ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття, умови та значення цивільно-правової відповідальності.....5
1.1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності.....5
1.2. Умови настання цивільно-правової відповідальності.....12
Розділ 2. Види цивільно-правової відповідальності.....24
2.1. Договірна відповідальність як вид цивільно-правової відповідальності.....24
2.2. Особливості позадоговірної відповідальності як виду цивільно-правової відповідальності.....25
2.3. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність.....26
Розділ 3. Підстави звільнення боржника від відповідальності.....29
Висновки.....34
Список використаних джерел.....36

Для придбання курсової роботи "Цивільно-правова відповідальність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цивільно-правова відповідальність"

Курсова робота "Цивільно-правова відповідальність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Цивільно-правова відповідальність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Цивільно-правова відповідальність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Цивільно-правова відповідальність" і призначений виключно для пошукових систем.

Тактичні особливості допиту підозрюваного (обвинуваченого) - Цей вигляд допиту є однією з найбільш важливих і складних слідчих дій. Допити підозрюваного і обвинуваченого в тактичному плані не має корінних психологічних відмінностей, хоч при всій незначності їх не можна не брати до уваги. Зокрема, при допиті підозрюваного слідчий володіє певними перевагами, так як має в своєму розпорядженні обмежені відомості про об'єм доказів його винності. що є у слідчого, а чинник раптовості і несподіванки позбавляє підозрюваного можливості екстрено продумати ту або інакшу версію, лінію поведінки. Обвинувачений же знаходиться в більш "вигідному" положенні. УСПАДКУВАННЯ - перехід спадщини (прав і обов'язків, майна, грошових коштів) вмерлої людини (спадкодавця) до його спадкоємців. Н. закріплене законом, міжнародним правом. У порядку Н. переходять головним чином право власності і інші майнові права. Спадкоємцями стають найближчі родичі згідно із законом, або особи, організації, вказані в заповіті. У РФ відношення по Н. до прийняття частини третьої ПС РФ регулюються ГК РСФСР 1964 р. Н. здійснюється згідно із законом і по заповіту. Н. згідно із законом має місце, коли і оскільки воно не змінене заповітом (у разі відсутності або юридичній недійсності заповіту). ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ - сукупність норм (звичайно-правового походження, національних норм законодавства окремих держав, а також міжнародних договорів), які діють в сфері міжнародної торгівлі в широкому значенні (тобто в області відносин, по-перше, що виходять за рамки власне торгових і, по-друге, що відносяться до міжнародного господарського обороту). П.м.т. потрібно відрізняти від міжнародного торгового права, яке кваліфікується як підгалузь міжнародного економічного права, вхідна до складу міжнародного права, і, таким чином, регулює відносини міждержавні або такі між суб'єктами, похідними від держав, і інакшими. ТЕХНІК-КОНСТРУКТОР - Посадові обов'язки. Конструює під керівництвом більш кваліфікованого фахівця виробу середньої складності індивідуального і дрібносерійного виробництва і прості вироби крупносерийного і масового виробництва, забезпечуючи при цьому відповідність конструкцій, що розробляються технічним завданням, діючим стандартам, нормам охорони труда, вимогам раціональної організації труда при проектуванні, найбільш економічній технології виробництва, а також використання в них стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць. Бере участь в розробці проектної і робочої конструкторської.
Кожна вагома структурна частина курсової "Цивільно-правова відповідальність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВОВІДНОШЕННЯ - врегульоване нормами права суспільне відношення, учасники якого є носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що охороняються і що гарантуються державою. Будучи врегульовані за допомогою норм права, економічні, політичні і інші суспільні відносини аж ніяк не втрачають своєї природи і характеру, не втрачають початкових властивостей і особливостей даного типу відносин. Вони лише набувають нового вигляду, стають П. П. складаються на основі правових норм, в яких виражається і закріпляється державна воля. Багато які суспільні відносини регламентуються за допомогою норм, що містяться в. РАЙОН - поняття, яке відповідно до його семантичного значення використовується в праві, в тому числі в конституційному, в різних аспектах. Зокрема, Територія суб'єкта РФ має в своєму складі райони і міста. У цьому плані Р. в сільській місцевості має досить розвинену соціально-економічну інфраструктуру. У більшості суб'єктів РФ Р. є територією місцевого самоврядування, тобто муніципальною освітою, тут обираються представницький орган місцевого самоврядування (районні збори депутатів, представників) і розділ Р. В сільської місцевості Р. ділиться на сільраду, волості, сільські округи, що охоплює групи. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО - як основний різновид унітарних підприємств- комерційна організація, майно якої є єдиним (неподільним) об'єктом права власності її засновника-держави (ст. 113 ГК РФ). Це - єдиний вигляд комерційних організацій, що не є власниками, не представляючих собою корпорації осіб (об'єднання на початках членства) і що володіють цільовою (спеціальної) правоздатністю. Засновницький документ Г.п. - затверджений власником статут, орган управління - одноосібний (призначений власником) керівник - директор. Г.п. створюються, а також реорганізуються і припиняються за рішенням уповноважених на те.
У вступі курсової "Цивільно-правова відповідальність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Індивідуальний житловий фонд - Індивідуальний житловий фонд належить на праві власності громадянам і юридичним особам і не може використовуватися для видобування прибутку. Самими масовими учасниками цивільних, в тому числі - житлових, правовідносин є громадяни. Однак для того, щоб виступати в них як суб'єкти того або інакшого правовідношення, вони повинні володіти правоздатністю і дієздатністю. У відповідності зі ст. 17 ГК РФ під правоздатністю громадян розуміється здатність мати права і нести обов'язки. Вона виникає в момент народження громадянина, невіддільна від нього і признається в рівній мірі за ним.

