СІМ'Я І РОДИНА

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сім'я і родина, її суть і походження ... 5
1.1. Історичні форми сім'ї і родини ... 5
1.2. Сім'я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення ... 12
Розділ 2. Шлюб як процес створення сім'ї ... 19
2.1. Поняття шлюбу ... 19
2.2. Порядок укладення шлюбу ... 22
Розділ 3. Сім'я і родина в сімейному праві України ... 27
3.1. Сім'я згідно Сімейного кодексу України ... 27
3.2. Зміст сімейних правовідносин ... 31
3.2.1. Суб'єкти сімейних правовідносин ... 31
3.2.2 Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин ... 35
3.2.3. Види сімейних правовідносин ... 36
3.2.4. Здійснення та захист сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів ... 37
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Сім'я і родина" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сім'я і родина"

Курсова робота "Сім'я і родина" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сім'я і родина", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сім'я і родина" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сім'я і родина" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОДАТКОВЕ ПРАВО - підгалузь фінансового права, сукупність норм права, які регулюють фінансові відносини в сфері збору податків і інакших обов'язкових платежів, організації системи органів податкового регулювання і податкового контролю на всіх рівнях державної влади і місцевого самоврядування. Н.п. - одна з найбільш важливих подотраслей фінансового права. Засновуючись загалом на предметі і методі регулювання фінансового права, Н.п. має специфіку, що признається необхідним при виділенні комплексу правових норм в підгалузь. Відносини, регульовані Н.п., безпосередньо пов'язані з державним податковим контролем і. Державні реєстри природних ресурсів - (від польск. rejestr, позднелат. regestrum, registrum - список, перелік, опис) - своєрідна база даних, зведення відомостей про природні ресурси, вмісне інформацію про конкретні природні ресурси, природопользователях, документах, на основі яких здійснюється конкретне природокористування. Реєстри природних ресурсів в деяких випадках замінюють державні кадастри природних ресурсів (Державний водний реєстр замість Державного водного кадастру), а в інших випадках є складовою частиною державних кадастрів, наприклад Єдиний державний реєстр земель, відносяться до основних документів державного. ТИМЧАСОВА НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ - тимчасова неможливість виконання працівником трудових обов'язків за станом здоров'я самого працівника, членів його сім'ї. З В.н. пов'язане настання ряду правових наслідків: а) виплата по місцю роботи посібника по В.н. (ст. 239 КЗоТ); б) право адміністрації на розірвання трудового договору при нез'явленні працівника по В.н. протягом більш 4 місяців підряд (п. 5 ст. 33 КЗоТ); в) невімкнення періоду В.н. в термін щорічного відпуску (ст. 70 КЗоТ). До базових нормативних актів в цій області відносяться: Основні умови забезпечення посібниками по державному соціальному страхуванню, затверджені постановою. МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ - письмова або усна заява митним органам про дані, необхідні для здійснення митного контролю. Форма і порядок декларування визначаються ГТК. Товари декларуються тому митному органу, в якому проводиться митне оформлення. Транспортні засоби, що перевозять товари, декларуються одночасно з товарами (крім морських, річкових і повітряних судів). Декларантом може бути особа, що переміщує товари і транспортні засоби, або митного брокера. Декларант зобов'язаний: а) зробити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до встановленого порядку; б) на вимогу митного органу пред'являти товари, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сім'я і родина" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СМЕРТНА СТРАТА - Смертна страта - приведення у виконання вироку до вищої міри покарання, винесеного судом підсудному за злочин, для якого така міра покарання передбачена законом. МА засуджує смертну страту у всіх випадках без виключення як порушення права на життя, проголошеного у Загальній декларації прав людини. Смертна страта - це навмисне і холоднокровне вбивство людини державою в ім'я правосуддя. Смертна страта - це сама крайня форма жорстокого, нелюдяного або принижуючого достоїнство покарання з всіх можливих. Є і інші причини для заборони смертної страти. Якщо допущена помилка, виправити її вже не можна. ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК - одне з основних трудових прав працівника, перерахованих в ст. 2 КЗоТ. Воно забезпечується діяльним регулюванням в трудовому законодавстві робочого часу і часі відпочинку і, зокрема, встановленням в КЗоТ граничній тривалості робочого часу (не понад 40 годин в тиждень, а для деяких категорій працівників - не понад 36 годин в тиждень), зменшенням тривалості робочого часу при роботі в нічний час, напередодні святкових і вихідних днів, забороною, як загальне правило, понаднормових робіт, роботи у вихідних і святкові дні, встановленням мінімальної тривалості щотижневого відпочинку, наданням працівникам. АНКЛАВИ ВІДКРИТОГО МОРЯ - частини морських просторів, видалені більш ніж на 200 морських миль від побережжя і оточені повністю економічною зоною одного або декількох держав. У Конвенції ООН по морському праву 1982 р. і інших міжнародних договорах А о.м. як спеціальний термін не використовується. Разом з тим існування такого поняття признається в доктрині міжнародного права. Його можна зустріти т.ж. в деяких документах міжнародних організацій і конференцій. Поява цього поняття пов'язана з тим, що відомі анклави розташовані в морях з найбільшою біологічною продуктивністю, і в них ведеться досить масштабний промисел судами.
У вступі курсової "Сім'я і родина" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИПРАВНА УСТАНОВА - установа, виконуюча покарання у вигляді обмеження або позбавлення свободи. До прийняття Карного кодексу РФ 1996 р. і Федерального закону від 21 грудня 1996 р. установи подібного роду офіційно іменувалися виправно-трудовими. По Карно-виконавчому кодексу РФ до І. у. відносяться: виправні колонії (див.: Колонія виправна), виховальні колонії (див.: Колонія виховальна), в'язниці і лікувальні виправні установи (див.: Примусові заходи. Лікування примусове). Основними обов'язками таких установ є: забезпечення виконання виправного законодавства; створення умов для забезпечення правопорядку.

