ТАЄМНИЦЯ СПАДКУВАННЯ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження таємниці спадкування ... 5
1.1. Поняття спадкування ... 5
1.2. Заповіт як підстава виникнення відносин між заповідачем та спадкоємцями ... 8
Розділ 2. Секретний заповіт як новела цивільного законодавства України ... 16
2.1. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України ... 16
2.2. Особливості складання секретного заповіту ... 24
Розділ 3. Особливості діяльності нотаріуса щодо секретних заповітів ... 29
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Таємниця спадкування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Таємниця спадкування"

Курсова робота "Таємниця спадкування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Таємниця спадкування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Таємниця спадкування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Таємниця спадкування" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОКАЗИ - (судові) - 1) доказові факти, тобто факти, що встановлюють або спростовуючі ті обставини, які повинні бути досліджені в справі; 2) кошти доведення, тобто ті джерела, з яких слідчі органи і суд отримують відомості про доказові факти. Д. в карному процесі - факти, які встановлюють або спростовують подію злочину і винність обвинуваченого в здійсненні цього злочину, а також встановлюють міру відповідальності злочинця, спричинення ним майнового збитку і його розмір. Кошти доведення в радянському карному процесі діляться на: 1) свідчення свідків, 2) свідчення і пояснення обвинуваченого, 3). УСИНОВЛЕННЯ - юридичний акт, що встановлює між усиновлювачами і усиновленими такі правовідносини, які існують між батьками і дітьми. По Кодексу законів про акти цивільного стану, шлюбне, сімейне і опікунське право 1918 р. У. не породжувало ніяких обов'язків і прав. Негативне відношення до цього інституту в перші роки Радянської влади пояснювалося побоюванням використання його нетрудовими елементами з метою експлуатації труда дітей. Згодом, із зміцненням радянського ладу і посиленням органів охорони дитинства, законодавство стало на шлях визнання цього інституту. У. було введено спочатку. Опиту громадян психологія - Здійснюване гласно і негласно оперативно-розшуковий захід, направлений на збір відомостей про об'єкти оперативного інтересу. Психологічна проблематика голосного опиту концентрується навколо питань підготовки до його проведення (плануванню), а при проведенні - подолання психологічного опору громадян дачі відомостей, що цікавлять оперативного співробітника. У основі лежить знання і розпізнавання причин такого опору і володіння тактикою його подолання. Поведінка громадян в контакті з співробітниками ПОО визначається багатьма чинниками і варіює в широкому діапазоні: від активного. КОНФЕДЕРАЦІЯ - об'єднання держав, їх союз, досить тісний, але все ж міжнародно-правовий, а не державний, який не веде до утворення нової держави, хоч така перспектива передбачається (або, принаймні, не виключається). У історії є приклади освіти К. з подальшим її переростанням в федеративну державу. Деякі країни зберігають в своєму найменуванні слово "конфедерація", хоч вже давно є федераціями (Швейцарія, Канада). Але не менше прикладів зворотного характеру, коли К. існувала недовго і розпадалася, а держави, що входили в неї продовжують існувати як незалежні держави (наприклад, Сенегамбія - об'єднання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Таємниця спадкування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФЕДЕРАЛІЗМ - в конституційному праві одна з форм пристрою держави (іншою є унитаризм, або унітарна держава). Суть Ф. укладається: а) в характері внутрішньої структури держави; би) в характері зв'язків центра і частин федеративної держави; у) в специфіці прав центра і суб'єктів федеративної держави. Розглянемо ці риси більш детально. 1) Якщо унітарна держава ділиться на адміністративно-територіальні одиниці, то федеративна держава складається з суб'єктів, які можуть бути державами (це торкається передусім республік), національно-територіальними (автономними) освітами або територіальними одиницями зі. СТАТУС ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ - передбачені законом права, обов'язки і відповідальність, що характеризують правове положення члена виборчої комісії, а також умови (обмеження), що виключають можливість перебування певної категорії осіб в С.ч.і.к. Чинне виборче законодавство розрізнює дві групи членів виборчих комісій: а) з правом вирішального голосу і б) з правом дорадчого голосу. Федеральним законом від 19 вересня 1997 р. "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" (з изм. і доп.) визначається коло осіб, які не можуть бути членами виборчих комісій з правом вирішального. ДЕПОЗИТАРІЇ - 1) фізична або юридична особа, якій передані на зберігання депозити; 2) юридична особа -професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює депозитарну діяльність. Д. не має права розпоряджатися цінними паперами депонента, управляти ними або здійснювати від імені депонента будь-які дії з цінними паперами, крім здійснюваних за дорученням депонента у випадках, передбачених депозитарним договорам, Д. не має права зумовлювати укладення депозитарного договору з депонентом відмовою останнього хоч би від одного з прав, закріплених цінними паперами. Д. несе цивільно-правову відповідальність за збереження.
