Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Територіальна громада - первинний суб'єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки ... 5
Розділ 2. Види, функції та основні форми діяльності територіальних громад ... 15
2.1. Види територіальних громад ... 15
2.2. Функції територіальних громад ... 17
2.3. Основні форми діяльності територіальних громад ... 25
Розділ 3. Формування дієздатних територіальних громад: міжнародний досвід ... 33
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні"

Курсова робота "Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ГРОМАДЯНСТВО - приналежність фізичної особи до певної держави, яка виражається в постійному поширенні на нього суверенної влади цієї держави як на території останнього, так і поза нею і з якої витікає сукупність прав, і обов'язків даної особи. Г. в капіталістичних державах є фікцією для більшості населення. Витікаючі з нього права фактично належать вузькій експлуататорській верхівці, а на трудящих лягають гл. обр. одні обов'язки. У умовах панування буржуазії, особливо в період імперіалізму, коли буржуазія викинула за борт знамено буржуазно-демократичних свобод, трудяща маса майже повністю. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК) УСТАНОВИ (ОРГАНІЗАЦІЇ) - Посадові обов'язки. Керує на основі діючих положень про науково - дослідницьких установах, конструкторських, технологічних, проектних і дослідницьких організаціях, наукової, науково - технічної і виробниче - господарською діяльністю з метою отримання нових результатів у відповідній їх профілю області науки і техніки, створення економічних, прогресивних проектів, виробів, технологічних процесів і найшвидшого їх освоєння в галузях економіки. Забезпечує дотримання вимог і нормативів по організації труда, які повинні враховуватися при проектуванні нових і реконструкції діючих підприємств. Навики професійні в ПД - Як би не були важливі знання, але професіонал це передусім людина що уміє професіонально діяти, отримувати практичні результати. Нарівні з уміннями, забезпечують це професійні навики співробітника. Професійним навиком називається автоматизований спосіб виконання дії, що забезпечує його ефективність. Властивості дії відпрацьованої до навику: швидкість, точність, економічність (виконання при мінімально можливих зусиллях і витратах енергії), машинальность (виконання без концентрації уваги на техніці дій), стереотипность (подібність виконання при повтореннях), консервативність(трудність. Сполучення ознак кримінальної події з ознаками злочинця - (переважно для категорії справ про насильні злочини проти особистості, зв'язані з вбивством). Психологичськимі. основами для сполучення є: 1) спосіб здійснення злочину - дозволяє висунути версії про навик, досвід (професійному, життєвому, злочинному), поле, вік, психічні аномалії, стан наркотичного або алкогольного сп'яніння; 2)"супутні сліди (сліди випивки, перекурів і т. д.) - можуть вказувати на характер близькості відносин між злочинцем і жертвою; 3) тип залишення трупа: а) демонстрація (труп спеціально залишений на вигляду), б) схований, в) не надавалося значення /здібно відобразити.
Кожна вагома структурна частина курсової "Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Умовно-дострокове звільнення від від'їзду покарання - вигляд умовного звільнення від покарання, вживаний судом відносно особи, від'їжджаючої виправні роботи, обмеження по військовій службі, обмеження свободи, вміст в дисциплінарній вояцькій частині або позбавлення свободи, коли буде визнано, що для свого виправлення осуджений не потребує повного відбування призначеного йому покарання. При цьому обличчя може повністю або частково звільнено від відбування додаткового вигляду покарання. Застосовуючи умовно-дострокове звільнення від покарання, суд може покласти на обличчя обов'язку, передбачені ч.5 ст. 73 УК, які повинні ним виконуватися протягом не. Митного контролю психологічні особливості - ТК - сукупність заходів, здійснюваних митними органами РФ з метою забезпечення виконання законодавства РФ про митну справу, а також інакшого законодавства РФ і міжнародних договорів, контроль за виконанням яких покладений на митні органи Росії. ТК проводиться посадовими особами митних органів РФ шляхом перевірки документів і відомостей, необхідних для митних цілей; митного огляду (огляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду, як виняткової форми митного контролю); обліку товарів і транспортних засобів; усного опиту фізичних осіб і посадових осіб; перевірки системи обліку і звітності;. ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ - злочин проти конституційного права громадянина на недоторканість приватного життя (ст. 23 Конституції РФ), передбачене ст. 137 УК РФ і представляюче собою незаконне збирання або поширення відомостей про приватне життя особи, що становлять його особисту або сімейну таємницю, без його згоди або поширення цих відомостей в публічному виступі, що публічно демонструється творі або засобах масової інформації, якщо ці діяння довершені з корисливої або інакшої особистої зацікавленості і заподіяли шкоду правам і законним інтересам громадян. Збирання відомостей - це викрадення відомостей про.
