УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Соціальний захист та його організаційно-правові форми ... 5
1.1. Концепції, форми та системи соціального захисту: зарубіжний досвід ... 5
1.2. Поняття соціального захисту та його структура в Україні ... 10
1.3. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні ... 14
Розділ 2. Правовідносини у сфері соціального захисту ... 26
2.1. Особливості правовідносин у сфері соціального захисту, їх склад та загальна характеристика ... 26
2.2. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у сфері соціального захисту ... 28
Розділ 3. Особливості управління у сфері соціального захисту населення ... 33
3.1. Організаційно-правові засади державного управління у сфері соціального захисту населення ... 33
3.2. Правовий статус Міністерства праці та соціальної політики України ... 34
3.3. Інші органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління в сфері соціального захисту населення ... 36
3.4. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення ... 41
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Управління в сфері соціального захисту населення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Управління в сфері соціального захисту населення"

Курсова робота "Управління в сфері соціального захисту населення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Управління в сфері соціального захисту населення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Управління в сфері соціального захисту населення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Управління в сфері соціального захисту населення" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ - частина території держави, суб'єкта федерації або адміністративно-територіальної одиниці, на якій (від якої) обираються один, два або більше за депутатів до представницького органу відповідно державній владі або місцеве самоврядування. Отже, І. про. завжди пов'язаний з певною територією, тому він іменується територіальним І. про. Якщо в територіальному І. про. обирається один депутат, такий І. про. називається одномандатним виборчим округом (любителі іноземних слів використовують також словосполучення "униноминальний виборчий округ" ). Якщо в територіальному І. про. обираються два депутати, такий І. КРИМІНОЛОГІЯ - (лати. crime - злочин і logos - вчення) - складова частина обществознания: наука, що вивчає закономірності існування і розвитку злочинності, а також більш широкого кола суспільних явищ і процесів, пов'язаної з нею; цілісна система наукових знань про заходи попередження злочинності. У її предмет входить злочинність, її суть, закономірності і форми вияву (поняттям злочинності охоплюється сукупність злочинів, що розглядаються у вигляді реальних фактів соціальної дійсності, а не юридичних конструкцій типу складу злочину). К. вивчає походження, джерела злочинності, її причини, умови, які. Юридична психологія - галузь науки - ЮП як галузь психологічної науки має тривалу предисторию і більш ніж сторічну історію. Довгий час вона іменувалася "судовою психологією", а свою нинішню назву вона придбала в 1970 році, коли була офіційно затверджена нова наукова спеціальність під такою назвою "юридична психологія". Зміна назви була не лінгвістичним актом, а новим, розумінням її об'єкта, що значно розширилося і предмета - з психології судочинства до всіх психологічних аспектів правової дійсності (в їх сучасному розумінні юридичною наукою). ЮП - галузь наукового знання, що знаходиться на стику психологічної. МІНІСТЕРСТВО - (лати. minist-го - служу, управляю) - родова назва найбільш важливих центральних органів державного управління, вхідних в структуру уряду. Уперше були освічені в Західній Європі в XVI-XVII вв. У Росії перші 7 М. були встановлені в 1802 р. У деяких країнах М. утворяться на основі актів вищих законодавчих органів (наприклад, США) або глави держави (наприклад, у Франції), в деяких країнах - на основі законів або актів уряду. Число М. і розподіл компетенції між ними визначаються главою уряду або розділом виконавчої влади (прем'єр-міністром, президентом). М. можна класифікувати по сфері діяльності.
Кожна вагома структурна частина курсової "Управління в сфері соціального захисту населення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Розбирання пенітенціарна - Неформальний інститут (породжений кримінальної субкультурой) слідства, суду і органу, виконуючого покарання відносно осіб і злочинних груп, що порушили "карні закони і традиції". Потрібно розрізнювати "збори" як з'їзд злочинців, "стрілку" як місце цього з'їзду і "розбирання" - суд над тими, що провинилися, що закінчується "правилкой" (виголошенням вироку). РП - внутрішня справа самих злочинців і їх груп, тобто особливий вигляд внутригрупповой агресії в злочинному світі. Тому злочинний світ не видасть ПОО ініціаторів розбирання і виконавців. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ГПК) - в РФ федеральний систематизований нормативний акт, що регламентує процес відправлення правосуддя по цивільних справах, а також виконання постанов судів і деяких інших органів. Розробка і прийняття ГПК віднесені до ведіння РФ. Діючий ГПК прийнятий в 1964 р. До 1998 р. в нього більш 30 разів вносилися зміни і доповнення. 21 липня 1997 р. прийняті ФЗ РФ № 119-ФЗ "Про виконавче виробництво" і № 118-ФЗ "Про судову приставах", якими радикально змінюється процедура виконавчого виробництва судових постанов, вводиться інститут судових приставов, що не перебувають в штаті судів. ДЖЕРЕЛА ПРАВА - об'єктивна форма вираження права. Термін в науковий оборот ввів Тіт Лівій при характеристиці Законів XII таблиць (див. Дванадцяти таблиць закони). У юридичній науці прийнято виділяти І.п. в матеріальному, ідеальному і формальному значенні. І.п. в матеріальному значенні є існуючі в конкретно-історичний період розвитку цивілізації суспільні відносини. Даний підхід грунтовно розроблений марксистським вченням про способи виробництва і формах власності. Згідно з цією теорією право (і за формою, і за змістом) взаємопов'язане і взаимообусловлено пануючим в певній суспільно-історичній формації способом.
