Цінні папери в господарській діяльності

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цінних паперів в господарській діяльності ... 5
1.1. Поняття цінних паперів ... 5
1.2. Види цінних паперів ... 6
Розділ 2. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні ... 25
2.1. Становлення ринку цінних паперів в Україні ... 25
2.2. Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів ... 28
Розділ 3. Нормативно-правове регулювання ринку цінних паперів в Україні ... 38
3.1. Нормативна база функціонування фондового ринку ... 38
3.2. Регулювання фондового ринку. ДКРЦПУ і саморегулівні організації (СРО) ... 44
3.2. Державне регулювання ринку цінних паперів України в посткризовий період ... 47
Розділ 4. Перспективи розвитку правового регулювання ринку цінних паперів в Україні ... 50
4.1. Вдосконалення законодавства щодо ринку цінних України ... 50
4.2. Реформування депозитарної системи як передумова розвитку фондового ринку України ... 53
Висновки ... 58
Література ... 60

Для придбання курсової роботи "Цінні папери в господарській діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цінні папери в господарській діяльності"

Курсова робота "Цінні папери в господарській діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Цінні папери в господарській діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Цінні папери в господарській діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Цінні папери в господарській діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ - федеральним законом від 24 липня 1998 р. № 125-фЗ "про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань" професійне захворювання (ПЗ) визначено як хронічне або гостре захворювання застрахованого, що є результатом впливу на нього шкідливого (шкідливих) виробничого (виробничих) чинника (чинників) і що призвело тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності. небезпеку для здоров'я працівника, підвищуючу імовірність розвитку захворювань, їх прогресування і несприятливий вихід представляють різні чинники: поведенческие. Форми роботи психолога із заримованими і що містяться в СИЗО - Психологічна допомога в місцях позбавлення свободи повинна відображати, з одного боку, рівень потреби в ній людей, позбавлених свободи, а з іншою - адекватність використання у вказаних умовах модифікованих психотерапевтичних (а іноді і психологічних) методів. Встановлення потреби укладеного в психологічній допомозі і вивчення психологічних особливостей його особистості повинно вестися на основі індивідуальних бесід і спостереження за його адаптацією до умов позбавлення свободи, а також шляхом застосування тестів і спеціальних коррекционних шкал, що забезпечують облік спотворюючого впливу. СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ - об'єднання незалежних суверенних держав, виниклих внаслідок розпаду колоніальної Британської імперії, провідних самостійну політику і раніше чого склався спільних інтересів, що співробітничають на грунті і з I метою сприяння міжнародному взаєморозумінню. Взаємовідносини держав-членів між собою і з Великобританією визначені в Вестмінстерськом статуті 1931 р. як незалежні і рівноправні як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Декларація про принципи Співдружності (Сингапур, 1971 р.) підтвердила добровільний характер Співдружності, діючої на принципах консенсусу. НАЧАЛЬНИК (КЕРІВНИК) БРИГАДИ (ГРУПИ) - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво бригадою (групою) працівників по створенню комплексного проекту. Забезпечує виконання робіт високої якості, у встановлені терміни, на високому технічному рівні. Бере участь в розробці перспективних і річних планів дослідницьких і проектних робіт. Планує і координує роботу бригади (групи) з розробки окремих частин (розділів) проекту або окремих видів робіт і контролює виконання встановлених завдань кожним виконавцем. Керує розробкою програм, методик проведення робіт, технико економічних обгрунтувань і розрахунків, кошторисно - договірної документації, а.
Кожна вагома структурна частина курсової "Цінні папери в господарській діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПІДПРИЄМСТВО ПІДСОБНЕ - підприємство, организуемое при гос. установі, що перебуває на союзному, республіканському або місцевому бюджеті, для безпосереднього обслуговування господарських або науково-учбових потреб установи або для використання труда осіб, працевлаштування яких покладене на дану установу (труда душевнохворих, підлітків дитбудинку, укладених і т. п.). Нарівні з вказаними задачами метою П. п. може з'явитися також створення додаткових коштів (спеціальних коштів) для организующего П. п. установи зверх асигнувань, що відпускаються йому по бюджету. Право організації П. п. надано насамперед вузам і. політика деинституционализации - має на увазі істотне скорочення чисельності дітей в установах интернатного типу; створення комплексної системи підтримки сімей; розвиток сімейних форм пристрою; перепрофилирование дитячих будинків, зокрема, в служби супроводу; створення умов, максимально наближених до сімейних, для мешкання, виховання і утворення дітей, які не можуть бути передані в сім'ї. Ця політика направлена на турботу про дитину з урахуванням його індивідуальних потреб. Реалізація політики охорони прав дітей передбачає наявність національного законодавства про права дитини, про брак і сім'ю, комплексні законодавчі акти. Додаткові вибори - вибори замість вибулого депутата представницького (законодавчого) органу, що проводяться на термін повноважень, що залишився легислатури у разі припинення повноважень депутата по основах, встановлених законом. Наприклад, порядок призначення додаткових виборів для заміщення депутатського мандата по одномандатному виборчому округу в Державній Думі Російської Федерації регулюється в ст. 89 Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації". Відповідно до цієї норми Державна Дума приймає постанову про припинення повноважень вибраного по.
У вступі курсової "Цінні папери в господарській діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ - бухгалтерські документи, складені в момент здійснення господарських операцій або безпосередньо після їх завершення і їх здійснення, що є першим свідченням. П.д., в тому числі на паперових і машиночитаемих носіях інформації, повинні містити наступні обов'язкові реквізити: найменування документа (форми); код форми; дату складання: зміст господарської операції; вимірювачі господарської операції (в кількісному і вартісному вимірюванні); найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи і їх розшифровки. У залежності від.

