Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження умов дійсності правочинів у римському приватному праві ... 6
1.1. Поняття зобов'язання та його роль у цивільному обігу ... 6
1.2. Підстави виникнення зобов'язань ... 10
1.3. Класифікація зобов'язань ... 13
Розділ 2. Особливості умов дійсності правочинів у римському приватному праві ... 19
2.1. Поняття і види договорів ... 19
2.2. Умови дійсності договорів ... 23
2.3. Зміст договору ... 28
Висновки ... 30
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві"

Курсова робота "Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРИНЦИП ОДНОГОЛОСНОСТІ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ - один з найважливіших принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, згідно з яким питання, пов'язані з підтримкою світу і міжнародної безпеки, повинні вирішуватися на основі одноголосності п'яти великих держав: СРСР, Китаю, США, Англії і Франції. П, е. в. д. є одним з найважливіших організаційних принципів ООН, що відрізняють її від Ліги націй (див.). У Лізі націй, як відомо, існував принцип одноголосності всіх членів, що не виправдав себе Асамблеї або Поради Ліги при розв'язанні питань по запобіганню агресії і забезпеченню світу, що зробив її нездібної запобігти як окремим агресивним війнам (напр.. СОЦІАЛІСТИЧНА ДЕМОКРАТІЯ - новий, вищий тип демократії (див.), встановлений внаслідок переходу державного керівництва суспільством в руки робочого класу і що означає справжню повновладність трудящого народу, дійсну рівноправність громадян, всебічне гарантування наданих їм прав і свобод. Ще в перші роки Радянської влади В. І. Ленін вказував, що диктатура пролетаріату означає і здійснює саме для трудящих класів, тобто для величезної більшості населення, таку фактичну можливість користуватися демократичними правами і свободами, якій ніколи не було, навіть приблизно, ні в одній з буржуазно-демократичних республік. На відміну від. МІРА ПРИПИНЕННЯ - примусова міра, вживана органами розслідування, прокурором або судом до осіб, залучених як обвинувачені, з метою воспрепятствования ухилянню їх від суду, слідства і прихованню ними слідів злочину, повторенню або продовженню злочинів. Радянським карним процесом встановлені наступні умови застосування М. п.: а) обрання М. п. може піти тільки після залучення особи як обвинувачений. Лише у виняткових випадках ці заходи застосовуються до осіб, яким обвинувачення не пред'явлене, з тією обов'язковою умовою, що якщо після закінчення 14 діб (в УССР - 10 діб) від дня обрання М. п. не буде зібрано досить. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ - такі, що формуються у встановленому законом порядку і у встановлені терміни колегіальні органи, які організують і забезпечують підготовку і проведення виборів до федеральних державних органів, передбачених Конституцією РФ і що обираються безпосередньо громадянами РФ, а також виборів до органів державної влади суб'єктів РФ і до виборних органів місцевого самоврядування. У систему І.к. входять: 1) Центральна І.к. РФ; І.к. суб'єктів РФ; 2) окружні І.к., що формуються при проведенні виборів по одномандатних або многомандатним виборчих округах; 3) територіальні І.к. (районні, міські і інш.). У.
Кожна вагома структурна частина курсової "Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Стійкість професіонально-психологічна - Спеціально розвинена здатність співробітника зберігати оптимальні параметри психічної діяльності, що забезпечують успішне рішення професійних задач в екстремальних ситуаціях. Вона базується на базових особових передумовах психологічної стійкості, але специфіка її в підвищеній стійкості співробітника саме до професійних екстремальних чинників. Така стійкість досягається стихійно в тривалому професійному досвіді, або прискорено в процесі організованої екстремально-психологічної підготовки. ППУ - важливий компонент професійних здібностей співробітника, його придатності до служби в ПОО. ППУ -. ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА - різновид держави з республіканською формою правління. Іншою республіканською формою правління є парламентарна республіка. Часто існують змішані варіанти, що поєднують елементи парламентарної і президентської республік. У П. р. сильні позиції в керівництві державою (і часто - більш сильні, ніж парламент) займає президент, що обирається населенням. По-перше, президенту належать, причому за принципом жорсткого розділення влади, багато які важливі функції і повноваження в управлінні державою. На основі конституції і законів держави він визначає, а на практиці нерідко навіть зумовлює, реальні. Державний моніторинг водних об'єктів - 1) частина державного моніторинга навколишнього середовища; 2) система спостережень, оцінки і прогнозу змін стану водних об'єктів, що знаходяться в федеральній власності, власності суб'єктів РФ, власності муніципальних освіт, власності фізичних осіб, юридичних осіб; Г.м. здійснюється в цілях: а) своєчасного виявлення і прогнозування розвитку негативних процесів, що впливає на якість води у водних об'єктах і їх стан, розробки і реалізації заходів по запобіганню негативним наслідкам цих процесів; б) оцінки ефективності здійснюваних заходів щодо охорони водних об'єктів; в) інформаційного забезпечення.
