СІМ'Я І РОДИНА

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Сім'я і родина, її суть і походження.....5
1.1. Історичні форми сім'ї і родини.....5
1.2. Сім'я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення.....12
Розділ 2. Шлюб як процес створення сім'ї.....19
2.1. Поняття шлюбу.....19
2.2. Порядок укладення шлюбу.....22
Розділ 3. Сім'я і родина в сімейному праві України.....27
3.1. Сім'я згідно Сімейного кодексу України.....27
3.2. Зміст сімейних правовідносин.....31
3.2.1. Суб'єкти сімейних правовідносин.....31
3.2.2 Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин.....35
3.2.3. Види сімейних правовідносин.....36
3.2.4. Здійснення та захист сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів.....37
Висновки.....40
Література.....42

Для придбання курсової роботи "Сім'я і родина" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сім'я і родина"

Курсова робота "Сім'я і родина" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сім'я і родина", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сім'я і родина" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сім'я і родина" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОДАТКОВЕ ПРАВО - підгалузь фінансового права, сукупність норм права, які регулюють фінансові відносини в сфері збору податків і інакших обов'язкових платежів, організації системи органів податкового регулювання і податкового контролю на всіх рівнях державної влади і місцевого самоврядування. Н.п. - одна з найбільш важливих подотраслей фінансового права. Засновуючись загалом на предметі і методі регулювання фінансового права, Н.п. має специфіку, що признається необхідним при виділенні комплексу правових норм в підгалузь. Відносини, регульовані Н.п., безпосередньо пов'язані з державним податковим контролем і. Державні реєстри природних ресурсів - (від польск. rejestr, позднелат. regestrum, registrum - список, перелік, опис) - своєрідна база даних, зведення відомостей про природні ресурси, вмісне інформацію про конкретні природні ресурси, природопользователях, документах, на основі яких здійснюється конкретне природокористування. Реєстри природних ресурсів в деяких випадках замінюють державні кадастри природних ресурсів (Державний водний реєстр замість Державного водного кадастру), а в інших випадках є складовою частиною державних кадастрів, наприклад Єдиний державний реєстр земель, відносяться до основних документів державного. ТИМЧАСОВА НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ - тимчасова неможливість виконання працівником трудових обов'язків за станом здоров'я самого працівника, членів його сім'ї. З В.н. пов'язане настання ряду правових наслідків: а) виплата по місцю роботи посібника по В.н. (ст. 239 КЗоТ); б) право адміністрації на розірвання трудового договору при нез'явленні працівника по В.н. протягом більш 4 місяців підряд (п. 5 ст. 33 КЗоТ); в) невімкнення періоду В.н. в термін щорічного відпуску (ст. 70 КЗоТ). До базових нормативних актів в цій області відносяться: Основні умови забезпечення посібниками по державному соціальному страхуванню, затверджені постановою. МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ - письмова або усна заява митним органам про дані, необхідні для здійснення митного контролю. Форма і порядок декларування визначаються ГТК. Товари декларуються тому митному органу, в якому проводиться митне оформлення. Транспортні засоби, що перевозять товари, декларуються одночасно з товарами (крім морських, річкових і повітряних судів). Декларантом може бути особа, що переміщує товари і транспортні засоби, або митного брокера. Декларант зобов'язаний: а) зробити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до встановленого порядку; б) на вимогу митного органу пред'являти товари, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сім'я і родина" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СМЕРТНА СТРАТА - Смертна страта - приведення у виконання вироку до вищої міри покарання, винесеного судом підсудному за злочин, для якого така міра покарання передбачена законом. МА засуджує смертну страту у всіх випадках без виключення як порушення права на життя, проголошеного у Загальній декларації прав людини. Смертна страта - це навмисне і холоднокровне вбивство людини державою в ім'я правосуддя. Смертна страта - це сама крайня форма жорстокого, нелюдяного або принижуючого достоїнство покарання з всіх можливих. Є і інші причини для заборони смертної страти. Якщо допущена помилка, виправити її вже не можна. ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК - одне з основних трудових прав працівника, перерахованих в ст. 2 КЗоТ. Воно забезпечується діяльним регулюванням в трудовому законодавстві робочого часу і часі відпочинку і, зокрема, встановленням в КЗоТ граничній тривалості робочого часу (не понад 40 годин в тиждень, а для деяких категорій працівників - не понад 36 годин в тиждень), зменшенням тривалості робочого часу при роботі в нічний час, напередодні святкових і вихідних днів, забороною, як загальне правило, понаднормових робіт, роботи у вихідних і святкові дні, встановленням мінімальної тривалості щотижневого відпочинку, наданням працівникам. АНКЛАВИ ВІДКРИТОГО МОРЯ - частини морських просторів, видалені більш ніж на 200 морських миль від побережжя і оточені повністю економічною зоною одного або декількох держав. У Конвенції ООН по морському праву 1982 р. і інших міжнародних договорах А о.м. як спеціальний термін не використовується. Разом з тим існування такого поняття признається в доктрині міжнародного права. Його можна зустріти т.ж. в деяких документах міжнародних організацій і конференцій. Поява цього поняття пов'язана з тим, що відомі анклави розташовані в морях з найбільшою біологічною продуктивністю, і в них ведеться досить масштабний промисел судами.
У вступі курсової "Сім'я і родина" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИПРАВНА УСТАНОВА - установа, виконуюча покарання у вигляді обмеження або позбавлення свободи. До прийняття Карного кодексу РФ 1996 р. і Федерального закону від 21 грудня 1996 р. установи подібного роду офіційно іменувалися виправно-трудовими. По Карно-виконавчому кодексу РФ до І. у. відносяться: виправні колонії (див.: Колонія виправна), виховальні колонії (див.: Колонія виховальна), в'язниці і лікувальні виправні установи (див.: Примусові заходи. Лікування примусове). Основними обов'язками таких установ є: забезпечення виконання виправного законодавства; створення умов для забезпечення правопорядку.

