Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження історії становлення та розвитку підприємництва в Україні ... 5
1.1. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності ... 5
1.2. Зміст, поняття і форми здійснення підприємницької діяльності ... 10
Розділ 2. Історичні аспекти становлення та розвитку підприємництва в Україні ... 14
2.1. Історія виникнення й розвитку підприємництва на Україні ... 14
2.2. Організаційно-правове забезпечення становлення та розвитку підприємництва на сучасному етапі ... 21
Розділ 3. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері господарської діяльності на сучасному етапі ... 30
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні"

Курсова робота "Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІДСУДНІСТЬ - встановлена законом сукупність ознак злочину або характеру цивільної (арбітражного) справи, що дозволяє віднести карну, цивільну, арбітражну справу до ведіння того або інакшого суду першої інстанції, визначити склад суду, а також порядок вирішення питань про передачу подів відповідно до їх підсудності. Правила об П. справ засновані на принципі рівності всіх перед законом і судом. У відповідності з ч. 1 ст. 47 Конституції РФ ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в тому суді і тим суддею, до П. яких воно віднесене законом. Особа, обвинувачена в здійсненні злочину. має право. ФЕДЕРАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ ТРУДА - єдина централізована система державних органів, що здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісного норми трудового права, що складається з федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісної норми трудового права, і його територіальних органів по нагляду і контролю в трудовій сфері (державних інспекцій труда в суб'єктах Рф). Основні повноваження федеральної інспекції труда (фИт). ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ - передбачені законом випадки цільового використання бюджетних коштів для фінансової підтримки державою діяльності політичних партій. Федеральний закон від 11 липня 2001 р. "Про політичні партії" передбачає фінансування політичних партій за рахунок коштів федерального бюджету. Г.ф.п.п. здійснюється при умові, що висунений цією політичною партією або виборчим блоком, до складу якого входила політична партія при проведенні вказаних виборів, федеральний список кандидатів на виборах депутатів Державної Думи або кандидат на посаду Президента РФ отримав не менше за 3% голосів виборців, що брали участь в. ДОГОВІР НАЙМА ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ - цивільно-правовий договір, по якому одна сторона - власник житлового приміщення або управомоченное ним особа (наймодатель) - зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) житлове приміщення за плату у володіння і користування для мешкання в ньому. Юридичним особам житлове приміщення може бути надане у володіння і (або) користування на основі договору оренди або інакшого договору. При цьому юридична особа може використати житлове приміщення тільки для мешкання громадян. У державному і муніципальному житловому фонді соціального використання житлові приміщення надаються громадянам за договором.
Кожна вагома структурна частина курсової "Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РЕЧОВІ ПРАВА - суб'єктивні права цивільні, об'єктом яких є річ, що забезпечує суб'єкту можливість задовольняти свої потреби, безпосередньо впливаючи на річ. У цьому головна відмінність В.п. від зобов'язальних прав (реалізація останніх вимагає певної поведінки зобов'язаної особи). У речовому правовідношенні зобов'язані обличчя конкретно не визначені, а зміст обов'язку складається в стриманості від будь-якої дії, яка може знищити або применшити В.п. Воно характеризується також наданням його суб'єкту права проходження і переваги. У разі втрати речі крім своєї волі власник має право відшукувати її у. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОГО ПРАЦІВНИКУ - процедура залучення роботодавця до відповідальності за спричинення шкоди працівнику (див. Відшкодування шкоди, заподіяної працівнику). При повній або частковій відмові роботодавця від відшкодування шкоди працівник звертається до органів, що розглядають спори, частіше за все в суд. При залученні роботодавця до матеріальної відповідальності в зв'язку з позбавленням працівника можливості трудитися (незаконне звільнення, переклад на іншу роботу і інш.) заява працівника про оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи підлягає розгляду безпосередньо в суді (ст. 210. ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ - злочин проти безпеки життя і здоров'я, передбачене ст. 125 УК РФ, являє собою явне залишення без допомоги особи, що знаходиться в небезпечному для життя або здоров'я стані і позбавленого можливості вжити заходів до самозбереження по малоліттю, старості, хворобі або внаслідок своєї безпорадності, у випадках, якщо винний мав можливість надати допомогу цій особі і був зобов'язаний мати про нього турботу або сам поставив його в небезпечне для життя або здоров'я стан. Злочин здійснюється шляхом бездіяльності, що перебуває в невиконанні обов'язків по наданню допомоги особі, по тих або інакших.
