Фінансовий контроль в системі фінансового права

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права ... 5
Розділ 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст ... 12
Розділ 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансового контролю в Україні ... 16
Висновки ... 27
Список використаних джерел ... 30

Для придбання курсової роботи "Фінансовий контроль в системі фінансового права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фінансовий контроль в системі фінансового права"

Курсова робота "Фінансовий контроль в системі фінансового права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фінансовий контроль в системі фінансового права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фінансовий контроль в системі фінансового права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фінансовий контроль в системі фінансового права" і призначений виключно для пошукових систем.

ОБМЕЖЕНІ РЕЧОВІ ПРАВА - права на речі, похідна від права власність. У розділі ГК РФ про право власності і інакші речові права можна зустріти регламентацію наступних типів О.в.п.: право господарського ведіння, право оперативного управління, право довічного успадкованого володіння земельною дільницею, право постійного (безстрокового) користування земельною дільницею, право постійного користування землею, право користування землею власником нерухомості, право обмеженого користування чужою земельною дільницею (див. Сервітут), право користування житловим приміщенням. Крім цього, представляється необхідним.
ПІДСИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ТРУДА - організаційна система, направлена на забезпечення зацікавленості колективу і окремого працівника в результатах труда; залежить від ряду соціально-економічних чинників - матеріальних, соціальних, в т. ч. участь працівника в управлінні трудовим колективом, і інш. Підвищення якості трудового життя працівників надає позитивний вплив на економічні результати труда, насамперед завдяки скороченню прямих втрат робочого часу, збільшенню тривалості робочого періоду, поліпшенню відношення до труда. Організація труда знаходиться у взаємодії з інш. організаційними системами на підприємстві. Будь-яка.
КАУНТС (COUNTS) ДЖОРДЖ СИЛЬВЕСТЕР (1889-1974) - - американський педагог, соціолог, публіцист. Президент Американської федерації вчителів (1939-42), член Національного комітету Американського союзу цивільних свобод (1940-73). Услід за Дж. Дьюї До. розвивав концепцію школи як "культурного інструменту" перетворення суспільства, його гуманізації і демократизації. Дотримуючись в основному позицій прагматистської педагогіки, критикував властиві нею ідеї педоцентрізма (см.Детоцентризм), тенденцію культивування відособленого дитячого середовища. У своїх роботах розкрив дух расової дискримінації, антидемократичні тенденції в американській школі 20-х рр.
ТРИВОЖНІСТЬ - - емоційний стан, пов'язаний з передчуттям небезпеки або невдачі. Виражається занепокоєний, заклопотаності, безпорадності і невизначеностях. Може супроводитися учащением дихання, серцебиття, підвищенням артеріального тиску і т.п. Т. має багато загального зі страхом (див. Страхи), але відрізняється менш певним характером і виникає при дійсній або уявній загрозі людині. Разлічают Т. як емоційний стан (ситуативна Т.) і як стійку межу (особова Т.), що виявляється в підвищеній схильності до Т. без достатніх причин. Т. по-різному виявляється на вікових етапах розвитку особистості.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фінансовий контроль в системі фінансового права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