У вступі курсової "Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Управління ризиками - Ризики і загрози є скрізь, завжди і у всіх. У ПОО вони постійні і великі. Вони характерні можливістю виникнення додаткових труднощів, небезпек, втрат і небажаних, часом безповоротних, наслідків. Вияву ризиків, загроз, небезпек відбувається, однак, не саме по собі, а в залежності від дій людини, від його підготовленості до їх розуміння, оцінки, побудови своєї поведінки з метою їх зниження. Кожній життєвій ситуації властива своя імовірність, рівень (міра) ризику настання небажаних складностей, небезпек, наслідків. Вона може бути охарактеризована коефіцієнтом, що виходить від.

ДОКАЗИ СУДОВІ - будь-які фактичні дані, на основі до - рих у встановленому законом порядку органи дізнання, слідчий, суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, що здійснило це діяння, і інакші обставини, що має значення для правильного дозволу справи. Джерелами фактичних даних є свідчення (свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, експерта), висновки експерта, речові докази, протоколи слідчих і судових дій, інакші документи. Д. завжди являє собою єдність фактичного змісту і процесуальної форми, в до - рій виражені зведення про факти. Це визначає. ОРГАН ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - частина юридичної особи, яка формує і виражає його волю у відносинах з іншими особами. Через свої органи юридична особа придбаває цивільні права і приймає на себе громадянські обов'язки. Склад органів і їх компетенція визначаються законом, інакшими правовими актами і засновницькими документами, а порядок призначення (обрання) - законом і засновницькими документами. ГК РФ застосовно до окремих видів юридичних осіб встановлює конкретний перелік органів. Так, наприклад, у відповідності зі ст. 72 ГК в паяному товаристві справи ведуться всіма учасниками спільно, в товаристві на вірі управління.
Список літератури курсової "Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні" - більше 20 джерел. Нонконформізм - [від лати. non - не, немає і conformis - подібний, згідний] - готовність, незважаючи ні на які обставини, діяти всупереч думці і позиції переважаючої більшості співтовариства, відстоювати прямо протилежну точку зору. Незалежно від того, що подібна поведінка багатьма дослідниками оцінюється як принципово несхожа з конформним, в психологічно сущностном плані ця форма особової активності не просто близька, а, по суті справи, ідентична виявам конформізму, оскільки в обох випадках можна практично з повною упевненістю говорити про залежність індивіда від групового тиску, його підкорення більшості. Уявна. ВВЕДЕНСКИЙ МИКОЛА ЄВГЕНІЙОВИЧ - Микола Євгенійович Введенський народився 16 квітня 1852 р. в селі Кочково Вологодської губернії. Його батько - сільський священик - вчив його грамоті і виклав йому початкові відомості по загальноосвітніх науках. У 1862 р. Микола Введенський поступив в Вологодськоє духовне училище, де проучився 6 років. У 1868 р. він поступив в Вологодськую духовну семінарію, де нарівні з релігійними дисциплінами вивчав також філософію, психологію і логіку. У 1872 г Н.Е. Введенський поступив в Петербургський університет на юридичний факультет, але вже в жовтні того ж року перевівся на природне відділення.

ОБМОВКИ - явища, що відносяться до помилкових дій, яким приділяється значна увага в теорії і практиці психоаналізу. Обмовки являють собою такі помилкові дії, коли, бажаючи що-небудь сказати, людина в своїй промові замість одного слова вживає інше.    Звичайно людина, що здійснила обмовку, може пояснити її, посилаючись на перевтому, втому, схвильованість, неуважність уваги, хворобливий стан. До аналогічним доводів вдаються і багато які вчені, намагаючись дати фізіологічне або психофізіологічне пояснення обмовок. У цьому випадку будь-яка обмовка сприймається як прикра випадковість.    З. Фрейд не.