У вступі курсової "Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАВІДУЮЧИЙ СТОЛОВОЇ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво виробниче - господарської і торгово - обслуговуючою діяльністю столовою, забезпечуючи ефективну взаємодію виробничих підрозділів - цехів і дільниць, направляє їх діяльність на забезпечення високої якості приготування їжі і високої культури обслуговування відвідувачів. Організує своєчасне забезпечення столовою продовольчими товарами, необхідними для ведіння виробничого і торгово - обслуговуючого процесу. Забезпечує високий рівень ефективності виробництва, впровадження нової техніки і технології, прогресивних форм обслуговування і організації труда. З.

ЕКСПОРТ - (лати. exporto - виводжу) - вивіз товарів (як національного виробництва, проходження, так і імпортованих раніше з-за кордону і що зазнали обробки), робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, в т.ч. виняткових прав на них, з митної території Російській Федерації за межу без зобов'язання про зворотне ввезення для реалізації їх на зовнішньому ринку. Факт Е. фіксується в момент перетину товаром митної межі Російської Федерації, надання послуг і прав на результати інтелектуальної діяльності. К Е. товарів прирівнюються окремі комерційні операції без вивозу товарів з митної території. Кріміногенность алкоголізму - Алкоголізм - синдром, що характеризує особові і приводити до особової деструктивации (надмірна агресивність, некерованість, цинізм, дисфория), зміні мотивационно-потребностной, смислової сфери особистості, в результаті провокуючи протиправні вчинки. У цей час поширення алкоголізму являє собою проблему національного масштабу, що захлеснула російське суспільство загалом. Маючи епідемічний характер експансії алкоголізм все упевненіше вийде на одне з перших помсті і в спектрі проблем роботи з персоналом ПОО. Встановлено, явище алкоголізму знаходиться в числі чинників, що провокують.
Список літератури курсової "Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні" - більше 20 джерел. СУДИННА НЕДОСТАТНІСТЬ МОЗКОВА, ГОСТРА - Гостра недостатність мозкового кровообігу розвивається на грунті гіпертонічної хвороби, атеросклерозу судин мозку, різних васкулитов (ревматизм, узелковий периартериит, облитерирующий тромбангиит і інш.), захворювань крові (геморагічний діатез, еритремия, лейкоз), аневризми судин мозку, інтоксикацій, травми, пухлин мозку і багатьох інших причин. По мірі вираженість дисциркуляторних розладів при гострій судинній мозковій недостатності розрізнюють скороминущі ( транзиторні) розлади кровообігу, що характеризуються пароксизмальностью і кратковременностью дисциркуляторних порушень і скороминущими. Преморбідние типи особистості - Преморбідний тип особистості зумовлює її базисні риси, тип характеру до того моменту, як виник психічний розлад. Такий тип описується зі слів самого хворого або його близьких при викладі анамнезу життя. Оцінка преморбидного типу надто необхідна для діагностики, прогнозу і вибору методів психотерапії і реабілітації різних психічних розладів, оскільки ризик розвитку окремих психопатологій неоднаковий при різних типах. Самої відомої з розроблених систем типів особистості, зручних для оцінки преморбидних рис, є класифікація "акцентуированних особистостей" славнозвісного німецького психіатра.

Гуманітарна модель охорони здоров'я - (human services) Область гуманит. охорони здоров'я (human services) як прикладний соц. науки постійно розширяється і змінюється. У області гуманит. охорони здоров'я працюють лікарі, психіатри, психологи, консультанти, соц. працівники, реабилитатори, фахівці з корекції і профорієнтація і т. д. плюс санітарки, сиделки і інш. допоміжний персонал, а тж особи, що не мають спеціальної освіти, але що володіють необхідним унікальним досвідом. Гуманіт. служби історично пов'язані з областю охорони психич. здоров'я. Прогрес, здійснений науковим підходом до психич. захворюванням, привів до розширення.
