ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження фінансової системи України ... 5
1.1. Поняття фінансів як правової категорії ... 5
1.2. Фінансова система та принципи її побудови ... 10
Розділ 2. Інституційна будова фінансової системи України ... 13
2.1. Бюджетна система України та принципи її побудови ... 13
2.2. Поняття та функції державного кредиту ... 15
2.3. Поняття та класифікація цільових фондів коштів ... 19
2.4. Правове регулювання загальнообов'язкового державного страхування ... 21
2.5. Зміст та основні принципи організації фінансів підприємницьких структур ... 25
Розділ 3. Правові та організаційні основи фінансової системи України ... 28
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Фінансова система України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фінансова система України"

Курсова робота "Фінансова система України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фінансова система України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фінансова система України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фінансова система України" і призначений виключно для пошукових систем.

БЕККАРИА (BECCARIA) Чезаре - (1738-1794) - видатний італійський юрист, гуманіст і просвітник; народився і жив в Мілане. Після закінчення юридичного факультету зайнявся літературною діяльністю. У віці всього 25 років, не будучи ні професійним юристом, ні університетським вченим-правознавцем, Б. за 4 місяці написав книгу-памфлет "Про злочини і покарання" (1764), яка і визначила його місце в історії політичних вченні, карного права і законодавства. У своїй книзі Б. не тільки викривав, але і доводив нераціональність жорстокості, несправедливості і свавілля феодального правосуддя, переконливо розкривав безсистемність і. ПОВНОВАЖНІ ПРЕДСТАВНИКИ ПРАЦІВНИКІВ І РОБОТОДАВЦІВ - громадські організації, їх органи і (або) фізичні особи, уповноважені сторонами соціального партнерства на представлення своїх інтересів, прийняття рішень від імені сторони, що представляється і проведення колективних переговорів. Представники працівників визначаються і діють у відповідності зі ст. 29-31 тК Рф. основними представниками працівників в соціальному партнерстві є професійні союзи і їх об'єднання, інакші профспілкові організації і органи, передбачені статутами общероссийских профспілок. Інтереси працівників організації при проведенні колективних переговорів, висновку і зміні. НІМЕЦЬКЕ ЦИВІЛЬНЕ УКЛАДЕННЯ (ГГУ) (Цивільний кодекс (ГК) 1896 р.) - перша в історії Німеччині єдина для всієї країни кодифікація цивільного права, що вплинула значний чином на законодавство інших країн. У Німеччині довше, ніж в інших країнах, існувала правова роздробленість. Створення в 1871 р. єдиній Німеччині не спричинило автоматично створення єдиної правової системи. Це пояснюється особливостями соціально-економічного і політичного розвитку. Низький рівень торгового обороту, невисока інтенсивність економічних зв'язків між окремими частинами Німеччини були причиною того, що не тільки юнкерство (великі землевласники в східній і. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ - основні напрями діяльності держави, в яких розкриваються його соціальна суть і призначення в суспільстві. Прийнято виділяти наступні функції сучасної держави: 1. Економічна. Застосовно до сучасної держави зміст економічної функції охоплює: а) формування економічної політики держави (розробка стратегічних напрямів економічного розвитку країни); б) створення правових основ ринку (формування системи ринкового законодавства; забезпечення рівноправності форм власності; розвиток підприємництва; державно-правова охорона власності, прав і інтересів споживачів; обмеження монополізму і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фінансова система України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НЕЗ'ЯВЛЕННЯ - в цивільному процесі Н. в суд сторін по шанобливій причині спричиняє відкладення справи слуханням і призначення дня нового судового засідання. Н. в суд однієї з сторін, сповіщеної про день засідання, не служить перешкодою до розбору і рішення справи (ст. 98 ГПК)- Але якщо суд знайде необхідним вислухати особисті пояснення не з'явитися сторони, справа слуханням відкладається. Виклик позивача або відповідача для особистих пояснень допускається і в тих випадках, коли в справі бере участь їх представник (ст. 99 ГПК). Прі Н. в суд обох сторін в перший раз, якщо жодна з сторін не просила. Справи про відновлення на роботі осіб, звільнених в зв'язку з наявністю обставин, що не залежать від волі сторін -  У справах про відновлення на роботі осіб, звільнених в зв'язку з наявністю обставин, що не залежать від волі сторін (ст. 83 ТК РФ), в предмет доведення включаються наступні обставини:  1) чи мали місце насправді обставини, що не залежать від волі сторін (заклик працівника на військову службу або напрям його на замінюючу її альтернативну цивільну службу, відновлення на роботі працівника, що раніше виконував цю роботу, необрання працівника на посаду, засудження працівника до карного покарання, що виключає продовження колишньої роботи, визнання працівника повністю непрацездатним, смерть. НАРКОТИЧНІ КОШТИ - предмет злочинів проти безпеки здоров'я населення, передбаченої ст. 228-232 УК РФ. Наркотичними коштами признаються певні речовини рослинного або синтетичного походження, лікарські препарати, вмісні наркотичні речовини, які надають специфічний (стимулююче, збудливе, пригноблююче, галлюциногенное) вплив на центральну нервову систему і включені Постійним комітетом по контролю наркотиків при Міністерстві охорони здоров'я і медичній промисловості РФ в Список наркотичних коштів. Список наркотичних коштів містить три переліки. Перелік 1 являє собою зведений список наркотиків, віднесених до таких.
У вступі курсової "Фінансова система України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОЧНА СТАВКА - процесуальна (слідче або судове) дія. Полягає в одночасному допиті двох раніше допитаних осіб (назва відбувається від старорусского "очі на очі"), в свідченнях до - рих з приводу одних і тих же обставин є істотні протиріччя (ст. 162, 163 УПК РФ). О.с. може бути проведена між свідками, потерпілими, підозрюваними, обвиняемимив будь-якому поєднанні (між свідками, між свідком і потерпілим, потерпілим і підозрюваним і т.п.). Якщо на О.с. допрошується свідок або потерпілий, то він в звичайному порядку попереджається про карну відповідальність за надання помилкових свідчень і за відмову від.

