Територіальні органи центрального органу виконавчої влади

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження територіальних органів центрального органу виконавчої влади ... 6
1.1. Державне управління та його особливості ... 6
1.2. Суть поняття "виконавча влада" та її ознаки ... 10
1.3. Територіальні органи виконавчої влади ... 14
Розділ 2. Аналіз особливостей функціонування територіальних органів центрального органу виконавчої влади ... 19
2.1. Централізація та децентралізація у структурній організації державного управління ... 19
2.2. Загальні засади діяльності територіальних органів центрального органу виконавчої влади ... 21
2.3. Керівництво та організація діяльності територіальних органів центрального органу виконавчої влади ... 24
Висновки ... 28
Література ... 30

Для придбання курсової роботи "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Територіальні органи центрального органу виконавчої влади"

Курсова робота "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУДОВІ СПОРИ - спори, виникаючі між працівником і роботодавцем з питань застосування законодавчих і інших нормативних актів про труд, колективного договору і інших угод про труд, а також умов трудового договору (контракту). До органів, які розглядають індивідуальні Т.с. з питань застосування трудового законодавства, відносяться: а) комісії по Т.с. (КТС), що обираються трудовими колективами підприємств, установ, організацій з числом працюючих не менш 15 чоловік (за рішенням загальних зборів (конференція) можуть бути освічені і КТС підрозділів); б) районні (міські) суди; у) вищестоящі органи по розгляду Т.с. РОЗ'ЯСНЕННЯ НОРМ ПРАВА - діяльність певних органів і осіб з метою забезпечити правильне і одноманітне здійснення толкуемой норми права у всіх випадках, на. які вона розрахована, усунути неясності і можливі помилки при її застосуванні. У залежності від юридичних наслідків, до яких приводить Р.н.п., виділяються два основних його вигляду: офіційне і неофіційне. Офіційне Р.н.п. дається уповноваженим на те органом, формулюється в спеціальному акті і формально обов'язкове для певного кола виконавців толкуемой норми. Роз'яснення в свою чергу поділяється на нормативне і казуальне. Нормативним Р.н.п. називається офіційне роз'яснення. ЗАБРУДНЕННЯ ВОД - екологічний злочин, передбачений ст. 250 УК РФ, являє собою забруднення, засмічення, виснаження поверхневих або підземних вод, джерел питного водопостачання або інакша зміна їх природних властивостей, якщо ці діяння спричинили спричинення істотної шкоди тварині або рослинному миру, рибним запасам, лісовому або сільському господарству. Предметом злочину є поверхневі або підземні води, а також джерела питного водопостачання. Поверхневими вважаються води, постійно або що тимчасово знаходяться в поверхневих водних об'єктах, під якими розуміється зосередження вод на поверхні суші в формах її. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ЕКОЛОГ) - Посадові обов'язки. Здійснює контроль за дотриманням в підрозділах підприємства чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони навколишнього середовища, сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих чинників на життя і здоров'я працівників. Розробляє проекти перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища, контролює їх виконання. Бере участь в проведенні екологічної експертизи технико - економічних обгрунтувань, проектів розширення і реконструкції діючих виробництв, а також нових технологій, що створюються і обладнання, розробці.
Кожна вагома структурна частина курсової "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РОЗБІЙ - напад з метою розкрадання чужого майна, довершений із застосуванням насилля, небезпечного для життя або здоров'я, або із загрозою застосування такого насилля (ст. 162 УК). Під нападом потрібно розуміти агресивну протиправну дію, що виражається в фізичному впливі на особистість. Напад може бути довершений і відкритий, і прихований від потерпілого (нанесення удару позаду). Як напад потрібно також розглядати приведення потерпілого в несвідомий стан шляхом застосування небезпечних для життя і здоров'я отруйних або психотропних речовин. Розбійний напад вважається кінченим при застосуванні насилля незалежно. УХИЛЯННЯ ВІД ЧЕРГОВОГО ЗАКЛИКУ НА ДІЙСНУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ - злочин проти оборони СРСР. Ст. 132 Конституції СРСР свідчить: "Загальний вояцький обов'язок є законом. Вояцька служба в рядах Збройних Сил СРСР представляє почесний обов'язок громадян СРСР". Відповідно до цього положення Конституції СРСР, Закон про загальний вояцький обов'язок, прийнятий Верховною Порадою СРСР 1 вересня 1939 р. ("Відомості Верховної Поради СРСР" 1939 р. № 32), встановлює, що всі чоловіки - громадяни СРСР, без відмінності раси, національності, віросповідання, освітнього цензу, соціального походження і положення, зобов'язані нести військову. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО - сукупність принципів і норм міжнародного права, регулюючих відносини між державами в процесі дослідження і використання космічного простору і небесних тіл і що визначають їх правовий режим. М.к.п. засновується на загальних міжнародно-правових принципах, включаючи принципи Статуту ООН. Основні міжнародно-правові документи в області М.к.п. були розроблені і прийняті з ініціативи або за активною участю СРСР: Декларація правових принципів, регулюючих діяльність держав по дослідженню і використанню космічного простору, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 13 грудня 1963 р.; Договір про принципи діяльності.
У вступі курсової "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОБОВ'ЯЗКОВА ЮРИСДИКЦІЯ - така, що добровільно приймається на себе учасниками міждержавного договору обов'язок передавати виникаючі між ними спори по будь-яких або ж тільки з деяких питань на розгляд певного в договорі міжнародного судового або арбітражного органу. Принципова вимога на цей рахунок міститься в ст. 33 Статуту ООН, згідно з якою у разі виникнення суперечки, що створює загрозу підтримці міжнародного світу і безпеки, його сторони повинні старатися дозволити такий, в числі іншого шляхом арбітражу або судового розгляду, причому в необхідних випадках Порада Безпеки ООН може зобов'язати учасників суперечки.