У вступі курсової "Управління в сфері соціального захисту населення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Порушення в ході виборчої кампанії правил рекламування комерційної діяльності - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого встановлена ст. 40-9 КоАП РСФСР. У рамках виборчої кампанії рекламування комерційної і інакшої діяльності певних осіб і організацій прирівнюється з точки зору правового режиму до передвиборної агітації. У відповідності з п. 5 ст. 45 Федеральних закони "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" реклама комерційної і інакшої діяльності кандидатів, зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, довірених осіб і уповноважених представників виборчих.

КОНСТИТУЦІЯ ЯК БАЗА РОЗВИТКУ ПОТОЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА - здатність конституції надавати властивими їй способами вплив на формування і розвиток правової системи. Значення конституції для розвитку національного законодавства виявляється в наступному: конституція визначає головні цілі правового регулювання, вказує на ті відносини, які вимагають законодавчої регламентації. Вплив Конституції РФ на розвиток законодавства виявляється в тому, що вона містить пряму вказівку на необхідність прийняття федеральних конституційних законів (цьому присвячені 12 положень Конституції) і федеральних законів: про громадянство (ч. 1 ст. 6, ст. 62), про. ЮГОСЛАВІЯ (Союзна Республіка Югославія) - держава в Центральній Європі. Після фактичного розпаду Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія в 1991-1992 рр., на зустрічі керівників Сербії і Черногорії 12 лютого 1992 р. було прийняте рішення про збереження міжнародної правосуб'єктності Югославії як союзу двох республік, об'єднаної в єдину державу. Столиця - м. Бєлград. Форма державного пристрою - союзна держава двох рівноправних республік. Адміністративне ділення: 2 республіки і 2 автономних краї в складі Республіки Сербія: Автономний край Воєводіна і Автономний край Косово і Метохия (причому Косово і Метохия не мають своїх.
Список літератури курсової "Управління в сфері соціального захисту населення" - більше 20 джерел. Атрібуция - [від англ. attribute - приписування] - приписування і соціальному об'єкту, що оцінюється характеристик, що сприймається, властивостей, якостей, які у виразному плані, що безпосередньо сприймається не представлені в актуальній ситуації взаємодії і не виявилися в достатній мірі у попередніх разах контакту. Таким чином, атрибуция зумовлена необхідністю "добудування" образів, оскільки та інформація, яка доступна суб'єкту сприйняття, виявляється недостатньою. Поняття "атрибуция" і вже з 70-х років минулого віку що склався напрям соціально-психологічних досліджень. Зарубіжна психотерапевтична техніка - ГЛИБИННА ТЕХНІКА Активна психотерапія (Фромм-Райхманн). Аналіз буття (Бінсвангер). Аналіз долі (Сонді). Аналіз характеру (В.Райх). Аналіз Я (Х.Кохут, Е.Еріксон). Аналітична игротерапия (М.Кляйн). Аналітична терапія сім'ї (Richter). Антропологічна психотерапія (Вайцзекер). Векторна терапія (Ф.Г.Александер). Гуманітарний психоаналіз (Е.Фромм). Динамічна психотерапія (Аммон). Динамічна психотерапія (Furstenau). Індивідуальна терапія (Адлер). Интерперсональний аналіз (Г.С.Саллівен). Синтетіко-герменевтічеська терапія (Юнг). Неопсихоаналіз (Schulz-Hencke). Персональний аналіз (О.Ранк).

БЮЛЕР КАРЛ - Карл Бюлер - відомий німецький психолог - народився 27 травня 1879 р. в містечку Меккесхайме в Бадене, поблизу Гейдельберга. Після закінчення школи він поступив у Фрейбургський університет на медичний факультет. У 1903 р. блискуче захистив дисертацію на тему "До вчення про перенастройке органу зору". У цій роботі розглядалася можливість експериментального розвитку теорії Г. Гельмгольца і зачіпалися не тільки медичний, але і психологічний аспекти. Вже в студентські роки у Бюлера з'явилася тяга до психології, він живо цікавився сучасними течіями в цій науці, почав збирати.
