Функції цивільного права

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження функцій цивільного права ... 5
1.1. Поняття цивільного права ... 5
1.2. Поняття функції права ... 11
1.3. Характеристика системи функцій права ... 14
Розділ 2. Характеристика функцій цивільного права ... 19
2.1. Загальна характеристика функцій цивільного права ... 19
2.2. Регулятивна функція цивільного права ... 22
2.3. Охоронна функція цивільного права ... 24
2.4. Превентивна функція цивільного права ... 26
Розділ 3. Соціальна функція цивільного права ... 31
Висновки ... 38
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Функції цивільного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Функції цивільного права"

Курсова робота "Функції цивільного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Функції цивільного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Функції цивільного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Функції цивільного права" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНТРАКТАЦІЯ - система заготівель сільськогосподарської продукції на оснозе договорів, що укладаються державними заготівельними організаціями або державними підприємствами з виробниками цієї продукції. Характерною особливістю договору К. є те, що він охоплює як сферу виробництва, гак і сферу збуту продукції колгоспу. Це знаходить своє вираження в тому, що колгосп зобов'язується не тільки, здати (подати) контрактующей організації сільськогосподарську продукцію, але і посіяти зумовлену договором кількість гектарів певної культури, провести відповідні агротехнические заходи. У договорі вказуються також. Типологія осудженої пенітенціарні-психологічні - Востребованность типології особистості осуджених актуализируется при впровадженні "виправної моделі" поводження з укладеними. Раніше типологизация укладених велася переважно по зовнішніх поведенческим ознаках: Н.М. Ядрінцевим (1872) - по видах довершених злочинів і термінах висновку; А.І. Свірським (1898) - за принципом "своєї-чужої" всередині в'язничного співтовариства ( "бруси" - особи, що здійснили незначні злочини внаслідок різних життєвих обставин, і "фартовики" - закоренілі злочинці, всередині кожної з яких осуджені ділилися їм ще на спеціальні класи, роди і види). І.Ф. Мельшин. Правосвідомості психологія - Правосвідомість - сфера суспільної, групової і індивідуальної свідомості, що відображає правову дійсність в формі юридичних знань, оцінних відносин до права і практики його застосування, правових установок і ціннісних орієнтацій, регулюючих людську поведінку в юридично значущих ситуаціях. Специфікою цієї сфери суспільної свідомості є правове опосредование і усвідомлення соціальних явищ, співвіднесення їх з правовими вимогами, з уявленнями про необхідність і межі правового регулювання, з правовими оцінками і відносинами. При цьому потрібно помітити, що в процесі відображення жоден. Оцінка впливу на навколишнє середовище - міра по виявленню, аналізу і обліку прямих, непрямих і інакших наслідків впливу на навколишнє середовище господарської і інакшої діяльності, що планується з метою прийняття рішення про допустимість або недоцільність її здійснення; в ході проведення оцінки повинно виявлятися думка населення території, що порушується, яка враховується при прийнятті остаточного рішення. Уперше процедура о.в.о.с. стала застосовуватися в США на основі закону про політику в області навколишнього середовища 1969 р. (National Environmental Policy Act), в цей час широко застосовується і в Європі, як на основі.
Кожна вагома структурна частина курсової "Функції цивільного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА НАГОРОДИ - цивільно-правове зобов'язання, згідно з яким особа, те, що оголосило публічний про виплату грошової винагороди або видачу інакшої майнової нагороди тому, хто здійснить вказану в оголошенні правомірну дію в призначений в йому термін, зобов'язано виплатити обіцяну нагороду будь-якому, хто здійснив таку дію (наприклад, відшукав втрачену річ, повідомив особі, що оголосила про нагороду, необхідні відомості). Норми об П.о.н. містяться в гл. 56 ГК РФ. За своєю юридичною природою П.о.н. є односторонньою операцією, що носить умовний характер. Обіцянка повинна бути адресована саме невизначеному. ВИПРАВНО-ТРУДОВІ РОБОТИ - покарання, передбачене чинним радянським карним законодавством (п. "г" ст. 20 УК) і вживане в тих випадках, коли підсудний не є настільки небезпечним, щоб його необхідно було ізолювати від суспільства. Задачею цих робіт є примусове трудове виховання до дисципліни без обмежень, вживаних до позбавлених свободи, що з'єднується з політико-виховним впливом. Суть цього покарання складається в тому, що осуджений до І. р., не зазнаючи позбавлення свободи, або від'їжджає їх по місцю своєї роботи або ж на загальних основах, тобто на роботах, организуемих виправно-трудовими органами, про що суд. Смертна страта - Позбавлення людини життя державою згідно із законом після виголошення смертного вироку компетентним судом. Сучасні способи включають страту через повішення, на електричному стільці, в газовій камері, розстріл, гільйотинування і смертельні ін'єкції. У країнах, де смертна страта не відмінена, смертний вирок може бути винесений за найбільш серйозні злочини згідно із законом, діючим на момент здійснення злочину і не перечачим положенням Міжнародного пакту про цивільні і політичні права (1966) і Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього (1948). Покарання може бути приведене у виконання.
У вступі курсової "Функції цивільного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Рецидив злочинів - здійснення умисного злочину особою, що має судимість за раніше довершений умисний злочин. Судимості за злочини, довершені особою у віці до вісімнадцяти років, а також судимості, зняті або погашені в порядку, передбаченому ст. 86 УК, не враховуються при визнанні рецидиву злочинів. Карний закон виділяє наступні види рецидиву: простий (ч.1 ст. 18 УК), небезпечний (ч.2 ст. 18 УК), особливо небезпечний (ч.3 ст. 18 УК). Простий рецидив - здійснення будь-якого умисного злочину особою, що має судимість за раніше довершений умисний злочин. Небезпечний рецидив - здійснення особою умисного злочину, за.

