Усиновлення

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження усиновлення.....5
1.1. Право на усиновлення як форма особистого влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування.....5
1.2. Поняття та правові наслідки усиновлення.....8
1.3. "Початковий" етап усиновлення.....10
Розділ 2. Аналіз особливостей правових засад усиновлення в Україні.....15
2.1. Умови і порядок усиновлення.....15
2.2. Таємниця усиновлення.....22
2.3. Визнання усиновлення недійсним.....25
2.4. Скасування усиновлення.....26
2.5. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.....27
Розділ 3. Міжнародне усиновлення: визначення поняття та актуальні питання правового регулювання.....29
Висновки.....36
Література.....38

Для придбання курсової роботи "Усиновлення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Усиновлення"

Курсова робота "Усиновлення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Усиновлення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Усиновлення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Усиновлення" і призначений виключно для пошукових систем.

Застава майна платника податків - один з способів забезпечення виконання обов'язку по сплаті податків, при якому заставодержатель (податковий орган) придбаває право у разі невиконання боржником зобов'язання отримати задоволення за рахунок закладеного майна переважно перед іншими кредиторами за вилученнями, передбаченими законом. Основою використання застави як забезпечувальної міри є зміна термінів виконання обов'язку по сплаті податків. Однак вживання законодавцем в п. 1 ст. 73 НК РФ слів "може бути" вказує на можливість, але не обов'язковість застосування застави як спосіб забезпечення виконання обов'язку по сплаті податків. Ні. ОЧНА СТАВКА - слідча дія, що перебуває в одночасному допиті двох раніше допитаних осіб з метою усунення протиріч в їх свідченнях. О.с. може бути проведена між свідками, свідком і обвинуваченим, потерпілим і підозрюваним і т.д. Наявність протиріч в свідченнях допитаних осіб не спричиняє обов'язкового проведення О.с. Питання про її необхідність вирішується особою, виробляючою дізнання, або слідчим з урахуванням істотності протиріч, що є і значення їх для правильного дозволу справи. При проведенні О.с. не допускається присутність інших свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених у справі, крім тих, між якими. Банківська таємниця - що захищаються банками і інакшими кредитними організаціями зведення про внески і рахунки своїх клієнтів і кореспондентів, банківські операції по рахунках і операції в інтересах клієнта, а також зведення про клієнтів, розголошування яких може порушити право останніх на недоторканість приватного життя. Кредитна організація, Банк Росії, організація, що здійснює функції по обов'язковому страхуванню внесків, гарантують таємницю про операції, про рахунки і внески своїх клієнтів і кореспондентів. Все службовці кредитній організації зобов'язані зберігати таємницю про операції. ПРИВЛАСНЕННЯ АБО РОЗТРАТА - злочин проти власності, передбачене ст. 160 УК РФ і представляюче собою розкрадання чужого майна, ввіреного винному. Предметом П. або р. може бути як державне, так і кооперативне або інакше майно, що знаходиться в приватній власності,. Привласнення і розтрата - дві самостійні форми, розкрадання. Вони володіють всіма ознаками розкрадання і відмітними ознаками. Привласнення - це неправомірне утримання (неповернення) чужого майна з метою звертання його на свою користь особою, якій це майно було ввірене. Розтрата складається в продажу, споживанні, відчуженні або передачі третім особам.
Кожна вагома структурна частина курсової "Усиновлення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОНВЕНЦІЇ ПО РАДІОМОВЛЕННЮ І РАДІОЗВ'ЯЗКУ - В 1906 р. в Берліні були вироблені норми, що регулювали в міжнародному масштабі радіозв'язок морських судів з береговими радіостанціями. Ця Берлінська конвенція була переглянена в 1912 р. в Лондоні, а потім в 1927 р. в Вашингтоні. У 1912 р. зазнала регламентації також радіозв'язок морських судів один з одним, а в 1927 р. - також радіомовлення, причому в 1927 р. встало вже питання про світовий розподіл радиочастот. У 1932 р. в Мадриді була прийнята майже всіма державами світу конвенція електрозв'язку з прикладеним до неї регламентом радіозв'язку. Цей регламент зазнав нового перегляду в Каїрі в. ОРЕНДА ДІЛЬНИЦЬ ЛІСОВОГО ФОНДУ - один з специфічних різновидів оренди, форма використання лісових ресурсів. Основою виникнення права користування дільницями лісового фонду на умовах оренди виступає договір оренди. За цим договором федеральний орган управління лісовим господарством (орендодавець) зобов'язується надати лісокористувачу (орендарю) дільницю лісового фонду за плату на термін від 1 року до 49 років для здійснення одного або декількох видів лісокористування. Здобуті відповідно до договору А.у.л.ф. лісові ресурси (продукція) є власністю орендаря. Суборенда дільниць заборонена. А.у.л.ф. регулюється ЛК, ГК РФ і Положенням. Пригнічені спогади - Відносяться до спогадів особистості про пережите в дитячому або підлітковому віці сексуальне насилля. Активно освоюється зарубіжною судовою психологією, хоч називаються по різному: "пригнічені спогади", "помилкові спогади", "повернені спогади", "відстрочені (що запізнюються) спогади", "відновлені спогади". Уявлення об ПВ сходить до ідей З. Фрейда про те, що психіка захищає себе від болю травмуючого досвіду, "забуваючи" цей досвід і видаляючи його таким чином з сфери свідомості. Незважаючи на це, ПВ не зникають. Поняття ПВ нерідко.
У вступі курсової "Усиновлення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИКОНАВЧЕ ВИРОБНИЦТВО - заключна стадія цивільного процесу, в якій примусово здійснюються права, підтверджені рішенням суду. Судові рішення приводяться у виконання по вступі їх в законну силу, крім випадків негайного виконання, судовими приставами -виконавцями, що перебувають при районних (міських) судах загальної компетенції на основі виконавчого листа або інакшого виконавчого документа. І.п. збуджується по заяві стягувача або прокурора. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення суду здійснюється суддею. Судовий пристав - виконавець, приступаючи до виконання рішення, посилає боржнику пропозицію про.

