УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Право на охорону здоров'я та медичну допомогу ... 5
1.1. Особливості здійснення права на охорону здоров'я та медичну допомогу в Україні ... 5
1.2. Право на охорону здоров'я у конституціях країн СНД: порівняльно-правовий аналіз ... 10
Розділ 2. Організація здійснення охорони здоров'я населення в Україні ... 16
2.1. Система органів управління охороною здоров'я населення ... 16
2.2. Правовий статус Міністерства охорони здоров'я України ... 17
2.3. Місцеве самоврядування й охорона здоров'я населення ... 19
2.4. Правове становище установ охорони здоров'я населення ... 20
2.5. Санітарно-епідеміологічний нагляд ... 23
Розділ 3. Проблема реформування охорони здоров'я в Україні ... 26
3.1. Охорона здоров'я України в світлі вимог Європейського Союзу, конституційних реформ ... 26
3.2. Правові засади реформування галузі охорони здоров'я: стан, проблеми, перспективи розвитку ... 29
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Управління охороною здоров'я" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Управління охороною здоров'я"

Курсова робота "Управління охороною здоров'я" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Управління охороною здоров'я", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Управління охороною здоров'я" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Управління охороною здоров'я" і призначений виключно для пошукових систем.

неІММІГРАЦІЙНА ВІЗА - віза, яка видається іноземному громадянинові, що в'їжджає в РФ для тимчасового перебування. Форма і порядок видачі Н.у. встановлюються Урядом РФ. У залежності від мети в'їзду в РФ іноземних громадян Н.в. поділяються на наступні категорії: А-1 - видається главам іноземних держави, главам уряду іноземних держав, членам іноземних офіційних делегацій, наступним з ними членам сімей, а також супроводжуючим їх обличчям при наявності дипломатичних паспортів на термін до одного місяця; А-2 - видається дипломатичним агентам і консульським посадовим особам іноземних держав; А-3 - видається членам іноземних. ВЕКСЕЛЬ - документ, складений в суворо встановленій законом формі, вмісний абстрактне, безумовне зобов'язання особи, що видала Закон встановлює реквізити В., недотримання яких робить В. недійсним. У буржуазному праві В., обслуговуючи капіталістичний оборот, грає роль знаряддя комерційного кредитування і кошти платежу. В. широко використовувався в конкурентній боротьбі капіталістичних фірм в період промислового капіталізму. У умовах стихійності капіталістичного господарства вексельне звертання сприяє ще більшій дезорганізації грошового обігу, загостренню криз. У період імперіалізму і загальної кризи. ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я І МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ - різновид основних (конституційних) соціальних прав людини. Його зміст складає гарантована законом можливість отримання безкоштовної медичної допомоги в державних і муніципальних установах охорони здоров'я. Це право структурно охоплює: право на охорону здоров'я і право на медичну допомогу. Право кожної людини на охорону здоров'я і медичну допомогу - загальновизнана норма міжнародного права, закріплена у Загальній декларації прав людини (ст. 25), в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права (ст. 12). Принципи і порядок здійснення права на охорону здоров'я і медичну. Життєві плани осуджених - Особова мотивационная характеристика осудженого, об'єднуюча в собі домінуючі життєві цінності, стереотипи поведінки і що характеризує рівень осознанности життя і що зумовлює в результаті його довготривалу активність. спрямованість, "мотивационні перспективи" (Б.Г. Ананьев, 1980; І.С. Марьенко, 1980; І.Т. Левикин, 1975; Н.А. Деєва, Л.Ф. Козлова, 1976). Проблема особових ЖП осуджених уперше була позначена С.В. Познишевим (1925) і розвинена в роботах Ю.Ю. Бехтерева (1928). У 30-е роки А.С. Макаренко розробив педагогічну практику формування "перспективних ліній" у неповнолітніх правопорушників.
Кожна вагома структурна частина курсової "Управління охороною здоров'я" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПЕРЕКЛАД БОРГУ (делегація) - угода, внаслідок якого одна сторона (первинний боржник, делегант) покладає на іншу сторону (нового боржника, делегата) обов'язок по виконанню власного зобов'язання (боргу) перед третьою особою (кредитором або делегатарием), а останній погоджується на заміну боржника в зобов'язанні на умовах, не гірших, ніж положення колишнього боржника. П.д. є одним з випадків приватного правонаступництва. Від П.д. потрібно відрізняти перехід боргу в порядку успадкування, який не вимагає згоди кредитора. У разі реорганізації юридичної особи його кредитор має право зажадати припинення або дострокового. МІНІСТР - (фр. ministre від лати. minister - слуга) - родова назва керівників найбільш важливих органів державного управління, вхідних в структуру уряду - міністерств. У США, Великобританії. Мексіці і деяких інших державах все або частина М. іменуються державними, секретарями, в Великобританії окремих М. називають канцлерами і т.д. В багатьох країнах існує ділення М. на особливі категорії. Наприклад, в Великобританії існують: а) М., що очолюють галузеві міністерства; б) М. без портфеля, виконуючі окремі доручення премьер-М, і що мають право вирішального голосу на засіданнях уряду; в) державні М.. Посадова особа - поняття, що обмежує коло певних працівників організації, що використовується в законодавчих і інакших нормативних правових актах різних галузей права. Наприклад, з метою коап рф відповідно до примітки до ст. 2.4 встановлено, що під д. Л. В коап рф розуміється обличчя, постійно, тимчасово або у відповідності зі спеціальними повноваженнями що здійснює функції представника влади, т. Е. Наделенноє у встановленому законом порядку розпорядливими повноваженнями відносно осіб, що не знаходяться в службовій залежності від нього, а рівне обличчя, що виконує організаційно-розпорядливі або.
У вступі курсової "Управління охороною здоров'я" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИКРАДЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ШТАМПІВ, ПЕЧАТЕЙ АБО ВИКРАДЕННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ, СПЕЦІАЛЬНИХ МАРОК АБО ЗНАКІВ ВІДПОВІДНОСТІ - згідно з статтею 325 Карного кодексу Російської Федерації, - діяння, суспільна небезпека якого визначається тим, що воно порушує порядок ведіння офіційної документації, внаслідок чого може бути заподіяний шкода законним інтересам громадян або організацій. Нерідке викрадення або пошкодження документів, штампів або печатей є передумовою для подальшого здійснення більш небезпечних злочинів (розкрадання, фальсифікацій і інш.). Викрадення у громадян важливих особистих документів створює для потерпілих певні труднощі в здійсненні своїх законних прав і інтересів. Для кваліфікації даного злочину істотне.