ДОСТОЇНСТВО ОСОБИСТОСТІ - категорія, закріплена в ст. 21 Конституції РФ, під якою звичайно розуміють володіння людиною певними етичними і інтелектуальними якостями, відповідним загальноприйнятим моральним цінностям. Людина апріорі виходить з того, що він володіє такими якостями. У принципі його повинні так само сприймати і навколишні. Д. л. - категорія багатопланова, що включає в себе передусім певну поведінку людини; неможливість здійснення ним вчинків, осуджуваних суспільною мораллю; інтелектуальний рівень і образованность людини; відношення до навколишніх, образ життя, що визнається в суспільстві. ПРОХАЧІ ПРИТУЛКУ - Прохачі притулку - це люди, які шукають притулки за межею і які ще не отримали формального статусу біженця. МА прагне забезпечити всім прохачам притулку доступ до справедливої і задовільної процедури розгляду прохання про надання притулку. Це необхідне для того, щоб виявити і забезпечити захист тим людям, яким загрожує небезпека після повернення додому. МА засуджує затримання прохачів притулку і біженців, крім тих випадків, коли ним пред'явлене обвинувачення в карному злочині, або ж в тих рідких випадках, коли уряд спроможний переконливо довести необхідність такого затримання. Зокрема, уряд повинно.
Список літератури курсової "Функції цивільного права" - більше 20 джерел. ОБ'ЄКТ - в звичному, поширеному розумінні це те, що протистоїть суб'єкту в його предметно-практичній і пізнавальній діяльності. У психоаналізі під об'єктом розуміється щось інше: не предмет або річ, що протистоїть суб'єкту, а реальна або уявна людина, його складові частини і образи, на які направлені потяга, бажання суб'єкта.    Поняття об'єкта було використане З. Фрейдом в зв'язку з розглядом сексуальних влечений людини. У роботі "Три нариси по теорії сексуальності" (1905) він провів відмінність між сексуальним об'єктом (особою, на яку направлений статевий потяг) і сексуальною метою (дією, на яку. ТРЕНІНГ - (від англ. train - тренувати, тренуватися). У психотерапії У цей час термін Т. використовується для позначення широкого кола методик, що базуються на різних теоретичних принципах. Єдиній класифікації Т. не існує. Виділяють Т., направлені на розвиток навиків саморегулювання, коммуникативні Т., тренингові підходи, стимулюючі особове зростання, повчальні Т. До групи Т. саморегулювання відносяться: аутогенная тренування в різних варіантах, тренінг біологічного зворотного зв'язку. Дані методи направлені на розвиток здатності контролю і управління фізіологічними функціями, на оптимізацію емоційного.