ПОЗАСУДОВІ СТРАТИ - Позасудові страти - це незаконні і навмисні вбивства, здійснювані за наказом або при явній мовчазній згоді уряду. Звичайно позасудові страти відбуваються на території країни, що знаходиться під керівництвом цього уряду. Виконавці - правоохоронні органи або армія, в складі яких створюються особливі підрозділи, що виводяться за рамки звичайної системи контролю, або ж цивільних осіб, діючі спільно з урядовими силами або при їх підтримці. Подібні підрозділи іноді називають "ескадронами смерті". Жертвами "ескадронів смерті" стають представники опозиції, особи, підозрювані в. ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПРО РАХУНОК ДЕПО) - договір між депозитарієм і депонентам, регулюючий їх відносини в процесі депозитарної діяльності. Д.д. повинен бути укладений в письмовій формі (див. т.ж. ЗМІСТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРУ). Депозитарій не має права зумовлювати висновок Д.д. з депонентом відмовою останнього хоч би від одного з прав, закріплених цінними паперами. На цінні папери депонентів не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями депозитарія. Якщо депонентом одного депозитарія є іншою депозитарій, то Д.д. між ними повинен передбачати процедуру отримання у випадках, передбачених законодавством РФ, інформації про власників цінних.
Список літератури курсової "Усиновлення" - більше 20 джерел. РЕАКТИВНІ СТАНУ І ПСИХОЗИ - Під реактивними станами і психозами розуміють психічні розлади, виникаючі під впливом психічної травми. Незважаючи на те що психічна травма грає етиологическую роль у виникненні реактивного стану, велике значення мають особливості грунту, на якому вона виникає. Реактивні стану легше з'являються у психопатической особистості, у якої вони можуть бути слідством декомпенсации психопатії. Але і у здорової людини може виникнути психогенна реакція. Вона розвивається тим легше, ніж більш була знижена витривалість нервової системи до зовнішніх впливів. Це може з'явитися слідством перенесених інфекційних. Режими підкріплення (II) - (schedules of reinforcement) Нек-рі стимули, напр., їжа для голодної тварини або схвалення для чол., що шукає розташування аудиторії, збільшують частоту реакцій, к-рі спричиняють появу цих стимулів (або передують їм). Щур, що отримав їжу услід за натисненням на важіль, надалі з більшою імовірністю буде натискати на цей важіль, а чол., чиї слова викликали гаряче схвалення аудиторії, з більшою імовірністю буде продовжувати свою мову. Стимули, к-рі посилюють реакції, що передували ним, називаються підкріплюючими стимулами, або просто підкріпленнями. Для того, щоб посилити бажану реакцію.

