Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) ... 5
1.1. Сутність товарної номенклатури, класифікації та кодування товарів ... 5
1.2. Еволюція системи товарної номенклатури у світовій торгівлі ... 8
1.3. Характеристика Гармонізованої системи опису і кодування товарів ... 13
Розділ 2. Аналіз особливостей української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) ... 23
2.1. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Загальні відомості згідно до законодавчо-нормативних актів ... 23
2.2. Основні правила інтерпретації УКТЗЕД ... 27
2.3. Структура та механізм застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ... 29
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)"

Курсова робота "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)" і призначений виключно для пошукових систем.

ОБЛІКОВИЙ ВІДСОТОК - 1) відсоток, що стягується банк з суми векселя при купівлі (обліку) його банком до настання платежу; являє собою різницю між номіналом цінного паперу (т.н. валюти векселя) і сумою, сплаченою при її купівлі. Ба при обліку векселя виплачує пред'явнику суму його вартості за вирахуванням знижки, рівної У.п. Право отримання грошей по векселю переходить до банку, який може або отримати з векселедержателя після закінчення терміну повну суму, вказану у векселі, або перепродати його на грошовому ринку з відповідною знижкою. Таким же чином враховуються і інші боргові зобов'язання. Розмір вирахування при.
ЗАПИТИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ - згідно з Правилами організації зберігання, комплектування, обліку і використання документів Архівного фонду Російської Федерації і інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук, затвердженим наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 № 19, - запити, що поступають в архіви, пов'язані з соціальним захистом громадян, що передбачають їх пенсійне забезпечення, а також отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародних зобов'язань Російської.
Індивідуальна педагогічна система - стійка цілісна єдність всіх елементів діяльності окремого педагога по вихованню, навчанню і розвитку учнів. У кожного вчителя складається своя індивідуальна педагогічна система, відмінна від системи іншого вчителя. Протягом всієї професійної діяльності вчитель веде продуманий відбір тих або інакших елементів педагогічного процесу, вводить в свою діяльність нові, вдосконалює ті, що вже використовуються, забезпечуючи ефективність своєї роботи. Джерелом вибору може бути і власний досвід, досвід колег, література, рекомендації вчених і інш. Все це робиться з урахуванням особистих особливостей і.
АХУНДОВ Мірза Фаталі - [30.6(12.7). 1812, Нуха, нині м. Шеки, Азербайджан, - 26.2(10.3). 1878, Тбілісі], азерб. письменник, просвітник. Основоположник азерб. реалистич. проза і драматургії. Вчився в Гяндже; брав приватні уроки у Вазеха. У 1833 вчився в уїздному уч-ще в Нухе. У 1834 - 76 перебував на воен. службі; був перекладачем в канцелярії намісника на Кавказі. Одночасно в 1836 - 40 викладав азерб. яз. в Тбілісськом уїздному уч-ще. А. випробував Значить. вплив демокр. ідей русявий. і зап. мислителів 18 - 19 вв. Просвітницькі мотиви звучать у мн. худож. творах А. В публіцистика і переписці неодноразово.
Кожна вагома структурна частина курсової "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УМІННЯ - освоєні людиною способи виконання дії, що забезпечуються сукупністю придбаних знань і навиків. У. можуть бути як практичними, так і розумовими. Напр., У. грамотно писати і У. робити грамматич. аналіз слова в думці; У. правильно зібрати електрич. схему і У. зробити в думці аналіз цієї схеми. Качества У. визначаються характером і змістом знань про дію, що виконується. На відміну від навиків, У. може утворюватися і без спец. вправ у виконанні к. дії. У цих випадках воно спирається на знання і навики, придбані раніше, при виконанні дій, схожих з даним. Напр., навики управління велосипедом і.
Паліцин Олександр Олександрович - Паліцин (Олександр Олександрович) - літературний діяч початку поточного сторіччя, почесний член Харківського університету. Служив в Петербурге ад'ютантом при Румянцеве і увійшов в дружні зв'язки з багатьма письменниками. У відставці поселився в своєму невеликому маєтку Поповке, Сумського повіту Харківської губернії і згрупував навколо себе декілька інтелігентних осіб в гурток, який називав поповской академією, сюди входили дружина його, дочка, що займалася живописом і архітектурою, живописець Н.Ф. Алферов, В.І. Ярославський, що залишив цікаві записки, відомий містик Е.І. Станевич і трохи.
Філіпченко Олександр Юхимович - Філіпченко (Олександр Юхимович, 1842 - 1900) - агроном. Освіту отримав в новгородской гімназії і на природному відділенні фізико-математичного факультету Санкт-Петербургского університету, з якого в 1864 р. перейшов в санкт-петербургский землеробський інститут для занять в агрономічній лабораторії під керівництвом професора А.Н. Енгельгардта. Його практична агрономічна діяльність почалася в 1867 р. в подстоличном господарстві "Поповке", Царськосельського повіту, де їм було організоване молочне господарство і вивчено господарство колоністів, експлуатація.
У вступі курсової "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІДЕЯ - поняття, що широко використовується в різних філософських системах для позначення найбільш розвинених форм духа (пізніше - знання). Понятіє И. є одним з центральних у Платона, означаючи трансцендентний мир істинного буття, за зразком якого існують речі почуттєвої реальності. Це вчення отримує розвиток в неоплатонизме і середньовічної філософії, які трактують І. як ідеальні форми, за зразком яких божественний розум, а потім і сам Бог творять речі. Таким чином, від античності до Возрожденія И. трактуються чисто онтологически. У Новий час І. розглядаються переважно гносеологічно, як одна з основних.

ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ - а) спостереження- цілеспрямоване пасивне вивчення предметів, що спирається в основному на дані органів чуття; б)  експеримент - активне і цілеспрямоване втручання в протікання процесу, що вивчається, його  відтворення в спеціально створених і контрольованих умовах; в) порівняння - пізнавальна операція, що виявляє схожість або відмінність об'єктів (або рівнів розвитку одного і того ж об'єкта); г) опис -  фіксування спостереження або експерименту за допомогою певних систем позначення, вживаного в науці; д) вимірювання- сукупність дій, що виконуються за допомогою коштів вимірювань з метою.
ІДЕОЛОГІЯ - "система поглядів, ідей, що виражають корінні інтереси великих суспільних груп" (Отрут В.А. Ідеология // Енциклопедичний соціологічний словник / Під общ. ред. Г.В, Осипова.- М., 1995.- С. 207). Невід'ємною властивістю І. вважається присутність в її змісті більшої або меншої частки помилкових, ілюзорних представлень, що неадекватно відображають об'єктивну соціальну дійсність. І. фактично є "вченням про ідеал" і способи реалізації цього ідеалу (Бранський В.П. Іськусство і философия.- Калінінград, 2000.- С. 243, 252). К. Манхейм виділяє поняття "часткової" (партикулярной) і "тотальної" ідеології. Під.
Список літератури курсової "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)" - більше 20 джерел. AMORTIZATION (амортизація) - Процес щорічного списання частини вартості об'єкта основного капіталу. Особливе поширення концепція амортизації отримала в сфері лізингового бізнесу, коли об'єкт основного капіталу береться в оренду на певний термін і за певну суму грошей; вважається, що по закінченні терміну оренди цей об'єкт вже не має вартості. Звичайно вартість об'єкта основного капіталу ділиться на кількість орендних років, а отримана в результаті величина являє собою щорічне вирахування з прибутку. Хоч вказаний метод не завжди правильно відображає вартість об'єкта основного капіталу в кожний даний момент часу, загалом.
засіб для відстрахати акул - Міри, що робляться корпорацією для того, щоб запобігти небажаним спробам поглинання (takeover). Також наз. "голками дикобраза" (porcupine provision). Такими заходами, наприклад, можуть бути: 1) Вимогу встановити справедливу ціну. Це означає, що особа, що пропонує придбати акції, повинно сплачувати одну і ту ж ціну всім акціонерам. Це утрудняє скупку акцій і запобігає тендерним пропозиціям (tender offers), направленим на залучення акціонерів, більш інших бажаючих заміни всього керівництва компанії. 2) "Золотий парашут" (golden parachute) - контракт з вищими виконавчими працівниками, який.

