ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття товариства з додатковою відповідальністю ... 5
Розділ 2. Правові засади діяльності товариства з додатковою відповідальністю ... 9
2.1. Установчі документи товариства з додатковою відповідальністю ... 9
2.2. Порядок державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю ... 13
2.3. Права та обов'язки учасників товариства з додатковою відповідальністю ... 18
2.4. Майно товариства з додатковою відповідальністю ... 21
2.5. Управління товариства з додатковою відповідальністю ... 25
2.6. Облік і звітність у повному товаристві ... 28
Розділ 3. Припинення діяльності і ліквідація товариства з додатковою відповідальністю ... 30
3.1. Загальні засади та форми припинення діяльності повних товариств ... 30
3.2. Порядок припинення товариства з додатковою відповідальністю шляхом ліквідації ... 32
3.3. Особливості припинення товариства з додатковою відповідальністю шляхом реорганізації ... 35
Висновки ... 37
Літератури ... 39

Для придбання курсової роботи "Товариство з додатковою відповідальністю" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Товариство з додатковою відповідальністю"

Курсова робота "Товариство з додатковою відповідальністю" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Товариство з додатковою відповідальністю", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Товариство з додатковою відповідальністю" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Товариство з додатковою відповідальністю" і призначений виключно для пошукових систем.

РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СУПЕРЕЧОК В КТС - комісія з трудових спор (КТС) - орган трудового колективу, що обирається його загальними зборами (конференцією) і що дозволяє позовні індивідуальні трудові спори працівника з роботодавцем. КТС створюється у всіх організаціях з числом працюючих не менш 15 чоловік (ч.1 ст. 203 КЗоТ). Порядок обрання, чисельність і склад КТС, термін її повноважень визначає загальні збори (конференція) трудового колективу організації (підрозділу). При висуненні кандидатур в склад КТС вийдуть з ділових якостей працівників, знання ними трудового законодавства і практики його застосування, принциповості і т.п. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ - екологічний злочин, передбачений ст. 251 УК РФ, являє собою порушення правил викиду в атмосферу забруднюючих речовин або порушення експлуатації установок, споруд і інакших об'єктів, якщо ці діяння спричинили забруднення або інакшу зміну природних властивостей повітря. Предмет злочину - атмосфера, повітря, його природні властивості. Атмосферне повітря - це природна суміш газів приземного шара атмосфери, що склався в ході еволюції Землі, за межами житлових, суспільних і виробничих приміщень, а також виробничих територій. Їх забруднення може утворити склад злочинного порушення правил охорони. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ - сукупність показників обліку, відображених в формі таблиць і що характеризують рух майна і фінансове положення підприємства, організації за звітний період. Б.о. складається за даними бухгалтерського обліку. Типові форми Б. про. і інструкції про порядок заповнення цих форм розробляються і затверджуються Міністерством фінансів Російської Федерації. Підприємство, установа, що є юридичною особою, складають Б.о., що відображає склад майна і джерела його формування, включаючи майно виробництв і господарств, філіали, представництв, відділень і інших відособлених підрозділів, що мають. Психологія безпеки громадян від різних видів злочинів - В юридичній психології і праві прийнята класифікації злочинів на основні три вигляду: насильні, корисливі і корисливо-насильні. Психологічне забезпечення безпеки громадян має відмінності в залежності від конкретного вигляду злочину.  Безпека від насильних злочинів проти особистості (вбивств, спричинення шкоди здоров'ю різного тягаря, побоїв, катування, згвалтування, викрадення людини і інш.) вимагає від людини передбачливості, обережності в поведінці, обгрунтованого вибору маршруту пересування (особливо у вечірній і нічний час), умінь діагностики агресивних намірів людей.
Кожна вагома структурна частина курсової "Товариство з додатковою відповідальністю" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДОКУМЕНТ - 1) згідно з Федеральним законом "Про обов'язковий примірник документів" в ред. від 23.12.2003 № 186-ФЗ, - матеріальний носій із зафіксованою на йому інформацією у вигляді тексту, звукозапису (фонограми), зображення або їх поєднання, призначений для передачі у часі і просторі з метою суспільного використання і зберігання; 2) згідно ГОСТ Р 51141-98 "Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення", - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати; 3) згідно ГОСТ Р ИСО 9000 "Системи менеджменту якості. Основні положення. ДРУЖИНИ - особи, що перебувають один з одним в браку (чоловік і дружина). По діючому радянському праву тільки зареєстрований брак (див.) породжує права і обов'язки С. Равноправіє чоловіка і жінки, закріплений в Конституції СРСР (ст. 122), виражається і у всіх правових відносинах, виникаючих між С. Фамілія С. визначається їх угодою: С. можуть носити загальне прізвище чоловіка або дружини або залишитися при своїх дошлюбних прізвищах (в БССР допускається також з'єднання прізвищ З). С. користуються повною свободою вибору занять, професій. Не створюючи яких-небудь стеснений у виборі місця проживання З, закон. Психологія нововведень в ПОО - Напрям в психології управління, який вивчає психологічні закономірності створення, освоєння і поширення різного типу новин. У науковій літературі і практиці управління як синонім терміну "нововведення" використовується поняття "інновація". Нововведення в ПОО, як і в інших відомствах, стали носити не епізодичний, а постійний характер. До числа найбільш актуальних проблем психології НВД в ПОО належать: виявлення чинників, що впливають на сприйнятливість інновації і управління інноваційним процесом. До об'єктивних чинників інноваційного процесу відносяться: характер.
У вступі курсової "Товариство з додатковою відповідальністю" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА - злочин проти безпеки життя людини, передбачене ст. 110 УК РФ, полягає в доведенні особи до самогубства або до замаху на самогубство шляхом загроз, жорстокого звертання або систематичного приниження людського достоїнства потерпілого.Потерпілий - будь-яка людина, що знаходиться в матеріальній або інакшій залежності від винного або при відсутності такої залежності. Об'єктивна сторона злочину складається переважно в активних діях по доведенню особи до самогубства або до замаху на самогубство. Склад злочину матеріальний. Злочин вважається кінченим у випадках, якщо внаслідок дій винного пішло.

