Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду

(курсова робота з земельного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду.....5
1.1. Право постійного і тимчасового користування землею.....5
1.2. Правові засади оренди землі.....7
1.3. Основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами.....10
Розділ 2. Аналіз особливостей передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду.....22
2.1 Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду.....22
2.2. Виникнення, посвідчення і реєстрація прав на земельні ділянки.....31
Висновки.....36
Список використаних джерел.....38

Для придбання курсової роботи "Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду"

Курсова робота "Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам..." і призначений виключно для пошукових систем.

МОНАРХІЯ - (греч. monarchia - єдиновладдя)- нарівні з республікою одна з двох форм правління, відомих історії держави і права; при цій формі главою держави є одноосібний правитель - монарх: влада монарха, як правило, є довічною і передається в порядку престолонаслідування, що означає перехід влади монарха від одного представника царюючого будинку (династії) до іншого у встановленому законом порядку. Ще один важливий інститут монархічної форми правління - регентство (від лати. regerе - управляти) - тимчасове колегіальне (регентским радою) або одноосібне (регентом) здійснення повноважень глави держави в М. у. Жалоба у виборчому праві - індивідуальне або колективне звертання у відповідну виборчу комісію або в суд, в якому оспорюється законність рішень і дій (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суспільних об'єднань, виборчих комісій, комісій референдуму, посадових осіб з питань реалізації виборчих прав громадян і права громадян на участь в референдумі. Виборчим законодавством передбачений адміністративний (через систему виборчих комісій) і судовий порядок дозволу жалоб. Рішення і дії (бездіяльність) Центральної виборчої комісії Російській Федерації і її посадових облич оскаржаться в. КАРОЛИНА - общегерманское карно-судове укладення, складене в 1532 р. Назва отримала на ім'я імператора Карла V. Помімо німецького звичайного права (особливо Бамбергського карного укладення 1507 р.) джерелами для складання "До." послужили положення, запозичені з римського права, а також деякі італійські правові встановлення. При цьому за кожною землею було збережене її особливе карне право, "До." призначалася лише для заповнення пропусків в місцевих законах. Основний зміст "До." складають правила карного судочинства. Карне право по об'єму стоїть на другому місці (йому присвячено більше за 100 статей). Ціннісні орієнтації осуджених - Змістовна сторона спрямованості їх особистості, що становить основу відносин, ядро мотивації, життєвої концепції і значення життя. У пенітенціарній психології дослідженню ЦО осуджених присвячені роботи А.С. Міхліна, В.Ф. Пірожкова, Г.Ф. Хохрякова, В.П. Голубева, Н.А. Донцова, В.А. Ласточкина, С.І. Курганова, Е.М. Юцкової. Специфічні субкультурні цінності осуджених досліджувалися Б.Ф. Водолазським, Ю.А. Вакутіним, А.І. Гуровим, В.М. Анісимковим. ЦО осуджених досліджувалися і в зв'язку із змістом їх смислової сфери (С.І. Курганов, В.В. Яковльов), мотивацією злочинної поведінки (К.Е. Ігошев).
Кожна вагома структурна частина курсової "Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УГІН - неправомірне заволодіння автомобілем або інакшим транспортним засобом без мети розкрадання. Предмет злочину - автомобіль або інакші транспортні засоби. Інакше рухоме майно і всі види нерухомого майна предметом даного злочину не є. До інакших транспортних засобів по значенню даної статті не відносяться судна повітряного і водного транспорту, а також залізничного жвавого складу, оскільки їх У., а одинаково захват з метою угону утворить самостійний злочин проти суспільної безпеки (ст. 211 УК РФ). У відповідності зі ст. 264 УК РФ до транспортних засобів відносяться: автомобілі, трамваї, тролейбуси, трактори. Договір про іпотеку (договір про заставу нерухомого майна) - цивільно-правова угода, відповідно до якого одна сторона - заставодержатель, що є кредитором за зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, має право отримати задоволення своїх грошових вимог до боржника за цим зобов'язанням з вартості закладеного нерухомого майна іншої сторони - заставника переважно перед іншими кредиторами заставника, за вилученнями, встановленими федеральним законом. Заставником може бути сам боржник за зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, або особа, що не бере участь в цьому зобов'язанні (третя особа). Майно, на яке встановлена іпотека, залишається у заставника в його. ДОГОВІР СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ - цивільно-правовий договір, внаслідок якого одна сторона - товарний склад (охоронець) - зобов'язується за винагороду зберігати товари, передані йому товаровладельцем (поклажодавцем), і повернути ці товари в збереженні. Уперше врегульований законодавством РФ як один з підвидів договору зберігання в гл. 47 ГК РФ. З розвитком ринкових відносин в РФ Д.с.х. набуває все більшого поширення. Товарним складом є організація, що здійснює як підприємницька діяльність зберігання товарів і що робить пов'язані із зберіганням послуги. Певними особливостями характеризується положення складів загального користування.
У вступі курсової "Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВІДКРИТИЙ (міжнародне) ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР - частина земної атмосфери, розташована за зовнішньою межею територіального моря прибережних держав і, отже, не вхідна до складу території, який би те не було країни. Згідно з Женевською конвенцією про відкрите море 1958 р. і Конвенцію ООН по морському праву 1982 р. на О.в.п. розповсюджується свобода польотів всіх держав, як прибережних, так і неприбережних. Знаходячись в О.в.п., повітряні судна підпадають під дію виняткової юрисдикції держави, в якій кожне з них зареєстроване і має його національність. Разом з тим будь-яке таке судно повинно відповідати вимогам, спеціально передбаченим на цей.