НЕДБАЛІСТЬ - недбале або несумлінне відношення до покладених по службі обов'язків, що призвело за собою тяганину, повільність у виробництві справ і звітності і інакші упущення по службі (ст. 111 УК). X. є одним з посадових злочинів (див.) і заподіює серйозну шкоду нормальній роботі державного апарату і інтересам громадян. Об'ектівно X. може виражатися як в бездіяльності, так і в певних недбалих або несумлінних діях, що не відповідають вимогам служби. Карна відповідальність наступає в тому випадку, якщо дія або бездіяльність посадової особи знаходиться в причинному зв'язку з наслідками, що наступили. Як. -Федеральний закон Про охорону навколишнього середовища - 1) кодифікаційний законодавчий акт законодавства про охорону навколишнього середовища; 2) в цей час діє Федеральний закон "Про охорону навколишнього середовища" від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ з изм. і доп., внесеними Федеральними законами від 22 серпня 2004 р. N 122-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. N 199-ФЗ, від 9 травня 2005 р. N 45-ФЗ, від 31 грудня 2005 р. N 199-ФЗ, від 18 грудня 2006 р. N 232-ФЗ, від 5 лютого 2007 р. N 13-ФЗ, від 26 червня 2007 р. N 118-ФЗ; визначає правові основи державної політики в області охорони навколишнього середовища, що забезпечують збалансоване рішення соціально-економічних.
Список літератури курсової "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади" - більше 20 джерел. ПСИХОПАТІЇ - Під психопатіями розуміють патологічні характери і темпераменти, які виникли на основі природженої неповноцінності нервової системи і дисгармонії її розвитку. Формування патологічного характеру, як і нормального, відбувається під впливом зовнішньої середи. Однак одного впливу зовнішньої середи недостатньо для утворення психопатії. Від нормального характеру, на який наклали відбиток неправильне виховання і педагогічна занедбаність, психопатія відрізняється наявністю лежачої в її основі природженої неповноцінності нервової системи. До цього часу немає класифікації психопатій, яка користувалася б. Психічна невовлеченность - психічна вовлеченность - (mindlessness-mindfulness) Психич. невовлеченность можна визначити як стан зниженої когнитивной діяльності, при до-ром індивід обробляє стимули навколишнього оточення досить автоматично, не беручи до уваги нові (або просто інакші) аспекти цих стимулів. Психич. вовлеченность, в протилежність цьому, являє собою стан, при до-ром зі стимулами навколишнього середовища звертаються усвідомлено, а індивід залучений в активне створення свого навколишнього оточення. Тут виникає помітний констраст з станом психич. невовлеченности, в до-ром індивід має справу з вже створеним оточенням. Обробка информ. в стані.

