ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю ... 5
Розділ 2. Правові засади діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ... 9
2.1. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю ... 9
2.2. Порядок державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю ... 13
2.3. Права та обов'язки учасників товариства з обмеженою відповідальністю ... 18
2.4. Майно товариства з обмеженою відповідальністю ... 21
2.5. Управління товариства з обмеженою відповідальністю ... 27
2.6. Облік і звітність у товаристві з обмеженою відповідальністю ... 29
Розділ 3. Припинення діяльності і ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю ... 31
3.1. Загальні засади та форми припинення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ... 31
3.2. Порядок припинення товариства з обмеженою відповідальністю шляхом ліквідації ... 33
3.3. Особливості припинення товариства з обмеженою відповідальністю шляхом реорганізації ... 36
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Товариство з обмеженою відповідальністю" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Товариство з обмеженою відповідальністю"

Курсова робота "Товариство з обмеженою відповідальністю" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Товариство з обмеженою відповідальністю", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Товариство з обмеженою відповідальністю" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Товариство з обмеженою відповідальністю" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР - договір, внаслідок якого автор поступається на певний термін винятковим правом на видання його твору, а видавець зобов'язується видати цей твір і вжити заходів, що все залежать від нього до його поширення (ст. 17 пост. ВЦИК і СНК РСФСР від 8 жовтня 1928 р. "Про авторське право" - СУ РСФСР 1928 р. № 132, ст. 861). У СРСР автор - активний учасник будівництва комуністичного суспільства. Радянське видавництво - це організація, що виконує загальнодержавну задачу комуністичного виховання і освіти народу шляхом видання високоідейних, принципових і правдивих творів. У СРСР у автора і. Порушення правил проведення передвиборної агітації, агітації при проведенні референдуму в періодичних друкарських виданнях і на каналах організацій, що здійснюють тілі- і (або) радіомовлення - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого встановлена ст. 40-8 КоАП РСФСР. Об'єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, виникаючі в зв'язку з проведенням в засобах масової інформації передвиборної агітації, а також агітації при проведенні референдуму. При кваліфікації адміністративного правопорушення потрібно враховувати, що ст. 40-8 КоАП носить переважно бланкетний характер, а самі правила проведення агітації в засобах масової інформації містяться в федеральних і регіональних законах про вибори і референдуми. Цими законами визначається. ЛИСТ (LIST) Франц (1851-1919) - німецький криміналіст і юрист-міжнародник, один із засновників соціологічної школи в кримінальному праві і соціологічного напряму в кримінології. Викладав кримінальне право в різних німецьких університетах, а з 1899 р. і до кінця життя - в Берлінському університеті. Визнаючи необхідність традиційного вивчення інститутів загальної і особливої частини кримінального права, закликав вийти за звичні рамки кримінально-правової науки і зайнятися емпіричним дослідженням причин і форм прояву злочинності. Серед чинників злочинності - спадкових, фізичних (кліматичних, природних) і соціологічних -. ВТРАТА ДОКУМЕНТІВ, ВМІСНИХ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ - злочин проти основ конституційного ладу і безпеки держави, передбачене ст. 284 УК РФ і що полягає в порушенні особою, що має допуск до державної таємниці, встановлених правил поводження з вмісною державну таємницю документами, а одинаково з предметами, відомості про яких складають державну таємницю, якщо це спричинило по необережності їх втрату і настання тяжких наслідків. Предмет злочину - документи, вмісні державну таємницю, а одинаково предмети, відомості про яких складають державну таємницю. Про поняття державної таємниці див. "Державна зрада". Документ - це акт, що має реквізити, гриф.
Кожна вагома структурна частина курсової "Товариство з обмеженою відповідальністю" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА - добровільна, самоуправляемая, що не має членства некомерційна організація, створена з ініціативи громадян - жителів мікрорайона, кварталу, вулиці, двора, вдома або інакшого житлового комплексу, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей. Т.ч. засновується на засновницьких зборах (сході) або конференції жителів відповідної території. Збори (схід) приймають статут общини, в якому вказуються найменування общини, її юридична адреса або межі общини, повноваження, форми і порядок участі жителів в територіальному самоврядуванні, найменування, структура, терміни і. ВИРОБНИЧА НЕОБХІДНІСТЬ - надзвичайні виробничі обставини, які не можна було передбачити і які дають роботодавцю додаткові права з метою запобігання або усуненню їх наслідків. відповідно до положень ст. 722 тК Рф у разі катастрофи природного або техногенного характеру, виробничої аварії, нещасного випадку на виробництві, пожежі, повені, голоду, землетрусу, епідемії або епізоотій і в будь-яких виняткових випадках, що ставлять під загрозу життя або нормальні життєві умови всього населення або його частини, працівник може бути переведений без його згоди на термін до 1 місяця на не зумовлену трудовим договором роботу у. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ - по цивільному законодавству РФ (див. гл. 41 ГК РФ) - договір, по якому одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - вантажовідправника або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання певних договором експедиції послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Д.т.е. можуть бути передбачені обов'язки експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і по маршруту, вибраними експедитором або клієнтом, обов'язок експедитора укласти від імені клієнта або від свого імені договір (договори) перевезення вантажу, забезпечити відправку і.