Радіаційно-гігієнічний паспорт - документ встановленої форми, що включає: оцінку радіаційної безпеки населення (персоналу); інформацію про території і групи ризику населення (персоналу), схильні до підвищених рівнів впливу іонізуючого випромінювання; прогноз радіаційної ситуації в організаціях, що використовують джерела іонізуючих випромінювань, і на територіях; рекомендації, необхідні для планування, проведення заходів і прийняття рішень, пов'язаного із забезпеченням радіаційної безпеки населення (персоналу); аналіз ефективності заходів, що проводяться, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки населення (персоналу);. ПРОФЕССИОГРАММА - (профессиография) - докладна гігієнічна характеристика певної професії з вказівкою послідовності, тривалості і частот кожної робочої операції, умов виробничої середи, тягаря і напруженості трудового процесу. П. дозволяє: виявити відповідність умов і характеру труда фізіологічним і психологічним можливостям людини, вплив на нього виробничих чинників; розробити комплекс заходів, направлених на оптимізацію умов труда, ергономічну раціоналізацію робочих місць, підвищення працездатності, профілактику виробничого травматизму і професійних захворювань. З об д е р же а н і е П.: рівень.
Список літератури курсової "Цивільно-правова відповідальність" - більше 20 джерел. Ефекти соціально-психологічні - стійкі, досить легко визначувані як експериментально, так і в реальному повсякденному житті закономірності, що відображають особливості межличностних відносин в групі і що розкривають психологічну специфіку тих процесів, хоч часом і в спрощеному, схематичному вигляді, але змістовно характеризують основні параметри контактної взаємодії і спілкування. У соціально-психологічній науці традиційно, хоч далеко не завжди обгрунтовано, "розводять" ефекти і феномени. При цьому якихсь більш або менш змістовних критеріїв цієї диференціації практично не існує, якщо не вважати спроби в рамках. ПСИХІЧНИЙ АПАРАТ - уявлення, сприяюче розумінню психічної діяльності людини.    Вводячи в лексикон психоаналізу поняття "психічний апарат", З. Фрейд мав на увазі уявлення про невідомий апарат, призначений для психічного функціонування як інструмент, що складається з декількох частин (інстанцій, систем), кожна з яких володіє особливою функцією, має певне просторове розташування і знаходиться в специфічних відносинах з іншими частинами (інстанціями, системами).    Ідея психічного апарату була висунена З. Фрейдом на ранній стадії виникнення психоаналізу і неодноразово обговорювалася їм по мірі розвитку.

