Фінансове право як галузь права: ознаки, особливості

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та ознаки фінансового права ... 5
Розділ 2. Характеристика особливостей фінансового права як галузі права ... 9
2.1. Предмет і метод фінансового права ... 9
2.2. Принципи та функції фінансового права ... 15
2.3. Система фінансового права ... 20
Розділ 3. Місце фінансового права в системі права України ... 22
3.1. Фінансове право в системі права України ... 22
3.2. Проблеми науки фінансового права ... 26
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Фінансове право як галузь права: ознаки, особливості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фінансове право як галузь права: ознаки, особливості"

Курсова робота "Фінансове право як галузь права: ознаки, особливості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фінансове право як галузь права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фінансове право як галузь права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фінансове право як галузь права" і призначений виключно для пошукових систем.

КОЛІЗІЯ КОЛІЗІЙ - зіткнення (суперечність) між колізійними нормами різних держав, яке полягає в неспівпаданні формул прикріплення, що використовуються ними. К.к. супроводить колізійний метод регулювання, вельми часто зустрічається в практиці міжнародних відносин цивільно-правового характеру. Розходження в матеріальному праві різних держав зумовлюють колізію права, що виражається в тому, що одним і тим же фактичним складам можуть бути дані різні юридичні оцінки, оскільки мова йде про неспівпадаючі в своєму змісті певні національні матеріально-правові норми. Відмінності ж в колізійних нормах породжують.
КОРИСТУВАННЯ - по радянському праву експлуатація речей, здійснювана соціалістичними організаціями (відповідно до їх цілей на основі існуючих планових завдань) і громадянами (з метою задоволення їх матеріальних і культурних потреб). Інакше говорячи, П. може укладатися або тільки у видобуванні корисних властивостей речі, або також в отриманні плодів і доходів від речі. П. є однією з правомочності власника. У зв'язку з плановим господарюванням для соціалістичних організацій П. є не тільки правомочністю, але і обов'язком. Спосіб використання громадянином речей не повинен порушувати суспільних інтересів.
ЗЕНЬКОВСКИЙ Василь Васильович - (1881 - 1962) - православний педагог, психолог, богослов, філософ, в 1919 р. вимушений покинути країну. Основні роботи: "Принцип індивідуальності в психології і педагогіці", "Соціальне виховання, його задачі і шляхи", "Про педагогічну интеллектуализме", "Психологія дитинства", "Педагогіка і психологія", "Проблеми виховання в світлі християнської антропології", "Російська педагогіка XX віку" і інш. Відстоював цінність людської особистості, закликав зв'язувати виховання із змістом життя дитини, з тим, що складає і.
Шпет Густав Густавович - (26.03.1879, Київ - 17.11.1938) філософ-ідеаліст, історик, психолог. У 1898 м. поступив на фізико-математичний факультет університету Святого Володимира у Києві, за участь в революційному русі був виключений з університету і висланий з Києва В 1901 м. був знов прийнятий в університет на історико-філологічний факультет. Після закінчення викладав в приватних гімназіях, з 1907 м. - на Вищих жіночих курсах, з 1909 м. - в народному університеті Шанявського. У 1910 м. захистив магістерську дисертацію. У 1913 м. працював в Геттінгенськом університеті. З 1916 м. - професор Вищих жіночих.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фінансове право як галузь права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МИМИКА - (від греч. mimikos - наслідувальний) - виразні рухи м'язів особи, що виявляють психічний стан людини, головним чином його почуття. Про деякі почуття (радість, смуток і т. п.) М. може свідчити з достатньою очевидністю. Однак для більш тонких відтінків почуттів важко встановити які-небудь єдині для всіх людей способи вираження. Мімічні рухи здійснюються звичайно мимовільно. Однак вони можуть викликатися і довільно, що дає людині можливість користуватися ними в тих або інакших цілях свідомо. М. широко використовується в акторському мистецтві, іноді нею користуються також оратори, лектори, педагоги (в.
Родосський Олексій Степанович - Родосський (Олексій Степанович) - бібліограф. Закінчив курс в Санкт-Петербургской духовній академії (1865), бібліотекарем якої складається; в 1873 - 74 роках склав систематичний покажчик книг, що поступили в бібліотеку академії за роки з 1867 по 1873 рік (1875); з 1875 року щорічно видає алфавітні покажчики знову поступаючих туди книг і рукописів; надрукував також систематичний "Каталог книг колишньої бібліотеки покійного протоиерея Сидонського, нині належної Санкт-Петербургской духовній академії" (1886 - 88). У "Християнському Читанні" ним вміщені описи багатьох.
Рейхштадтськоє угода (1876 р.) - Готуючись до війни з Туреччиною, Росія повинна була потурбуватися про забезпечення свого тилу і, насамперед, добитися нейтралітету "найбільш зацікавленої держави" - Австро-Угорщини. 9 липня 1876 р. в гір. Рейхштадте відбувається побачення російського (Олександра II) і австрійського (Франца-Іосифа) імператорів, які домовляються про розділ Європейській Туреччині на ряд дрібних, що фактично залежать від Росії і Австрії держав. Остаточне своє оформлення Рейхштадтськоє угоду отримало в секретній австро-російській конвенції, укладеній 15 січня 1877 р. в Будапешті (уповноважений Росії - Новіков, Австрії -.
У вступі курсової "Фінансове право як галузь права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АДЛЕР Альфред (1870 - 1937) - австр. лікар і психолог. З 1902 прихильник Фрейда, в 1911 порвав з ним, виробивши власну концепцію "индивидуальной психології (у 1924 створена Міжнародна асоціація індивідуальної психології). Помер в США. Його погляди зробили вплив на амер. психіатрію н педагогіку. Як осн. рушійної сили розвитку людської психіки А. постулював прагнення до подолання відчуття недостатності "неполноценности . Це прагнення стає стимулом творчої активності індивіда, розвитку його Дарувань, що дозволяють компенсувати ті або інші фізичні недоліки, збитковість соціального положення і т.д. А. доводив, що.