ДИВІДЕНД - (лати. dividendus - належний розділу; англ. dividend) - 1) частина суми чистого прибутку акціонерного товариства, що розподіляється між акціонерами відповідно до кількості акцій. Виплата Д. насамперед здійснюється по привілейованих (преференційним) акціях (до того, як сплачуються податки і розподіляється звичайний Д), а потім по простих акціях. Розмір Д., що виплачуються по привілейованих акціях, фіксований зазделегідь. Д. по звичайних акціях можуть мінятися в залежності від прибутковості акціонерного товариства і напрямів використання отриманого прибутку. У разі неповної оплати акцій Д. Суспільна небезпека - матеріальна ознака злочину, що полягає в здатності діяння, передбаченого карним законом, заподіювати істотну шкоду карним законом, що охороняється суспільним відносинам (об'єктам злочину). У карному законі виділяються характер і міра суспільної небезпеки. Характер суспільної небезпеки - це якісна властивість суспільної небезпеки, яка визначається об'єктом злочину. У залежності від характеру суспільної небезпеки Особлива частина УК поділена на розділи і розділи і побудована відповідним образом. Міра суспільної небезпеки - кількісна характеристика суспільної небезпеки, визначувана значущістю.
Список літератури курсової "Сім'я і родина" - більше 20 джерел. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ - Для розуміння природи психосоматичних розладів, основної групи захворювань, при яких психотерапія є важливим методом лікування, і їх динаміки під впливом психологічних впливів можуть враховуватися фізіологічні показники, і передусім в рамках психофізіології. Основною задачею останньою є систематична реєстрація поєднання конкретних переживань і поведінки з фізіологічними процесами (в нормі і патології). За допомогою контрольованих лабораторних експериментів і польових обстежень можна визначити, як людське переживання і поведінка позначаються на фізіологічних реакціях і регуляторних процесах, і. МЕНІНГІТ ПОВТОРНИЙ ГНІЙНИЙ - група гострих інфекційних захворювань мозкових оболонок, різних по етиологическому ознаці. Повторний гнійний менінгіт може викликати самі різні мікроорганізми (стафилококки, стрептококи, пневмококки і інш.). Виникають частіше при наявності в організмі іншого захворювання, що викликається звичайно даною інфекцією. Однак можливі і <ізольовані> повторний гнійний менінгіт. Розрізнюють наступні шляхи поширення інфекції при даному захворюванні: метастатический при гематогенном поширенні патогенного агента з основного вогнища інфекції, контактний при переході запального процесу з сусідніх тканин.