ДИВІДЕНД - (лати. dividendus - належний розділу; англ. dividend) - 1) частина суми чистого прибутку акціонерного товариства, що розподіляється між акціонерами відповідно до кількості акцій. Виплата Д. насамперед здійснюється по привілейованих (преференційним) акціях (до того, як сплачуються податки і розподіляється звичайний Д), а потім по простих акціях. Розмір Д., що виплачуються по привілейованих акціях, фіксований зазделегідь. Д. по звичайних акціях можуть мінятися в залежності від прибутковості акціонерного товариства і напрямів використання отриманого прибутку. У разі неповної оплати акцій Д. Суспільна небезпека - матеріальна ознака злочину, що полягає в здатності діяння, передбаченого карним законом, заподіювати істотну шкоду карним законом, що охороняється суспільним відносинам (об'єктам злочину). У карному законі виділяються характер і міра суспільної небезпеки. Характер суспільної небезпеки - це якісна властивість суспільної небезпеки, яка визначається об'єктом злочину. У залежності від характеру суспільної небезпеки Особлива частина УК поділена на розділи і розділи і побудована відповідним образом. Міра суспільної небезпеки - кількісна характеристика суспільної небезпеки, визначувана значущістю.
Список літератури курсової "Сім'я і родина" - більше 20 джерел. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ - Для розуміння природи психосоматичних розладів, основної групи захворювань, при яких психотерапія є важливим методом лікування, і їх динаміки під впливом психологічних впливів можуть враховуватися фізіологічні показники, і передусім в рамках психофізіології. Основною задачею останньою є систематична реєстрація поєднання конкретних переживань і поведінки з фізіологічними процесами (в нормі і патології). За допомогою контрольованих лабораторних експериментів і польових обстежень можна визначити, як людське переживання і поведінка позначаються на фізіологічних реакціях і регуляторних процесах, і. МЕНІНГІТ ПОВТОРНИЙ ГНІЙНИЙ - група гострих інфекційних захворювань мозкових оболонок, різних по етиологическому ознаці. Повторний гнійний менінгіт може викликати самі різні мікроорганізми (стафилококки, стрептококи, пневмококки і інш.). Виникають частіше при наявності в організмі іншого захворювання, що викликається звичайно даною інфекцією. Однак можливі і <ізольовані> повторний гнійний менінгіт. Розрізнюють наступні шляхи поширення інфекції при даному захворюванні: метастатический при гематогенном поширенні патогенного агента з основного вогнища інфекції, контактний при переході запального процесу з сусідніх тканин.