У вступі курсової "Товариство з обмеженою відповідальністю" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Адміністративно-правові норми - це встановлені або санкціоновані державою правила поведінки, регулюючі організаційно-управлінські відносини, що розповсюджуються на невизначено широке коло суб'єктів і розраховані на багаторазове застосування. Загальними для всієї сукупності адміністративно-правових норм особливостями є їх величезне в порівнянні з нормами інших галузей права кількість, а також численність і різноманітність. Основна особливість норм а. полягає в їх власному предметі регулювання. Особливістю є також імперативний (владний) характер адміністративно-правових норм, на відміну, скажемо, від цивільно-правових норм.

ЮРИСДИКЦІЯ - (лати. jurisdictio - судочинство від jus - право і dico - говорю) - встановлена законом сукупність правомочності відповідних державних органів дозволяти правові спори і вирішувати справи про правопорушення, оцінювати дії особи або інакшого суб'єкта права з точки зору їх правомірності або неправомірності, застосовувати юридичні санкції до правопорушників. Ю. визначається по різних ознаках: вигляду і характеру справ, що дозволяються (злочини і проступки, майнові спори між господарюючими суб'єктами і між окремими особами і т.д.); територіальної їх приналежності (розгляд карної. ДОСТАВКА (ВРУЧЕННЯ) ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ - згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженою постановою Уряду Російської Федерації від 15.04.2005 № 221, здійснюється відповідно до вказаних на них адрес в об'єктах поштового зв'язку. Порядок доставки поштових відправлень (виплати поштових переказів) на адресу юридичної особи визначається договором між ним і оператором поштового зв'язку. У осередки абонентських поштових шаф, поштові абонентські ящики, осередки абонементних поштових шаф, поштові шафи опорних пунктів опускаються відповідно до вказаних на них адрес, якщо інакше не визначене договором між оператором поштового.
Список літератури курсової "Товариство з обмеженою відповідальністю" - більше 20 джерел. ДЕСТРУКТИВНОСТЬ - руйнування, вихідне від людини і направлене зовні, на зовнішні об'єкти або у всередину, на самого себе.    У психоаналитической літературі перші уявлення об деструктивности містилися в ранніх, що відносяться до періоду 1910-1912 років, роботах А. Адлера, В. Штекеля, К.Г. Юнга, С. Шпільрейн. А. Адлер (1870-1937) висловив міркування про властиве людині "агресивному потягу". В. Штекель (1868-1940) виявив, що в сновидіннях і фантазіях пацієнтів часто виявляються такі мотиви і сюжети, які свідчать про вияв у них ненависті і наявність внутрішньої тенденції до смерті. К.Г. Юнг. АГРЕСІЯ - У сучасній психології досі не існує однозначного трактування такого багатогранного феномена, як агресія. У той час як одні дослідники розглядають агресію як важливу характеристику поведінки індивіда, направленої на подолання перешкод, як які можуть виступати як зовнішні предмети, події, люди и.д., так і власні психічні особливості, акцентуючи увагу на адаптационном аспекті агресивних виявів; інші розглядають її як виключно деструктивне явище, говорячи про агресивність як про стійку властивість суб'єкта, що відображає його природжено-біологічні або соціально-придбані особливості. У зв'язку з.

ДУХОВНІСТЬ (ДУХОВНЕ, ДУХ) - Д. називають пошук, практичну діяльність, досвід, за допомогою яких суб'єкт здійснює в самому собі перетворення, необхідні для досягнення істини, для самовизначення. Точніше, Без неї неможливі ні самостоянье людини, ні велич його. Д. є умова руху до вершинної психології, яка, згідно Л. С. Виготському, визначає не глибини, а вершини особистості. Рух до них "знизу", лише з боку предметної діяльності або з боку фрейдовского Воно, як би ні була важлива їх роль в розвитку людини, не тільки безплідно, але і небезпечно. Такий рух невідворотно приводить до людини-машини, до штучного інтелекту, до.