3AXАPEHKO Олександр Антонович - (р. 2.2.1937, м. Каменка Черкаської обл., Україна), укр. педагог, нар. вчитель СРСР (1983), ч.-до. АПН СРСР (1989). Закінчив физ. ф-т Черкаського пед. ин-та (1959). З 1953 працює вчителем, з 1959 викладає фізику і математику в Сахновської ср. школі (Корсунь-Шевченковский р-н Черкаської обл.), з 1966 її директор. Організатор авторської школи. Унікальний шк. комплекс (уч. корпусу, виробництв. майстерні, шк. музей, планетарій і обсерваторія, плавальний басейн і стадіон) побудований по індивідуальних проектах студентів-архітекторів методом нар. будівництва силами учнів, педагогів і батьків.
Цорн Павло Іванович - Цорн (Павло Іванович, 1777 - 1829) - генерал-лейтенант, письменник; виховання отримав в інженерному і артилерійському (нині 2-й) кадетському корпусі. У 1800 р. був призначений інспектором кавалерії литовської інспекції, але в 1801 р. вийшов у відставку і до 1813 р. рахувався при герольдии. У 1813 р. Ц. знов прийнятий був у військову службу і командував 3-м кавалерійським корпусом резервної армії. Пізніше, перебуваючи по кавалерії, був вологодским ватажком дворянства. Його труди: "Новий російський досвідчений коновод, довершений кавалерист, знавець, їздець, мисливець і заводчик, зібраний з.
Брандт Віллі (Герберт Ернст Карл Фрам) - Брандт Віллі (Герберт Ернст Карл Фрам)(Brandt, Willy (Herbert Ernst Karl Frahm)) (1913-92), зап. гос. діяч. У 1932 р. молодому соціал-демократу Е.К.Ф. Герберту довелося переховуватися від гестапо і під ім'ям Б.В. він поїхав в Норвегію. Будучи правлячим бургомістром Зап. Берліна (1957-66), протистояв спробам СРСР перетворити Берлін у вільну демілітаризовану зону (1958) і зумів подолати кризу, виниклу в зв'язку із зведенням Бер-лінської стіни в 1961 р. У 1964 р. Б. став головою Соціал-демократичної партії Німеччині і залишався на цьому посту до 1987 р. У 1969 р. вибраний федер. канцлером. До його.
У вступі курсової "Фінансовий контроль в системі фінансового права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРОДУКТИВНІ СИЛИ І ПРОИЗВОД. СТВЕННИЕ ВІДНОШЕННЯ - центральні поняття марксистської соціології і філософії історії, в яких фіксуються дві сторони способу виробництва матеріального життя: 1) зміст способу виробництва, або продуктивні сили (особисті, речові і функціональні); 2) суспільна форма способу виробництва, або виробничі відносини. Сучасні продуктивні сили зумовлені загальним станом науки і її технико-технологічним застосуванням у виробництві. Головна продуктивна сила - людина з його знанням, виробничим досвідом і трудовими навиками. Речові продуктивні сили, або кошти труда, - це все те, за допомогою чого людина впливає на предмет.

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ - (лати. intentio - прагнення, увага) - основне поняття феноменології Гуссерля. Цей термін, який був введений в середньовічній філософії, використовувався Брентано і Штумпфом для опису психічних переживань. Гуссерль, запозичавши поняття І. у Брентано, оголосив (ч про фундаментальною властивістю феноменологічної свідомості. На відміну від гносеологічної суб'єктивності неокантианства, що являє собою замкнену самосознающую субстанцію, феноменологічна свідомість завжди володіє початкової отнесенностью до предметности, тобто І.І. як "свідомість о", вважаючий предметности, виражає.
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ - (від лати. falsus - помилковий і facio - роблю) - методологічна процедура, що дозволяє встановити помилковість гіпотези або теорії відповідно до правила modus tollens класичної логіки. Поняття "Ф." потрібно відрізняти від принципу фальсифицируемости, який був запропонований Поппером як критерій демаркації науки від метафізики, як альтернатива принципу верифицируемости, прийнятому в неопозитивизме. Ізольовані емпіричні гіпотези, як правило, можуть бути піддані безпосередньої Ф. і відхилені на основі відповідних експериментальних даних, а також через їх несумісність з.
Список літератури курсової "Фінансовий контроль в системі фінансового права" - більше 20 джерел. СТАТУТ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ - по законодавству РФ в обов'язковому порядку повинен містити: 1) найменування, місце знаходження (юридична, фактична адреса), статус освітньої установи; 2) найменування засновника; 3) вказівка на організаційно-правову форму освітньої установи; 4) цілі освітнього процесу, типи і види освітніх програм; 5) основні характеристики освітнього процесу (мова /мови/, на якому ведеться навчання і виховання); порядок прийому учнів, вихованців; тривалість навчання на кожному етапі; порядок і основи відрахування учнів, вихованців; систему оцінок при проміжній атестації, її форми і порядок; режим занять;.
CONSUMPTION SCHEDULE. Графік споживання - Графік, що відображає залежність між споживчими витратами (див. Consumption expenditure) і рівнем національного доходу або чистого доходу (див. Disposable income). При низькому рівні доходу, що є в розпорядженні домохозяйств, їх споживання перевищує поточний дохід, що вимушує їх витратити своисбережения (див. Dissaving),брати кредитиили продаватьсобственность, щоб зберегти споживання на деякому мінімальному рівні (див. Autonomous consumption). При більш високому рівні доходу домохозяйства споживають частину свого поточного доходу, а частину, що залишилася зберігають (див. Saving).