Посилання в тексті роботи "Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "ДИКИЙ" ПСИХОАНАЛІЗ - аналіз, здійснюваний лікарями, що не володіють достатніми знаннями для здійснення професійної психоаналитической терапії.    Поняття "дикий" психоаналіз було використано З. Фрейдом для того, щоб провести відмінність між професійними психоаналітик і тими лікарями, які не належать до таких, недостатньо знайомі з психоаналитической технікою або не зрозуміли її теоретичні обгрунтування і практичні додатки, але називають свою лікарську терапію психоаналізом. У статті "Про "дикий" психоаналіз" (1910) він розглянув некомпетентну діяльність таких лікарів, які своєю. ЕНЦЕФАЛІТ КЛІЩОВИЙ - (син.: енцефаліт тайговий, енцефаліт весняно-літній) - гостре вірусне захворювання, що характеризується поразкою сірої речовини головного і спинного мозку з розвитком парезов і паралічів. Збуджувач - арбовирус. Він термолабилен, чутливий до дії дезинфікуючих розчинів. Джерело інфекції - дикі, іноді домашні тварини і птахи. Поблизу населених пунктів джерелом хвороби можуть бути корови і кози. Резервуаром і переносниками хвороби є иксодові кліщі. Встановлений алиментарний шлях інфікування через сире молоко. Хвора людина для навколишніх не небезпечна. Сезонність весняно-літня. Хвороба поширена на. ТУРКМЕНИ - представники корінного народу Середньої Азії, що проживають в основному на території Туркменії. Сама назва народу в перекладі на російську мову означає "туркообразний". Важкий труд хлібороба привчив народ Туркменія до доброзичливого, шанобливого відношення до трудівника. Проходячи мимо дехканина, що засіває поле, покладається обов'язково побажати йому: "Нехай кожне зерно стане тисячею" або "Нехай добре зійде сім'я". Такі привітання і побажання висловлюються на адресу будь-якого працюючого. Туркмени відрізняються непримхливістю, скромні в побуті. Для туркменської сім'ї характерні міцність.

Контакт психологічний: концепція Л. Б. Філонова - Концепція психол. контакту виходить з уявлень про взаємне доповнення учасників О., направленої на досягнення згоди. Її назва "Концепція комплементарной природи контакту" (Л. Б. Філонов). У ній показано, що якщо є обопільне прагнення 2 людей до зближення, у них виникають тенденції "робити все для іншого". Кожний учасник, прагнучий шляхом О. з іншими зробити щось загальне для двох, піклується про створення "загального фонду", к-рий включає все краще, що може внести кожний (якості, установки, позиції, принципи, мотиви). Протягом всього періоду зближення виникають діючі. КРИЧЕВСКИЙ Роберт Львович - (1936-2005) - російський психолог, спец. в обл. соціальної управлінської, педагогічної, вікової і спорт. психології. Докт. психол. наук (1986), проф. каф. акмеологии і психології професійної діяльності Рос. академії гос. служби (РАГС) (1994-2002). У 2000 р. в числі сотр. каф. стає лауреатом премії Президента РФ в обл. освіти за створення і впровадження науч. комплексу "Психологічні основи ефективності професійної діяльності кадрів управління і їх безперервної освіти". У 1959 р. закінчив Гос. центр. ин-т физич. культури і до 1966 р. працював в системі физич. культури і спорту. Технико-гуманітарного балансу гіпотеза - концептуальна модель, що описує механізм загострення і тимчасового подолання антропогенних криз. Модель виділяє закономірну залежність між трьома змінними - технологічним потенціалом, якістю культурних регуляторів і внутрішньою стійкістю соціальної системи: чим вище потужність виробничих і бойових технологій, тим більше довершені кошти заборони агресії необхідні для збереження суспільства. Перевага технологічної могутності над якістю культурного саморегулювання спричиняє за собою сплеск екологічної і (або) геополітичної агресії, що супроводиться певними психологічними процесами і. АЛЕКСИТИМИЯ - (ALEXITHIMIA) Когнитивний стиль, об також афективне порушення, те, що спостерігається звичайний у пацієнтів з психосоматичними, аддиктивними і посттравмотическими розладами. Типовою для алекситимии є погана диференціація і вербализация афектів, що втрачають свої сигнальні функції (неефективність комунікації). Наприклад, психосоматичні пацієнти часто ігнорують сигнали про соматичне або психічне неблагополуччя, що зовні виявляється в стоїцизмі, що іноді супроводиться застиглими позами і дерев'яним вираженням особа. Аддиктивні хворі особливо бояться соматичних симптомів і стараються.