Жести - (gestures) Ж. є невід'ємною частиною системи комунікації і частиною "мови", коли мова широко визначається як вираження і сприйняття ідей і емоцій. Вважається, що мова жестів, що складається з сотень і тисяч різних сигналів, існувала до появи усної комунікації протягом майже мільйона років. Для того щоб стати Же., дія повинно сприйматися кимсь ще і повідомляти к. информ. цій людині. Сам об'єм невербальних рухів, що розглядаються, що охоплюються терміном "Же., "тривалий час викликав численні спори. Дослідники, що визначали Ж. з "позиції одержувача", включали у визначення Ж. мимовільні дії, т. до. вони.
Посилання в тексті роботи "Сім'я і родина" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Синдром емоційно-особових і мнестических розладів при поразці базальних відділів лобних часткою - Локалізація патологічного процесу в базальних відділах лобних часткою приводить до цілого ряду емоційно-особових розладів. Розглядаючи емоційні процеси, в даному контексті, можна виділити наступні складові, належні аналізу: загальний емоційний фон настрою хворого, ситуативно зумовлені емоційні реакції, відношення до свого захворювання, стійкість або лабильность афективних процесів, різноманітності емоційних реакцій. Оцінка свого захворювання і його переживання, когнитивная і емоційна складові внутрішньої картини хвороби у хворих з поразкою базальних відділів лобних часткою приймають. ЛАНГЕ Микола - Миколайович (1858- 1921) - відомий російський психолог, один з фундаторів експериментальної психології в Росії, відомий роботами в області сприйняття і уваги. Закінчив історико-філологічний факт Петербургського ун-та (1882). У 1884-1886 рр. проходив стажування в Лейпцигської психологічній лабораторії В. Вундта, займався психологією і філософією в ун-тах Берліна, Парижа. З 1888 р. - магістр філософії, приват-доцент. З 1890 р. в основному дотримувався позицій естественнонаучного матеріалізму, хоч і не завжди послідовно. З 1894 р. - професор Новороссийського ун-та (Одеса), де в 1896 р. організував. СІМЕЙНИЙ КОМПЛЕКС - подвійні почуття дитини по відношенню до інших дітей, що народжуються в сім'ї. З. Фрейд вважав, що сімейний комплекс тісно пов'язаний з едиповим комплексом: і той і інший спираються на егоїстичні почуття маленької дитини.    З точки зору З. Фрейда, сімейний комплекс виражає негативне відношення дитини до братів, що з'явилися на світло і сестер. Часто дитина хоче, щоб мама і тато "подарували" йому брата або сестру. Він мріє про те, як буде грати з ним і любити його. Однак з народженням немовляти відношення в сім'ї міняються. Батьки приділяють більшу увагу новонародженому. У старшої.

РОГОВИН - Михайло Семенович (1921-1993) - російський психолог, фахівець в області військової і когнитивной психології, історії і філософій психології, патопсихологии. Д-р психологічних наук, професор. Вчився на механико-математичному факті МГУ ім. М.В. Ломоносова, звідки був покликаний в 1942 р. в армію. Служив в танкових військах, закінчив війну військовим перекладачем. Нагороджений орденами і багатьма медалями. Після війни закінчив два факти військових ин-та іноземних мов. З 1953 р. працював в фундаментальній бібліотеці суспільних наук АН СРСР і став вивчати психологію під керівництвом В.М. Когана і В.А. F98.0 Енурез неорганічної природи - Розлад, що характеризується мимовільним упущенням сечі, вдень і/або вночі, що є ненормальним по відношенню до розумового віку дитини; воно не є слідством відсутності контролю за функцією сечового пузиря, зумовленої яким-небудь неврологічним порушенням або епілептичними припадками або структурною аномалією сечового тракту. Енурез може відмічатися з народження (патологічна затримка нормального дитячого недержания або виникати услід за періодом придбаного контролю за сечовим пузирем. Пізній початок (або повторне) звичайно виявляється у віці 5-7 років. Енурез може бути як моносимптоматическое стан. Дистрофія гепатоцеребральная - Син.: Дегенерація гепатолентикулярная. Хвороба Вестфаля-Вильсона-Коновалова. Спадкове прогресуюче захворювання, що характеризується сочетанним поразкою печінки і головного мозку. У основі патогенеза - порушення обміну, передусім зменшення в тканинах ферменту церуллоплазмина (мідної оксидази), зв'язуючого мідь, що веде до підвищення її концентрації в сироватці крові, збільшенню екскреции міді з мочой (гиперкупрурия), підвищеному відкладенню її в органах і тканинах, особливо в рогівці (див. кільце Кайзера-Флейшера), в мозку, в печінці. У результаті виникають і прогресують дистрофические процеси в. Аверсивная психотерапія - Словотворення. Відбувається від англ. aversion - огида і греч. psyche - душа theraрeia - лікування. Автори. Перший досвід застосування аверсивной психотерапії в клінічних цілях був в Росії в 20-х роках ХХ віку (Н.В.Канторович, І.Ф.Случевський, А.А.Фрікен). Категорія. Форма поведенческой психотерапії. Специфіка. Заснована на утворенні зв'язку між небажаною поведінкою і суб'єктивно неприємним переживанням. На Заході стала використовуватися з 1935 р., коли гомосексуально орієнтовані пацієнти лікувалися з використанням електрошока. Процедура аверсивной психотерапії полягає в.