Фізична особа як суб'єкт цивільного права

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття фізичної особи у цивільному праві України ... 5
1.1. Поняття фізичної особи ... 5
1.2. Ім'я фізичної особи ... 7
1.3. Місце проживання фізичної особи ... 9
Розділ 2. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи ... 11
2.1. Правоздатність фізичної особи ... 11
2.2. Цивільна дієздатність фізичної особи ... 13
2.3. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її такою, що померла ... 19
2.4. Опіка та піклування ... 24
Розділ 3. Фізична особа - підприємець ... 32
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізична особа як суб'єкт цивільного права"

Курсова робота "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізична особа як суб'єкт цивільного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУД МОЛОДІ - працівники з числа молоді в трудових відносинах користуються тими ж правами, що і дорослі працівники. Вони мають право: на робоче місце, захищене від впливу шкідливих і небезпечних чинників; на відшкодування шкоди, заподіяної пошкодженням здоров'я в зв'язку з роботою; на оплату труда у відповідності зі своєю кваліфікацією, складністю роботи, кількістю і якістю труда; на відпочинок; на інформацію про стан умов труда на робочому місці і про виконання колективних договорів і угод; на судовий захист своїх прав; на представництво своїх інтересів; на соціальне забезпечення. У відповідності зі ст. 173 КЗоТ не. Експертна оцінка достовірності свідчень - До компетенції експерта відноситься аналіз ознак достовірності свідчень, що мають психологічну природу. Мова йде про дослідження за допомогою експерта-психолога достовірності доказів (здатність свідків, 7 них; психологічна оцінка змін і протиріч в змісті свідчень при повторних допитах). Частіше за все експертному аналізу зазнають свідчення неповнолітніх.  Для оцінки свідчень психологу необхідний дослівний протокол, а ще краще - запис на магнітофон, що дозволить проаналізувати не тільки суть свідчень, але і інтонації, манеру говорити і пр. Необхідно добитися від допитуваного докладного опису. ПРАВОВЕ ВІДНОШЕННЯ - врегульоване нормами права суспільне відношення, учасники якого є носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що охороняються і що гарантуються державою. Їх характерні ознаки і особливості: 1. П. про. являє собою особливий різновид суспільних відносин. Опосредствуя незліченні економічні, політичні, соціальні і інакші суспільні відносини, правовідносини служать юридичною формою взаємодії між учасниками цих відносин. Врегульовані за допомогою норм права економічні, політичні і інші суспільні відносини не втрачають своєї природи і характеру, не втрачають своїх початкових властивостей і. Геноцид - На Нюрнбергськом процесі 1945 р. геноцид був описаний як "навмисне і систематичне винищування расових або національних груп цивільного населення на певних окупованих територіях з метою знищити певні раси і шари націй і народності, расових і релігійних груп...". На відміну від війни, де організовані озброєні солдати б'ються один з одним, геноцид - це одностороннє масове вбивство, в якому держава, або інша переважаюча сила, навмисно знищує значну частину національного, етнічного або релігійного співтовариства або групу (меншина), в той час як приналежність до неї іноді довільно визначається самим.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВО НА ОХОРОНУ (НЕДОТОРКАНІСТЬ) ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ - конституційне право кожної людини на особисту і сімейну таємницю, тобто гарантована державою можливість контролювати інформацію про саме собі, перешкоджати розголошуванню відомостей особистого, інтимного, сімейного характеру. П. на о.ч.ж. - це комплексне право, змістом якого охоплюються такі особисті права людини, як право на особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і свого доброго імені, право на таємницю переписки, телефонних переговорів, поштових, телеграфних і інакших повідомлень, а також право на недоторканість житла (ст. 22 - 25 Конституції РФ). Сукупність всіх цих прав покликана. ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО - сукупність правових норм, регулюючих суспільні відносини, які виникають в зв'язки з організацією і діяльністю транспортних підприємств, відносини між транспортними підприємствами і їх численною клієнтурою, а також між самими підприємствами як одного, так і різних видів транспорту. Особливість Т.н. в тому, що воно поєднує в собі владно-організаційні відносини, регульовані адміністративним правом, і майнові відносини, регульовані цивільним правом. Однак таке поєднання саме по собі не є достатньою основою для виділення Т.п. в самостійну галузь. Не може служити. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ - 1) контроль над ведінням фінансової документації, її відповідністю встановленим нормам і правилам; 2) контроль над дотриманням законів і нормативних актів при здійсненні фінансових операцій юридичними і фізичними особами, розподілом і використанням грошових фондів держави і суб'єктів місцевого самоврядування з метою ефективного соціально-економічного розвитку країни і окремих регіонів. Основний вміст Ф.к. у відносинах, регульованих фінансовим правом, укладається в: а) перевірці виконання фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування організаціями і громадянами;.
У вступі курсової "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АГЕНТ ПО ПОСТАЧАННЮ - Посадові обов'язки. Отримує за договорами, вбраннями і іншими документами товарно - матеріальні цінності (сировина, матеріали, обладнання, комлектуючий вироби, інвентар, канцелярські обладнання і т.п.). Оформляє документацію на і вантажі, що відправляються, що отримуються, заказує контейнери, іншу тару, а також транспортні засоби для їх доставки. Виробляє позапланові закупівлі матеріалів. Відправляє товарно - матеріальні цінності на адресу підприємства або супроводить вантажі в дорозі проходження, забезпечує збереження і сприяє своєчасної їх доставки. Перевіряє стан вантажу, вживає заходів по.