ПРАФАНТАЗИИ - фантастичні представлення людини, що йдуть своїм корінням в переживання доісторичного часу.    Термін "прафантазии" використовувався З. Фрейдом по відношенню до таких фантазій дитини, як спостереження статевого акту батьків під час перебування в материнській утробі до народження або в перші роки життя, спокушання його дорослими, старшими дітьми або дітьми того ж віку, загроза кастрації або кастрація. Дослідження і лікування невротиков показали, що у них мають місце одні і ті ж фантазії з тим же самим змістом. Подібні фантазії не є досягненням психічної діяльності окремої людини.
Посилання в тексті роботи "Цивільно-правова відповідальність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Соціальне пізнання - (social cognition) Область С. п. має справу з пізнавальною діяльністю, опосредующей і супроводжуючою соц. поведінка. Вона передбачає аналіз того, як стимульная информ. спочатку кодується, організується (і перетворюється) в пам'яті, а потім використовується чол. в процесі свого функціонування в соц. мирі. С. п., не будучи ні окремою теорією, ні вузькою емпіричною областю, відповідає специфічному концептуальному рівню аналізу, що використовується для спільного пояснення челов. мислення і соц. поведінки. Цей рівень аналізу яв-ця швидше молекулярним, чим молярним. Теоретики, працюючі в руслі. АМНЕЗІЯ - порушення пам'яті; може виступати як ізольоване порушення (амнестический синдром) або поєднуватися з афазией, апраксией, агнозией. Нерідко за жалобою на порушення пам'яті переховуються інші нейропсихические розлади (порушення уваги, мови, мислення) або афективні порушення (наприклад, тривога або депресія). Порушення пам'яті особливо часто виникає при двосторонній поразці лимбической системи, передусім гиппокампа, диенцефальной області і медиально-базальних відділів лобної кори. При цьому премущественно страждає запам'ятовування нового матеріалу. У результаті хворий не пам'ятає подій, що. АЛКОГОЛЬНЕ СП'ЯНІННЯ - гостре отруєння алкоголем, що розвивається внаслідок введення в організм спиртних напоїв або інших спиртсодержащих рідин. Тягар алкогольного сп'яніння може бути різним в залежності від кількості алкоголю, індивідуальної чутливості і загального стану організму. Легке алкогольне сп'яніння характеризується виникненням через 10-15 хвилин після прийому спиртних напоїв незначне вираженої расторможенности, підвищенням фону настрою, схильністю до жартівливості, балагурству, зниженням самоконтроля, втратою почуття такту, дистанції, іноді расторможенностью влечений. Працездатність, швидкість і.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ І ПОТЕНЦИРОВАНИЕ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРАПІЇ - У широкому розумінні - посилення ефективності біологічної терапії, до якої насамперед відносяться фармакологічні кошти, фізіотерапія, інші фізико-хімічні чинники, що мають на меті безпосередній вплив на мозкову тканину (електросудорожная терапія і інш.). Складність питань П. про. і п. би. т. визначається мірою дозволу однієї з найважчих проблем сучасної психотерапії і психології загалом - співвідношення психологічного і біологічного в людині. Як відомо, сучасний стан психологічних, філософських і медичних наук однозначної відповіді на це питання не дає. У механізмах П. про. і п. би. т. АКТИВНО-КОМПЛЕКСНА ПСИХОТЕРАПІЯ ВОЛЬГЕШИ - Заснована на вченні І. П. Павлова і К. М. Бикова про регулюючу діяльність кори головного мозку і про умовні рефлекси, освічені від рецепторов внутрішніх органів. Виходячи з цих теоретичних положень, результатів експериментальних досліджень і власної лікарської практики, Вольгеши (Volgyesi F. А., 1959) сформулював положення, згідно з яким психотерапія необхідна при лікуванні не тільки функціональних розладів, але і соматичних порушень, в етиопатогенезе яких психічний компонент не грає видимої ролі, однак повинен бути врахований і поставлений принаймні на один рівень з соматичним в процесі лікування. Надійність діагнозу - предмет особливої турботи в психіатрії, особливо з часів Е.Крепеліна. Діагноз психічних розладів і їх класифікації виконують відтоді три важливі функції: 1. адміністративну, що включає ведіння статистичного обліку; 2. клінічну, як засіб встановлення етіології хвороби, вибору методу лікування і встановлення прогнозу; 3. дослідницьку, особливо там, де пацієнтів включають в експериментальні або контрольні групи або там, де діагноз використовується до якості залежної і незалежної змінної. Для вивчення надійності діагнозу раніше застосовувалися два експериментальних методи: 1. вивчення. ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ - основні структурно-логічні компоненти процесу його дослідження. Відомо вісім основних етапів наукового аналізу конфліктів (В. А. Ядов). 1. Складання програми дослідження конфліктів. 2. Визначення конкретного об'єкта вивчення (вибірка). Неможливо вивчити всю безліч конфліктів, яка є носієм цікавлячого нас аспекту конфліктної взаємодії. Якщо, напр., конфликтолога цікавить стан конфликтности взаємовідносин співробітників в організації, то він просто не має можливості вивчити всі взаємовідносини між всіма без виключення співробітниками. Так це і не треба робити, т. до. стан.