ПЕРВИННА ОБРОБКА ПОСТУПАЮЧОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ - згідно з параграфом 3.3 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої Наказом Мінкультури Росії від 08.11.2005 № 536, - процедура, що проводиться службою ДОУ і пов'язана з доставкою кореспонденції, заповненням разносних книг, розкриттям конвертів, посилок, бандеролей і т. п., проставленням реєстраційних відміток. При надходженні документів передусім перевіряється правильність їх доставки і цілісність упаковки: помилково отримана кореспонденція повертається на пошту або пересилається адресату; отримана в пошкодженій упаковці кореспонденція особливо. Застосування права - це владна діяльність компетентних органів по дозволу конкретної юридичної справи, внаслідок чого виноситься відповідний індивідуальний акт. Правозастосування необхідне тоді, коли суб'єкти не можуть самі без допомоги владних органів реалізувати свої права і обов'язки, коли виникає потреба в державному примушенні, коли є суперечка з приводу юридичного факту і т.д. Ознаки правозастосування: - застосовують право тільки уповноважені на те компетентні суб'єкти (державні, муніципальні органи і т.п.); - носить владний характер; - здійснюється в процесуальній формі (з метою посилення гарантій законного і.
Список літератури курсової "Управління охороною здоров'я" - більше 20 джерел. ТЕРАПІЯ, ПОБУДОВАНА НА МЕТАФОРАХ - Емпіричний підхід в психотерапії і прикладній психології (психокоррекции), що використовує метафору як основний лікувальний (психокоррекционное) засіб. Терапія з використанням метафор не представляє в цей час науково обгрунтованої концепції, а розвивається як система емпіричної техніки, вживаної при різних психотерапевтичних підходах. Психотерапевти, що обгрунтовують необхідність имплицитного використання метафор в психотерапії, зокрема Гордон (Gordon D.), автор книги "Терапевтичні метафори: надання допомоги іншим з використанням дзеркала", зазначають, що в історії розвитку. Спілкування міжетнічне - интерсубьектное взаємодія особистостей як носіїв самосвідомості і культури опр. етнич. спільності, що здійснюється в процесах комунікації (обміну інформацією), интеракции (обміну діями) і соціальній перцепции (сприйняття і розуміння що спілкуються). О. м. передбачає обмін думками, ідеями, образами, вплив на меті і потребі що спілкуються, вплив на оцінки, емоції, а також організацію спільних дій. О. м. може здійснюватися як безпосередня або технічно опосередкована взаємодія людей, в до-ром істотні "психич. відображення учасниками О. один одного, відношення їх один до одного, звертання їх.

