Форми державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження форм державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання ... 6
1.1. Поняття і значення фінансового контролю ... 6
1.2. Система державного фінансового контролю: стан та необхідність реформування ... 8
Розділ 2. Аналіз особливостей форм державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання ... 12
2.1. Методологічні підходи до розмежування форм і методів фінансового контролю ... 12
2.2. Класифікація форм фінансового контролю ... 20
2.3. Характеристика форм фінансового контролю ... 28
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Форми державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Форми державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання"

Курсова робота "Форми державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Форми державного контролю ... суб'єктів господарювання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Форми державного контролю ... суб'єктів господарювання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Форми державного контролю ... суб'єктів господарювання" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про стягнення заборгованості за кредитним договором з позичальника -  В предмет доведення в справах про стягнення заборгованості за кредитним договором з позичальника входять наступні факти:  1) укладення кредитного договору (ст. ст. 807, 819, 820 ГК РФ). Кредитором в кредитному договорі може виступати банк або інакша кредитна організація, що має ліцензію на здійснення відповідних банківських операцій (ст. 819 ГК РФ, ст. ст. 5, 13 Федеральних закони "Про банки і банківську діяльність" (в ред. Федерального закону від 3 лютого 1996 р. №17-ФЗ)).  У відповідності зі ст. 820 ГК РФ кредитний договір повинен бути укладений в письмовій формі. Недотримання. Дедовщина як криміногенний чинник - В цей час взаємовідношення між військовослужбовцями, що склався в частинах і підрозділах в основному сприяє рішенню вартих перед внутрішніми військами задач. Однак в існуючих взаємовідносинах є і негативні явища, виступаючі своєрідним механізмом гальмування в успішному виконанні професійних обов'язків. До їх числа відноситься поширення "дедовщини. Під "дедовщиной розуміється відносини між військовослужбовцями в процесі вояцької життєдіяльності, що суперечать вимогам статей Общевоїнських статутів внутрішніх військ про взаємовідносини військовослужбовців. Появу "дедовщини військові. ПРИНЦИП ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ - один з основоположних імперативних принципів сучасного міжнародного права. Виник в формі міжнародно-правового звичаю pacta sunt servanda на ранніх стадіях розвитку державності, а в цей час знаходить відображення в численних двосторонніх і багатосторонніх міжнародних угодах. Як загальновизнана норма поведінки суб'єктів вказаний принцип закріплений в Статуті ООН, преамбула якого підкреслює рішучість членів ООН створити умови, при яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, витікаючих з договорів і інших джерел міжнародного права. Згідно п. 2 ст. 2 Статути, всі члени Організації. ВІЙСЬКОВИЙ СУД - суд загальної юрисдикції, уповноваженим здійснювати судову владу в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, вояцьких формуваннях і федеральних органах виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба. До 1992 р. називався військовим трибуналом. До ведіння В. з. віднесені, як правило, цивільні і адміністративні справи про захист порушених і (або) оспорюваних прав, свобод і інтересів військовослужбовців, що охороняються законом, громадян, що проходять військові збори, від дій (бездіяльність) органів військового управління, вояцьких посадових осіб і прийнятих ними.
Кожна вагома структурна частина курсової "Форми державного контролю ... суб'єктів господарювання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Справи про закінчення виконавчого виробництва -  В відповідності зі ст. 27 Федерального закону від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" виконавче виробництво закінчується:  1) фактичним виконанням виконавчого документа;  2) поверненням виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу, його що видав, або стягувача;  3) поверненням виконавчого документа по основах, передбачених ст. 26 вказаного Закону;  4) напрямом виконавчого документа в організацію для одноразового або періодичного утримання із заробітку (доходу) боржника;  5) напрямом виконавчого документа з однієї служби судових приставов. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ - закріплені в Конституції і гарантовані державою можливості, що дозволяють кожному вільно і самостійно обирати вигляд і міру своєї поведінки, користуватися соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах. Законодавство РФ розрізнює поняття "права" і "свободи". Загальне для них полягає в тому, що володіння правами і свободами означає можливість обрати той або інакший вигляд поведінки. Відмінності між ними полягають в тому, що права пов'язані головним чином з можливістю отримання певних благ, це завжди право на отримання чогось. Свободи означають можливість для людини уникати. МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ - сукупність прийомів і способів регламентації суспільних відносин, впливи на людську поведінку. Якщо предмет відповідає на питання, які відносини регулює право, то метод - як здійснюється це регулювання. М.п.р. визначається, по-перше, способом створення прав і обов'язків учасників врегульованих правом суспільних відносин, характером взаємозв'язків суб'єктів права. Так, адміністративно-правовий (імперативний) метод характеризується створенням правовідносин влади і підкорення. Він характерний, наприклад, для адміністративного, карно-виконавчого права. Норми цих галузей впливають на суспільне життя.