Модель хвороби - характеристика традиційного медичного підходу до розуміння якого-небудь розладу, зокрема, психіатричного, або одного з варіантів такого підходу. Наприклад, біологічна модель хвороби зв'язує психічний розлад переважно з пошкодженням мозку (психічні хвороби, вказує Грізінгер, є хвороби головного мозку). Биосоциальная модель хвороби представляє психічні розлади зумовленими як пошкодженням мозку, так і неблагоприятнм впливом впливом на організм соціальних умов існування індивіда. Биопсихосоциальная модель представляє хвороба як результат пошкодження мозку, а також порушенням функціонування.
Посилання в тексті роботи "Фінансовий контроль в системі фінансового права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Дьюї (DEWEY) Джон - (20.10.1859, Барлінгтон, Вермонт - 2.06.1952, Нью-Йорк) - американський філософ і педагог. Біографія. Освіту отримав в Вермонтськом університеті і коледжі Хопкинса (доктор філософії, 1884). З 1889 р. - професор філософії в Мічиганськом університеті, потім в Міннесотськом, Чикагськом і Колумбійськом. Президент Американської психологічної і філософської асоціації (1889-90), перший президент Американської асоціації університетських професорів. Читав численні гостьові лекції в Китаї, Японії, Англії. Дослідження. Автор першого американського підручника по психології. На основі філософії Гегеля.
Педагогічне спілкування: імідж - образ і емоційний відгук, к-рий виникає у учнів (їх батьків і навколишніх) при появі педагога і залишається при його відсутності. Виділяють внеш. і внутр. складові іміджу. Вчителю необхідно піклуватися про свою зовнішність, оскільки він є прикладом для учнів. Внутр. складова іміджу - це рівень духовного і інтелектуального розвитку, соціального досвіду, інтересів педагога. Це все те, що виявляється в його вчинках і мові, у всій діяльності і взаємовідносинах. Внеш. сторона іміджу вчителя може розійтися з внутр., але дитина відмічає це розходження, і виховальний вплив знижується. Ядро іміджу.
ВИМІРЮВАННЯ - пізнавальна процедура, що виконується за допомогою коштів вимірювання (звичайно приладів) з метою знаходження числового значення величини, що вимірюється в прийнятих одиницях вимірювання. У гуманітарних науках (напр., психології) І. розуміється більш широко: як науковий метод представлення числами характеристик психіки на основі деяких процедурних правил. І. здійснюється на емпіричному рівні наукового дослідження. Научность И. витікає з неминучості використання кількісних моделей на теоретичному рівні і їх перевірки за допомогою операциональних кількісних процедур на емпіричному.

САМОУДОСКОНАЛЕННЯ - починається у віці підлітковому, коли настає час формування "ідеального Я" (=> Сверх-Я) - усвідомленого особистого ідеалу, зіставлення з яким часто викликає невдоволення собою і прагнення себе змінити. Відбувається виробіток такого ідеалу, співвіднесення з ним своїх цілей, вчинків - "рух свідомості по вертикалі" в просторі власних мотивів особистості; цей процес супроводиться особливими переживаннями відносно себе і своїх вчинків: розкаяннями совісті, невдоволенням собою, оцінками і переоцінками себе. Самосвідомості, особливо етичній, має бути ще довгий шлях розвитку. Цей.
Теорія медиаобразования як джерела "задоволення потреб" аудиторії - (uses and gratifications approach) (Gripsrud, 1999 і інш.). Теоретичною основою тут служить теорія "споживання і задоволення" в області медиа. Є у вигляду, що вплив медиа на аудиторію обмежений, учні можуть самі правильно вибрати і оцінити медиатекст у відповідності зі своїми потребами. Отже, пріоритетна мета медиаобразования бачиться в тому, щоб допомогти аудиторії витягувати з медиа максимум користі у відповідності зі своїми бажаннями і схильностями. Дана концепція медиаобразования повністю протилежна "ін'єкційної/запобіжної". Якщо перша сконцентрована на негативному впливі.
Діаспора - (від греч. diaspora - розсіяння) - стійка сукупність людей єдиного етнічного походження, мешкаючих в иноетническом оточенні за межами своєї історичної батьківщини (або поза ареалом розселення свого народу), що має соціальні інститути для розвитку даної національної спільності. Довгий час під діаспорою розумілася тільки єврейська, яка являла собою унікальне явище. Поступово даний термін став використовуватися відносно багатьох інших народів, оскільки активізувалися міграції населення, а "розсіяння" стало більш частим явищем. У широкому розумінні діаспора - етнічна група, що проживає.
МАТЕРИНСТВО - биологич. і соц. відношення матері до дитини (дітям). Біологич. відношення визначається походженням дитини від матері (кревною спорідненістю). Воно пов'язане з виконанням жінкою репродуктивной функції і є основою для юридич. встановлення М. у народів з различн. господарсько-культурними типами в докласовому і класовому об-вах. М. є складовою частиною соц. ин-та родительства (див. Інститут соціальний сім'ї, Батьківство) і впливає на функціонування сім'ї як малої соц. групи (їжак. Група сімейна). Основними функціями М. є репродуктивная і виховальна. Перша іноді означається термінами "прокреативная".