ЕРОЗІЯ ШИЙКИ МАТКИ - Природжена ерозія шийки матки являє собою ектопию (зміщення) циліндричного епітелію каналу матки у бік багатошарового плоского епітелію слизової оболонки вагінальної частини шийки матки. Природжена ерозія шийки матки спостерігається в дитячому і пубертатном, рідко в зрілому віці. Протікає бессимптомно. При огляді шийки матки за допомогою вагінальних дзеркал і при кольпоскопии виявляється невелика, яскраво-червона дільниця циліндричного епітелію, яка звичайно розташовується навколо зовнішнього зіва каналу шийки матки, не забарвлюється розчином Люголя. Природжена ерозія не має.
Посилання в тексті роботи "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Професійне спілкування в психології труда - Професійне спілкування (П. про.) - осн. функціональна система трудової діяльності, краї включає в себе підсистему професійної коммуникабельности (П. до.). У П. про. виділяється неск. родів П. до.: П. до. 1-го роду має місце в професіях, пов'язаних насилу органолептическим (дегустатор, агроном, склодув, звукорежиссер), - професіонали небагатослівні, ведучі кошти труда тут - физиол. органи і системи (органи чуття): смакова, зорова, слухова, дихальна і інш., що відносяться до невербальним психич. освітам. П. до. 2-го роду - в професіях сфери обслуговування (слесарь-сантехник, перукар, машиніст. Фрейдістський - такий, що стосується точок зору, пов'язаних з ім'ям видатного венского невропатолога З.Фрейда (1856-1939). Багато які деталі конкретних понять і принципів, сформульованих в рамках цього напряму розглядаються в інших статтях справжньої книги. Але в узагальненому вигляді і більш точно класичний психоаналитическое напрям дослідження, заснований З.Фрейдом, характеризують, на думку деяких авторів, в цьому випадку А.Ребера (1995), наступні конкретні концепції: а) основна увага приділяється несвідомому, особливо ролі несвідомої в мотивації поведінки; б) постійна зосередженість досліджень на. ВУАЙЕРИЗМ - прагнення до розглядування оголених людей, їх статевих органів, інтимних відправлень і сексуальних дій.    З. Фрейд співвідносив вуайеризм з інфантильної скопофилией, тобто отриманням задоволення від розглядування оголеного тіла, того розглядування, яке є важливою складовою частиною розвитку сексуальності дитини, пов'язаною з нормальним виявом цікавості і допитливості. У роботі "Три нариси по теорії сексуальності" (1905) він зазначав, що оптичне враження від розглядування оголеного тіла сприяє сексуальному збудженню і направляє розвиток сексуального об'єкта у бік краси.

КОЛОМИНСКИЙ Яків Львович - (р. 1934) - білоруський психолог, спец. в обл. вікової, пед. і соціальної психології. Докт. психол. наук (1981), проф. (1982). Действ. чл. Білорус. академії освіти (БАО). Засл. діяч науки Республіки Білорусь. Гл. ред. журналу "Психологія" (Мінськ). Віце-президент Суспільства психологів СРСР (1989). Організатор і науч. рук. відділення психології Национ. ин-та освіти РБ. Закінчив пед. ф-т Мінського гос. пед. ин-та ім. А. М. Гоpького. Викладав педагогіку і психології в педучилищі, був вихователем і вчителем школи-інтернату. Закінчив аспірантуру НДІ ОПП АПН РСФСР (нині ПІ РАО). Педагогічне спілкування: конфлікт і способи його дозволу - В залежності від чинників в поведінці що конфліктують розрізнюють: 1) конструктивна поведінка - аналізується і знаходиться причина конфлікту, усуваються перешкоди, що заважають досягненню мети; відшукуються нові шляхи досягнення мети; 2) захисна поведінка - конфліктуючі сторони не бачать шляхів досягнення поставлених цілей; посилюється психич. напруження, негативний емоційний стан; зусилля прямують не на аналіз своїх особових особливостей, розробку нової програми поведінки, а на зняття напруження в формі: а) замаскованої або відкритої агресії на адресу вихователя або себе (самозвинувачення. ТАЄМНІ МОВИ - умовні, особливі мови вузьких замкнених соціально-професійних груп, що зникли в Росії в XIX- нач. XX вв. відособлена термінологія шерстобитов, кравців, шаповалов, прасолов і інш. ремісників. Найбільш відомий ТЯ. офеней, бродячих торговцев-коробейников, т. н. суздальский (масовский) мова, документально засвідчена в XVIII в., але що існував явно і ще раніше. До нього близька умовна мова лаборей (професійних складальників пожертвувань), убогих, лирников. Схожі мови відомі на Україні і Білорусії. У Західній Європі вже в XIII в. зафіксовані відомості про особливу мову убогих (в Німеччині). У ТЯ. ЕМПАТИЯ - глибинне розуміння однією людиною іншого, таке сприйняття і збагнення його психічного стану, завдяки яким здійснюється причетність з його внутрішнім світом.    На відміну від симпатії, що включає в себе співчуття іншій людині і сопереживание з ним, емпатия передбачає причетність до процесу доброзичливих взаємовідносин з ним із збереженням об'єктивного погляду на джерела і природу його переживань. У процесі психоаналитической терапії аналітик прагне до емпатическому вчувствованию в психічний стан пацієнта з тим, щоб, будучи залученим в його інтимні переживання, але здібним до об'єктивної оцінки що.