СЕЙМ - 1) У Польщі і Литві 14-18 вв. вищі станово-представницькі органи. Вначале С. збиралися лише в екстрених випадках. Вирішальну роль в них грали великі феодали (світські і духовні); городяни не мали представництва в С. На- місцях існували обласні сеймики, а загальний, "великий", або "вальний", С. став поступово вищим органом влади в Мові Посполі-тій, що об'єднала по унії 1569 р. Королівство Польське і Велике князівство Литовське. С. оголошував війни, укладав мир, вибирав королів. Монархія в Польщі перетворилася у виборчу. З початку 16 в. шляхта добилася обов'язкової участі С. в. Нотаріальна операція - операція, довершена в нотаріальній формі. Обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягають операції, для яких законом встановлена нотаріальна форма їх здійснення. До них, наприклад, відносяться: - договори купівлі-продажу, міни, дарування житлового будинку; - договори про заставу житлового будинку; - заповіту; - договори дарування на суму, що перевищує встановлений законодавством розмір, а також дарування легкових автомобілів і мотоциклів з колясками; - договори про надання в безстрокове користування земельної дільниці під будівництво житлового будинку; - деякі види довіреності. Недотримання у.
Список літератури курсової "Товариство з додатковою відповідальністю" - більше 20 джерел. ХАРАКТЕР - сукупність стійких рис, особливостей, властивостей і схильностей людини, що визначає типові способи його мислення і поведінки.    У психоаналізі характер людини розглядається частіше за все з точки зору періодів і фаз психосексуального розвитку дитини або захисного образу дії, що виявляється в реакціях індивіда на ті або інакші життєві ситуації.    Поняття "характер" використовувалося З. Фрейдом з моменту становлення психоаналізу. Зокрема, в роботі "Тлумачення сновидінь" (1900) він апелював до таких понять, як "невротичний характер" і "комплекс людського. ПУХЛИНИ КИШЕЧНИКА - Пухлини тонкої кишки зустрічаються рідко, частіше вони локалізуються в дистальной частині подвздошной кишки, іноді має місце множинну поразку. Доброякісні пухлини тонкої кишки по будові розділяють на епителиальні (аденома) і неепителиальні. Частіше спостерігаються аденома і лейомиоми, рідше за гемангиоми, липоми, фиброми, нейрофиброми, лимфангиоми. У ранніх стадіях доброякісні пухлини тонкої кишки клінічно звичайно не виявляються. По мірі зростання пухлини може розвинутися часткова або повна кишкова непрохідність, при покритті виразками спостерігається кишкова кровотеча. Аденоматозні поліпи.