У вступі курсової "Таємниця спадкування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГУБЕРНАТОР - (лати. gubernator - правитель) - вища адміністративна виборна або особа, що призначається в територіальних одиницях ряду держав. Як правило, Г. очолює виконавчу владу штатів і інших суб'єктів федерації, але також може стояти і у розділі міського управління. З 1993 р. цей термін став офіційно використовуватися для позначення розділів адміністрацій в деяких суб'єктах РФ (в Ніжегородської області, Санкт-Петербурге). У РФ Г. обирається безпосереднім голосуванням населення відповідного суб'єкта РФ терміном на 4 роки. Функції і повноваження Г. багато в чому схожі з тими, якими наділений глава.

ЕКОНОМІЧНА ЗОНА - прилеглий до територіальних вод морський район шириною до 200 морських миль від побережжя, в якому прибережна держава здійснює певні суверенні права. Відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 р. прибережна держава в Е.з. має суверенні права з метою розвідки, розробки і збереження природних ресурсів, як живих, так і неживих, у водах, що покривають морське дно, на морському дні і в його надрах, а т.ж. з метою управління цими ресурсами і відносно інших видів діяльності по економічній розвідці і розробці вказаної зони, таких, як виробництво енергії шляхом використання води, течій і вітру;. МІСЬКЕ ПРАВО - феодальне право середньовічних міських общин. Склалося в процесі зростання міст в середньовічній Західній Європі, коли розвиток ремесла і торгівлі викликав в містах прагнення порвати свою залежність від феодалів і короля і звільнитися від дії права, не пристосованої до умов товарно-грошових відносин. Багато які міста вступали в угоду з сеньорами, придбаваючи у них незалежність і право на самоврядування за великі гроші. Нерідко міста домагалися свободи шляхом озброєних повстань. Інші міста не діставали права самоврядування, але жителі їх придбавали ряд пільг і отримували можливість судитися по особливих.
Список літератури курсової "Таємниця спадкування" - більше 20 джерел. ОБ'ЄКТНІ ВІДНОСИНИ - відносини людини до навколишнього його світу людей і речей, засновані на сприйнятті реальних або уявних об'єктів і можливих способів взаємодії з ними.    Уявлення про об'єктні відносини містилися в деяких роботах З. Фрейда. Вони не отримали у нього деталізованого обговорення, але проте дали необхідний поштовх для дослідницької і терапевтичної діяльності тих психоаналітик, які не тільки звернули увагу на важливість вивчення об'єктних відносин, але і спробували створити відповідну теорію. Принаймні в таких роботах З. Фрейда, як "Скорбота і меланхолія" (1917) і "Масова. СКАЗ (ВОДОБОЯЗНЬ) - гостре інфекційне захворювання з поразкою центральної нервової системи. Збуджувачем є вірус, що фільтрується. Резервуаром вірусу в природі служать деякі дикі тваринні, кажани. Частіше розповсюджувачем сказу є бродячі собаки, кішки, вовки. Слина тварин заразлива не тільки під час хвороби, але і в інкубаційному періоді. Захворювання людини виникає звичайно після укусу зараженою твариною. Тільки у 6-9% хворих (за даними різних авторів) відмічалося попадання слини на слизові оболонки або пошкоджену шкіру. Зараження від хворого відбувається виключно рідко. Після впровадження в організм.

F94.1 Реактивний розлад прихильності в дитячому віці - Цей розлад, що зустрічається у немовлят і маленьких дітей, характеризується стійкими порушеннями соціальних взаємозв'язків дитини, що поєднується з емоційними розладами і є реакцією на зміни в средових умовах. Характерними є боязливість і підвищена настороженность, які не зникають при утісі, типові погана соціальна взаємодія з однолітками, дуже часта агресія до себе і іншим; звичайним є страждання, а в деяких випадках зустрічається відсутність зростання. Синдром, можливо, виникає як прямий результат серйозного вияву батьківської зневаги, жорстокого звертання або серйозних помилок у.