Жести - (gestures) Ж. є невід'ємною частиною системи комунікації і частиною "мови", коли мова широко визначається як вираження і сприйняття ідей і емоцій. Вважається, що мова жестів, що складається з сотень і тисяч різних сигналів, існувала до появи усної комунікації протягом майже мільйона років. Для того щоб стати Же., дія повинно сприйматися кимсь ще і повідомляти к. информ. цій людині. Сам об'єм невербальних рухів, що розглядаються, що охоплюються терміном "Же., "тривалий час викликав численні спори. Дослідники, що визначали Ж. з "позиції одержувача", включали у визначення Ж. мимовільні дії, т. до. вони.
Посилання в тексті роботи "Сім'я і родина" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Синдром емоційно-особових і мнестических розладів при поразці базальних відділів лобних часткою - Локалізація патологічного процесу в базальних відділах лобних часткою приводить до цілого ряду емоційно-особових розладів. Розглядаючи емоційні процеси, в даному контексті, можна виділити наступні складові, належні аналізу: загальний емоційний фон настрою хворого, ситуативно зумовлені емоційні реакції, відношення до свого захворювання, стійкість або лабильность афективних процесів, різноманітності емоційних реакцій. Оцінка свого захворювання і його переживання, когнитивная і емоційна складові внутрішньої картини хвороби у хворих з поразкою базальних відділів лобних часткою приймають. ЛАНГЕ Микола - Миколайович (1858- 1921) - відомий російський психолог, один з фундаторів експериментальної психології в Росії, відомий роботами в області сприйняття і уваги. Закінчив історико-філологічний факт Петербургського ун-та (1882). У 1884-1886 рр. проходив стажування в Лейпцигської психологічній лабораторії В. Вундта, займався психологією і філософією в ун-тах Берліна, Парижа. З 1888 р. - магістр філософії, приват-доцент. З 1890 р. в основному дотримувався позицій естественнонаучного матеріалізму, хоч і не завжди послідовно. З 1894 р. - професор Новороссийського ун-та (Одеса), де в 1896 р. організував. СІМЕЙНИЙ КОМПЛЕКС - подвійні почуття дитини по відношенню до інших дітей, що народжуються в сім'ї. З. Фрейд вважав, що сімейний комплекс тісно пов'язаний з едиповим комплексом: і той і інший спираються на егоїстичні почуття маленької дитини.    З точки зору З. Фрейда, сімейний комплекс виражає негативне відношення дитини до братів, що з'явилися на світло і сестер. Часто дитина хоче, щоб мама і тато "подарували" йому брата або сестру. Він мріє про те, як буде грати з ним і любити його. Однак з народженням немовляти відношення в сім'ї міняються. Батьки приділяють більшу увагу новонародженому. У старшої.

РОГОВИН - Михайло Семенович (1921-1993) - російський психолог, фахівець в області військової і когнитивной психології, історії і філософій психології, патопсихологии. Д-р психологічних наук, професор. Вчився на механико-математичному факті МГУ ім. М.В. Ломоносова, звідки був покликаний в 1942 р. в армію. Служив в танкових військах, закінчив війну військовим перекладачем. Нагороджений орденами і багатьма медалями. Після війни закінчив два факти військових ин-та іноземних мов. З 1953 р. працював в фундаментальній бібліотеці суспільних наук АН СРСР і став вивчати психологію під керівництвом В.М. Когана і В.А. F98.0 Енурез неорганічної природи - Розлад, що характеризується мимовільним упущенням сечі, вдень і/або вночі, що є ненормальним по відношенню до розумового віку дитини; воно не є слідством відсутності контролю за функцією сечового пузиря, зумовленої яким-небудь неврологічним порушенням або епілептичними припадками або структурною аномалією сечового тракту. Енурез може відмічатися з народження (патологічна затримка нормального дитячого недержания або виникати услід за періодом придбаного контролю за сечовим пузирем. Пізній початок (або повторне) звичайно виявляється у віці 5-7 років. Енурез може бути як моносимптоматическое стан. Дистрофія гепатоцеребральная - Син.: Дегенерація гепатолентикулярная. Хвороба Вестфаля-Вильсона-Коновалова. Спадкове прогресуюче захворювання, що характеризується сочетанним поразкою печінки і головного мозку. У основі патогенеза - порушення обміну, передусім зменшення в тканинах ферменту церуллоплазмина (мідної оксидази), зв'язуючого мідь, що веде до підвищення її концентрації в сироватці крові, збільшенню екскреции міді з мочой (гиперкупрурия), підвищеному відкладенню її в органах і тканинах, особливо в рогівці (див. кільце Кайзера-Флейшера), в мозку, в печінці. У результаті виникають і прогресують дистрофические процеси в. Аверсивная психотерапія - Словотворення. Відбувається від англ. aversion - огида і греч. psyche - душа theraрeia - лікування. Автори. Перший досвід застосування аверсивной психотерапії в клінічних цілях був в Росії в 20-х роках ХХ віку (Н.В.Канторович, І.Ф.Случевський, А.А.Фрікен). Категорія. Форма поведенческой психотерапії. Специфіка. Заснована на утворенні зв'язку між небажаною поведінкою і суб'єктивно неприємним переживанням. На Заході стала використовуватися з 1935 р., коли гомосексуально орієнтовані пацієнти лікувалися з використанням електрошока. Процедура аверсивной психотерапії полягає в.