ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СТРОКИ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та значення строків у цивільному праві ... 5
1.1. Поняття та порядок обчислення цивільно-правових строків ... 5
1.2. Зупинення, поновлення і подовження цивільно-правових строків ... 13
1.3. Відповідальність за порушення цивільно-правових строків ... 18
Розділ 2. Види цивільно-правових строків ... 23
Розділ 3. Позовна давність ... 29
3.1. Поняття позовної давності ... 29
3.2. Види строків позовної давності ... 30
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Цивільно-правові строки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цивільно-правові строки"

Курсова робота "Цивільно-правові строки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Цивільно-правові строки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Цивільно-правові строки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Цивільно-правові строки" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУДОВЕ КАЛІЦТВО - пошкодження здоров'я громадянина внаслідок нещасного випадку, пов'язане з роботою або виконанням ним цивільного обов'язку і що привело до стійкої втрати його працездатності. в Правилах встановлення міри втрати професійної працездатності внаслідок нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, затверджених постановою Уряду Рф від 16 жовтня 2000 р. № 789, приводяться різні міри втрати працездатності працівників в результаті т. у. Міра втрати професійної працездатності (СуПт) встановлюється у відсотках на момент огляду потерпілого виходячи з оцінки втрати. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО - один з самостійних напрямів (розділів) юридичної науки, що використовує як головний метод вивчення правових систем різних держав зіставлення однойменних державних і правових інститутів, систем права, їх основних принципів і т.д. Другим важливим методом С.п. є історичний метод, що обумовило розвиток окремого напряму досліджень - порівняльної історії права. С.п. називають іноді також "порівняльним правом", а вчених, що займаються С.п., - компаративистами. Крім чисто пізнавальних задач С.п. переслідує практичні цілі - сприяти уніфікації законодавства різних держав в тих областях, де це очевидно. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ПРИ УТВОРЕННІ НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ - перехід прав і обов'язків від держави-попередника, який володіє певною специфікою. Знаходячись довгі роки під колоніальним пануванням або незаконною окупацією, залежні території не брали участь в ув'язненні міжнародних угод. Цю функцію виконували держави-метрополії, які при цьому не вважалися з національними інтересами народів залежних територій. Велика частина договорів, що розповсюдилися на залежні території мала явно кабальний характер. Продовження дії подібних договорів ставило під загрозу політичну і економічну незалежність молодих держав. Венская конвенція про правонаступництво. ПОРАДА ФЕДЕРАЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ РФ (СФ) - одна з двох палат ФС. Згідно з ст. 11 Конституцією РФ СФ відноситься до законодавчої гілки влади. Уперше був передбачений Положенням про федеральні органи влади на перехідний період, затвердженим Указом Президента РФ від 21 вересня 1993 р., № 1400 яким, як відомо, була припинена діяльність З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Поради РФ. Конституцією РФ встановлене, що в СФ входять по два представники від кожного суб'єкта РФ: по одному від представницького і виконавчого органів державної влади (ст. 95). Депутати СФ першого скликання здійснюють свої повноваження на непостійній основі. Згідно.
Кожна вагома структурна частина курсової "Цивільно-правові строки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АВТОНОМНА ОБЛАСТЬ - в СРСР область, відмінна особливостями побуту і національного складу і вхідна безпосередньо до складу союзної республіки або краю на початках адміністративної автономії. А. про. є національною державною освітою, однієї з форм радянської автономії (див.), що забезпечує вільний розвиток національностей. Каждая А. про. незалежно від чисельності її населення представлена в Раді Національностей Верховної Поради СРСР п'ятьма депутатами. У органах державної влади, управління і суду А. про. застосовується мова, на якій говорить населення області. Органом державної влади А. про. є Рада депутатів трудящих. ЕКСПЕРТ - (лати. expertus - досвідчений) - особа, що володіє спеціальними пізнаннями в тій або інакшій області науки, техніки, мистецтва або ремесел і що залучається органами розслідування, судом або інакшими органами (наприклад, третейським судом) для виробництва експертизи і дачі висновку з питань, що вимагають застосування спеціальних пізнань. У цивільному і карному процесі РФ експертизу можуть виробляти співробітники спеціальних експертних установ (такі установи є в системі Мінюстиції, МВС, Мінздоров'я), що займають штатну посаду Е., а також працівники будь-яких інших установ, підприємств і організацій і. КОТИРОВАННЯ - 1) процес визначення ринкової вартості (курсів) валют іноземних. К. здійснюється національними банками всіх держав, а також учасниками валютного ринку - банками комерційними і валютними біржами. ЦБ щодня не пізнє 12 ч за московським часом встановлює офіційний обмінний курс рубля до валют вільно конвертованим, а також до валют країн, що є ведучими зовнішньоекономічними партнерами РФ, без зобов'язання здійснювати операції купівлі і продаж іноземної валюти по вказаних курсах. У рамках золотої валютної системи, коли міжнародні розрахунки проводилися золотом або векселями, вираженим у.