Посилання в тексті роботи "Товариство з обмеженою відповідальністю" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕГРЕСІЯ - (Regression; Regression) - зворотний рух лібідо до більш раннього способу адаптації, що часто супроводиться інфантильними фантазіями і бажаннями. "Регресія, зі своєї сторони, виступає як адаптація до умов внутрішнього світу, витікаюча з життєвої потреби задовольняти вимогам индивидуации. Людина - не машина в тому значенні, щоб постійно підтримувати той же самий робочий вихід. Він спроможний забезпечувати ідеальним образом вимоги зовнішньої необхідності тільки тоді, коли він також пристосований і до свого внутрішнього світу, тобто якщо він перебуває в згоді з самим собою. Акмеология - [греч. акті - вершина logos - наука, вчення] - науковий напрям, що розвивається на стику природних, гуманітарних, суспільних і технічних дисциплін і що вивчає феноменологію розвитку людини, його найвищі творчі досягнення на етапі зрілості. Создателямі А. були Н.А. Рибников, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодальов, Н.В. Кузьміна. У їх уявленні зрілість людини і вершина цієї зрілості ("акме") - це багатомірний стан дорослої людини, що охоплює значний етап його життя і що показує, наскільки він відбувся як фізичний індивід, як громадянин, як особистість, як фахівець-трудівник в якійсь області. ПЕРЕРОБКА (ОПРАЦЮВАННЯ) - процес, що має місце під час аналітичної роботи, пов'язаний з ознайомленням що аналізується з опором, виявленим під час аналізу і повідомленим йому аналітиком, і сприяючий його подоланню з метою звільнення від нав'язливих повторень, що виявляються в перенесенні і перешкоджаючих пробудженню спогадів.    Уявлення про переробку, здійснювану пацієнтом під час аналізу, склалося у З. Фрейда на ранній стадії виникнення психоаналізу. Так, в спільно написаній з Й. Брейером роботі "Дослідження істерії" (1895) він зазначав, що психічний опір долається повільно і поступово і що можна.

Депресія - Категорія розладів настрою. У стані депресії людина переживає почуття величезного смутку, провини і власної некорисності; життя здається йому нестерпно важкої. По класифікації існує два основних типи депресії: загальна депресія і біполярні розлади. Загальна депресія найбільш поширена. Формальний діагноз загальної депресії вимагає наявності п'яти з нижченаведених симптомів (включаючи або пригнічений настрій, або втрату інтересу до навколишнього): Смуток, пригноблений душевний стан. Втрата інтересу до звичайних справ. Розлади сну (безсоння), або - у деяких пацієнтів - бажання спати. ИЦЕНКО-КУШИНГА СИНДРОМ - симптомокомплекс, виникаючий при поразці залоз внутрішньої секреції або гипоталамической області. Клінічно синдром виявляється порушенням жирового обміну (лунообразное особа, товста шия і тулуб), шкіряними змінами (вугри, сизо-пурпурні смуги на животі і стегнах, сухість, злущення, крововиливи в шкіру), кістковою патологією (остеопороз, зміна конфігурації хребців, мимовільні переломи кісток), порушеннями зростання волосся (гипертрихоз на обличчі у жінок і скудна рослинність на обличчі у чоловіків), неповноцінністю статевої функції (рання аменорея, зменшення потенції у чоловіків), підвищенням. Діалектичне мислення - [греч. dialektike - мистецтво сперечатися] - форма мислення, що забезпечує пізнання дійсності і впорядкування уявлень у дітей. Д. м. може здійснюватися за допомогою різних механізмів. Один з таких механізмів, що дозволяє дитині здійснювати самостійний рух в системі знань, складається вже в дошкільному віці. Він являє собою структуру переробки інформації, що дозволяє оперувати відносинами опозиції. Ці відносини входять в структуру будь-якого учбового предмета і будь-якої діяльності. Структури Д. м., виникаючі у дошкільнята, продовжують функціонувати в шкільному віці і у дорослих суб'єктів в. ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЯ - поняття, широке трактуемое в філософії, етиці, художній літературі, в самому узагальненому вигляді вказуюча наявність у людини основної життєвої ідеї, мети, цінність якої еквівалентна всьому життю. Для філософів і гуманитариев, як правило, важливе визначення змісту С.ж. С.ж. - суб'єктивне узагальнення життя по критеріях її автентичності-неавтентичності, повноти самовираження особистості, що відноситься до минулого, справжнього і майбутньому. З точки зору акмеологии і психології більш значущі особові механізми освіти С.ж. (або його відсутність). У цьому відношенні виділяються три питання: чи має таке.