ПСИХОЛОГІЯ МАСИ - область психології, предметом досліджень якої є природа, суть, закономірності виникнення, формування, функціонування і розвитку натовпів і маси, як специфічних форм співтовариств людей. Створена в кінці 19 в. французьким соціологом і психологом Лебоном, італійським психологом і юристом С. Сегеле (1868-1913) і інш. Основна увага приділяє дослідженню психічного складу, характерних властивостей, рис, типів і поведінки різноманітних натовпів і маси у відносно стандартних і нестандартних ситуаціях. До числа традиційних предметів дослідницького інтересу П.М. прийнято відносити різні збори людей.
АТРИБУТ - (від лати. attribue - додаю, наділяю) - характерна ознака субстанції; необхідна і істотна властивість предмета, властива йому у всіх станах і при будь-яких умовах. Філософське поняття А. протилежне по своєму значенню таким філософським поняттям, як "акциденция" і "модус", які звичайно визначають як випадковий і (або) одиничний вияв субстанції, суті. Аристотель в своїй "Метафізиці" розрізнив в бутті субстанцію і акциденцию; Декарт визнавав два Спиноза постулював буття єдиної субстанції-природи, а атрибутами її вважав протяжність і мислення. А., по Спінозе, цей той, яким чином розум осягає.
Список літератури курсової "Фінансове право як галузь права" - більше 20 джерел. ДРІБНА ВІДПРАВКА (LESS-THAN-CARLOAD, LCL; LESS-THAN-FULL LOAD; LESS-THAN-TRUCKLOAD, LTL; SMALL SHIPMENT) - пред'явлений по одному перевізному документу вантаж, що не дозволяє використати цілком вантажопідйомність жвавого складу (коштів произ-ва), не відповідний нормі транзитній. При цьому дрібною вважається відправка партії вантажу масою від 20 кг до 5 т, що займає до 1/3 місткості четирехосного вагона, малотоннажной - відправка масою від 10 до 20 т, що займає до 1/2 місткості вагона. На початку 80-х рр. на радянських залізницях спостерігалася тенденція скорочення питомої ваги М.о. в зв'язку з передачею їх частини на контейнерні перевезення, однак в кінці 80-х рр. почався зворотний процес, пов'язаний з.
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ - важлива складова частина підвищення науково-технічного рівня виробництва. У ході атестації комплексно оцінюється кожне робоче місце на його відповідність нормативним вимогам, типовому проекту або передовому досвіду у трьох напрямах: технічному рівню, організаційному рівню, умовам труда і техніці безпеки. Як критерії оцінки робочих місць по їх технічному рівню використовують продуктивність обладнання, якість продукції, що випускається, оснащеність робочого місця; по організаційному - раціональність планування робочого місця, використання передових форм і методів організації труда; за.

