Учасники адміністративного процесу та їх правовий статус

(курсова робота з адміністративного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового статусу учасників адміністративного процесу ... 5
1.1. Поняття та підстави класифікації учасників адміністративного процесу ... 5
1.2. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність учасників адміністративного процесу ... 16
1.3. Права та обов'язки учасників адміністративного процесу ... 21
Розділ 2. Аналіз правового статуту учасників адміністративного процесу ... 24
2.1. Сторони та їх правовий статус ... 24
2.2. Правовий статус третіх осіб у адміністративному судочинстві ... 26
2.3. Правовий статус осіб, які обслуговують позовне провадження ... 32
2.4. Правовий статус свідка, експерта та спеціаліста в адміністративно-позовному провадженні ... 34
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Учасники адміністративного процесу та їх правовий статус" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Учасники адміністративного процесу та їх правовий статус"

Курсова робота "Учасники адміністративного процесу та їх правовий статус" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Учасники адміністративного процесу...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Учасники адміністративного процесу..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Учасники адміністративного процесу..." і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ - передбачені міжнародними договорами суспільно небезпечні діяння (дії або бездіяльність), що не відносяться до міжнародних злочинів, які посягають як на внутрішньодержавний, так і на міжнародний правопорядок. За своєю юридичною природою вони в більшості своїй можуть бути віднесені до загальнокримінальних злочинів, ускладнених "іноземним елементом". У залежності від того, яка ознака злочину зачіпається, "іноземні елементи" можна умовно поділити на окремі групи. Перша відноситься до суб'єкта П.м.х., тобто виконавці і їх співучасники є громадянами декількох країн. Наприклад, одні обличчя. ПОСАДОВА ОСОБА - спеціальний суб'єкт посадових злочинів, передбачених гл. 30 УК РФ. Крім загальних ознак суб'єкта злочину (осудність, досягнення 16-літнього віку), спеціальний суб'єкт володіє особливими ознаками. Определеніє Д. л. дано в прим. до ст. 285 УК РФ, згідно якому Д. л. признаються обличчя, постійно, тимчасово або по спеціальному повноваженню здійснюючі функції представника влади або виконуючі організаційно-розпорядливі, адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також в Збройних Силах Російської Федерації, інших. ПРОКУРАТУРА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - централізована система федеральних органів держави, покликана забезпечити єдність (одноманітне застосування) законності на всій території РФ. У гл. 7 Конституції РФ "Судова влада" міститься спеціальна стаття, що закріплює конституційно-правовий статус П. РФ. У той же час, будучи спеціалізованим правоохоронним органом держави, П. РФ не входить в судову систему країни. Відповідно до Конституції РФ (ст. 129) П. РФ здійснює нагляд за виконанням чинних на території РФ законів, вживає заходів, направлені на усунення їх порушень і залучення винних до відповідальності, здійснює карне. ОХОРОНА ТРУДА - (від) - система збереження здоров'я і життя працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні і інакші заходи (ст. 209 тК Рф). все російське трудове законодавство направлене на від: заборона перекладу на інш. роботу без згоди працівника; обмеження звільнень з ініціативи адміністрації; регулювання робочого часу і часу відпочинку (напр., обмеження понаднормових робіт) і т. д. Ці і інш. положення законодавства охороняють трудові права працівників. Існують норми.
Кожна вагома структурна частина курсової "Учасники адміністративного процесу..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НЕДОТОРКАНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - імунітет глави держави від юрисдикції, що означає неможливість по чинному російському законодавству притягнути Президента до юридичної відповідальності. Як глава держави Президент РФ володіє недоторканістю. Це означає, що до звільнення Президента від посади проти нього не можна порушити кримінальну справу, примусово доставити його в суд як свідок, піддати інакшим заходам примусового впливу. Будь-яке обмеження його свободи і дій до звільнення від посади у встановленому порядку є неконституційним. Імунітет Президента РФ по чинному законодавству не виключає можливості. ДІЄЗДАТНІСТЬ ГРОМАДЯНИНА - (фізичної особи) - здатність громадянина своїми діями придбавати права і створювати для себе громадянські обов'язки. е. 18-літнього віку (ст. 7 ГК). Часткова (обмежена) Неповнолітні, яким виконалося 14 років, з дозволу інспектора труда можуть бути прийняті на роботу. У своїх правах за трудовим договором неповнолітні прирівнюються до повнолітніх. Повне трудове повноліття наступаєте 16 років. Членами і засновниками кооперативних організацій і їх виборних органів можуть бути громадяни, що досягли 16 років. Неповнолітні з 14-літнього віку мають право самостійно розпоряджатися що отримується ними. Психологія діяльності співробітників ПОО по забезпеченню безпеки громадян - Діяльність співробітників ПОО розділяють на: профілактичну діяльність і безпосередню діяльність по забезпеченню безпеки громадян в різних небезпечних ситуаціях життєдіяльності. Профілактична діяльність складається з психологічного інформування громадян про оптимальну поведінку в небезпечних ситуаціях (див. Пропаганда психологічних знань про оптимальну тактику поведінки в небезпечній ситуації) і спеціального навчання громадян на организуемих ПОО спеціальних курсах і семінарах. Окремі служби ПОО (державний протипожежний нагляд, позавідомча охорона міліції і інш.) виконують профілактичну функцію за.
У вступі курсової "Учасники адміністративного процесу..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРИНЦИП ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ - один з основоположних принципів цивільного права. Вводячи цей принцип, держава забезпечує тим самим умови для рішення однієї з найважливіших задач в області цивільно-правових відносин: відновити положення, що існувало до порушення права, а при неможливості цього - компенсувати заподіяну шкоду. Відновлення порушених прав забезпечується системою захисту цивільних прав. У відповідності зі ст. 12 ГК РФ захист цивільних прав здійснюється шляхом: визнання права; відновлення положення, що існувало до порушення права, і припинення дій, що порушує право або що створює загрозу його порушення; визнання заперечної.

