхідного терміну ізоляції), носії патогенних мікробів як серед хворих, так і серед персоналу, відвідувачі хворих. Виникнення.

ФРАНКЛ ВІКТОР ЕМИЛЬ - (Frankl V. E., 1905 р. р.). Народився в Віні - на батьківщині двох шкіл психотерапії (Фрейд (Freud S.) і Адлера (Adler А.)). Протягом декількох років Ф. був активним членом Суспільства індивідуальної психології, яке покинув в 1927 р. після критичних виступів на адресу деяких її положень. Згодом практично у всіх його трудах зустрічалися і Фрейд і Адлер як явні або неявні опоненти. Отримавши в 1930 р. міру доктора медицини, Ф. продовжував працювати в клінічній психіатрії. Вже до кінця 30-х рр. в статтях, опублікованих ним в різних медичних журналах, можна знайти формулювання всіх основних ідей, на. Конституційна і клінічна типологія - Конституційну типологію особистості запропонував Кречмер на основі виділення чотирьох основних типів конституції статури (природжені особливості статури людини зумовлюються динамікою внутриутробного розвитку немовляти з трьох зародкових шарів: внутрішній, середній, зовнішній). Перший тип статури - астеник (переважно йшов розвиток зовнішнього зародкового шара) - людина крихкої статури, з плоскою грудною кліткою, вузькими плечами, подовженою і худими кінцівками, довгастою особою, але сильно розвиненою нервовою системою, головним мозком. Другий - пікнік (переважно внутрішній зародковий шар) - людина малого. ІНТЕР'ЄР ПУНКТУ УПРАВЛІННЯ - внутрішнє предметно-колірне оформлення пункту управління. При створенні І. необхідно передбачити ділення його на дільниці відповідно до характеру виробничих функцій (див. Зонірованіє інтер'єра). Необхідно враховувати також психофізіологічний вплив кольору, який надає тонізуючий, інформаційний і регулюючий вплив на людину. Наприклад, забарвлення дальньої стіни в один з відступаючих кольорів (зелений, синій, голубой) створює відчуття її подовження. Для створення ілюзії скорочення довгого приміщення дальню стіну забарвлюють в один з виступаючих кольорів (червоний, оранжевий, жовтий). БОНДИРЕВА - Светлана Костянтинівна (р. 1943) - російський педагог і психолог. Д-р психологічних наук (1989), чл.-кор. РАО (2001). Ректор Московського психолого-соціального інституту (з 1999). З 1995 р. і по теперішній час заст. гл. ред. 70-млосної серії Психологи Вітчизни і журналу Мир психології. Нагороджена медаллю К.Д. Ушинського. Лауреат премії Президента РФ 2001 року (в складі інших учасників проекту). Освіту отримала в Киргизькому державному ун-ті (м. Фрунзе), закінчивши факт іноземних мов (1968). З 1968 по 1970 р. викладала англ. яз. в КГУ. У 1972-1973 рр. була літературним співробітником газети. У 1973.