РЕКВІЗИЦІЯ - (лати. requisitio - вимога) - примусове відшкодувальне тимчасове вилучення або постійне відчуження державою майна фізичних або юридичних осіб, вживане в надзвичайних обставинах: 1) в цивільному праві РФ - одна з основ припинення права власності. У відповідності зі ст. 242 ГК РФ у разах стихійних лих, аварій, епідемій, епізоотії і при інакших обставинах, що носять надзвичайний характер, майно в інтересах суспільства за рішенням державних органів може бути вилучене у власника в порядку і на умовах, встановлених законом, з виплатою йому вартості майна Оцінка, по якій власнику відшкодовується вартість. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - сукупність норм, що закріплюють і регулюючих відносини, пов'язані з формуванням і використанням муніципальної власності, місцевих бюджетів і інакших місцевих фінансів в інтересах населення місцевих співтовариств. Ф. формується згідно з Федеральним законом від 25 вересня 1997 р. "Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації" (з изм.) і базується на принципах: достатності ресурсів, підвідомчої органу влади території, що означає, що ресурси, що передаються органам місцевого самоврядування, повинні бути пропорційні тим задачам, які перед цими органами поставлені; обмеженість.
Список літератури курсової "Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам..." - більше 20 джерел. ЛЮБОВ - узагальнене поняття, що використовується для опису і характеристики переживань і почуттів людини, пов'язаного з його відношенням до інших людей, предметів, ідей, миру загалом і самому собі. У класичному психоаналізі під любов'ю розумілося передусім таке взаємовідношення між людьми, яке зумовлене афективним виявом лібідо, тобто сексуальної енергії. Хоч З. Фрейд вважав, що істота того, що в психоаналізі називають любов'ю, є не чим інакшим, як звичайним, розумінням любові, що оспівується поетами, а саме сексуальна взаємодія між людьми, проте йому не було чуже уявлення про любов, що виходить за. Психофармакология - (psychopharmacology) Слово "психотропний" є похідним від древньогрецький psyche (душа) і tropikos (поворот); т. о., поворот, або зміна, в душі є осн. значенням цього терміну. Розлади, що викликаються цими ліками, є неврологічними за своєю природою, що виявляються як порушення в ЦНС. Два психоактивних транквілізатор були введені одними з перших приблизно в один і той же час: резерпин - алкалоїд, що отримується з кореня рослини Rauwolfia serpentine, і хлорпромазин - синтетичне похідне фенотиазина. За цим швидко пішли інш. численні транквілізатор, т. до. фармацевтичні фірми передбачували готовий.