Дитяче бідняцтво - В доповіді "Положення дітей в світі, 2005 рік" пропонується наступне робоче визначення: "Діти, мешкаючі в бідняцтві, випробовують відсутність матеріальних, духовних і емоційних ресурсів, необхідних для виживання, розвитку і благополуччя, що не дозволяє їм користуватися своїми правами, повністю розкрити свій потенціал або брати участь в житті суспільства як потенційні і рівноправні члени". Бідняцтво є серйозним чинником, перешкоджаючим розвитку дитини, оскільки часто найбільш бідні, найбільш знедолені діти попадають в ситуації високого ризику. Багато Хто з них в кінцевому. Брехня в місцях позбавлення свободи - В місцях висновку часто виявляються дві основні форми брехні: умовчання і спотворення інформації. При умовчанні спотворена інформація переховується, але при цьому не повідомляється помилкової. При спотворенні не тільки переховується істинна інформація, але замість надається помилкова. Брехня осуджених переслідують корисливі цілі: добитися переваг, змінити соціальний статус, реалізувати помсту і пр. Брехня, звернена до адміністрації, пов'язана з прагненням піти від відповідальності, приховати істинні відносини в середовищі осуджених, помститися і т.п. Брехня як самоціль - свідчення.
Список літератури курсової "Цінні папери в господарській діяльності" - більше 20 джерел. Чинники ризику в психології розвитку - [лати. factor - такий, що робить, виробляючий] - поняття, вказуюче широке коло умов, здатних впливати несприятливий чином на психічний розвиток дитини. На відміну від однозначно шкідливих впливів, Ф. р. - це такі умови, небезпечна дія яких носить ймовірностний характер, тобто означає не неминучість, а лише більш або менш вірогідну загрозу виникнення негативних наслідків. У залежності від міри її імовірності виділяють чинники високого, помірного і низького ризику. Контингент дітей, схильних до дії того або інакшого Ф. р., називається групою ризику по даному чиннику. Як поняття "Ф. р.", так і. ІНТРОСПЕКЦІЯ - метод самонаблюдения, психологічного аналізу, вивчення психіки і її процесів шляхом суб'єктивного спостереження за діяльністю власної психіки (=> самоспостерігання; моноспекция). Складається в спостереженні власних процесів психічних, без використання інструментів або еталонів. Згідно Дж. Локку, є два джерела знань: об'єкти зовнішнього світу і діяльність власного розуму. На перші прямують зовнішні почуття і в результаті виходять враження (ідеї) про зовнішні речі. Другі, до яких відносяться мислення, сумнів, віра, міркування, пізнання і бажання, пізнається особливим внутрішнім почуттям -.