У вступі курсової "Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Звільнення від відповідальності редакції (головного редактора, журналіста) засобу масової інформації - встановлені в законодавстві випадки незастосування правових санкцій за об'єктивно протиправні і невинні порушення редакцією, головним редактором, журналістом законодавства про засоби масової інформації, прав і законних інтересів громадян і організацій. Згідно ст. 57 Закону Російської Федерації "Про засоби масової інформації" редакція, головний редактор, журналіст не несуть відповідальності за поширення відомостей, не відповідних дійсності і що порочать честь і достоїнство громадян і організацій, або що ущемляють права і законні інтереси громадян, або що являють собою зловживання свободою.

Обставини, пом'якшувальні покарання, в карному праві - обставини, наявність яких зобов'язує суд пом'якшити покарання, а наявність виняткових пом'якшувальних обставин дозволяє призначити покарання, більш м'яке, ніж передбачено вживаною статтею УК РФ. У ст. 61 УК РФ назване 10 обставин, пом'якшувальних покарання: здійснення уперше злочини невеликого або середнього тягаря внаслідок випадкового збігу обставин; неповноліття винного; вагітність; наявність малолітніх дітей у винного; здійснення злочину внаслідок збігу важких життєвих обставин або по мотиву співчуття; здійснення злочину внаслідок фізичного або психічного примушення або внаслідок. Психологічні аспекти протидії коррупционной злочинності - Будучи кримінологічною категорією, коррупционная злочинність не має свого законодавчого (ні кримінально-правового, ні, майже, адміністративно-правового) закріплення і боротьба з нею регулюється нормативними документами відомчого характеру. Латентность деяких злочинів цього вигляду (хабарництво), по деяких джерелах, оцінювалася коефіцієнтом, що перевищує 2000. Найбільш низький рівень виявляемости таких злочинів, як службова фальсифікація. Психологічна підоснова коррупционного поведінки представляє значний інтерес для психологічного аналізу з метою виробітку адекватних заходів протидії йому. Було б.
Список літератури курсової "Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві" - більше 20 джерел. Міри інтелекту - (intelligence measures) Інтелект - широкий термін, що відноситься до сукупності розумових здібностей індивіда. Психологи, що займаються вимірюванням інтелекту, по-різному трактували цей термін, маючи на увазі під ним кількість знань, що є і швидкість придбання нових знань; здатність пристосуватися до нових ситуацій і оперувати поняттями, відносинами і абстрактними символами; і навіть просто феномен, к-рий вимірюють інтелектуальні тести. Показники IQ, що отримуються в рез-ті клінічного використання індивідуальних інтелектуальних тестів, можуть передбачати академічні досягнення. ДЕРМАТИТИ - запальні захворювання шкіри, виникаючі внаслідок безпосереднього впливу на неї фізичних або хімічних чинників, а також речовин рослинного походження. Особливість дерматитів складається в тому, що вони розвиваються на місці впливу подразника і порівняно швидко дозволяються після припинення його дії. Простий дерматит розвивається відразу після однократного впливу таких подразників, як міцні кислоти, луги, механічні чинники, високі і низькі температури і інш. На місці контакту з подразником відмічається еритема з набряком і пузирями, можливі некротические зміни шкіри. Алергічний дерматит зумовлений.

СИШОР - (Seashore) Карл Еміль (1866-1949) - американський психолог, один з основоположників тестологии музичних здібностей. Народився в Швеції, в юнацькому віці з сім'єю емігрував в США. Освіту отримав в коледжі Густава Адольфа (Санкт-Петербург, Міннесота, 1890) і Йельськом університеті (д-р, 1895). Був вибраний президентом АРА (1947). С. чудово вчився в коледжі, співав в хорі, грав на різних інструментах. Темою своєї випускної мови по закінченні коледжа обрав силу музики як кошти вираження почуттів. Ще під час навчання в Йельськом університеті почав працювати в психологічній лабораторії при.
