Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття юридичної особи в цивільному праві ... 5
Розділ 2. Поняття, умови та значення цивільно-правової відповідальності ... 14
2.1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності ... 14
2.2. Умови настання цивільно-правової відповідальності ... 21
Розділ 3. Особливості цивільно-правової відповідальності юридичних осіб ... 33
3.1. Договірна відповідальність як вид цивільно-правової відповідальності юридичних осіб ... 33
3.2. Особливості позадоговірної відповідальності як виду цивільно-правової відповідальності юридичних осіб ... 35
3.3. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність юридичних осіб ... 36
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб"

Курсова робота "Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб" і призначений виключно для пошукових систем.

Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза емоційних станів - Найбільш важливий етап цієї експертизи - диференціальний діагноз фізіологічного афекту (ФА). Це психологічне поняття є маркером юридичного поняття "раптово виникле сильне душевне хвилювання", яке при наявності ряду умов визначає привілейований склад карної норми. Експертне встановлення ФА засновується на аналізі кримінальної ситуації, актуального стану особистості, индивидних якостей суб'єкта діяння, його психофізіологічних характеристик до моменту емоциогенного впливу, а також об'єктивних і суб'єктивних феноменів, що відображає глибину і якість емоції. Ситуація Необхідними і. ІНЖЕНЕР ПО НАЛАДЦІ І ВИПРОБУВАННЯМ - Посадові обов'язки. Організує і виконує роботу по наладці і випробуванням всіх видів обладнання відповідно до методичних, нормативних і інших керівних матеріалів по організації пусконаладочних робіт, забезпечує його своєчасне введення в експлуатацію. Складає програми і календарні графіки проведення пусконаладочних робіт і випробувань, погоджує їх із замовниками. Здійснює підготовку до роботи коштів вимірювань і апаратури, виконує метрологічний контроль. Організує роботу персоналу і забезпечує раціональне витрачання сировини і матеріалів, необхідної для введення обладнання і систем в. КОНСТИТУЦІЙНА КОМІСІЯ - комісія З'їзду народних депутатів РСФСР, потім - РФ (1990- 1993), що готувала проект Конституції РФ 1993 р. К.к. була створена 22 червня 1990 р. на Першому З'їзді народних депутатів РСФСР на виконання Декларації про державний суверенітет РСФСР, що поставила задачу розробки нової Конституції і нового Союзного договору. У К.к. увійшло 102 народних депутата РСФСР, в тому числі представники всіх її суб'єктів. Проект нової Конституції був прийнятий К.к. за робочу основу 12 вересня 1990 р., схвалений до опублікування 12 жовтня 1990 р., опублікований в листопаді 1990 р. У 1990-1992 рр. йшла широка. ВИБОРЧІ ПРАВА - права громадян, що гарантують ним можливість обирати і бути вибраними до органів державної влади і органів місцевого самоврядування. І.п. громадян складаються з наступних двох суб'єктивних прав: а) права обирати своїх представників до виборних органів державної влади і органів місцевого самоврядування (див. Активне виборче право); б) права бути вибраним до цих же органів влади (див. Пасивне виборче право). І.п. володіють виключно громадяни РФ. Активне виборче право виникає у громадян з 18 років. Пасивне виборче право наступає з більш пізнього віку. Так, для обрання депутатом Державної Думи або.
Кожна вагома структурна частина курсової "Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО - комплексна галузь законодавства (законодавчий масив), регулюючого підприємницьку діяльність. Основу цього законодавства складає цивільне законодавство, регулююче відносини між особами, що здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Тому взаємовідносини підприємців, і, передусім, їх договори і виникаючі на цій основі зобов'язання складають предмет цивільного права. Нарівні з цим підприємницьку діяльність регулюють норми фінансового і податкового, трудового, земельного, карного і більшості інших галузей законодавства, норми яких охоплюються поняттям публічного права. КОНСТИТУЦІЯ - (лати. constitutio - встановлення, пристрій) - Основний Закон держави, що виражає в стисло-концентрованій формі волю пануючого класу або всього суспільства і що закріплює основи і державних суспільного устрої, права і свобод людини і громадянина. Це акт довготривалої дії, що засновує і що закріплює політичну форму існування суспільства, систему державних органів, встановлюючий порядок їх формування і спосіб функціонування, що закріплює права і свободи громадянина. Коли цілі, намічені в К. досягаються, коли перед суспільством висуваються нові задачі, лише тоді виникає необхідність в прийнятті. МІСІЯ (ЦІЛІ І ЗАДАЧІ) - Статут МА визначає місію (цілі і задачі) руху так: "робити дослідження і дії, направлені на попередження і припинення серйозних порушень прав на фізичну і психологічну недоторканість, на свободу совісті і самовираження, на свободу від дискримінації - в контексті своєї роботи по просуванню прав людини. Під словом "місія" також може бути у вигляду відвідування тієї або інакшої країни делегацією МА в офіційному порядку (на відміну від урядів або міжурядових організацій, МА не використовує слово "місія" застосовно до постійно діючих представництв організації). Звичайно.
У вступі курсової "Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОКАЗНИКИ ПОЖАРОВЗРИВООПАСНОСТИ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ - сукупність властивостей речовин (матеріалів), що характеризують їх здібність до виникнення і поширення горіння. Розрізнюють за агрегатним станом: гази - речовини, тиск насичених пар яких при температурі 25 °З і тиску 101,3 кПа перевищує 101,3 кПа; рідини - речовини, тиск насичених пар яких при температурі 25 °З і тиску 101,3 кПа менше 101,3 кПа; до рідин відносять також тверді плавкі речовини, температура плавлення або каплепадения яких менше 50 °З; тверді речовини (матеріали) - індивідуальні речовини і їх смесеві композиції з температурою плавлення або каплепадения більше 50 °З, а.

ЗАКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР - багатосторонній міжнародний договір, в тексті якого не передбачена процедура вступу в нього (приєднання) третіх держав. Прикладами міжнародно-правових актів такого роду можуть служити, зокрема, деякі з багатосторонніх угод держав, регулюючих юридичний статус і режим використання водних шляхів міжнародного значення: а) ряду проток, що використовуються для міжнародного судноплавства (взятий в 1857 р. Росією. Данією і Швецією в Копенгагені Трактат про скасування мита, що стягується з купецьких судів і вантажів при проході їх через протоки Зунда і обох Бельтов: Конвенція про режим. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ - процедура приміщення товарів і транспортних засобів під певний митний режим і завершення дії цього режиму відповідно до вимог і положень Митного кодексу Російської Федерації; виготовляється в певних для цього місцях в регіоні діяльності митного органу РФ, в якому знаходиться відправник або одержувач товарів або їх структурний підрозділ, і під час роботи митного органу РФ. Т.ч. починається не пізнє 30 хвилин після того, як посадова особа митного органу РФ заявила про свою готовність до його виробництва відносно конкретних товарів і транспортних засобів, при дотриманні порядку здійснення.
Список літератури курсової "Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб" - більше 20 джерел. Теорії сну - (theories of sleep) У області исслед. сну існує широкий спектр теорій: від приватних, специфічних аспектів сну, що стосуються, таких як зв'язок REM-сну зі сновидіннями, до більш загальних, автори к-рих намагаються пояснити необхідність сну. Ця стаття присвячена теоріям останнього типу, к-рі можна розділити на п'ять загальних категорій: 1. Теорії відновлення (Restorative Theories). Сон являє собою необхідний період відновлення від шкідливих для здоров'я станів або станів виснаження, к-рі розвиваються в період пильнування. Це сама древня (запропонована Арістотелем) і найбільш поширена. ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ - (англ. anthropology; від греч. anthropos - людина logos - слово) - широке коло знань, що охоплює всі розділи духовної культури, в центрі якого знаходяться питання про те, що таке людина (в чому його суть), як він взаємопов'язаний з навколишнім світом, в чому значення його існування, яким він повинен бути, яким способом він може стати краще. Под Ч. розуміється той зміст духовної культури, який служить задоволенню потреби людей в самопознании і самоудосконалення. Виділяють чотири значення Ч., що розрізнюються своєю широтою: 1) Ч. як вся сукупність знань про людину; 2) Ч. як всі науки.