ВИДВОРЯЮЧИЙ (ДЕПОРТАЦІЯ) - примусове супроводження за межі території РФ певної категорії осіб, що є іноземними громадянами або особами без громадянства, по основах і в порядку, передбаченим федеральним законом. Згідно з Федеральним законом "Про біженців" (в ред. Федерального закону від 28 червня 1997 р.) В. підлягає обличчя, що отримало повідомлення: а) про відмову в розгляді клопотання по суті або про відмову у визнанні біженцем; б) про втрату статусу біженця або позбавлення статусу біженця. При цьому закон передбачає, що В. можливе, якщо таке обличчя не використовує право оскарження рішення і відмовляється від. ЗВУКОЗАПИС ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ - прием вербальной форми фіксації доказів, запис на фонограму інформації, що міститься в свідченнях і заявах учасників слідчих і судових дій. Застосування 3. у вітчизняній практиці було узаконено в 1966 (ідея її використання виникла ще в 30 - х рр.). Рішення об 3. приймається слідчим або судом з власної ініціативи або по клопотанню свідка, потерпілого, обвинуваченого і інш. учасників процесу. Про застосування 3. учасники повідомляються до її початку. Фонограма повинна містити відомості, обов'язкові для проокола слідчої дії, і відображати хід допиту або інш. дії, при виробництві до - рого.
Список літератури курсової "Учасники адміністративного процесу..." - більше 20 джерел. Природжені аномалії метаболізму - (inborn errors of metabolism) Природжені аномалії метаболізму (ВАМ) являють собою розлади проміжних обмінних процесів, викликані дефектом окремого гена. Первонач. виникаючі внаслідок мутації (т. е. порушень в ДНК), вони передаються по спадщині відповідно до класичних законів Менделя. Фенілкетонурія (ФКУ) відома більш усього, але мн. інш. ВАМ тж мають серйозні психол. наслідки. У книзі "Мендельовськоє успадкування у людини" (Mendelian inheritance in man) Мак-Казик приводить св. 300 ВАМ; постійно виявляються нові типи розладів. З приблизно 200 ензимних дефектів біля 80% є аутосомно. ЗОВНІШНЄ Я-ВІДМЕЖОВУВАННЯ (Я-відмежування назовні) - Зі часів Зігмунда Фрейд, що виділив "Я" в самостійну подструктуру, що розглядається як інструмент для вирішення протиріч між індивідом і зовнішньою реальністю, інстинктом і моральними вимогами социума, свідомістю і несвідомим, ставиться питання об розмежування Я і НЕ-Я не в абстрактно-філософському, а в конкретно психологічному значенні, тобто "межах" Я по відношенню а) до зовнішнього оточення; б) до внутрішнього психічного. Причому, Я-межі розуміються не як абстрактна демаркація, або пасивний механічний бар'єр (фільтр), а як процес розділення різних.