Учбова діяльність - один з основних (нарівні з трудом і грою) видів діяльності людини, спеціально направлений на оволодіння способами предметних і пізнавальних дій, узагальнених теоретичних знань. Засвоєння (вчення) є істотною характеристикою У. д., проте це різні явища: засвоєння - це процес, що здійснюється в будь-якій діяльності, У. д. - це вид діяльності, особлива форма соціальної активності особистості. У. д. виконує двояку соціальну функцію. Будучи формою активності індивіда, вона є умовою і засобом його психічного розвитку, забезпечуючи йому засвоєння теоретичних знань і тим самим розвиток у нього тих.
Посилання в тексті роботи "Усиновлення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "F1х.2" Синдром залежності - Поєднання соматичних, поведенческих і когнитивних явищ, при яких вживання речовини або класу речовин починає поміщатися першу в системі цінностей індивідуума. Основною характеристикою синдрому залежності є потреба (часто сильна, іноді непереборна) прийняти психоактивное речовину (яке може бути або не бути наказане лікарем), алкоголь або тютюн. Є доказу того, що повернення до вживання психоактивних коштів після періоду стриманості приводить до більш швидкої появи ознак цього синдрому, чим у осіб, що раніше не мали синдром залежності. Діагностичні вказівки: Діагноз залежності може бути поставлений. УШАКОВА - Тетяна Н иколаевна (р. 1930)- російський психолог, фахівець в області загальної психології, психофізіології, психології мови, психолингвистики. Д-р психологічних наук (1971), професор (1980), чл.-кор. АПН СРСР (1990), чл.-КОР. РАО (1992), действит. член РАО (2004). З 1993 р. -гл. ред. організованого нею журналу Іноземна психологія, який був перетворений в журнал Психологія при Висшекй школі економіки (Москва). Є лідером наукової школи Психологія вищих когнитивних процесів, підтриманою фантом Президента РФ в номінації Ведучі наукові школи (2003). У 1953 р. У. закінчила психологічне відділення. КИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСИ - У нейролингвистическом програмуванні і ериксоновском гіпнозі - це трансовое стан, викликаний застосуванням невербальних технічних прийомів. Частіше за все до них відносять методики так званого "ричажного наведення", "розриву поведенческого шаблона", несподіваного "включення неактивного очного доступу", а також неявного залучення що гіпнотизується в яку-небудь дію, що ритмічно повторюється або спостереження за ним. У всіх цих випадках при створенні і управлінні трансовим станом використовуються (як правило, в доповнення до вербальним) невербальні прийоми. Трансовое стан.

F91.3 Зухвалий опозиційний розлад - Цей тип розладів поведінки характерний для дітей молодше 9-10 років. Він визначається наявністю помітно зухвалої, неслухняної, провокаційної поведінки і відсутністю більш важких диссоциальних або агресивних дій, що порушують закон або права інших. Розлад вимагає, щоб задовольнялися загальні критерії F91; навіть серйозна неслухняність або пустотлива поведінка самі по собі недостатні для діагнозу. Багато які вважають, що опозиційно-зухвала поведінка представляє менш важкий тип розладу поведінки, а не якісно відмінний тип. Дослідницькі докази недостатні в тому, чи є відмінність якісним. Опросник суб'єктивного відчуження - (ОСОтч). Адаптація Е. Н. Осина. Направлений на вимірювання переживання індивідом відчуження з опорою на концепцію екзистенциального неврозу С. Мадді. Мадди виділяє 4 форми відчуження (екзистенциального неврозу): 1) Вегетативность - нездатність повірити в істину, важливість або цінність будь-якої реально здійснюваної або уявної діяльності (найбільш важка форма). 2) Безсилля - втрата людиною віри в свою здатність впливати на життєві ситуації при збереженні відчуття їх важливості. 3) Нігілізм - переконання у відсутності значення, що затверджується шляхом заняття деструктивної позиції. 4). F44.4 - F44.7 Діссоциатівние розлади рухів і відчуттів - При цих розладах є втрата або ускладнення рухів або втрата відчуттів (звичайно шкіряної чутливості). Тому хворий представляється страждаючим від фізичного захворювання, хоч таке, пояснююче виникнення симптомів, не може бути виявлено. Симптоми часто відображають уявлення хворого про фізичне захворювання, що може знаходитися в суперечності з фізіологічними або анатомічними принципами. Крім того, оцінка психічного стану хворого і його соціальної ситуації часто передбачає, що зниження продуктивності, витікаюче з втрати функцій, допомагає йому уникнути неприємного конфлікту або непрямим образом. АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - (Analytical psychology; Analytische Psychologic) - одна з шкіл глибинної психології, що базується на поняттях і відкриттях в області людської психіки, зроблених Юнгом. Працюючи в психіатричній клініці в Бурхгольцлі в Швейцарії, Юнг (після прочитання книги Фрейд "Тлумачення сновидінь") став активним послідовником ідей Фрейд, а згодом і близьким другом. До моменту особистої зустрічі в 1907 році Юнг вже мав міжнародну популярність як своїми дослідами в словесних асоціаціях, так і відкриттям почуттєвих комплексів. Використовуючи в своїх роботах теорію Фрейд, Юнг не тільки пояснював.