ПРОСТРОЧЕННЯ - невиконання зобов'язання у встановлений законом або договором термін. П. може допустити як боржник, так і кредитор. Боржник, що Прострочив відповідає за заподіяні кредитору П. збитки, в тому числі за випадково (не з вини боржника) неможливість виконання зобов'язання, що наступила у час П.. Якщо внаслідок П. кредитор втратив інтерес до виконання зобов'язання, то він може відмовитися від його прийняття і стягнути з боржника збитки (ст. 405 ГК РФ). Прі П. грошового зобов'язання кредитор має право зажадати від боржника сплати відсотків за користування чужими коштами за весь період У. РІВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО - принцип, що означає, що всі виборці беруть участь у виборах на рівних основах і не мають ніяких переваг один перед одним; їх голоси рівні, так само як і можливості здійснення виборчого права. Р.і.п. забезпечується тим, що кожний виборець включається тільки в один виборчий список і голосує лише один раз. У залежності від вигляду виборів він може мати один голос або два голоси. Наприклад, на виборах в ГД виборець має два голоси, тобто отримує на виборчій дільниці два виборчих бюлетені. Один він використовує по територіальному одномандатному виборчому округу, другої - по списках виборчих об'єднань.
Список літератури курсової "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" - більше 20 джерел. Головний мозок - (brain) Г. м. чол. - це найскладніший агрегат мільярдів спільно працюючих кліток, к-рий підтримує життя унікальним і гнучким, але в той же час незмінним способом, незважаючи на змінні стимули, потреби і орієнтири поведінки. У міру того як ми в своєму житті просуваємося від дитинства до дитинства і далі - до отроцтва, юності, взрослости і старості, наш організм проходить той же шлях. Відповідно міняється і Г. м., слідуючи, з одного боку, жорстко запрограмованим внутрішнім - онтогенетическим і еволюційним - схемам розвитку, а з іншою - пристосовуючись до взаємодій, що змінюються між організмом і. ЕТНОПСИХОЛОГИЯ ВІТЧИЗНЯНА - самостійна молода галузь суспільної науки в Росії, що має глибоке історичне і культурне коріння, що зародилася як результат необхідності вивчення психологічного вигляду, традицій і звичок поведінки численних народів країни. Інтерес до психології народів, що населяють здавна Росію, виявляли суспільні діячі Іван Грозний, Петро I, Катерина II. Видатні російські вчені М. В. Ломоносов, В. Н. Татіщев, Н. Я. Данільовський, великі російські письменники А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой і інш. звертали увагу в своєму висловлюванні і роботах на психологічні відмінності, існуючі в.

