Характеристика Афінського права

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості виникнення держави в країнах античної цивілізації ... 5
1.1. Передумови виникнення держави на півдні Європи ... 5
1.2. Виникнення держави в Афінах ... 7
Розділ 2. Характеристика особливостей Афінського права ... 14
1.1. Джерела та характерні риси права ... 14
2.2. Право власності ... 16
2.3. Зобов'язальне право ... 17
2.3. Шлюб і сім'я ... 23
2.4. Спадкове право ... 26
2.5. Кримінальне право ... 27
2.6. Суд і процес ... 30
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Характеристика Афінського права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Характеристика Афінського права"

Курсова робота "Характеристика Афінського права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Характеристика Афінського права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Характеристика Афінського права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Характеристика Афінського права" і призначений виключно для пошукових систем.

Час відпочинку - час, протягом якого працівник звільнений від виконання трудових обов'язків і яке він може використати по своєму розсуду. Правові норми, регулюючі в. О., викладені в разд. V тк рф. Видами в. О. Являются: перерви протягом робочого дня (зміни); щоденний (междусменний) відпочинок; вихідні дні (щотижневий безперервний відпочинок); неробочі святкові дні; відпуски. П е р е р и в и протягом робочого дня (зміни) діляться на перерви для відпочинку і живлення (ст. 108 тк рф) і спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку (ст. 109 тк рф). Перерви для відпочинку і живлення в робочий час не включаються і. ГОЛОВНИЙ ЗВАРНИК - Посадові обов'язки. Керує технологічною підготовкою виконання зварювальних робіт, забезпечує виготовлення і випуск високоякісної продукції, вдосконалення конструкцій виробів, їх технологічність, екологичность, високу продуктивність труда. Здійснює технічне керівництво підрозділами, на які покладені розробка і впровадження технологічних процесів зварювання і коштів технологічного оснащення зварювальних робіт. Очолює розробку перспективних і поточних планів технологічної підготовки провадження зварювальних робіт, графіків проведення планово попереджувального і капітального ремонту. ХАБАРНИЦТВО - отримання посадовою особою особисто або через посередника в якому б те не було вигляді винагороди (хабарі) за виконання або невиконання в інтересах даючої якої-небудь дії, яка посадова особа могла або повинна було здійснити виключно внаслідок свого службового положення. Закон карає як особа, що отримала хабар (хабароодержувача), особу, що дала хабар (підкуповуючого), так і посередників у Карній відповідальності підлягає і провокація хабаря, тобто явне створення посадовою особою обстановки і умов, зухвалої пропозицію або отримання хабаря, з метою подальшого викриття що дало що або прийняло. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТЕОРІЯ - (differential association) - одна з найбільш впливових соціологічних концепцій сучасної, передусім американської, кримінології. пояснююча злочинність впливом соціальної середи. Уперше була сформульована в 1939 р. видним американським кримінологом Е. Сатерлендом, а потім розвинена в роботах самого Е. Сатерленда і його численних послідовників (Д. Кресси, Р. Ейкерса, Д. Глейзера і інш.). Зміст Д.с.т. полягає в наступному. Вступаючи в контакти з іншими людьми, кожна людина неминуче зазнає певного впливу. Вибір ним свого життєвого шляху, злочинної або законопослушного поведінки, визначається в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Характеристика Афінського права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М'ЯКОГО, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗА ДАНИЙ ЗЛОЧИН - спеціальне правило призначення покарання, передбачене ст. 64 УК РФ, згідно з яке при наявності виняткових обставин, пов'язаних з цілями і мотивами злочину, роллю винного, його поведінкою у час або після здійснення злочину, і інших обставин, що істотно зменшує міру суспільної небезпеки злочину, а одинаково при активному сприянні учасника групового злочину розкриттю цього злочину покарання може бути призначене нижче нижчої межі, передбаченої відповідною статтею Особливої частини УК РФ, або суд може призначити більш м'який вигляд покарання, чим передбачений цією статтею, або не. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСОБИСТОСТІ - суспільно небезпечні діяння, передбачені карним законом і безпосередньо посягаючі на безпеку життя, здоров'я, свободу, честь і достоїнство, статеву недоторканість, конституційні права і свободи людини і громадянина, інтереси сім'ї і неповнолітніх. Розділ 2 Конституції РФ гарантує право кожної людини на життя, охорону власного достоїнства, свободу і особисту недоторканість, а також недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист честі і доброго імені (ст. 20-23). Охорона особистості від злочинного посягання - найважливіша задача карного законодавства. Особлива частина УК. Раціональне використання і охорона надр - 1) складова частина охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів; 2) (для цілей Закону Російської Федерації "Про надра") діяльність, направлена на: а) дотримання встановленого законодавством порядку надання надр в користування і недопущення самовільного користування надрами; б) забезпечення повноти геологічного вивчення, раціонального комплексного використання і охорони надр; в) проведення випереджального геологічного вивчення надр, що забезпечує достовірну оцінку запасів корисних копалин або властивостей дільниці надр, наданої в користування в цілях, не.
У вступі курсової "Характеристика Афінського права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШТРАФ - (німий. Strafe- покарання) - грошове стягнення, що накладається на облич, винних в порушенні чинного законодавства, договорів або певних правил. У цивільному праві Накладається контролюючими органами або сплачується згідно з умовами договору і визначається в твердій сумі або у відсотках до суми невиконаного зобов'язання. Установленіє Ш. служить забезпеченню виконання договору (стягається з відповідної сторони при його невиконанні або неналежному виконанні зобов'язання) і є мірою відповідальності за його порушення. Ш. підлягає оплаті контрагентом у разі винного невиконання.

СПОСОБИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ ВЕДІННЯ - передбачений конституцією або федеративним договором спосіб розподілу повноважень між федерацією і її суб'єктами. Питання про те, що є прерогативами федерації, а що - її суб'єктів, відноситься до числа головних питань федеративної держави. Формула розв'язання цього складного питання вироблена світовою практикою федералізму, відповідно до якої в федеративній державі компетенція поділяється на: 1) виняткову компетенцію федеральних органів влади (предмети ведіння федерації); 2) спільну компетенцію органів влади федерації і органів влади її суб'єктів (предмети спільного ведіння); 3). МЕРЕЖІ (МЕРЕЖЕВІ ФОРМИ КООРДИНАЦІЇ АКЦІЙ) - Мережею МА називає ряд своїх членів, об'єднаних спільним інтересом або професією, що додає їм особливий імпульс в справі захисту прав людини. Наприклад, медики, що перебувають членами медичної мережі підтримки, пишуть звертання від імені укладених, які мають потребу у лікарській допомозі, або в захист інших медичних працівників, над якими нависла небезпека порушення прав людини. Журналісти працюють над проблемами захисту свободи слова, протестують проти вбивств журналістів; юристи можуть займатися питаннями несправедливого суду. Сама велика - це мережа акцій термінової допомоги. Члени цієї.
Список літератури курсової "Характеристика Афінського права" - більше 20 джерел. ВІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ - При використанні як спеціальний термін "С. а." означає спосіб мислення пацієнта, що заохочується розпорядженням аналітика підкорятися "основному правилу", тобто вільно, без приховування висловлювати свої думки, не намагаючись при цьому зосередитися; відправляючись або від якогось слова, числа, образу сновидіння, уявлення, або мимовільно (Райкрофт Ч., Лапланш Дж., Понталіс Дж. БИ., 1996). Правіло С. а. є опорою всієї психоаналитической техніки і часто визначається в літературі як "основне, фундаментальне" правило. Точно указати дату цього відкриття. Установка (EINSTELLUNG) - Це поняття є порівняльне нове придбання психології (1921 рік - прим. ред.). Його ввели Мюллер і Шуман. /124- Bd.45. S.37/ Тоді як Кюльпе /125- S.44/ визначає установку як нахил сенсорних або моторних центрів до певного роздратування або до постійного імпульсу; Еббінгауз /126- Bd.I. S.681 f/ розуміє її в більш широкому значенні, як процес вправи, що вносить звичне в здійснення, що ухиляється від звичного. У нашому застосуванні цього поняття ми вийдемо з еббингаузовского поняття установки. Установка є для нас готовність психіки діяти або реагувати у відомому напрямі. Це поняття дуже важливе саме в.

