УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом ... 5
1.1. Загальні засади управління агропромисловим комплексом ... 5
1.2. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх компетенція ... 9
Розділ 2. Підприємства в сільському господарстві ... 21
2.1. Колективне сільськогосподарське підприємство ... 21
2.2. Фермерське господарство ... 22
2.3. Особисте селянське господарство ... 25
Розділ 3. Державний контроль та адміністративна відповідальність в агропромисловому комплексі ... 29
3.1. Державний контроль в агропромисловому комплексі ... 29
3.2. Адміністративна відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі ... 37
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Управління сільським господарством" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Управління сільським господарством"

Курсова робота "Управління сільським господарством" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Управління сільським господарством", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Управління сільським господарством" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Управління сільським господарством" і призначений виключно для пошукових систем.

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ - обов'язок однієї з сторін трудового договору (роботодавця або працівника) відповідно до тК Рф або інакших фЗ відшкодувати збиток, заподіяний нею інш. стороні трудового договору (тД) внаслідок винної протиправної поведінки (дій або бездіяльності). Кожна з сторін тД зобов'язана довести розмір заподіяного їй збитку (ст. 233 тК Рф). тД або угодами, що укладаються в письмовій формі, прикладеними до нього, може конкретизуватися м а т е р і а л ь н а я отв е т з т в е н н про з т ь (Мо) сторін цього договору. Мо роботодавця перед працівником не може бути нижче, а працівника перед роботодавцем -. Специфічна психологічна активність людини (співробітника) в екстремальній ситуації - Чоловік - не просто сукупність живих кліток, організм. Він - істота, що володіє свідомістю і самосвідомістю і її - активність - це вияву переслідуючого свої цілі людини. Його вчинки, дії, реакції в головних характеристиках - це довільна, цілеспрямована активність, розумна, гнучка в різних ситуаціях поведінка, орієнтована не тільки на пристосування до ситуацій, але і здатне змінювати їх, пристосовувати їх до себе. У довільній активності знаходять вирази найважливіші особливості людини як особистості - його соціальна зрілість, моральні засади, інтелект, життєвий досвід, професіоналізм і. ГОЛОВНИЙ МЕТРОЛОГ - Посадові обов'язки. Організує роботу по метрологічному забезпеченню розробки, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, що випускається підприємством. Керує підготовкою проектів і планових завдань по впровадженню нової вимірювальної техніки, організаційно - технічних заходів щодо підвищення ефективності виробництва, вдосконалення метрологічного забезпечення, коштів і методів вимірювань, контролю і випробувань. Забезпечує складання локальних перевірочних схем, встановлення оптимальної періодичності і розробку календарних графіків перевірки коштів вимірювань. Очолює роботу по. МІЖНАРОДНІ ЗАЛІЗНИЧНІ КОНВЕНЦІЇ - угоди між державами, регулюючі міжнародні пасажирські і вантажні ж. перевезення. Многосторонняя М. же. до. була укладена рядом капіталістичних держав в 1886 р. в Берні. У 1890 р. на конференції представників ж. компаній європейських держав в Берні була прийнята М. же. до. про перевезення вантажів по залізницях. Ці правила, встановлені конвенцією, набрали чинності з 1 січня 1893 р. На час першої світової війни дія їх була припинена. У 1923 р. в Женеві укладена конвенція про міжнародний режим залізниць, в до"-рій формально проводився принцип "рівних прав і рівних можливостей". У 1924 р. на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Управління сільським господарством" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОНТРОЛЬНО-КАСОВІ МАШИНИ (ККМ) - рахунково-підсумовуючі, обчислювальні і чекопечатающие пристрої, призначені для грошових розрахунків з населенням. Використовується два типи касових машин: електромеханические і електронні контрольно-реєструючі машини. Дозволяється експлуатація тільки тих типів ККМ, серійні зразки яких пройшли випробування у встановленому порядку і внесені в Госреєстр. Згідно з Законом Російської Федерації "Про застосування контрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням" від 18.06.93 м. 5215-1 підприємства зобов'язані: реєструвати ККМ; використати справні ККМ для здійснення. Приміщення для голосування - спеціально обладнане приміщення для голосування в приміщенні, що знаходиться на території відповідної виборчої дільниці, дільниці референдуму. У приміщенні для голосування повинен бути зал, в якому розміщуються кабіни або інакші спеціально обладнані місця для таємного голосування, оснащені системою освітлення і забезпечені письмовою приналежністю, за винятком олівців. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед вказаним приміщенням дільнича комісія обладнує стенд, на якому вміщуються інформаційні матеріали про всіх зареєстрованих кандидатів, виборчі об'єднання, виборчі блоки, про питання. КОНОСАМЕНТ - (фр. connaissement) -1) документ, вмісний умови договору морського перевезення. Норми об К. містяться в Міжнародній конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент від 25.08.1924 г (із змінами відповідно до Брюссельським протоколу 1968 р.), а т.ж. У діючому в цей час в РФ Кодексі торгового мореплавства СРСР.; 2) товаророзпорядчий документ, що надає його держателю право розпоряджатися вантажем. Поширений у зовнішній торгівлі. Видається перевізником відправнику після прийому вантажу і засвідчує факт укладення договору. У К. визначені правовідносини між перевізником і вантажоодержувачем.
У вступі курсової "Управління сільським господарством" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РЕВІЗІЯ - (позднелат. revisio - перегляд) - дослідження фінансової, господарської або іншої діяльності підприємства з метою перевірки правильності і законності його дій, достовірності і об'єктивного відображення в документах істинного положення, відсутності порушень, наявності документально зафіксованих товарно-матеріальних цінностей. Р. може здійснюватися уповноваженими на те посадовими особами, а т.ж. незалежними контрольно-ревізійними органами, що звичайно іменуються аудиторськими фірмами або аудиторами. Р. проводять різні контролюючі органи, особливо фінансову, а т.ж. органи державного.

ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - припинення правового зв'язку особи з Російською державою на основі рішень і дій компетентних державних органів і посадових осіб. У ст. 22 Закону про громадянство РФ від 28 листопада 1991 р. (із змінами від 17 червня 1993 і 18 січня 1995 рр.) названі наступні основи припинення російського громадянства: а) внаслідок виходу з громадянства; б) внаслідок скасування рішення про прийом в громадянство, в) шляхом вибору громадянства (оптации) при зміні державної приналежності території і по інших основах, передбачених міжнародними договорами РФ; г) по інакших основах, передбачених справжнім. СУДОВЕ АВТОРОВЕДЕНИЕ - нарівні з судовим почеркознавством складова частина розділу криміналістичної техніки - "криміналістичне дослідження листа". Як об'єкти С.а. виступають анонімні листи, записки, вмісні наклепницькі вигадки, образи, загрози, шантаж і інш., автор яких повинен бути встановлений з метою розкриття злочину або при розгляді цивільних справ в суді. Письмову мову визначають як текст, що є вираженням думок, волі і почуттів коштами мови. Індивідуальність мови зумовлена специфікою особистості. У мові відбиваються її потреби, інтереси, воля, почуття, переконання, інтелект, особливості мислительной.
Список літератури курсової "Управління сільським господарством" - більше 20 джерел. ПСИХОСИНТЕЗ - Початок концепції П. закладений в тезах Ассаджіолі (Assagioli R.); автор представив їх в 1910 р. на здобуття вченого ступеня доктора наук по психоаналізу. Він розвивав свої ідеї і з'єднав в практичній діяльності різні прийоми психотерапії, висловлюючи ці погляди в лекціях, що публікуються статтях і брошурах, одна з яких була видана на англійській мові в 1927 р. під назвою "Новий метод лікування - психосинтез". У 1926 р. в Римі Ассаджіолі заснував Інститут психосинтеза. Друга світова війна перервала його діяльність, але з 1946 р. лекції по П. читалися в Італії, Швейцарії і Англії. У 1957 р. ПОТЯГ - загальна спрямованість руху живого організму, несвідоме прагнення суб'єкта до задоволення своїх потреб.    З. Фрейд, що уперше використав це поняття в роботі "Три нариси по теорії сексуальності" (1905), проводив відмінність між інстинктом (Instinkt) і потягом (Trieb). Під інстинктом він розумів біологічно успадковану тваринну поведінку. Під потягом - "психічне представництво безперервного всередині соматичного джерела роздратування".    Приділяючи особливу увагу статевому потягу, З. Фрейд виділяв сексуальний об'єкт, тобто, особа, на яку направлений цей потяг, і сексуальну мету.

ПЕРИКАРДИТ - запалення перикардія. Частіше виникає при ревматизмі або туберкульозі, рідше при інших дифузних хворобах з'єднувальної тканини і інфекційних хворобах (наприклад, при системної червоної волчанке, скарлатині, грипі, корі). Причиною перикардиту може бути також поширення запального процесу з сусідніх органів при плевриті, пневмонії, інфаркті міокарда. Іноді перикардит розвивається при уремии, авітаміноз і геморагічному діатезі. Розрізнюють гострий і хронічний, сухий і випотной (екссудативний) перикардит. При сухому перикардиті основним клінічним симптомом є шум тертя перикардія (нагадує по.
Посилання в тексті роботи "Управління сільським господарством" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Задрімати в старості - (late-life forgetting) У буденній психології широко поширена думка, що зниження мнемической функції свідчить про початок хвороби Альцгеймера або сенильности. Рання діагностика, нарівні з терапією і сімейною підтримкою, може допомогти немолодим людям зі зниженням пам'яті функціонувати і справлятися із задачами повсякденного життя в мінімально обмежуючій обстановці. Першою задачею фахівців охорони здоров'я при обстеженні пацієнта з жалобами на погіршення пам'яті є встановлення того, чи свідчать ці симптоми про розвиток деменции або вони є результатом нормального когнитивного дефіциту, зумовленого процесом. Компенсація - є урівноваження або відшкодування. Поняття компенсації було, власне говорячи, внесене Адлером в психологію неврозів. /107; 108; 109- С.34/ Під компенсацією він розуміє функціональне урівноваження почуття неповноцінності за допомогою компенсуючої психологічної системи, яку можна порівняти з компенсуючим розвитком органів при неповноцінності органів. З цього приводу Адлер говорить: "З відділенням від материнського організму для цих неповноцінних органів і органічних систем починається боротьба із зовнішнім світом, яка необхідно повинна зайнятися і зав'язується з більшим озлобленням, ніж при. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ - (англ. levels of human mental development) - принцип розгляду розвитку психіки в онтогенезе, заснований на виділенні якісно відмінних рівнів (стадій, періодів). У стадиальних концепціях цього типу зміна стадій покладається що має в основі деяку стійку ознаку (або відношення ознак). У залежності від своїх теоретичних установок прихильники П. п. р. поділяють процес психічного розвитку на більше або менше число стадій. Так, прихильник биогенетического закону амер. психолог С. Холл вважав, що онтогенез психіки загалом повторює її філогенез, і виділяв стадії дитинства, дошкільного дитинства, середнього.

НАБРЯК КВИНКЕ - (син.: ангионевротический набряк, гігантська кропивниця) - гострий, раптово розвинений, обмежений набряк шкіри і подкожной клітковини і (або) слизових оболонок. Частіше спостерігається у жінок; у дітей і облич старечого віку зустрічається рідше. Алергічний набряк Квінке часто поєднується з кропивницею. У хворих нерідко відмічаються і інші захворювання алергічної природи: бронхіальна астма, поллиноз і інш. Клінічно спостерігається гостро виникаючий і що спонтанно проходить, нерідко рецидивирующий локальний набряк шкіри, подкожной клітковини і (або) слизових оболонок. Частіше. Гендерная асиметрія в мові (андроцентризм мови, фаллологоцентризм) - нерівномірна представленность в мові облич різної підлоги, яка відмічена феминистской критикою мови, а також ведучими постмодернистскими теоретиками (Дерріда). Ідеологія фемінізму часто розглядається як одна з становлячих постмодернистской філософії (Сміт). Звідси - її підвищений інтерес до феноменів мови: мова фіксує картину світу з чоловічої точки зору, тому він не тільки антропоцентричен (орієнтований на людину), але і андроцентричен (орієнтований на чоловіка): мова створює картину світу, засновану на чоловічій точці зору, від імені чоловічого суб'єкта, з точки зору чоловічої перспективи, де. ГЕМОРАГІЧНИЙ ДІАТЕЗ - група захворювань, що характеризуються підвищеною кровоточивостью, яка виникає спонтанно або буває спровокованою травмою, в тому числі і операційна. Розрізнюють спадковий і придбаний геморагічний діатез. Спадкові виявляються у дітей (наприклад, гемофілія), придбані виникають в будь-якому віці, частіше вони є ускладненням інших захворювань, наприклад хвороб печінки, системи крові з порушенням освіти тромбоцитов. Підвищена кровоточивость може спостерігатися при передозування гепарина, непрямих антикоагулянтов (фенилина і інш.), тромболитических препаратів, ацетилсалициловой кислоти. Леонтьев Олексій Миколайович - (5.02.1903 - 12.01.1979) - радянський психолог, автор одного з варіантів деятельностного підходу в психології. Біографія. У 1924 р. закінчив відділення суспільних наук Московського університету. Працював в Інституті психології і Академії комуністичного виховання. Один з найближчих співробітників Л.С.Виготського. З 1931 по 1935 р. працював в Харкові. З 1932 р. - професор, з 1941 р. - професор Московського університету, з 1941 р. - доктор педагогічних наук. У 1942-45 рр. керував науковою роботою в Досвідченому відбудовному госпіталі під Свердловськом. З 1945 по 1950 р. - завідуючий відділом.