Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору ... 6
1.1. Поняття учасників цивільного процесу ... 6
1.2. Поняття третіх осіб у цивільному процесі України. Їх види ... 11
Розділ 2. Характеристика третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги ... 16
2.1. Підстави і процесуальний порядок вступу у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги ... 16
2.2. Процесуальні права та обов'язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги ... 18
Розділ 3. Участь третіх осіб у цивільному процесі іноземних держав ... 23
Висновки ... 29
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору"

Курсова робота "Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАСОБИ КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ - (СКЗ) - кошти, що використовуються для запобігання або зменшенню впливу на працівників шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. У залежності від призначення СКЗ поділяють на класи: засобу нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць (від підвищеного або зниженого барометричного тиску і його різкої зміни, підвищеної або зниженої вогкості повітря, підвищеної або зниженої іонізації повітря, підвищеної або зниженої концентрації кисня в повітрі, підвищеній концентрації шкідливих аерозолів в повітрі); кошти нормалізації. ПРАВО НА ТРУД - законодавче закріплений Конституцією СРСР право радянських громадян на отримання гарантованої роботи з оплатою їх труда відповідно до його кількості і якості (ст. 118 Конституції СРСР), СРСР, що є одним з основних прав громадян (див. Основні права і обов'язки громадян СРСР). Осуществленіє П. на т. в СРСР стало можливим внаслідок перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції, перемоги соціалістичної системи господарства і ліквідацій експлуататорських класів. П. на т. забезпечується соціалістичною організацією народного господарства, неухильним зростанням продуктивних сил радянського. Психологія державної служби - Напрям досліджень, що розкриває психологію особистості, особливості соціальної психології, психології права, політичної психології, психології класів і станів, профессиографии, професіонально-зумовленого особового психотипа і корпоративної свідомості, індивідуального і социо-корпоративного відношення, ролевого поведінки і правосвідомості громадян, що знаходиться у відносинах служби державі. Прикладне значення психології державної служби виражається по-перше, в розробці методів психологічної і профессиологической діагностики як громадян, що поступають на державну службу, так і державних. ІНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ - Посадові обов'язки. Виконує роботи по забезпеченню обладнанням і комлектуючий виробами капітального будівництва і ремонтно - експлуатаційних потреб підприємства. Перевіряє правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреби в обладнанні і комлектуючий виробах і на їх основі, а також відповідно до титульних списків і проектної документації складає зведені заявки з необхідними розрахунками і обгрунтуваннями. Розробляє графіки постачання обладнання на основі затверджених термінів завершення будівельно-монтажних робіт. Готує проекти договорів з постачальниками, замовлень.
Кожна вагома структурна частина курсової "Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Юридична відповідальність (позитивна) - це вигляд юридичної відповідальності, що являє собою реакцію у відповідь держави і суспільства на довершене соціально корисне правомірне діяння (заслугу) особи у вигляді застосування різних заходів правового заохочення. Ознаки позитивної юридичної відповідальності: 1) встановлюється державою в заохочувальних правових нормах; 2) виступає засобом державного переконання і правового стимулювання; 3) застосовується спеціально уповноваженими суб'єктами (державними органами, керівником організації і т.д.); 4) пов'язана з наданням особі додаткових прав, можливостей і інакших соціальних благ; 5). ЗОВНІШНІЙ ОГЛЯД ТРУПА - слідча дія, обов'язкова по всіх карних справах, що збуджуються в зв'язку з виявленням трупа. Розрізнюють 2 види Н. про. т.: 1) огляд на місці виявлення трупа і 2) огляд, попередній розкриттю. Обидва вигляду огляду є обов'язковими; перший здійснюється слідчим за участю судово-медичного експерта, другий - судово-медичним експертом в присутності слідчого. Проїзводство Н. про. т. на місці його виявлення має на меті: 1) пізнання трупа; 2) ориетииро-вочное визначення часу, вигляду і причини смерті, що наступила; 3) визначення обстановки, що передувала смерті; 4) визначення знарядь, предметів і. ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ - використання посадовою особою своїх службових повноважень всупереч інтересам служби, з корисливої або інакшої особистої зацікавленості, яке спричинило істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або інтересів суспільства, що охороняються законом або держави. УК відносить З.д.п. до злочинів проти державної влади, інтересів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування (ст. 285 УК). Відповідно до примітки до ст. 285 УК посадовими особами признаються обличчя, постійно, тимчасово або по спеціальному повноваженню Здійснюючі функції представника влади або.
У вступі курсової "Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД - система соціальних, економічних і политико-правових відносин, що встановлюються і що охороняються конституцією і іншими конституційно-правовими актами держави. На відміну від державного устрою, К.с. завжди передбачає наявність в державі конституції. Необхідними ознаками К.с. є також народний суверенітет, розділення влади, непорушність і невідчужуваність загальновизнаних прав і свобод людини. При К.с. держава впливає на суспільні відносини передусім за допомогою встановлення або санкціонування правових норм, забезпечення їх реалізації, спираючись при цьому на конституцію і інакші джерела права.

ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ - поняття, що використовувалося конституціями радянського періоду розвитку нашої держави, тобто Конституціями СРСР, РСФСР, інших союзних республік в складі СРСР і автономних республік. У той час за загальним правилом до числа органів державної влади відносили не всі органи держави, а тільки представницькі органи, тобто органи, що обираються населенням. У свою чергу органи державної влади ділили на дві групи - В. про. м. в. і місцеві органи державної влади. К В. про. м. в. конституції відносили Верховну Пораду СРСР, Верховну Пораду союзної республіки (в РСФСР -Верховну Раду РСФСР), Верховну Пораду. ЗЕМЛІ ДЕРЖАВНОГО ЗАПАСУ - всі ті (вільні) землі єдиного державного земельного фонду, які не надані в безстрокове користування землекористувачам. Землі, передані у тимчасове користування, не виключаються з гос. запасу і але витіканні терміну їх користування або по миновании в них потреби для тих цілей, ради яких вони були надані, знов повертаються в державний земельний запас. Народногосподарське значення 3. м. з. полягає в тому, що ці землі є резервом для розміщення продуктивних сил країни. 3. м. з. насамперед надаються для організації великих державних сільськогосподарських підприємств і різного роду промислових.
Список літератури курсової "Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору" - більше 20 джерел. ПСИХОЛОГІЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ - один з ведучих напрямів сучасної західної, переважно американської психології. Зародилася в 50-е роки. Названа гуманистической, бо визнає головним предметом особистість як унікальну цілісну систему, коя являє собою не щось зазделегідь дане, але відкриту можливість самоактуализации; заснована на вірі в можливість розквіту кожної людини, якщо надати йому можливість самому вибирати свою долю і направляти її. Цей оптимістичний погляд в ту пору "світу і любові" був такий, що гаряче зустрівся. Виникнення і формулювання основних принципів психології гуманистической пов'язане з ім'ям. ЕББИНГАУЗ - (Ebbinghaus) Герман (1850- 1909) - німецький психолог, представник асоціативної і експериментальної психології. Творець першої професійної організації німецьких психологів (Німецьке суспільство експериментальної психології) і Журналу психології і фізіології органів чуття (совм. з А. Кенігом, 1890), який об'єднав психологів, не належних до школи В. Вундта. Журнал підтримали відомі фізіологи (Г. Гельмгольц, Е. Герінг і інш.) і психологи (Т. Ліппс, Г. Мюллер, К. Штумпф і інш.). Образованіє Е. отримав, навчаючись в ун-тах Галле і Берліна (1867-1870), спочатку по спеціальностях - історія і філологія.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ - Один з методів активного навчання і психологічного впливу, здійснюваного в процесі інтенсивної групової взаємодії і направленого на підвищення компетентності в сфері спілкування. У вітчизняній літературі автори, освітлюючі теоретичні і практичні проблеми С. т., використовують цей термін дуже широко і означають їм, по суті, цілу галузь прикладної соціальної психології. Розглядаючи С. т. як "психологічний вплив на рівні групи в рамках надання допомоги психічно здоровим людям" (Петровська Л. А., 1982), вони відносять до нього тренінг сенситивности, групи особового зростання і інш. Таке.
Посилання в тексті роботи "Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАУКА: КЛАСИФІКАЦІЯ - словом "наука" означаються також окремі галузі наукового знання, взаємно відмінні рядом істотних характеристик. Передусім науки розрізнюються своїм об'єктом (від об'єкта науки потрібно відрізняти її предмет: -> наука: об'єкт; наука: предмет). Основними науковими об'єктами виступають: природа (органічна і неорганічна), і людина (суспільство і мислення). Згідно з цим виділяються науки природні і науки гуманітарні; останні ще поділяються на науки соціальні і науки філософські. Так виділяються три головних розділи наукового знання - три комплекси наук. Крім цих трьох головних розділів. Лерш (LERSCH) Пилип - (4.4.1898, Мюнхен - 15.3.1972, Мюнхен) - німецький психолог, представник розуміючої психології і характерологии. Біографія. Дістав середню освіту в гімназії Мюнхена, з 1916 р. по 1918 р. він - на військовій службі, в 1918 р. приступив до вивчення машинобудування в Вищій технічній школі Мюнхена, з 1919 р. по 1922 р. вивчав філософію і історію німецької літератури в Мюнхенськом університеті, в 1922 р. захистив докторську дисертацію під керівництвом Ф.Штріха по темі німецького романтизму (Traum in deutschen Romantik), працював домашнім вчителем, одночасно навчаючись банківській справі. ПІРС - (Pierce) Чарльз Сандерс (1839- 1914) - американський філософ, психолог, логік, математик, дослідник. Фундатор прагматизму, творець математичної логіки (алгебра логіки) і семиотики. Чл. Американської академії наук і мистецтв (1877) і Національної академії наук (1879). Освіту отримав в Гарвардськом ун-ті (бакалавр, 1859; магістр, 1862; бакалавр по хімії 1863). Професійна діяльність П. як фізика і математика почалася в Береговій інспекції США (1865-91), а як філософа і психолога в Національній академії наук (1877), в Гарвардськом ун-ті (як запрошений лектор), а також ун-ті Джонса Хопкинса і.

Аффіліатівная мотивація спілкування - мотив аффилиативного О. носить яскраво виражений соціальний характер, т. до. досягнення цілей, спонукуваних цим мотивом, може бути здійснене лише у взаємодії з інш. людьми. Потреба в О. є загальнолюдською, вона будується на фундаментальних основах прагнення людей до співтовариства і співпраці. Відомо ділення мотиву аффилиации (А.) на такі складові, як спрямованість на А. і боязнь відкидання (чутливість до відкидання). Терміни запропоновані А. Меграбяном, в основі їх формування лежить узагальнений життєвий досвід встановлення контактів і сформовані очікування успішності або не успішність. ПСИХІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ - (Psychic reality; Psychische Wirklichkeit) - одне з ключових понять в аналітичній психології; розглядається як досвід, як образ і як сама природа і функція психічного. Як досвід або переживання психічна реальність включає в себе все, що здається людині реальним або вмісним в собі силу реальності. Згідно Юнгу, людина переживає життя і життєві події передусім в категоріях правди суб'єктивного оповідання, а не історичної істини (так званий особистий міф). Що Переживається як психічна реальність може бути і формою самовираження. Її ілюстрацією серед іншого є тенденція несвідомого персоніфікувати. ПАДІННЯ - одна з самих поширених проблем у облич немолодого віку, що часто приводить до травм. Повторні падіння часто вказують на порушення механізмів підтримки рівноваги (постуральних рефлексів). Постуральная нестійкість спостерігається при паркинсонизме і інших акинетико-ригидних синдромах, поразках мозочка, вестибулярний нервів. У значній частині випадків причиною падіння є дроп-атаки (від англ. - падіння краплини) - раптове падіння без порушення свідомості, зумовлене зміною тонусу або розвитком слабості м'язів тулуба і ніг. Дроп-атаки можуть бути пов'язані з ішемією стовбура при патології. ЗАСІБ ПСИХОТРОПНИЙ - лікарські препарати - хімічні сполуки і природні продукти, що володіють виборчою активністю по відношенню до нормальної і порушеної діяльності психічної (-> психофармакология); їх дія направлена на зміни в протіканні процесів психічних (процесів когнитивних, емоцій, поведінки). Є різні їх класифікації, вихідні з принципів їх хімічної будови, фармакологічної динаміки, клінічного ефекту і пр. Відповідно до останнього особливо поширене таке ділення: 1) психолептики - речовини, переважно і що заспокійливо впливають на систему нервову центральну: аминазин, галоперидол, седуксен і пр.; 2).