Алкоголізм - (араб. al Kohol - тонкий порошок; по іншому перекладу - саме вишукане, витончене, найвище) - алкогольна залежність, хронічний алкоголізм, алкогольна хвороба, алкогольна токсикомания, етилизм. Поширеність алкогольної залежності в ряді країн, за різними даними, вариирует від 1-2 до 9-10%. У РФ поширеність алкоголізму в останні 15-20 років придбала особливу гостроту, по числу уживаного алкоголю на душу населення РФ знаходиться нині на 4-м місці в світі після декількох восточноевропейских країн (2010). Частіше боліють чоловіки, але відмічається стійка тенденція до учащению і жіночого.
Посилання в тексті роботи "Управління охороною здоров'я" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психопатічеська особистість - (psychopathic personality) "Моральні і діяльні принципи розуму сильно перекручені або зіпсовані, влада над собою втрачена або обмежена і індивідуум нездібний говорити або міркувати про який-небудь запропонований йому предмет, а також поводитися з пристойністю і пристойністю в життєвих справах". Так англійський психіатр Дж. Причард визначив нове поняття "морального божевілля". Та ж сама ідея закладена в описі manie sans delire, даному батьком французької психіатрії Пилипом Пінелем. Перший американський психіатр Бенджамін Раш писав про осіб, одержимих "природженою протиприродною моральною. Герінг (HERING) Евальд фон - (5.8.1834, Альтгерсдорф - 27.1.1918, Лейпциг) - німецький фізіолог і психолог. Біографія. Дістав медичну освіту в 1853-1858 м. м. в Лейпцигськом університеті (пройшов курс у Е.Г.Вебера і Г.Т.Фехнера), захистив докторську дисертацію з питань зоології, в цей час у Герінга з'явився особливий інтерес до общебиологическим проблем; потім працював практичним лікарем і асистентом в поліклініці, під керівництвом Е.Г.Вебера підготував дисертацію об бинокулярности просторового сприйняття для заміщення посади доцента, з 1862 р. він - приват-доцент фізіології в Лейпцигськом університеті, з 1865 р. -. Види пам'яті - Розглянемо основні види пам'яті. Мимовільна пам'ять (інформація запам'ятовується сама собою без спеціального завчення, а в ході виконання діяльності, в ході роботи над інформацією). Сильно розвинена в дитинстві, у дорослих слабшає. Довільна пам'ять (інформація запам'ятовується цілеспрямовано, за допомогою спеціальних прийомів). Ефективність довільної пам'яті залежить: 1. Від цілей запам'ятовування (наскільки міцно, довго людина хоче запам'ятати). Якщо мета - вивчити, щоб здати екзамен, то невдовзі після екзамена багато що задрімає, якщо мета - вивчити надовго, для майбутньої професійної діяльності.

АГРАФІЯ - (від греч. а - отрицат. частинка grapho - пишу) - порушення листа, виникаючі при різних розладах мови (див. Афазія, Алалія). Виявляються або в повній втраті здатності писати, або в грубому спотворенні слів, пропусках складів і букв, нездатності з'єднувати букви і склади в слова і т. д. А. у дітей - один з виявів алалии - слідство загального недоразвития мови, пов'язаного з органічною поразкою мозку. Нередко А. у дітей виявляється при розладах мови, пов'язаних з відхиленнями в оволодінні звуковим складом слова, з порушенням звукового аналізу слів. А. у дорослих - один з виявів афазии. У цих. ВОИТОЛОВСКИИ - Лев Наумович (1876-1941) - російський літературознавець, критик і публіцист, один з фундаторів вітчизняної марксистської соціальної психології. Закінчивши в 1901 р. медичний факт Харківського ун-та, працював в клініці нервових і душевних хвороб у Києві. Опублікував в цей час декілька розділів одного з перших у вітчизняній науці труда по соціальній психології: Роль почуттів в колективній психології. Тоді ж починається літературна і публіцистична діяльність В., формується його марксистський світогляд. Він публікується друкується легальній марксистській (журнал Правда)і в інших виданнях, де зокрема. НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА - сукупність матеріальних і духовних цінностей нації, а також практикуемих даною етнічною спільністю основних способів взаємодії з природою і соціальним оточенням. Н.к. виявляється в діяльності суспільства, держави, його соціальних інститутів, а також в національних традиціях, духовних цінностях, стилі мислення і установках, моральних нормах, стереотипах і зразках межличностного і межгруппового поведінки і самовираження, особливостях мови і образу життя. Н.к. охоплює всю сукупність вироблюваних і споживаних етносом культурних явищ - як специфічних для даного етноса, так і елементи. ЗБУДЖЕННЯ ПСИХОМОТОРНОЕ - У психіатричній практиці термін "збудження" використовується для позначення хворобливо посиленої мовної або рухової діяльності людини. Галлюцинаторно-маревне збудження виникає при напливі загрозливих галюцинацій або переважанні в клінічній картині маревних ідей переслідування, впливу. Збудження супроводиться тривогою і страхом. Хворі напружені, насторожені, злобні, їх ні на хвилину не залишає відчуття навислої над ними загрози. Вони по маревному трактують що все відбувається навколо, всюди бачать небезпеку і ворогів; раптово намагаються врятуватися втечею, нападають на навколишніх.