Спілкування в процесі виховання - межличностні коммуникативні контакти в життєдіяльності разл. груп і організацій: а) більш або менш орієнтовані на відносно осмислене зрощення (виховання) їх членів; б) не маючі виховальних интенций і пед. ціліше (к-рі в цьому випадку не розглядаються). У межличностні коммуникативні контакти вступають: в сімейному вихованні - члени сім'ї і родичі; в соціальному вихованні - воспитуемі, воспитателипрофессионали (вчителя, тренери, керівники секцій, гуртків, клубів і інш.), вихователі-волонтери, керівники виховальних і інакших державних і недержавних (суспільних, комерційних і інш.) організацій;.
Посилання в тексті роботи "Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ - процес мислительной діяльності, підмінюючий емоційне переживання і перешкоджаючий почуттєвому сприйняттю реальності.    Проблема интеллектуализации була розглянута А. Фрейд (1895-1982) в роботі "Я і захисні механізми" (1936), в якій використовувалося поняття "интеллектуализация в пубертате". Вона звернула увагу на специфіку інтелектуальної діяльності в підлітковому віці. Здавалося б, пристрасне бажання задовольнити свої почуттєві бажання повинно знижувати інтелектуальну активність підлітка. Однак в підлітковому віці спостерігається протилежна картина, оскільки попередні. АМНЕЗІЯ - (а греч. mnesis - спогад). Відсутність пам'яті, втрата здатності зберігати і відтворювати раніше придбані знання. А. АНТЕРОГРАДНАЯ (лати. anterius - раніше, до, gradior - ходити, йти) - розповсюджується на період, наступаючий безпосередньо після порушення свідомості або хворобливого психічного стану. А. АНТЕРОРЕТРОГРАДНАЯ (лати. retro - позаду, після) - поєднання А. антероградной і ретроградной. А. АУТОГИПНОТИЧЕСКАЯ (греч. autos - сам, hypnos - сон) [Jung З.] - функціональна А., що характеризується задрімати внаслідок витиснення. А. ДИНАМИЧЕСКАЯ (греч. dinamis - сила) [Charcot J.M., 1892] - А. ЗАХИСТ ПСИХОЛОГІЧНИЙ - спеціальна регулятивная система стабілізації особистості, система механізмів, направлених на мінімізацію негативних переживань - на усунення або зведення до мінімуму почуття тривоги, пов'язаного з усвідомленням конфлікту, що ставить під загрозу цілісність особистості. Функція захисту психологічного - обгороджування сфери свідомості від негативних, травмуючих переживань. Подібні конфлікти можуть провокуватися як суперечливими установками в самій особистості, так і розузгодженням зовнішньої інформації і сформованого у особистості образу світу і образу Я. В широкому значенні термін вживається для.

ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ - (GUILT) Як і сором, почуття провини відноситься до групи афектів, що включають в себе страх перед покаранням, як зовнішнім, струм і внутрішнім, почуття розкаяння, розкаяння совісті і упокорювання. Ядро почуття провини складає тривога з наступним идеационним змістом: Якщо я ображу ще кого-небудь, то і мені буде боляче. До страху перед зовнішнім або внутрішнім покаранням може домішуватися депресивна переконаність у вже здійсненому акті агресії або нанесенні комусь образи і невідворотній відплаті. При цьому зберігається надія на прощення, повагу і любов при умові спокути через душевне або. Міжнародні психологічні організації - (international organizations of psychology) Створення і розвиток таких психол. орг-ций, чия сфера діяльності виходить за територіальну межі однієї держави, надали членам світового психол. співтовариства безліч різноманітних можливостей для зустрічей один з одним, для залучення в активний обмін думками і ідеями, для дискусій і взаємних консультацій з питань психол. теорії і практика в їх кросі-культурному аспекті, а також для досягнення загальних наукових цілей. Говорячи про міжнародну співпрацю в психології, насамперед необхідно згадати Міжнародний конгрес по психології, який уперше був зізваний. Група зустрічей - різновид груп зростання особистості, орієнтований на розвиток здатності учасників до побудови близьких, справжніх межличностних відносин, що означаються терміном "зустріч". Введення цього терміну зв'язують з ім'ям Я. Морено. Теорія і практика даних груп сходять до гуманистической психології і асоціюються передусім з іменами К. Роджерса і У. Шутца. Роджерс оцінював рух груп зустрічей як найбільший соціальний винахід 60-х років, деяку психологічну противагу аспектам сучасної культури, що відчужують. З точки зору змісту групової активності є багато загального між Т-групами і групами зустрічей. У. СМК: граматичні змінні - Існують разл. джерела впливу на зміст повідомлень СМК. Ключове значення мають особливості мови - граматичні змінні (Г. п.). З допомогою СМК формують потрібне уявлення про тему. Нек-рі змінні можуть бути задіяні в різних коштах, напр., змішення фотографії і радіо (телебачення і кіно), змішення фотографії і друку (журнали) або кіно і печатей (титри фільму). Комп'ютерні програми і веб-сайти поєднують безліч змінних тексту, фотографії, звуку і кіно. Мають місце і унікальні змінні, властиве конкретному носію, напр., електронні спецеффекти в кіно. Найбільш яскраво полисемантичность мови СМК виявляється.