У вступі курсової "Цивільно-правові строки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЕРТИФІКАТ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ (СЕРТИФІКАТ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ) - таке, що видається торговими палатами або аналогічними установами свідчення, що засвідчує, що даний товар, що імпортується виготовлений в даному місці. У посвідчення походження товару з даної країни митний орган Російської Федерації має право вимагати уявлення С.п.т. При вивозі товарів з митної території РФ С.п.т., в тих випадках, коли він необхідний, і це зафіксоване у відповідних контрактах, в національних правилах країни-імпортера або передбачено міжнародними зобов'язаннями Росії, видається уповноваженим на це органом. При ввезенні на митну територію РФ С.п.т. в обов'язковому.

ХРОНОМЕТРАЖИСТ - Посадові обов'язки. Проводить хронометражні спостереження з метою вивчення витрат часу на виконання окремих елементів операцій технологічного процесу для розробки нормативів основного і допоміжного часу, перевірки обгрунтованості норм часу (виробітку), встановлених аналітично - розрахунковим методом, визначення найбільш раціонального режиму роботи, вивчення передових методів і прийомів труда. Вивчає і аналізує трудові процеси, розчленовує операції, що вивчаються на елементи, визначає необхідну кількість спостережень, проводить вимірювання цих елементів і обробляє отримані дані. Аналізує. МЕКСІКА (Мексиканські Сполучені Штати) - держава в південній частині Північної Америки. Незалежно з 16 вересня 1810 р. Столиця - м. Мехіко. Форма державного пристрою - федерація: складається з 31 штату і одного федерального столичного округу. Штати мають свою конституцію, законодавчі збори і губернаторів, що обираються населенням. Діє Політична Конституція від 5 лютого 1917 р. (з подальшими змінами). По Констітуциї М. - федеративна республіка. Глава держави - президент, що обирається загальним прямим голосуванням терміном на 6 років без права переобрання на новий термін. Президент приступає до виконання своїх обов'язків 1.
Список літератури курсової "Цивільно-правові строки" - більше 20 джерел. Відношення межгруппові - об'єктивно існуюча система взаємозв'язків і взаємовпливу, що реалізовуються в просторі межгруппового взаємодії, з одного боку, що є відображенням суб'єктивно свого позиціонування, що сприймається групами як в социуме загалом, так і в рамках найближчого соціального оточення, а з іншою - "задаюча" саме цей "розклад сил" в умовах межгруппового взаємодії, а також і характер, "знак" і емоційну насиченість межгруппових сприйняття і оцінки і в ситуаціях актуального деятельностного і общенческого контактів, і в логіці попереднього і перспективного межгруппового партнерства. ДОГЕНИТАЛЬНИЙ (прегенитальний) -  - термін, що використовувався З. Фрейдом для опису раннього періоду психосексуального розвитку людини. Цей період характеризується такими фазами або стадіями психосексуального розвитку, на яких гениталии не мають переважаючого значення.    Припущення З. Фрейда про догенитальной організацію сексуального життя людини було висунене на основі аналізу неврозів, які він розглядав як деякий негатив перверсии. Однак подальша психоаналитическая робота привела З. Фрейда до думки, що догенитальні (прегенитальні) фази організації сексуального життя характерні і для нормальної людини. Вони пов'язані з.

Гіпноз як інструмент дослідження - (hypnosis as а research tool) Традиційне наукові исслед. з використанням Г. мали на меті вивчення природи гіпнотичних феноменів, вимірювання індивідуальних відмінностей в сприйнятливість до Г. і клінічне застосування Г. в таких областях, як психотер., симптоматичне лікування і зняття болевого синдрому, супроводжуючого важкі захворювання. У середині 50-х рр. Г. став систематично використовуватися з інш. метою - як інструмент для наукових исслед. психол. процесів в таких областях, як емоції, експерим. психопатологія, психодинамика, пам'ять, мотивація і сприйняття. Маніпулювання емоціями використовувалося.