Електронний документ - документ на цифровому носії, що складається з трьох елементів: зміст інформації; форма надання змісту; носій інформації. У багатьох сферах діяльності широке поширення отримало використання електронних документів, причому останні застосовуються не тільки нарівні з традиційними паперовими документами, але і замість них. Як відмічає А. Серго, використання систем електронного документообігу дозволяє добитися величезного економічного ефекту, а застосовно до Росії таке зниження витрат з урахуванням територіальної протяжності може бути колосальним (Серго А. Електронний документ // Російська юстиція. 2003. N. Державне управління в загальній системі соціального публічного управління - є основною сферою дії і застосування норм адміністративного права. У широкому значенні під державним управлінням розуміється діяльність будь-яких державних органів всіх гілок державної влади. Г.у. у вузькому значенні визначається як реалізація виконавчої державної влади і розглядається як основний об'єкт адміністративно-правового регулювання і сфера дії норм адміністративного права. Г.у. як основна визначальна форма реалізації виконавчої влади і вид державної діяльності має ряд специфічних ознак: практично организующий, безперервний, циклічний виконавчо-розпорядчий характер цього виду державної.
Список літератури курсової "Фінансова система України" - більше 20 джерел. Регульована психіатрична охорона здоров'я - (managed mental health care) Регульована охорона здоров'я розвивалася в 1980-1990 рр. так стрімко, що його дефініція вимушено залишалася мінливою. Засноване на передумові, що постачальники мед. послуг будуть модифікувати своє використання служб охорони здоров'я в залежності від фінансових стимулів, воно включає широку різноманітність способів інтегрування фінансування і надання послуг в сфері психич. здоров'я потребуючим їх людям. У широкому тлумаченні цей термін застосовується по відношенню до багатьох продуктів і послуг в рамках континууму від простого попереднього санкціонування до. МІЖЕТНІЧНІ КОНФЛІКТИ - одна з форм відносин між національною спільністю, що характеризується станом взаємних претензій, що має тенденцію до наростання протистояння аж до озброєних зіткнень, відкритих воєн. Будь-який М.к. носить унікальний характер. Міжетнічні конфлікти є слідством розпаду або дезинтеграции социума, дискримінації однієї нації іншої, порушенням угод, розриву соціальних відносин і зв'язків між людьми. Причинами міжетнічних конфліктів є боротьба за розподіл і перерозподіл матеріальних і культурних цінностей між етносами, етнічними групами. За кожним міжнародним конфліктом - трагедія людських.