Посилання в тексті роботи "Таємниця спадкування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІДЕНТИФІКАЦІЯ - (Identification; Identifizierang) - психологічний процес, в якому особистість частково або повністю диссимилируется від самої себе (див. асиміляція). Несвідома проекція особистістю себе на щось інакше, чим вона сама: іншу особистість, справу або місцеположення. Іншими словами, це несвідоме ототожнення суб'єктом себе з іншим суб'єктом, групою, процесом або ідеалом. Є важливою частиною нормального розвитку. "Ототожнення з батьком, наприклад, означає на практиці засвоєння образу думок і дій батька, неначе син був рівний батькові і не був би індивідуальністю, відмінною від батька. Ідентифікація. Мова егоцентрична, або "мова для себе" - явище, уперше описане Ж. Піаже при спостереженні за мовою дітей 4-7 років, що знаходилися в 1920-х рр. в Будинку малятка в Женеві. Феноменологія цього явища складається в тому, що надана сама собі дитина, граючи, малюючи, займаючись ручним трудом, говорить без співрозмовників, ні до кого не звертаючись. Ж. Піаже пояснив факти, що спостерігаються виявом дитячого егоцентризму, при якому дитина не усвідомлює відмінності між власною і чужою точкою зору. Дослідник зробив кількісну оцінку Р. е. і вивів т. наз. коефіцієнт егоцентричности з співвідношення кількості слів, вимовлених егоцентрично, до загальної. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПСИХІКИ - відносно однорідні прийоми і способи дослідження національно-психологічних особливостей людей. Серед цих методів виділяються: спостереження, експеримент (асоціативний і природний), бесіда, опит, узагальнення результатів діяльності, метод "підбору рис" і "вільного опису" (див.), метод вивчення етнічних стереотипів (див.), метод моделювання (див.) і інш. Спостереження - загальнонауковий метод дослідження, який в психології передбачає цілеспрямовану, систематичну фіксацію виявів поведінки особистості, колективу, групи людей, або ж їх окремих: психічних функцій, реакцій. Н. може бути суцільним.

Трансфер - (англ. transference) - а) перенесення на психотерапевта (лікаря, медсестру, вчителя і інш.) емоційного відношення клієнта до значущих для нього людей (батькові, матері і пр.), би) процес в психотерапії, коли відносини, погляди і физич. характеристики, належні людям з минулого пацієнта, переносяться їм на відносини зі своїм психотерапевтом, що виконує роль "чистого екрана". Термін уперше став застосовуватися в психоаналізі. З. Фрейд розглядав Т. як феномен перенесення, властивий будь-яким людським відносинам в буденному житті. Всі людські відносини містять суміш реальних. Підлітковий вік - період онтогенеза, що займає проміжне положення між дитинством і юністю (приблизно від 11 -12 до 15-16 років). У деяких психологічних дослідженнях П. в. ототожнюється з періодом пубертата, тобто періодом статевого дозрівання, оскільки в анатомо-фізіологічному аспекті пов'язаний з інтенсивним статевим дозріванням. Емоційна нестабільність, властива цьому віку, пов'язана, зокрема, і з перебудовою гормональної системи, а також з генерализованними процесами збудження і гальмування, оскільки нервова система в цей період не в змозі витримувати великі і тривалі навантаження. Статеве дозрівання приводить до. ПІКИ ХВОРОБА - захворювання, що розвивається в пресенильном або сенильном віці, в основі якого лежить атрофія окремих дільниць головного мозку. Захворювання було описане Піком в 1898 р. Атрофический процес охоплює звичайно лобні, скроневі або тім'яні частки мозку. При атрофії лобних відділів захворювання починається з псевдопаралітичних розладів, появи підвищеного настрою, безтурботності, легковажності, статевої розбещеності. Хворі розсіяні, неуважні, здійснюють грубі помилки при виконанні своїх повсякденних обов'язків. Надалі перестають справлятися з роботою, робляться безпорадними, нетямущими. НАДІЙНІСТЬ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА - властивість людини безвідмовно -виконувати діяльність протягом певного часу при заданих умовах. Определеніє Н. ч. тісно пов'язане з поняттям відмови. Понятіє Н. ч. було введено аналогічно з поняттям надійності технічних засобів, однак, воно за своїм змістом незмірно складніше останнього. Це зумовлене тим, що загальна Н. ч. включає в себе, принаймні, дві що становлять: біологічну надійність, що враховує стійкі відмови людини, причинами яких можуть бути хвороба, сон, стомлення і т. д., і психологічну надійність, що враховує помилки в роботі оператора. При роботі оператора в особливих умовах (див.