Тест руки - (hand test) Т. р. - проективная методика - був уперше опублікований в 1962 р., і до теперішнього часу накопичений обширний корпус даних, що стосуються його нормування і валидизации. Коментуючи цей "вражаючий об'єм досліджень", Боуден зазначає, що "у відношенні валидности тест руки вигідно відрізняється від інших проективних методик, що традиційно використовуються ". Т. р. спочатку розроблявся з метою показати наявність або відсутність прототипичних тенденцій дії, щоб хоч частково зняти обвинувачення з проективних методик за ніби їх нездатність прогнозувати поведінку. Стимульний матеріал.
Посилання в тексті роботи "Функції цивільного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВІДЧУТТЯ - (англ. sensation) - психофизический процес безпосередньо почуттєвого відображення (пізнання) окремих властивостей явищ і предметів об'єктивного світу, тобто процес відображення прямого впливу стимулів на органи чуття, подразнення останніх (див. Аналізатор), а також 2) виникаюче внаслідок вказаного процесу суб'єктивне (психічне) переживання сили, якості, локалізації і інш. характеристик впливу на органи чуття (рецептори). Спочатку вчення об О. виникло і розвивалося в філософії як частину теорії пізнання. Згідно з чим склався традицією, в філософії термін О. трактується широко, охоплюючи всі явища почуттєвого. ЗАЛКИНД - Арон Борисович (1886- 1936) - російський лікар, психолог, один з лідерів вітчизняної педологии. Закінчив медичний ф-т МГУ (1911). У 1910 р. вивчав можливості використання ідей 3. Фрейд для розуміння і лікування психоневрозів. У 1913 р. опублікував відповідні статті в журналі Психотерапія. Досліджував проблеми сексуальності і сомнабулизма. З 1917 по 1920 р. був директором Петроградського психотерапевтичного ин-та. Захоплювався індивідуальною психологією А. Адлера і розробляв психоневрологічний погляд на суспільство. Одночасно розробляв социогенетическое напрям в дитячій психології. У центрі його. БЕРКЛИ - (Berkeley) Джорж(1б85-1753) - англійський теолог і філософ, родоначальник крайньої форми суб'єктивно-ідеалістичного переконання на зовнішній світ і психічне життя. Прийняв священицький сан в 1709 р. Д-р філософії (1727). Єпископ в Клойне (Ірландія) з 1734 р. Своє вчення іменував имматериализмом. По Б. те, що люди приймають за незалежні від свідомості речі, не що інакше, як комплекс їх відчуттів (по термінології . Головна його формула свідчила: бути - значить бути в сприйнятті. До нього популярним було розділення почуттєвих якостей, що сприймаються людиною на первинні - незалежні від свідомості (такі.

КУРТ - (Kurth) Ернст (1886-1946) -швейцарський музикознавець, музичний психолог. Дістав музичну освіту в Віні (музикознавські дисципліни вивчав під керівництвом Гвідо Адлер ). Був диригентом, займався викладацькою діяльністю. У 1912 р. отримав запрошення в Бернський ун-т і працював в ньому до самої кончини. У історію психології К. увійшов книгою Музична психологія, яка затвердила загальну назву для психологічних досліджень музики, як в свій час книга В. Штумпфа дала назву тону-психології. Кніга К. була направлена на осмислення різних підходів до психологічного вивчення музики. Принциповим для. РІШЕННЯ-ФОКУСОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Традиційні підходи до розв'язання проблем людської взаємодії засновані на ідеї, що спробі їх дозволу повинен передувати аналіз. Ризик проблемно-фокусованого підходу в тому, що він створює конфлікт між людьми. Це відбувається тому, що аналіз проблем майже неминуче продуцирует пояснення, якими намагаються точно встановити відповідальність. Такі пояснення майже завжди сприймаються як невиправдані обвинувачення. Переживаючи їх, люди захищаються, намагаються ретируватися або звалити провину на будь-кого ще. Атмосфера, що Виходить в результаті придушує співпрацю між людьми, наносить збиток творчості і. ПРИМУШЕННЯ В ГІПНОЗІ - En.: Hypnotic coercion В обивательському уявленні гіпноз - це техніка, що дозволяє надавати вплив на іншу людину шляхом більш або менш таємних прийомів, іноді непомітно для "жертви", крім того, поява феномена гіпнозу в науковому світі сталася завдяки Месмеру, Пюїсепору, Брайду, Бернгейму і Фрейд, що розділяли таке уявлення. Фариа і Шарко внаслідок різних причин належали до тієї частини дослідників, які не вважали гіпноз засобом панування або впливу на інших. Деякі представники Нансийської школи навіть затверджували, що за допомогою гіпнозу можна примусити пацієнтів, що найбільш. Методика вимірювання самоотношения - (СОТКУ). В. Н. Куніцина. Призначена для вимірювання самоотношения особистості. У основі розробки опросника лежить теорет. модель В. В. Століна. Опросник складається з 96 думок, к-рі визначають 8 шкал: 1) Відвертість - шкала брехні; 2) Самовпевненість. Передбачає соціальну сміливість, заперечення проблем, відсутність внутр. напруження, сумнів відносно позитивному інших, відчуття сили або слабості. Це, передусім, упевненість, що демонструється, маска упевненої поведінки, упевнена поведінка на людях і з метою самоствердження; 3) Самоценность - усвідомлення цінності себе і інших, розвинена віра.