Еквіваленти припадків - В дану групу симптомів входять приступообразно розлади настрою, що з'являються, а також розладу свідомості. Термін "психічні еквіваленти" не зовсім описовий в зв'язку з тим, що розлади настрою або свідомості можуть з'являтися до припадку, в зв'язку з припадком або після нього. Розлади настрою. У хворих епілепсією розладу настрою, як правило, виражаються в приступах дисфории, тоскнозлобного настрою. У такі періоди хворі всім незадоволені, похмурі і дратівливі, причепливі, пред'являють різні ипохондрические жалоби, в деяких випадках що трансформуються в маревні ідеї ипохондрического.
Посилання в тексті роботи "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СТИЛЬ - підсистема мови, функціональний різновид мовної практики зі своїм характерним словником і фразеологічним фондом, коммуникативними функціями і задачами, інш. особливостями. Любой С. пов'язаний з певною сферою застосування мови. Як варіант мови С. відрізняє певну сферу спілкування від всіх інших. У XVII і XVIII вв. розроблялася "теорія трьох З." Мова і мова, згідно з цією теорією, ділили на 3 сфери, 3 При цьому предмет мови ("матерія", як тоді говорили) тісно зв'язувався з одним з цих С. і жанрами, тобто більш приватними видами мови (подстилями) всередині 3. ЕТНОТЕРАПИЯ ГАУСНЕРА І КОЧОВОЙ - Метод психо- і социотерапии, створений відомим чеським психотерапевтом Гауснером (Hausner M.) з ініціативи чеської актриси і письменниця Кочової (Kocova Z.). Розроблявся метод в психіатричному відділенні Садська, відомому в 1960-1970-х рр. як одне з перших психотерапевтичних співтовариств в системі лікування психічно хворих (Kocova Z., Hausner M., 1979, 1982). Спочатку Е. Г. і К. розглядалася як важливий компонент реабілітації психічно хворих. Надалі виник новий метод групової терапії, який автори назвали етнотерапией. Вони виходили з того, що етнологія може збагатити не тільки біологічну. Життєві події - (life events) Дослідники вже давно прагнуть розібратися в тому, як людина і його оточення впливають один на одну, і, насамперед, описати і пояснити вікові особливості поведінки і індивідуальні відмінності. Одна з таких спроб пов'язана з вивченням подій, що змінюють життя. Ж. з. вказує на діючі схеми життя конкретної людини або на необхідність їх істотної зміни. Ці події можуть відбуватися в різних областях (сім'я, здоров'я, робота) і можуть бути пов'язані з віком (школа, вступ в брак, вихід на пенсію), ходом історії (війна і економічний спад) або мінливістю долі окремої людини (хвороба.

Ретікулярная активуюча система - (reticular activating system) Ретикулярная формація (РФ) тягнеться від каудального відділу довгастого мозку до рострального відділу проміжного мозку. Її нейрони утворять сітчасту структуру стовбура мозку, в осередках до-ой закріплені групи специфічних ядер, постачаючих черепні нерви аксонами. Довгі висхідні і низхідні тракти стволовой частини головного мозку проходять через РФ і поблизу неї. Її нейрони, загалом, мають довгу аксони, і одиночний нейрон РФ може мати аксон, к-рий, розгалужуючись, досягає ядер дорсального нервового пучка, спинного мозку і гипоталамуса. Внаслідок такого широкого. ШТЕКЕЛЬ - (Stekel) Вільгельм (1868-1940) - австрійський психіатр і психоаналітик. Один з перших організаторів і діячів психоаналитического руху. Автор активної психоаналитической терапії. Медичну освіту отримав в Венськом ун-ті і там же початків медичну практику по нервових хворобах. Захоплювався літературою, поезією, музикою. Складав музику до власних віршів. Працював під керівництвом Р. Краффт-Ебинга. Опублікував книги Здоров'я і велосипед і Соїтіє в дитинстві (1895). У зв'язку з хворобою звернувся за лікарською допомогою до 3. Фрейд. Ефективність психоаналитической терапії пробудила його. ІНФОРМАЦІЙНА ЄМНІСТЬ - засоби відображення інформації- максимальна кількість інформації, яка може бути відображене на СОЇ. Значеніє И. е. залежить від структури інформаційного поля, кількості позицій в ньому і числа символів в алфавіті, закріпленому за позицією. І. е. визначає максимальні інформаційні можливості СОЇ. Реальна ж кількість інформації, що відображається звичайна менше І. е. Рівність можливо лише в тому випадку ( якщо для кожної позиції інформаційного поля равновероятно поява будь-якого з символів алфавіта, що відноситься до неї. Воспрінімая И. м.г оператор проводить аналіз і оцінку чого склався. ЛАБОРАТОРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ - (від лати. laborare - працювати, experimentum - досвід) - різновид експерименту, що проводиться в умовах спеціально обладнаних приміщень, що забезпечує особливо суворий контроль незалежних і залежних змінних. Л. е. являє собою один з різновидів моделювання діяльності людини (фізичне моделювання). Значення його полягає в тому, що перед випробуваним ставиться задача: в лабораторних умовах виконати певні дії, по психологічній структурі найбільш точно відповідні реальній діяльності. Таке моделювання дозволяє в лабораторних умовах вивчити яку-небудь реальну діяльність з великою точністю.