РОЗВИТОК (DEVELOPMENT) - Поступальний процес, при якому структури і функції, що визначають особистість людини, поступово еволюціонують від біологічного дозрівання індивіда до його взаємодії зі середою. Така взаємодія здійснюється на основі генетично зумовлених послідовних етапів розвитку і реалізації природжених можливостей, а також при сприянні зовнішніх впливів і придбаного індивідуального досвіду. У психоаналитической термінології застосовується для спеціального позначення процесів зростання і дозрівання, безпосередньо пов'язаних з взаємодією із зовнішнім світом і сприяючих формуванню основних психічних структур -.
Посилання в тексті роботи "Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОВОРОТНИЙ ТИФ - інфекційна хвороба, що характеризується гарячковими приступами, що чергуються з періодами нормальної температури (апирексия - безлихорадочний період). Вогнища інфекції є в деяких країнах Африки, Азії і Америки. Збуджувач - Borrelia recurrentis (спирохета Обермейера) має вигляд ниткоподібної спіралі з невеликим числом нерівномірних витків; довжина її до 20 - 40 мкм. Спирохета жвава, грамотрицательна, легко фарбується аніліновими фарбами. Джерело збуджувача інфекції - хвора людина. Переносчики - платтяний, рідко головна воші. Зараження людини відбувається внаслідок пошкодження тіла воші при. Невербальная интеракция - несловесна взаємодія; несловесний контакт. Це одиниці невербального О., в процесі к-рого невербальное поведінка партнерів представляє разл. рівні відповідності, гармоничности, цілісності: від повного дублювання поведінки один одного до повного розузгодження, що приводить до руйнування самого феномена Н. і. У основі виникнення Н. і. лежать механізми узгодження, підстроювання, перенесення програм невербального поведінки партнерів. Центральною характеристикою, що створює ефект Н. і., є взаємодія між кинесико-такесической, просодической, ольфакторной структурами експресивної невербального. ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ - (Ф.С.Перлз) Фундатор даного психотерапевтич. напрями - Перлз. Представниками цієї школи явл. також Л. Перлз, П. Гудмен, Дж. Симкин, Р. Хефферлін, К. Наранхо. На розвиток напрями вплинули совр. захід, філософія (феноменологія, екзистенціалізм), дзен-буддизм, разл. психотерапевтич. підходи: психоаналіз, психодрама, тілесно-орієнтована психотерапія. У Г. використовувалися терміни гештальтпсихологии (фігура, фон, гештальт) для опису процесу задоволення потреб і емоц. реагування. Пояснювальна модель цього підходу така. Людина взаємодіє зі середою в ритмі "контакт-відхід". Коли.

ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ - (У.Джемс) Серед найбільш продуктивних ідей навчи, психології ідея "потоку свідомості", висунена амер. психологом Джемсом більше за 100 років тому, одна з самих значних. З т. з. Джемса, "свідомість личн. полягає в усвідомленні потоку думки, в якому кожна частина як суб'єкт пам'ятає попередні, знає відомі цим частинам об'єкти, зосереджує на деяких з них свої турботи як на своєї личн, і привласнює останньою всі інші елементи пізнання". Виконуючи функцію пристосування, свідомість долає труднощі адаптації, коли запасу реакцій (рефлексів, навиків і звичок). Діагностіка емоційного розвитку "Мова емоцій" - Л. П. Стрелкова. Призначена для діагностики емоційного розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Емоційний розвиток не є підсумком прямого навчання, а є результат всієї суми впливів і виховальних впливів, к-рі надають на дітей соціальні, демографічні, економічні, національні, політичні і інш. умови. Особливістю даної методики є початкова недифференцированность змісту експерим. матеріалу у віковому плані. У кач. тестового матеріалу використовуються разл. вірші і розповіді. Представлені 2 цикли діагностичних методик: 1) визначення емпатийного рівня - складова поняття. НИМАННА-ПІКИ СИНДРОМ - (описаний A. Niemann і пізніше - L. Pick; синонім - сфингомиелолипидоз) - спадкове захворювання з групи липидозов, виникаюче через недостатність ферменту сфингомиелинази і накопичення сфингомиелина і інших липидов в печінці, селезінці, лімфатичних вузлах, кістковому мозку, пізнього в головному мозку. Виявляється в дитячому віці затримкою психомоторного розвитку, спастическими парезами, ригидностью м'язів кінцівок, епілептичними припадками, атаксією, збільшенням печінки, селезінки, генерализованним збільшенням лімфатичних вузлів; при рентгенологическом дослідженні виявляють инфильтрацию. ХЕД - (Head) Генрі (1861-1940) -англійський невролог і нейропсихолог, одного з найбільших вчених почала XX в. Учень англійського невролога середини XIX в. - X. Джексона. Середню освіту отримав в добродійній школі (Charterhouse), після цього вчився в ун-ті Галле, в Трініті-коледжі в Кембрідже (магістр мистецтв, 1880-1884; д-р філософії, 1892), в Німецькому ун-ті Праги і в Страсбурге. Докт. дис. по праву захистив в Едінбурге. З 1901 р. працював як викладач в Королівському коледжі лікарів, з 1921 р. - в Королівському Суспільстві. Ред. журналу Brain (1904- 1920). X. був з тих дослідників.