Посилання в тексті роботи "Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛЕПТОСПИРОЗ - гостра інфекційна хвороба, що характеризується лихоманкою, поразкою бруньок, печінки, нервової системи. Збуджувач - лептоспири - мають вигляд тонких жвавих спіралей; тривалий час зберігаються у воді і в грунті; гинуть при кипячении і впливі дезинфікуючих коштів. Розрізнюють два типи вогнищ лептоспироза - природний і антропоургический. У природних вогнищах джерелом збуджувача інфекції є гризуни, комахоїдні, парнокопитні, хижі тварини багатьох видів, в меншій мірі птаха. Найбільше значення мають миші, полевки, ондатри. У антропоургических вогнищах джерела збуджувачів інфекції - велика і. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ, МЕНТАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ - (mental representation) - ключове поняття когнитивной науки, що відноситься як до процесу представлення (репрезентації) світу в голові людини, так і до одиниці подібного уявлення, вартої замість чогось в реальному або вимишленому світі і що тому заміняє це щось в мислительних процесах. Останнє визначення вказує на знаковий або символічний характер репрезентації і зв'язує її дослідження з семиотикой. Перший період в історії когнитивной науки був особливо тісно пов'язаний з полемікою про те, в якій формі "існують" репрезентації в пам'яті людини і про які типи репрезентації може йти мова при їх. ЖАНЕ - (Jane) Пьер Марі Фелі (1859- 1947) - французький філософ, психолог, психіатр і невропатолог. Д-р медицини (1893), професор (1902). Академік (з 1913) і президент (з 1925) Паріжської академії моральних і політичних наук. Дійсний і почесний чл. ряду іноземних академій. Освіту отримав в Ecole Normale (1879- 1882, магістр філософії, 1882), вчився в Паріжськом ун-ті (Сорбонна, д-р літератури, 1889; медичний факт, д-р медицини, 1893). Посилено вивчав філософію, яку з 1881 р. викладав в Гаврськом ліцеї. Орієнтувався переважно на позитивістські переконання. Активно займався дослідженнями в ряді.

ГІПОТЕЗА - (від греч. hypothesis - основа, припущення) - в психології компонент процесу мислення, направляючий пошук рішення задачі за допомогою гаданого доповнення (екстраполяції) суб'єктивно бракуючої інформації, без якої результат рішення не м. би. отриманий. Г. можуть відноситися до самому цього результату або ж до умов, від яких він залежить. Важливою складовою частиною рішення задачі є Г. відносно принципу ("ідеї") рішення. Іспользованіє Г. в мисленні забезпечує його вибірковість (селективность) в протилежність повному логічному перебору варіантів на кожному відрізку рішення. Чим більш. КИРГИЗИ - представники одного з древнейших народів, що населяють Середню Азію і що проживають в основному в республіці Киргизстан. Багатовікова боротьба за національну незалежність сприяла його особливому згуртуванню, прагненню до встановлення взаємодопомоги при розв'язанні будь-яких необхідних проблем. Досі існує традиція - "ашар" - тісна співпраця і згуртування при спільній діяльності. Вона виявляється при будівництві жител, при виконанні особливо трудомістких робіт. Спільний труд виховує самих киргизов і формує у них надзвичайно шанобливе відношення до будь-якої справи. До числа. Релігія - 1. "віра в існування душі" (Тайлор, 1871), а також пов'язані з цим верованияем установи і практика (храми, молитви і інш.); 2. культурно універсальна система переконань і церемоній, незмінно, у всіх народів і на самому початку їх історії виникаюча внаслідок потреби розуміти і контролювати події зовнішнього світу, а також внутриличностні процеси; 3. одна з форм суспільної свідомості - сукупність духовних представлень, заснованих на вірі в існування бога або богів, в надприродні сили, а також відповідну поведінку і специфічні дії (культ); 4. будь-яке з напрямів такої суспільної. ЗВУКОВИЙ ІНДИКАТОР - індикатор, що пред'являє інформацію оператору у вигляді звукових сигналів (див. Звук). Основними видами 3. і. є звукові генератори, гудки, сирени, ревуни, свистки, дзвінки. Їх основні характеристики наступні: для аварійних сигналів - частота 800 - 5000 Гц, рівень звуку в місці прийому сигналу 90 - 100 дБ; для застережливих сигналів - частота 200 - 800 Гц, сила звуку 80 - 90 дБ; для повідомляючих сигналів - частота 200 - 400 Гц, сила звуку 30 - 80 дБ. Тривалість окремих сигналів і інтервалів між ними повинна бути не менше за 0,2 сік. При зміні тривалості звукових посилок крок зміни повинен бути не.