Посилання в тексті роботи "Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАРАНОЙЯ - психічний розлад, що характеризується систематичним маренням, манією величі і переслідування, переоцінкою власних думок, схильністю до підозрілості і разоблачительности, конфликтности і сутяжной боротьбі, интерпретационной діяльності і конструюванню спекулятивних систем.    У психіатрії з давніх часів під паранойею розумівся розлад розуму. По мірі розвитку психіатричних знань до цього захворювання спершу стали відноситися всі маревні стану, потім завдяки роботам німецького лікаря Е. Крапеліна (1856-1926) сталося розмежування між паранойею і раннім недоумством (шизофренією). У класичному. Трудності в спілкуванні в контексті психології здоров'я - Трудності в О. вивчаються в контексті разл. концептуальних схем. До них можна підійти і з позицій психології здоров'я (Творогова, 2003). По визначенню Б. Ф. Ломова (1984), психологія здоров'я - це міждисциплінарна область психол. знань про причини захворювань, чинники, сприятливі для здоров'я і умовах розвитку індивідуальності протягом усього життєвого шляху людини. Здоров'я відповідно до визначення, включеного в Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (1946), розуміється як стан повного физич., душевного і соціального благополуччя (а не тільки як відсутність хвороб і физич. дефектів). Одним з. ЮНАЦЬКИЙ ВІК - (англ. juvenile age) - період життя людини між підлітковим віком і взрослостью (див. Вік). У схемі вікової періодизації онтогенеза, прийнятій фахівцями з проблем вікової морфології, фізіології і біохімії, Ю. в. був визначений як 17-21 м. - для юнаків і 16-20 років - для дівчат. Психологи розходяться у визначенні вікових меж юності. У західній психології взагалі переважає традиція об'єднання підліткового віку і юності в єдиний віковий період, званий періодом дорослішаючого (англ. adolescence; на русявий. мова цей термін часто переводять як "отроцтво" або в залежності від контексту і.

Педагогічне спілкування в концепції професійного розвитку вчителя - Пед. О. нарівні з особистістю вчителя і пед. діяльністю складає триединство багатомірного простору системної організації труда вчителя. Ці 3 області об'єднані глобальною задачею розвитку особистості учнів. Разом з тим вони не повторюються, не дублюють один одного, а вступають у складні діалектичні відносини, виступаючи то передумовою, то засобом, то результатом розвитку; кожна область має свою систему координат і центральну системообразующую основу. Багатомірний простір труда вчителя включає в себе суб'єкти освітнього процесу (самого вчителя, учнів, адміністрацію школи, колег по роботі, батьків. СИМВОЛІЧНЕ - термін, використаний психоаналітик для проведення відмінностей між явищами і структурами, що характеризуються специфічним відношенням до реальності.    З. Фрейд використав термін "символічний" при описі різних методів інтерпретації сновидінь. Так, в роботі "Тлумачення сновидінь" (1900) він розрізнював "символічне тлумачення", засноване на представленні сновидіння як деякого цілого і заміні його іншими поняттями, що відображають аналогічний зміст, і метод "розшифрування", що представляє сновидіння як умовний шифр, в якому кожний знак може. Клінічна типологія особистості - На основі аналізу клінічного матеріалу виділяють наступні типи патологічних варіантів характеру, від особливостей яких страждає сама людина або навколишні. Шизоидний тип - характеризується внутрішньою відірваністю від зовнішнього світу, відсутністю внутрішньої послідовності у всій психіці; це дивні і незрозумілі люди, від яких не знаєш, чого чекати, вони холодні до інших і дуже поранені самі. Шизоид ігнорує те, що не відповідає його уявленням, свої вимоги будує незалежно від реальності, у нього своя логіка, і це позначається на його мисленні, яке носить індивідуальний, іноді дуже оригінальний. ВІДКРИТІ І ЗАКРИТІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ ГРУПИ - Психотерапевтичні групи існують в двох основних формах. Відкриті групи не мають постійного складу учасників: по мірі закінчення лікування одні пацієнти йдуть з групи і на їх місце до складу вже працюючої групи включаються нові члени. У відкритих групах, як правило, немає зазделегідь фіксованої тривалості роботи. Закриті групи відрізняються постійним складом учасників, нові члени в групу не включаються і в тому випадку, якщо з неї по якій-небудь причині вибуває пацієнт до закінчення терміну лікування. Закриті групи звичайно мають фіксовану тривалість роботи. Питання про ефективність О. і з. п.