Казино - (лати. casino - будиночок) - гральний будинок. Зовні дуже помітне, звичайне крикливе оформлення казино, що мимовільно привертає до себе увагу роззяв, серйозна і навіть урочиста обстановка інтер'єра, ритуализированні правила поведінки, таємнича, майже містична психологічна атмосфера цього закладу, де ніщо не нагадує про грядущу катастрофу його відвідувачів, а, навпаки, тільки обіцяє йому успіх і щастя, і все це віртуальне благоденствие є в суті вельми майстерною матеріалізацією хворобливої ілюзії ідеального майбутнього пацієнтів із залежністю від азартної гри. У РФ, в зв'язку з тим, що утопічний.
Посилання в тексті роботи "Фінансове право як галузь права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕЙФОРІЯ - психічний стан, що супроводиться підведеним настроєм, збудженням, тріумфуванням.    У стані ейфории людина відчуває себе як би окриленим, готовим до отримання нескінченної насолоди від різного роду діяльності. Але цей стан не є природним, не свідчить ні про внутрішню енергію людини, ні про його здібність до ефективної і плідної роботи. Воно може бути викликане якимсь нетривалим захопленням і вимагає штучної підтримки за допомогою збудливих стимулів, включаючи алкоголь, наркотики і інші кошти.    Патологічна ейфорія супроводиться порушенням душевної рівноваги і внутрипсихическими змінами, що.
Фехнер (FECHNER) Густав Теодор - (19.04.1801, Нідерлаузіц - 18.11.1887, Лейпгиц) - німецький фізик, філософ і психолог, фундатор психофизики. Біографія. У 1832-43 рр. - професор фізики в Лейпцигськом університеті. Після ряду досліджень послідовних образів, що викликаються спостереженням сонця, частково втратив зір, що примусило його залишити фізику і зайнятися філософією. Опублікував під псевдонімом "лікар Мізес" декілька сатиричних творів. Дослідження. У своїх філософських роботах намагався зв'язати естественнонаучні підходи і вчення пантеїзму і панпсихизма. По його уявленнях, весь Всесвіт одушевлений і матеріальне є.
ТУРЕНА - СОЛАНТА - ГОЛІ СИНДРОМ - (описаний німецьким лікарем N. Friedreich, 1825-1882, французькими дерматологами A. Touraine, 1883-1961, G. Solente, рід. в 1890, L. Gole, рід. в 1903; синоніми - пахидермопериостоз, идиопатическая або первинна гипертрофическая остеоартропатия) - спадкова аномалія шкіри і кісткової системи, що виявляється в дитячому або юнацькому віці і що характеризується трьома основними ознаками: пахидермия (товста, складчаста, жирна шкіра особи і волосистой частини голови); пахипериостоз (гиперостоз і остеофитоз дистальних відділів трубчастих кісток рук і ніг з подовженням і збільшенням розмірів.

неутруднення - (англ. No-restraint) - система поглядів, згідно з якими психіатричними пацієнтами повинна надаватися максимально можлива в даних обстоятенльствах свобода, приймається принцип відмови від будь-яких необгрунтованих обмежень і примушення. Це, наприклад, деинституционализация, заборона гамівних сорочок, примусової госпіталізації без рішення на це суду. У Росії одним з перших прихильників і пропагандистів руху неутруднення був С.С.Корсаков. Прийняття принципу неутруднення не означає усунення всякого розумного контролю, свобода існує не сама для себе, вона є засіб досягнення певної осмисленої мети і.
Затримка психічного розвитку - особливий тип аномалії психічного розвитку дитини. Затримка психічного розвитку має різне походження: в одних випадках вона пов'язана з особливостями, а точніше - дефектами конституції дитини, внаслідок чого по своєму фізичному і психічному розвитку він починає відповідати більш ранньому віку ("гармонічний інфантилізм"); в інших випадках затримка психічного розвитку виникає внаслідок різних соматичних захворювань (фізично ослаблені діти) або органічної поразки центральної нервової системи (діти з мінімальною мозковою дисфункція). У дітей із затримкою психічного розвитку.
Білих комірців злочин - (white-collar crime), термін, введений в практику амер. соціологом Едвіном Сазерлендом, що написав кн. Злочин білих комірців (White Collar Crime, 1949), Б.в.п. він визначав як злочин, довершений в процесі роботи респектабельною людиною, що володіє високим статусом. До Б.у. він прираховував бізнесменів, політиків, управлінський персонал, лікарів і біржових брокерів. Частіше за все такі злочини здійснюються не стільки отд. людьми, скільки цілими орг-циями або групами, належними до них. Напр., члени однієї корпорації входять в змову з членами інш. корпорації для протистояння антитрестовскому.
ТЕОРІЇ СОЛІДАРНОСТІ - поняття солідарності вживалося, гл. обр., в трудах франц. соціологів. Згідно О. Конту, соц. солідарність створюється в основному постійним розподілом различн. видів людського труда. У концепції Е. Дюркгейма солідарність - одна з центральних понять. Він розрізнював два її вигляду: механічну і органічну. Механічна - характеризує примітивні, недиференційовані об-ва і створюється колективною свідомістю кланів. Органічна - формується разом з розділенням суспільств. труда, з розвитком к-рого індивіди, що виконують часткові функції, стають все більш залежними один від одного. Механічна солідарність, існуюча.