КАРІЄС ЗУБІВ - патологічний процес, що виявляється деминерализацией і подальшою деструкцией твердих тканин зуба з утворенням дефекту у вигляді порожнини. Деминерализация емалі відбувається внаслідок дії на неї органічних кислот, в основному молочної і пировиноградной, що утворюються на поверхні емалі внаслідок ферментації вуглеводів мікроорганізмами зубного нальоту. При цьому нарівні з безпосередньою руйнуючою дією органічних кислот на мінеральні речовини емалі має значення тривале підвищення концентрації водневих іонів, сприяюче розчиненню кристалів апатиту емалі. Надалі спостерігається проникнення.
Посилання в тексті роботи "Характеристика Афінського права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІНСТИНКТ - природжене спонукання, успадкована схема поведінки, що зумовлює життєдіяльність тварини і людини. У психоаналізі об'єктом дослідження є не стільки інстинкт як такої, скільки потяга людини.    З. Фрейд проводив відмінність між інстинктом (Instinkt) і потягом (Trieb). Під інстинктом він розумів передусім природжене спонукання, що має місце в тваринному світі, біологічно успадковану поведінку тварини. Під потягом - внутрішнє спонукання, що є представником соматичної в психіці людини і що приводить в рух психічні процеси. У роботах З. Фрейда рідко використовувалися такі поняття, як. Розладу мислення - Психологи досить добре уміють визначати форми і рівні розладів мислення, міру його відхилення від стандартів, "норми". При ейфории, підведеному настрої, захопленості (у деяких людей - в початковій фазі сп'яніння) відбувається надзвичайне прискорення мислительного процесу, одна думка як би "наїжджає" на іншу. Безперервно виникаючі думки, думки, стаючи все більш поверхневими, заповнюють нашу свідомість і виливаються цілими потоками на навколишніх. Подібний мимовільний, безперервний і некерований потік думок називається "ментизмом". Протилежна якість - невиправдана "всебічність мислення". Ангедонія - (anhedonia) Термін "А., "як про це свідчить його грецький корінь, вказує на відсутність гедонизма, бажання випробовувати задоволення і уникати болю. Він був введений в 1896 р. Т. Рібо для позначення відсутності емоцій при захворюваннях печінки. Уильям Джеймс вважав А. типом патологічної депресії або меланхолії, розташованим в тому ж континуумі, що і тривога, але менш серйозним порушенням, що є. Однак концепція А. надалі не залучила до себе особливої уваги в мед. або психол. літературі. Е. Блейлер виявив, що зникнення афекту є ознакою початку деменции або шизофренії, а С. Радо уточнив, що афект.

Необіхевіорізм - (neobehaviorism) Починаючи з 30-х рр. XX в. психологи, що спиралися на ідеї Дж. Уотсона і А. Вейсса, постійно переглядали свої бихевиористские позиції, прагнучи до більшої точності і проработанности; найбільш відомими необихевиористами були Е. Толмен, К. Халл, Е. Газрі, Б. Ф. Скиннер і К. Спенс. Самим відомим з них став той, що пережив своїх колег Б. Ф. Скиннер. Їх учнями і послідовниками (перерахуємо лише нек-рих) були Рітчи і Глейтман (у Толмена), Міллер і Маурер (у Халла), Шеффілд і Міллер (у Газрі), Сидмен і Катанья (у Скиннера) і Логан і Амсель (у Спенса); всі вони внесли. ИНВОЛЮЦИОННАЯ ДЕПРЕСІЯ - (INVOLUTIONAL DEPRESSION) Депресивний психоз, виникаючий уперше в клімактеричний або инволюционний період життя (40-55 років для жінок і 50-65 років для чоловіків), коли знижується активність ендокринних залоз, втрачається репродуктивная здатність і часто редуцируется батьківська відповідальність; як результат віку, що насувається відбуваються також зміни у взаємовідносинах і в роботі. Ця діагностична одиниця опущена в DSM-III, оскільки вважається, що вона ідентична іншим формам депресії (хоч воно не біполярна) і що виділяти її по віковій основі клінічно неправомірно. Проте багато які психіатри і. РАК - (син.: карцинома) - злоякісна пухлина, що розвивається з епителиальной тканини. У залежності від тканини, з якої виникає пухлина, розрізнюють плоскоклегочний рака (з плоского епітелію), аденокарциному (з кліток залізистого епітелію) і інш. На відміну від доброякісних епителиальних пухлин, зростаючих назовні або в просвіт порожнистого органу, рак володіє инфильтрирующим (инвазивним) зростанням з безмежним поширенням в прилежащих тканинах, вростанням в лімфатичні або кровоносні судини. По відношенню до стінки порожнистого органу зростання пухлини може бути ендофитним (в товщу стінки) і. СПРИЙНЯТТЯ УСНОЇ МОВИ - (англ. perception of oral speech) - одна з вищих психічних функцій людини. В. у. р. - внутрішня психічна сторона такого виду мовної діяльності, як слухання (аудирование). Будучи "опосредствованним по своїй будові і соціальним по своєму генезу" (А. Р. Лурія), В. у. р. є смисловим, т. до. "нормально включає акт розуміння, осмислення" (С. Л. Рубінштейн). Мовне сприйняття - неоднорідний процес, в якому (з генетичної і функціональної т. зр.) м. би. виділені рівні розрізнення і пізнавання (Я. І. Жінкин). З т. зр. характеру "обробки" мовного сигналу виділяються сенсорний.