У вступі курсової "Форми державного контролю ... суб'єктів господарювання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ - пропозиція, що дається уповноваженою державною організацією іншою організації-постачальнику про постачання товарів. виконанні робіт, наданні послуг (далі - продукції) для федеральних і регіональних державних потреб. Державних замовників, що здійснюють закупівлю продукції для федеральних державних потреб, затверджує Уряд РФ. Державним замовником може бути федеральний орган виконавчої влади, федеральне казенне підприємство або державна установа. Державних замовників для забезпечення постачання на потреби суб'єктів РФ визначають органи державної влади останніх. Державними потребами, для.

АВАНС - грошова сума або інакша майнова цінність, видана в рахунок майбутніх платежів за договором одним контрагентом іншому. А. видається або при укладенні договору, або в термін, вказаний в договорі і попередній виконанню договору контрагентом, одержуючим А. А. потрібно відрізняти від задатку (див.). На відміну від задатку А. не є способом забезпечення зобов'язання за договором. При виконанні договору А. зараховується в розрахунках між сторонами, при невиконанні договору сторона, що отримала А., зобов'язана його повернути стороні, що видала А. Видача А. за договором є формою кредитування однією особою. НАМІСНИК - представник князівської (пізніше царської) адміністрації на місцях в Російській державі. У 15-16 вв. Н., що призначався з родовитих бояр, був носієм вищої адміністративної і судової влади в місті і повіті (див.). Н. був фактично безконтрольним владикою свого повіту: він відав збором податей і мита, лагодив суд і розправу по найважливіших карних справах всього повіту, розпоряджався місцевими військовими силами, мав поліцейські функції. Як винагорода за свою діяльність він отримував "корм" (див. Годівля) і частину грошових доходів, що збираються для князя. Н. правив за допомогою своїх слуг.
Список літератури курсової "Форми державного контролю ... суб'єктів господарювання" - більше 20 джерел. ПРАГНЕННЯ - (лати. libido - жадання, бажання, прагнення) - поняття, що використовується для позначення психічної енергії, що дає поштовх до різноманітних виявів сексуальності, направленої на різні об'єкти і що дає про себе знати при протіканні психічних процесів і утворенні структур індивідуально-особового і социокультурного порядку.    Поняття "лібідо" було використане Цицероном, зі слів якого, "libido або неприборкане бажання" противно розуму і може бути таке, що зустрілося "у всіх дурнів". У наукову літературу воно було введене у другій половині ХIХ віку в роботах М. ПСИХОТЕРАПІЯ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ - Лікарська залежність розвивається при повторному періодичному або тривалому застосуванні препаратів, що шкодять приймаючому його обличчю, а нерідко і суспільству. У такого індивіда з'являється непереборне бажання або потреба прийняти препарат, а у разі стриманості від нього наступає хворобливий стан (синдром скасування, або абстиненция). Лікарська залежність включає три основні складові: 1) емоційна (психічна) залежність, яка з'являється спочатку і характеризується загальної емоційної лабильностью при стриманості від прийому препарата; 2) фізична залежність, яка слідує за емоційною і.

Сім'ї з дорослими дітьми - Цей період називають "пустим гніздечком". Цей депресивний стан жінки, що позбавилася турбот. Тут з'являються внуки, і доводиться створювати нові взаємовідносини. У основному сім'я на цьому етапі припиняє виховальну діяльність і спроби продовжувати її спричиняють опір у дітей. Тут починають грати роль проблеми здоров'я, відбудовні функції, відпочинок. Вони придбавають все більш важливе значення. Дуже часто цей період "втрат" стає придбанням (вихід на пенсію). Отже, функції сім'ї полягають в наступному. 1. Виховальна функція - задоволення потреби в батьківстві і.