Поліцейська психологія - (police psychology) У своїй найпростішій формі П. п. з'явилася в 1916 р., коли Л. Термен спробував використати тоді першу редакцію шкали інтелекту, що існувала Стенфорд-Бине для відбору офіцерів поліції в Каліфорнії. Нічого більш серйозного не відбувалося до середини XX в., коли нек-рі психологи почали пропонувати свої послуги різним місцевим і федеральним правоохоронним органам. Швидко зростаючий інтерес до надання психол. послуг правоохоронним органам намітився на початку 1980-х рр. і відтоді переживає неухильний підйом. Бурхливий розвиток П. п., що спостерігається в 1990-е рр..
Посилання в тексті роботи "Товариство з додатковою відповідальністю" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Систематична помилка тестів, зумовлена культурними чинниками - (cultural bias in tests) Між різними соц. і расовими групами спостерігаються істотні відмінності в середніх значеннях оцінок по стандартизованих тестах розумових здібностей, широко вживаних при прийомі в школи і коледжи, наборі в збройні сили і наймі на роботу на конкурсній основі. Ці відмінності особливо помітні в середніх оцінках по тестах "загальних здібностей", "інтелекту" або IQ і по тестах академічних здібностей. Одним з распростр. пояснень відмінностей, що спостерігаються між різними соц. і расовими групами по середніх показниках таких тестів яв-ця гіпотеза культурного. ШИЗОФРЕНОГЕННИЙ - (schizophrenogenic) Пріл. Звичайно застосовується до родителя, частіше до МАТЕРІ, чия особистість і поведінка здатні (на думку тих, хто використовує термін) викликати у своїх дітей ШИЗОФРЕНІЮ. Застосовується також для характеристики сімей і ситуацій. Див. СУПЕРЕЧЛИВІ ВИМОГИ. ШОК (shock) фізіологічний шок - стан колапсу, блідість, знижений кров'яний тиск і т.д., що має місце як (безпосередня) реакцію на тілесну травму (пошкодження, поранення, серйозне хірургічне втручання і т.д.) психологічний шок-реакція на абсолютно несподіване переживання, до якого індивід не був підготовлений ПИЛЬНІСТЮ або. ПСИХОТЕРАПІЯ - En.: Psychotherapy В історії психотерапії гіпноз грав виняткову роль. Еволюцію цього поняття можна прослідити від простого навіювання видужання, що застосовувалося Льебо, до концепцій Фрейд і Павлова (Gamier, 1991) Відтоді, як відмічає Зейг, ми бачимо, що ті, хто займався гіпнозом, створили нові види психотерапії: гештальт-терапія Фріца Перлза, поведенческая терапія Джозефа Вольпе, трансактний аналіз Еріка Берна (Zeig, 1985/1988). Нагадаємо, що завиванні вчені з Інституту психічних досліджень в Пасло Альто також займалися гіпнозом і відвідували семінари Мілтона Еріксона (Watzlawick.

ШАРКО - МАРИ - ТУТА СИНДРОМ - (описаний французькими неврологами J. M. Charcot і P. Marie, 1853-1940, і одночасно - британським лікарем H. H. Tooth, 1856-1925; синонім - перонеальная амиотрофия) - група спадкових захворювань, що характеризуються дегенерацією периферичних нервових волокон. У одних випадках захворювання пов'язане з порушенням утворення миелиновой оболонки (демиелинизирующий, або гипертрофический, варіант, або 1-й тип спадкової моторно-сенсорної невропатії), в інших первинно страждають осьові циліндри - аксони (нейрональний, або аксональний, варіант, або спадкова моторно-сенсорна невропатія 2-го типу). Партнерські взаємовідносини психотерапевта і клієнта - взаємовідносини, що досягаються за допомогою використання психотерапевтом техніки приєднання і встановлення довірчих відносин. З метою приєднання використовуються такі кошти, як приєднання до дихання; відображення поз, жестів, ритму і амплітуди руху, міміки, темпу мови, мислення; виявлення і відображення "модальності" клієнта; використання фраз "однодумності"; використання займенника "ми", називання клієнта на ім'я (і по батькові); демонстрація щирого прагнення до О., поваги до особистості клієнта; виявлення властивого клієнту співвідношення часу мови і мовчання;. КАНДИНСКОГО - КЛЕРАМБО СИНДРОМ - (уперше описаний в 1885 вітчизняним психіатром В. Х. Кандінським, 1849-1889; французький психіатр M. G. G. Clerambault, 1873-1934, дав класифікацію явищ, що відносяться до цього синдрому; синоніми - синдром психічного автоматизму, синдром відчуження, синдром зовнішнього впливу) - психічний розлад, що виявляється почуттям відчуження, втрати власних психічних (мислительних, сенсорних, емоційних) і моторних процесів з одночасним усвідомленням стороннього впливу зовнішніх сил (невизначених або конкретних); супроводиться маренням психічного або фізичного впливу і переслідування. У рамках синдрому. М'який детермінізм - (soft determinism) М. д. займає проміжне положення між позиціями суворого детермінізму і повним индетерминизма. Саме таку проміжну позицію займав А. Адлер в своїй персоналистской, суб'єктивній і феноменологічній психології, хоч він ніколи не користувався цим терміном в своїх роботах. М. д. означає, що поведінка визначається не примхою або випадком, а носить цілком впорядкований, закономірний і передбачуваний характер, хоч і в межах індивідуальної творчості. Сторонники М. д. дотримуються телеологических поглядів, затверджуючи, що поведінка переважно контролюється індивідуумом, більш конкретно -.