Спілкування: концепція М. І. Лісиной - Спираючись на теорію Л. С. Виготського, М. І. Лісина відкрила в отеч. психології новий предмет - О. дитини з дорослим - і розробила новий підхід до його науч. дослідженню, створивши одне з ответвлений культурно-історичної теорії. У кінці 1960-х - нач. 1970-х рр. під її керівництвом були проведені експериментальні дослідження О. немовлят з дорослим і його впливи на психич. розвиток дитини. Одним з осн. методів в цих дослідженнях було порівняльне вивчення дітей, що виховуються в сім'ї і без сім'ї в дитячих установах закритого типу. Було доведено, що в умовах органічного, як і коммуникативного.
Посилання в тексті роботи "Цінні папери в господарській діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИДЕООБРАТНАЯ ЗВ'ЯЗОК В ПСИХОТЕРАПІЇ - У основі її лежить використання відеотехніки, за допомогою якої пацієнтам створюють умови для самоконфронтации через пред'явлення ним об'єктивного і нейтрального відображення їх власної поведінки, а у разі групової психотерапії - можливості для перевірки і перегляду своїх понять про "інших в сприйнятті "Я"" і ""Я" в сприйнятті інших". Подібна практика підвищує рівень рефлексивности у пацієнтів, що переноситься ними на відносини і поза групою. Саме таким шляхом, сприяючи психотерапевтичній задачі "перегляду "Я"", ефективніше і навмисно можуть. ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ - Як самостійна наукова дисципліна інженерна психологія почала формуватися в 40-х рр. XX сторіччя. Однак ідеї про необхідність комплексного вивчення людини і техніки висловлювалися російськими вченими ще в XIX сторіччі. Так, Д. І. Менделеєв ще в 1880 р. говорив про необхідність при конструюванні воздухоплавательних апаратів думати не тільки про двигуни, але і про людину. Тільки тоді буде створений апарат, "доступний для всіх і затишний",- підкреслював вчений. У 1882 р. російським метеорологом М. А. Рикачевим було поставлене питання про психологічну придатність до льотної. Вернер (WERNER) Хайнц - (11.2.1890, Вена - 14.5.1964, Вустер, Массачусетс) - австро-американський психолог, один з найбільших фахівців з психології розвитку, близький по своїх поглядах до Г.Кафке. Біографія. У 1914 р. захистив в Венськом університеті докторську дисертацію. У 1926 р. в Гамбурге йому було привласнене звання професора, з 1933 р. він читав гостьові лекції в різних американських університетах (в Мічигане, 1933, в Кембрідже, 1936), з 1944 р. працював як професор в Брукліне, з 1947 - в університеті Кларка в Вустере. Дослідження. Вернер належав до піонерів порівняльної психології. На його думку.

Криві научения - (learning curves) Прогрес в навчанні може виражатися в наступних змінах: збільшенні частоти, імовірності виникнення, швидкості і сил реагування, зменшенні латентного періоду реакції, часу виконання задачі і числа помилок, що здійснюються. Ці зміни у виконанні часто представляються в формі т. н. К. н., побудованих в системі координат з віссю абсцис, по до-ой частіше за все відкладається кількість довершених спроб (проб), а іноді - час, і з віссю ординат, що відображає к. з щойно описаних заходів навчання. Різні заходи навчання на цих графіках поводяться по-різному. Криві амплітуди реакцій. КОВАЛЕВ Георгій Олексійович - (1947-1996) - російський психолог, докт. психол. наук (1991), проф. Академії гос. служби при Президентові РФ, спец. в обл. проблем психології О., методів активного соціально-психол. навчання, проблем психол. впливи, екол. психології. Після закінчення ф-та психології БРЕШУ з 1972 р. працював в створеному Б. Г. Ананьевим Ін-ті комплексних соціальних досліджень при БРЕШУ. З 1976 р. був сотр. створеної А. А. Бодальовим лабораторії соціальної перцепции на базі НДІ ОПП АПН СРСР (нині Психол. ин-т Рос. академії освіти), публікував роботи, присвячені психології пізнання людьми один одного, педагогічному О.. Психологічна рекомендація - Поняття "рекомендація" має широке значення не тільки в психології, але і в медицині, педагогіці, техніці і мн. інш. сферах. У словнику С. І. Ожегова "рекомендація" тлумачиться як рада, вказівка, побажання. П. р. - мовне розпорядження (усне або письмове) можливого, бажаного або навіть обов'язкового (як треба), а також небажаного (як не треба) способу поводження з нек-рим людиною (в т. ч. і самим собою). П. р. - це науково обгрунтована порада психолога якій-небудь людині, що звернулася до нього за допомогою. За змістом і суті рекомендація відповідає таким розумовим діям як. "F06.3" Органічні розлади настрою (афективні) - Розладу, що характеризуються зміною настрою, що звичайно супроводиться зміною рівня загальної активності. Єдиним критерієм для включення таких розладів в цей розділ є їх приблизно пряма обумовленість церебральним або фізичним розладом, наявність якого повинна бути продемонстрована незалежним методом (наприклад, шляхом адекватних соматичних і лабораторних досліджень) або на основі адекватних анамнестических відомостей. Афективні розлади повинні з'явитися услід за виявленням передбачуваного органічного чинника. Такі зміни настрою не повинні розцінюватися як емоційна відповідь хворого на звістку.