Посилання в тексті роботи "Форми державного контролю ... суб'єктів господарювання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДИФИЛЛОБОТРИОЗИ - гельминтози з групи цестодозов, збуджувачами яких є стрічкові черв'яки, що відносяться до роду Diphyllobothrium. У Росії зустрічаються в басейнах північних рік і великих водосховищ. Вогнища дифиллоботриоза пов'язані з прісноводними водоймищами. У нашій країні вони зосереджені в основному в басейнах рік Обі, Іртиша, Лени, Єнісея, нижнього плеса Амура, Свірі, Печори, неви, в Волжско-Камском басейні, у озер Байкал, Ладожськоє, Онежськоє. Найбільш широко поширений D. latum - широкий лентец. Тіло його може досягати в довжину 20 м. Воно складається з безлічі члеників, кожний з яких має дві самостійних статевих. ІНСТИНКТ - Корінь слова латинський - instinctus, що означає що спонукав той, що вимушує, при цьому мається на увазі, що такі імпульси природні або врожденни. Існує чотири загальних, що розрізнюються між собою значення цього терміну: 1. Непридбана реакція, характерна для членів даного біологічного вигляду. 2. Тенденція або схильність реагувати певним способом, який є характерним для певного вигляду. Ця схильність (2) - передбачувана основа поведінки, що спостерігається (1). 3. Складний, скоординований набір дій, універсального або майже універсально, що виявляється у даного вигляду, виникаючого при певних. Гебоїд - (греч. hebe - юність, eidos - вигляд) - патологічний стан, раніше описаний як самостійна хвороба, а в цей час що розцінюється як відносно м'яка форма гебефрении з переважанням антисоціального розладу особистості - гебоидофрения (Kahlbaum, 1884, 1889). Зустрічається, в основному, в підлітково-юнацькому віці, характеризується хворобливим загостренням і спотворенням емоційно-вольових особливостей особистості, властивих переважно першій фазі пубертатного криза (Ковалев, 1979). Клінічно значущому розладу даного типу нерідко передують порушення особового розвитку, що виявляється у частини.

Сором - (общеславянск., основа та ж, що і в слові "студити". Значення "сором, ганьба" є переносною і розвинулася із значення "холод"; англ. shame - сором, ганьба) - 1. в психоаналізі - "Попелюшка неприємних емоцій", оскільки сором, на відміну від тривоги, провини і депресії, залишився збоку від вивчення психоаналітик. По З.Фрейду - це страх осміяння іншими людьми. Провокується тим досвідом, який ставить під сумнів колишні позитивні уявлення індивіда про себе і примушує його подивитися на себе очима навколишніх, побачивши розходження між самомнением і думкою про. Телекоммуникатор - суб'єкт телевізійної комунікації, що створює і що транслює телевізійне повідомлення. Специфікою діяльності телекоммуникатора на етапі підготовки повідомлення є: а) колективний характер творчого труда при підготовці передачі; б) необхідність знаходитися в стані безперервної комунікації; в) прилюдність процесів взаємодії авторів і героїв передачі; г) відсутність чітко структурованих об'єктивних критеріїв оцінки творчого результату; д) ненормований робочий день, відсутність ергономічних норм труда; е) необхідність співвідносити власні критерії оцінки творчого продукту з вимогами. ПРЕДСТАРЧЕСКИЕ ПСИХОЗИ І ДЕМЕНЦИЯ - група психічних хвороб, виникаючих переважно у віці 45 - 60 років. Основні види: пресенильная депресія (инволюционная меланхолія), пресенильний марення збитку і переслідування, хвороба Альцгеймера і хвороба Спис. У разі пресенильной депресії у хворого з'являються тривога, рухове збудження, іпохондрія, розлади сну, втрата апетиту, похудание. Для розгорненої картини психозу характерні розгубленість, сильна тривога і рухове збудження, наполегливі спроби самогубства або самоизувечения, розвивається депресивне марення. Пресенильний марення збитку виявляється маренням, що повільно. СІМЕЙНА СПАСТИЧЕСКАЯ ПАРАПЛЕГИЯ - (спастическая параплегия Штрюмпеля, спастический спинальний параліч)-хронічно прогресуюче захворювання нервової системи, що характеризується розвитком спастического нижнього парапареза з підвищенням тонусу, рефлексів і патологічними рефлексами при збереженні функції сфинктеров тазових органів. У основі захворювання лежить хронічна дегенеративна поразка провідних шляхів і спинного мозку, причому найчастіше і інтенсивно здивовується прямий і перехрещений пирамидний шлях. Захворювання на-слідче-сімейне. Здивовуються брати і сестри, часто послідовно в декількох поколіннях. Починається захворювання в.