КАЛАБАРСКИЙ НАБРЯК - (Калабарская пухлина, від назви міста Калабар в Нігерії) - найбільш характерний вияв лоаоза (гельминтоза з групи филяриатозов). Поширений в лісовій зоні Західної і Центральної Африки. Збуджувач нематода Loa loa. Основний господар паразита - людина, проміжна - сліпні роду chrysops. У людини половозрелі гельминти паразитують в шкірі, підшкірному клітковині, під коньюнктивой очей і серозними оболонками. Личинки - микрофилярии - попадають в легкі, а потім в кров, головним чином вдень (час активності сліпнів). Основні клінічні вияви хвороби зумовлені токсико-алергічними реакціями.
Посилання в тексті роботи "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАХЕКСІЯ - (греч. kakos - поганий, hexis - стан). Стан крайнього тілесного виснаження, що йде із занепадом життєво важливих фізіологічних функцій, прогресуючим исхуданием (іноді навіть при булимии), наростаючою астенією, апатією, що зміняюся на заключному етапі. Спостерігається звичайно при несприятливій течії ряду соматичних захворювань, ендокринній патології, при тривалому голодуванні, променевій хворобі. У психіатричній практиці спостерігається частіше за все в марантической стадії старечих психозів, прогресивного параліча. К. ГИПОФИЗАРНАЯ [Simmonds M., 1914; Glinski J.K., 1913]. Результат поразок.
ДІВОЧІСТЬ - відсутність у жінки в минулому і теперішньому часі статевих стосунків. У літературі, мистецтві термін "дівочість" вживається як синонім цнотливості. Християнство зводило Д. в культ і вважало статеві контакти допустимими лише в рамках офіційного браку і тільки з метою дітородіння. Анатомічно жіноча Д. має на увазі збереження непошкодженої девственной плеви і відсутність статевих актів. Хоч в деяких випадках девственная плева виявляється настільки еластичною, що зберігається і при систематичних статевих стосунках. Така жінка не може вважатися дівою. У тих же випадках.
ГОМОСЕКСУАЛІЗМ - Цей термін вживається в досить загальному значенні і відноситься до статевого контакту між людьми однієї і тієї ж підлоги. Цей "контакт" може бути швидкоплинним, без оргазму і випадковим, або він може являти собою переважаючий у даного індивіда (якщо не винятковий) спосіб сексуального вираження. Таким чином, в дуже реальному значенні цей термін може зустрічатися в психологічній літературі, охоплюючи людей в межах від тих, хто мав не більше ніж один або два смутних досвіду, до тих, для кого гетеросексуальні контакти не існують. Всебічні огляди передбачають, що біля 40% населення мало.

Емпатія - (греч. empatheia - сопереживание) - 1. когнитивная обізнаність і розуміння емоцій і почуттів іншої людини - когнитивная емпатия; 2. викарная (заместительная) емоційна реакція на душевні переживання іншої людини, яка відображає його емоції або є співзвучною їй, - емоційна емпатия; 3. прийняття у власній свідомості ролі іншої людини, його напряму думок і дій; вважають, що емпатия в такому уявленні є передумовою морального розвитку і основою прогнозу переживань іншої людини, - предикативна емпатия; 4. в теорії особистості Г.Саллівана - невербализуемий, прихований коммуникативний процес, за.
ФОРМИ ЖИТТЯ - (forms of life) - різноманітність окреслених і запечатленних в мові соціальних дій, які, згідно Вітгенштейну (1953), характеризують соціальне життя, зумовлюючи характер всіх мов. У такій інтерпретації всі "описи" і оцінки, а отже, і вся соціальна діяльність відносяться до мови і соціальних контекстів, в яких використовується певна мова. У суворому значенні немає нічого, що могло б бути виражено поза мовою і контекстом, звідси і виникають проблеми перекладу. Одне з слідств уявлення Вітгенштейна - заохочення форм філософії і соціальної науки, що мають схильність до "релятивістського" розуміння.
Шизофренія - (schizophrenia), психич. захворювання, що характеризується порушенням функцій мислення, свідомості і поведінок, а також зв'язків між ними. Симптоми крайньої форми Мн. з тих, хто випробував гострий приступ Ш., успішно виліковуються; але якщо хвороба стає хронічною, душевні муки роблять одні хворі апатичними і замкненими, інш. - непередбачуваними, вимогливими і часом агресивними. У хворих Ш. високий ризик самогубства. Дослідження ВІЗ показали, що в світі прибл. одна людина з ста хоч би раз в житті випробував приступ Ш. Прічини захворювання невідомі, але вчені вважають, що вона виникає через порушення.
ДІТИ - особлива соціально-демографічна група населення, що має вікові межі від народження до 17 років включно. Вона характеризується специфічними потребами, інтересами і правами, однак не володіє достатньою здатністю відстоювати і захищати їх перед обличчям суспільства, його невирішених соціально-економічних проблем. Д. повністю залежать від умов, які надає для їх розвитку суспільство і держава, макро- і микросреда (сім'я, школа). Вони стають об'єктом соціальної турботи, тому відповідальність за їх долю і здоров'я, так і власне життя покладається не тільки на батьків, але і на державу і.