Посилання в тексті роботи "Цивільно-правові строки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПУХЛИНИ СТРАВОХОДУ - Доброякісні пухлини зустрічаються рідко. Спостерігаються переважно в молодому віці, частіше в середньо- і нижнегрудном відділах стравоходу. Лейомиоми, що становлять до 95 % неепителиальних пухлин стравоходу, виходять з мишечной оболонки органу. Вони локалізуються внутристеночно і мають вигляд одиничного вузла, рідше декількох. Течія доброякісних пухлин тривала, без виражених клінічних виявів. Утворення значних розмірів викликають дисфагию, яка, однак, менш виражена, ніж при ракові. Одиночні великих розмірів лейомиоми можуть покриватися виразками і бути джерелом кровотечі. У діагностиці велике. Командна діяльність - (team performance) Качество К. д. залежить від компетентності і мотивації групи. Компетентність групи залежить не тільки від індивідуальних навиків і здібностей включених в неї осіб, але і від розподілу в групі готівкового потенціалу кожного її члена, розподілу ролевих завдань і організації узгодженого розподілу ролей і індивідуальних можливостей. Б. М. Басс запропонував модель, що встановлює причинні зв'язки К. д. з різними характеристиками групи, її членів і процесів, що відбуваються в ній. Нек-рі з найбільш важливих причинних зв'язків дозволяють зробити корисні узагальнення відносно того. Контроль в експерименті - (experimental controls) Е. Борінг виділив три значення, в к-рих слово контроль вживається в психології: а) контроль як верифікація (перевірка істинності або достовірності досвідченим шляхом); б) контроль як встановлення обмежень для підтримки постійності умов досвіду; і в) контроль як інструкція або вказівка. Проведення спостережень в контрольованих умовах, контроль експерим. змінних або перевірка достовірності спостережень - все це речі так же старі, як і сама наука. Однак використання в психол. исслед. контрольної групи як такий - тобто окремої групи осіб, з до-ой по встановлених лініях або.

КОМПОНЕНТНІ ПОТЯГА (COMPONENT INSTINCTS) - Інфантильні сили (звані також парциальними влечениями), що здійснюють внесок в сексуальний потяг, организующееся в пубертатном віці при приматі гениталий. Указавши але наявність інфантильних елементів сексуальності, Фрейд (1905) зміг встановити прості кореляції між здоров'ям, перверсиями і неврозами. Первинні джерела сексуальних збуджень, еротогенні зони і відповідний орган визначають їх незалежні цілі: інкорпорацію у разі оральний зони, активне і пасивні цілі і потяг до самоконтроля - у разі анальної зони. Крім переважаючого впливу ерогенних зон в дитинстві спостерігаються інші компонентні. РОЗЛАДИ САМОСТИ (SELF DISORDERS) - Звані також розладами самообьекта, розлад Самості виникають при недоразвитии Самості до рівня достатньої связности і гармонії життєвих сил або при втраті цих якостей, якщо до цього вони були розвинені в повній мірі. Основні перераховані нижче діагностичні категорії мають на увазі головним чином пошкодження структурної єдності і сил Самості. Психоз характеризується вираженим і тривалим (іноді постійним) пошкодженням Самості. При психозі дефект не компенсується ніякими захисними структурами. При цьому постулюється, що в основі виражених пошкоджень Самості лежить природжений (етиологический). ФЕРБЕРНА ПЕРЕГЛЯНЕНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ - (fairbairns revised PSYCHOPATHOLOGY) В своїй роботі "Переглянена психопатологія психозів і психоневрозів" (revised psychopathology of the psychoses and neuroses, 1941) Fairbairn описує психічний РОЗВИТОК в термінах ОБ'ЄКТА-ВІДНОСИН і затверджує, що психози і неврози розрізнюються не РЕГРЕСІЯМИ до тих або інакших стадій розвитку, як вважає КЛАСИЧНА АНАЛІТИЧНА ТЕОРІЯ, а використанням різних ПРИЙОМІВ протягом другої стадії розвитку - Перехідної Стадії, або Стадії КВАЗИНЕЗАВИСИМОСТИ. Під час своєї першої стадії, Стадії ІНФАНТИЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ, немовля об'єктивно повністю. Розвиток гри - (play development) Гра - це діяльність, що здійснюється ради неї самої; застосовно до дітей її можна розглядати як те, що вони роблять, коли ним дозволено вільно вибирати заняття. Гра яв-ця засобом навчання, що дозволяє дитині зростати когнитивно, соціально, фізично і емоційно. Гра - це більше, ніж просто "заняття дитини", оскільки в контексті гри дитина пізнає взаємовідносини і йому надаються можливості стати їх ефективним учасником. Р. і. проходить через декілька стадій, співпадаючих з ходом когнитивного і соц. розвитку дитини. Спочатку діти проходять період гри поодинці, в до-ром гра не.