АСФІКСІЯ - стан наростаючого задушення, що приводить до нестачі кисня в крові і тканинах (гипоксии) і до накопичення в них вуглекислого газу (гиперкапнии). Основні причини асфиксии: 1) сдавление верхніх дихальних шляхів ззовні при повішенні, задушенні (странгуляционная асфиксия), травмах шиї; 2) попадання чужорідних твердих або рідких тіл у верхню дихальну дорозі і трахею, що приводить до їх часткової або повної непрохідності (механічна обтурационная асфиксия); 3) западение мови у лежачого на спині хворого або ураженого, що знаходиться в коматозному стані; 4) патологічні процеси в області гортані і.
Посилання в тексті роботи "Фінансова система України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Багатомірний опросник мотивації любові. В. Ф. Моргун - Любов розуміється як орієнтоване на весь життєвий шлях вище позитивне почуття чоловіка і жінки один до одного, до-ой виявляється у взаимопринятии, продовженні роду, взаємодопомоги в пізнанні і перетворенні навколишнього середовища, інш. людей і власних індивідуальностей. Опросник складається з 5 завдань. Завдання 1. Справжня любов відрізняється передусім тим, що: - буває один раз, як правило, в юності і ніколи не повертається; - під час кожної зустрічі з любимою людиною переконуєшся, що мені не обходимо саме він; - важко буде дочекатися людини, з крим би не хотілося розлучатися. ХАРТМАНН Хайнц - (1894-1970) - австро-американський психоаналітик. Народився 4 листопада 1894 року в Віні в сім'ї історика і педагога. Його дід по лінії батька був політиком, депутатом першого німецького парламенту, професором німецької літератури. Дід по лінії матері Р. Хробак був фахівцем в області гінекології, доцентом Венського університету і як медик привернув увагу З. Фрейда. Як підкреслював фундатор психоаналізу, ідея сексуальної етіології неврозів була підказана йому Й. Брейером, Ж. Шарко і Р. Хробаком, який, з його власних слів, був одним "з найчудовіших венских лікарів". Саме Р. Хробак оповів. ДИАТРОПИКА - наука про різноманітність, тобто тих загальних властивостях схожості і відмінності, які виявляються у великих сукупностях об'єктів. Вона надає підмурівок різноманіття форм існування і вияву життя. Категорія різноманітності була об'єктом аналізу багатьох дослідників, але в суворо науковому її визначенні вона вводиться в кінці XVII століття Лейбніцем, що включив її в свою філософську систему. У вітчизняній традиції ініціація опрацювання феномена різноманітності була пов'язана з роботами С.В. Мейена, що зробив спробу інтегрувати те загальне, що було знайдено в конкретних різноманітностях.

АКУСТИКО-МНЕСТИЧЕСКАЯ (СЕНСОРНО-АМНЕСТИЧЕСКАЯ) АФАЗИЯ - На відміну від акустико-гностичної форми, при цієї афазии мовний слух не страждає, а ведучим дефектом є неповноцінність слухоречевой пам'яті. Здорова людина запам'ятовує при першому пред'явленні з 10 слів 6-7 (7±2), а тут об'єм слухоречевой пам'яті знижується до 3 і навіть 2 елементів. Клинико-психологи-чески це виявляється в значному обмеженні об'єму мовного матеріалу, що сприймається при його відтворенні або запам'ятовуванні. Тому хворий погано розуміє довгі, складні фрази. У більш грубих випадках акустико-мнестической афазии дефект слухоречевой пам'яті може виявлятися порушенням повторення. Психіатр - (греч. psychicos - психіка, iatros- лікар) - лікар, що має широку освіту, науковий світогляд і спеціальну медичну підготовку для надання всебічною допомоги пацієнтам, у яких спостерігаються психічні розлади, порушення особистості і поведінки, а також родичам і близьким пацієнтів. У компетенцію лікаря-психіатра входять проблеми виявлення, діагностики, лікування (медикаментозного, психотерапевтичного, електрошокового і т.д.), експертизи (військової, трудової, судової), реабілітації і профілактики психіатричних розладів різної етіології - психогенної, органічної, соматогенной, екзогенной. ГАРБУЗОВ - Микола Олександрович (1880- 1955) - фахівець в області музичної психоакустики, д-р мистецтвознавства (1940). Творець оригінальної концепції зонної природи музичного слуху. У 1906 р. закінчив Гірський ин-т в Петербурге, в 1916- Музично-драматичне училище Московського філармонічного суспільства. У 1921 - 1931 рр. вів дослідницьку роботу в створеному за його безпосередньою участю Державному інституті музичної науки (ГІМН), був його директором. З 1932 працював в НДІ при Московській консерваторії, з 1934 по 1937 р. - його директор. З 1923 по 1951 р. - професор по класу акустики, в 1933 - 1948. Андрогинія - поєднання в індивідові маскулинних (див. Маськулінность) і фемининних (див. Фемінінность) крес. Андрогинная особистість вбирає в себе все краще з обох статевих ролей. Концепція андрогинии була запропонована на початку 70-х рр. американським психологом Сандрой Бем. З тієї пори численними дослідженнями доведено, що мужність і жіночність не протиставляються один одному, а людина з характеристиками, суворо відповідними його підлозі, виявляється мало пристосованою до життя. Так, низкомаскулинні жінки і високофемининні чоловіка відрізняються безпорадністю, пасивністю, тривожність, схильністю до.