Зміни особистості - (personality changes) Поведінка часто змінюється у часі і в різних ситуаціях; однак, зміна поведінки не означає зміни лежачої в його основі особистості. Критерії для визначення того, чи відображає зміна поведінки дійсну зміну особистості, або просто спільні впливи особистості і поточної ситуації, або двох конфліктуючих тенденцій однієї тільки особистості; обставини, при яких можна чекати змін особистості; міра можливої зміни особистості і механізми, приблизно відповідальна за такі зміни, - все це істотно розрізнюється в залежності від теорет. орієнтації дослідника. Зміни особистості можуть.
Посилання в тексті роботи "Учасники адміністративного процесу..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Розумовий розвиток - кількісні і якісні зміни, що відбуваються в когнитивних характеристиках індивіда згодом. У. р. являє собою динамічну систему, що визначається як засвоєнням суспільного досвіду в ході діяльності дитини, під впливом стихійного і цілеспрямованого навчання, так і дозріванням органічної основи. Дозрівання органічних структур, з одного боку, створює необхідні передумови для розвитку, а з іншого боку, саме залежить від функціонування відповідних органічних систем в процесі здійснення діяльності. У. р. дитину носить стадиальний характер. На кожному віковому рівні виникають специфічні. Емоції, онтогенез емоцій - Емоції в перекладі з латинської мови дослівно означає "збуджувати, хвилювати". Під емоціями розуміють реакції по типу суб'єктивно забарвлених переживань індивіда, що відображають значущість для нього впливаючого подразника або результату власної дії (задоволення, незадоволення). Згідно П. К. Анохину, емоції - фізіологічні стану організму, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення і охоплюючі всі види чувствований і переживань людини - від глибоко травмуючих страждань до високих форм радості і соціального життєвідчування. Відношення людини до подій, що відбуваються і задоволення. Підтримка - 1) надання того, що іншому необхідно; 2) забезпечення комфорту, визнання, схвалення, підбадьорення інш. людині (підтримуюча терапія); 3) рефлексія відношення людини з людьми з близького оточення, сопереживающими і що надають йому реальну допомогу. Социальная П. - всі форми підтримки, що забезпечується інш. людьми і групами, к-рі допомагають індивіду подолати труднощі в житті. Емоциональная П. - прийняття клієнта психотерапевтом (групою), визнання його цінності і значущості незалежне від того, якими якостями він володіє, хворий він або здоровий, навіть якщо відрізняється від інших. Це.

ПРОБЛЕМА - (проблема наукова) - усвідомлення неможливості дозволити труднощі і протиріччя, виниклі в даній ситуації, коштами готівкового знання і досвіду. Проблема, як і задача, бере початок в ситуації проблемній. Але ситуація проблемна як психологічна категорія зумовлює лише початкову стадію мислительного взаємодії суб'єкта з об'єктом - стадію, пов'язану з породженням пізнавального мотиву і висуненням попередніх гіпотез про способи дозволу ситуації проблемної. Перевірка цих гіпотез приводить до того, що ситуація проблемна перетворюється в проблему або задачу. Проблема породжується неможливістю. АГРЕСІЯ - вмотивована деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам співіснування людей в суспільстві, що шкодить об'єктам нападу (одушевленим і неживим), що приносить фізичний збиток людям або зухвале у них психологічний дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, страху, пригніченості і т. п.). Виділяються наступні види агресії: 1) фізична (напад) - використання фізичної сили проти іншої особи або об'єкта; 2) вербальная - вираження негативних почуттів як через форму (сварка, крик, виск), так і через зміст вербальних реакцій (загроза, прокляття, лайка); 3) пряма - безпосередньо. АПОПЛЕКСІЯ ЯЄЧНИКА - (син.: розрив яєчника) - крововилив, що раптово наступив в яєчник, що супроводиться порушенням його цілості і кровотечею в брюшную порожнину. Найчастіше спостерігається при розриві жовтого тіла, яке утвориться в яєчнику після овуляція. Можливий розрив жовтого тіла під час вагітності. Частіше апоплексія яєчника відбувається на фоні патологічних змін судин і тканині яєчника внаслідок запалення додатків матки (див. Аднексит), хронічного апендициту і інш. Провокуючими моментами можуть з'явитися травма, фізичне перенапруження, статеві зносини (особливо перерване). Однак апоплексія яєчника може розвинутися і. ДЖОНС - (Jones) Ернст (1879-1958) - англійський психоаналітик, історик психоаналитического руху. Д-р медицини (1900), професор (1908). Головний біограф 3. Фрейд. Почесний президент Міжнародної психоаналитической асоціації (МПА), Британського психоаналитического суспільства і інституту психоаналізу. Народився в Уельсе. Медичну освіту отримав в Кардіффе і коледжі Лондонського унта. Слухав курси лекцій в ун-тах Мюнхена, Парижа і Вени. Практикував медицину в Лондоні. Працював акушером і домашнім лікарем при дитячому госпіталі. Займався дослідженнями афазии і дитячої сексуальності. Захопився.