Посилання в тексті роботи "Управління в сфері соціального захисту населення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Педагогічна оцінка - (educational assessment) Под П. про. розуміється психол. (або психопедагогическая) оцінка, що проводиться в зв'язку з рішеннями, що приймаються в школі. Її об'єкт може варіювати від дитини в школі до ситуативних аспектів освітньої середи або планування і перегляду програм. Частіше за все об'єктом П. про. стає окремий учень, і оцінюванню може зазнавати або його навчання, або його поведінка в класі. Оцінка учня проводиться з урахуванням історії життя і особливостей дитини, характеру завдань, з к-рими він повинен справитися, і всіх релевантних аспектів домашньої і шкільної обстановки. П. про. Хвороба Альцгеймера - (Alzheimer's disease) Б. А. - розлад, що приводить до недоумства, що розвивається в середньому віці (45-60 або 65 років) і що характеризується відносно стійкими клітинними змінами старіючого мозку. Іноді її називають пресенильной деменцией, щоб відрізняти від сенильности або сенильной деменции (старше за 65 років). Клінічна симптоматология характеризується прогресуючим психич. зниженням, що звичайно починається з порушень короткочасної пам'яті. Утрудняється фіксація поточних подій, хоч пам'ять на минулі події може залишатися підлягаючою зберіганню. По мірі прогресування знижується пам'ять на. НЕРВОВА АНОРЕКСИЯ (ANOREXIA NEUROSA) - Розлад їди, що спостерігається в основному у дівчат і жінок, настирливо прагнучих схуднути і повністю контролювати своє тіло. Почуття голоду придушується і заперечується, людина довільно обмежує себе в їжі, тоді як гиперактивность часто посилює метаболічні потреби. Пацієнти з таким порушенням страждають не відсутністю апетиту, що передбачає буквальне значення терміну анорексия, а страхом располнеть, їх жахає переполненность ненаситними вербальними спонуками. У багатьох випадках анорексической булимии обжерливість з подальшою блювотою і/або прийомом послаблюючих чергується з періодами.

Психотерапія і соціальна реабілітація хворих шизофренією - Психотерапія поміщається істотну в лікуванні хворих шизофренією. При наявності вираженої психотической симптоматики (параноидная шизофренія, психотические приступи рекурентний і шубообразной шизофренії) хворі потребують участі, підбадьорення, підтримки лікаря. Демонстрація скептичного відношення до маревних думок, спроби їх спростування непродуктивні, приводять лише до порушення контакту між лікарем і пацієнтом. Виправдані роз'яснення, яке висловлювання і форми поведінки пацієнта оцінюються навколишніми як хворобливі. Надто ефективна сімейна психотерапія (психотерапевтична. Клерикалізм - (лати. ckericalis - церковний) - 1. система государствнной влади, очолювана духовними (релігійними) лідерами країни; 2. світська політика, що широко використовує релігію і церкву для посилення свого впливу на суспільне життя і поведінку населення. За ці свої послуги церква отримує певні привілеї, зокрема матеріальні цінності і в таких випадках сама перетворюється в цинічне комерційне підприємство. Досить подивитися на розкішні убрання служителів культу, на наручні годинники що став ієрархом православної церкви Кирила, і на мерседеси рядових "попів", щоб пересвідчитися в тому. КРОНФЕЛЬД - (Kronfeld) Артур (1886-1941)- німецький психіатр, сексопатолог, психотерапевт, психолог феноменологічної орієнтації, один з творців теорії психіатрії. Починав як поет-експресіоніст (1910), філософ на кафедрі В. Віндельбанда. У 1909-1913 рр. працював в психіатричній клініці Ф. Ніссля в Гейдельберге. У 1911 одночасно з К. Ясперсом виступив з різкою критикою психоаналізу (в рус.пер. Психологічна механіка, М., 1913). У 1919 р. організує з М. Гиршфельдом ин-т сексологія, в 1933 р. закритий нацистами. Монографії К. (Суть психіатричного пізнання, 1920 і Перспективи психіатрії, 1930) стали фундаментальним. АТТИТЮД (УСТАНОВКА, СОЦІАЛЬНА) - Психологія регулярно стикається з труднощами, пов'язаними з визначеннями, але самі великі проблеми виникають, коли термін подібно цьому використовується для вираження поняття, що має фундаментальне значення для пояснення людської поведінки, і значення це виявляється більш широким, ніж передбачали ті, хто вводив цей термін. А саме: 1. Термін освічений від латинського "aptitudo", що означає "придатність". Таким чином, спочатку він вживався відносно придатності, здатності будь-кого виконувати якусь діяльність або вирішувати якісь задачі. 2. У етологии і порівняльної психології цей термін.