На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ - Найбільш поширеною формою юрисдикції є територіальна юрисдикція, згідно якої государст венні суди здійснюють правосуддя відносно обвинувачених в здійсненні злочинів на території даної держави. Однак міжнародне законодавство вже давно визнало право судів здійснювати інші види правосуддя відносно певних видів правопорушень, таких як піратство і військові злочини. Сучасне міжнародне право допускає, а в окремих випадках вимагає від держав розповсюджувати юрисдикцію над особами, підозрюваними в деяких видах тяжких злочинів в рамках міжнародного права, незалежно від місця здійснення злочину, навіть. Мотивація злочинної поведінки - внутрішній процес виникнення, формування і здійснення злочинної поведінки. Мотивація злочинної поведінки включає наступні елементи: потреба, мотив, мета, вибір шляхів і способів її досягнення, ймовірностний прогнозування, прийняття рішення, контроль і корекція поведінки, аналіз довершеного, розкаяння або вибір захисного мотиву. СТОРНИРОВАНИЕ В СТРАХУВАННІ - скорочення портфеля страхований життя внаслідок дострокового припинення договору через несплату чергових страхових внесків. Мархльовський Юліан Юзефович - (1866-1925). Діяч російського і міжнародного революційного руху з 80-х рр. Один з організаторів і керівників соціал-демократії Королівства Польського і Литви, брав участь в створенні групи "Спартак" в Німеччині. Учасник революції 1905-1907 рр. в Варшаві. У 1907 р. - кандидат в члени ЦК РСДРП. У 1920 р. - голова Тимчасового ревкома Польщі. Організатор МОПР, голова його ЦК. З 1922 р. - ректор Комуністичного університету національних меншин Заходу. Член ВЦИК. Куломзіни - Куломзини - російський дворянський рід, що відбувається, мабуть, з мордви і висхідний до XVI віку; в XVII віці Куломзіни служили дворянами московськими, стольниками і стряпчими. Про Анатолій Миколайовичі Куломзіне - див. вище. Рід Куломзіних внесений в VI частину родовідних книг Володимирської і Костромської губерній.

ПОСІБНИКИ ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

- допомоги, що виплачуються згідно з радянським законодавством по лікарняних листках робітником і службовцем у разах тимчасової непрацездатності, що наступила внаслідок хвороби, догляду за хворим членом сім'ї, карантину, санаторно-курортного лікування, а робітницям і жінкам-службовцям - також за час відпуску по вагітності і родам (див. Відпуск по вагітності і родам). П. по в. н. є одним з основних видів матеріального забезпечення робітників і службовців по радянському державному соціальному страхуванню (див.). У системі П. по в. н., як і у всій системі державного соціального страхування, знаходить один з своїх яскравих виразів постійна турбота Комуністичної партії і Радянської держави про матеріальний добробут трудящих.
Право на П. по в. н. (крім посібників по вагітності і родам) надається як постійним, так і тимчасовим працівникам з першого дня роботи, незалежно від тривалості загального і безперервного стажу. Лише робітники і службовці, звільнені за порушення трудової дисципліни або за здійснення злочину, а також що пішли з власного бажання, придбавають право на допомогу після закінчення 6 місяців роботи на новому місці. Згідно з сталою практикою, 6-місячний стаж не потрібно в тих випадках, коли працівник був звільнений з попередньої роботи з власного бажання, але при наявності таких умов, при яких адміністрація підприємства або установи зобов'язана була дати дозвіл на відхід з роботи (напр., працівнику, одержуючому пенсію по старості). При хворобі допомоги виплачуються з першого дня непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення інвалідності по висновку ВТЕК (див.); якого-небудь календарного терміну, що обмежує виплату посібника по хворобі, не встановлено; лише працюючим інвалідам допомога виплачується не більш 2 місяців підряд і не більш 3 місяців в календарному році, крім випадків трудового каліцтва (пов'язаного з роботою) або професійного захворювання. Для догляду за хворим членом сім'ї лікарняний листок видається (при наявності певних умов) не більш ніж на 3 дні, з можливістю продовження лише у виняткових випадках.
Відносно сезонних і тимчасових працівників встановлені деякі особливості забезпечення їх посібником.
П. по в. н. (крім посібників по вагітності і родам) виплачуються по диференційованих нормах (в процентному відношенні до заробітку) в залежності від стажу безперервної роботи в даному підприємстві або установі і профспілкового членства. Членам профспілки, що мають відповідний безперервний стаж, допомоги виплачуються в розмірі 100% заробітку. Інвалідам Вітчизняної війни посібника виплачуються в розмірі 100% заробітку незалежно від стажу. Членам профспілки - підземним робітником шахт, гірським майстрам і атестованим інженерно-технічним і керівним працівникам вугільної промисловості П. по в. н. виплачуються по наступних нормах: при безперервному стажі не менш 1 року-100% заработка, а до одного року - 60% заробітки; при трудовому каліцтві або професійному захворюванні - 100% заробітки незалежне від стажу. Пільгові норми П. по в. н. встановлені також для працівників ведучих професій деяких інших найважливіших галузей народного господарства.
Допомоги по вагітності і родам виплачуються за весь час відпуски по вагітності і родам. Ці допомоги виплачуються при наявності 3-місячного стажу безперервної роботи в даному підприємстві або установі. Робітницям і жінкам-службовцям, що перебуває членами профспілки і що має 3-літній загальний стаж і 2-літній безперервний стаж, стахановкам і ударницам, що мають річний загальний стаж, а також жінкам - орденоносцам і колишнім партизанам допомога по вагітності і родам виплачується в розмірі повного заробітку. При безперервному стажі від 1 року до 2 років допомога виплачується: за перші 20 календарних днів в розмірі 2/3 заробітку, а далі - в розмірі повного заробітку. При безперервному стажі до 1 року виплачується 2/3 заробітки. Жінкам, що не перебувають в профспілці, виплачується за перші 30 календарних днів половина заробітку, а далі - 2/3 заробітки. П. по в. н. призначаються порадою соціального страхування при фабзавместкоме або цеховою комісією з соціального страхування (а при відсутності їх - безпосереднє фабзавместкомом) і виплачуються адміністрацією підприємства або установи за рахунок належних з підприємств або установ страхових внесків. За призначенням посібника можна звернутися протягом 6 місяців від дня відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
Членам промислових артілей і артілей інвалідів П. по в. н. виплачуються за рахунок порад кооперативного страхування промислової кооперації і кооперації інвалідів.
Спори про виплату П. по в. н. не підвідомчі суду і дозволяються вищестоящими органами, що здійснюють соціальне або кооперативне страхування.
У тих буржуазних країнах, де існують допомоги по хворобі для робітників і службовців, отримання цих посібників пов'язане з різними обмежувальними умовами, тривалість виплати посібників всіляко обмежується, витрати на допомоги в більшій своїй частині покладаються на самих робітниках і службовцях, а розміри посібників становлять лише незначну частину заробітної плати, яка для переважної більшості робітників абсолютно не забезпечує необхідних коштів для існуванню. Напр., в Англії для отримання посібника по хворобі треба мати певний стаж сплати страхових внесків. Для дорослого робітника (самотнього) допомога по хворобі складає в Англії лише біля 20-25% середньої заробітної плати. У всіх капіталістичних країнах, де встановлені допомоги по хворобі, виплата їх починається лише з четвертого дня непрацездатності або ще пізніше (за т. н. "вичікувальний термін"). Виплата посібників по хворобі обмежується певним календарним терміном. Медична допомога повністю або частково оплачується самими трудящими.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua