На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ

Для отримання пароля до архіву з курсовою роботою Вам необхідно набати на мобільному телефоні запит на переказ коштів: *124*100*380976493694# і натиснути кнопку виклику. Після відправки цього запиту Ви отримаєте від Київстар повідомлення з кодом підтвердження операції, цей код введіть у наступному запиті: *125# і натисніть кнопку виклику. Коли кошти будуть переказані, Вам прийде SMS-повідомлення з підтвердженням переказу.
Детальніше з правилами переказу коштів можна ознайомитися на сайті kyivstar.ua.

Інструкція з переказу коштів за курсові

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади готових робіт з сайту prawo.in.ua:

Авторський договір: Теоретичні аспекти дослідження авторських договорів. Загальні засади укладання авторських договорів. Предмет регулювання авторського договору. Сторони в авторському договорі. Види авторських договорів. Зміст деяких видів авторських договорів. Видавничі договори. Договір про депонування рукопису. Постановочний та сценарний договір. Договір художнього замовлення. Договір про використання твору декоративно-прикладного мистецтва. Договір про створення аудіовізуального твору. Договір про передачу (відступлення) авторського права. Адвокатура в Україні: завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури: Теоретичні засади дослідження ролі адвокатури в Україні. Поняття та сутність інституту адвокатури. Історія становлення адвокатури в Україні. Аналіз особливостей діяльності адвокатури України, її завдань, принципів та організаційних форм діяльності. Принципи та завдання діяльності адвокатури в Україні. Організаційні форми адвокатської діяльності. Адміністративна відповідальність за прояв неповаги до суду: Теоретичні засади дослідження питання адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду. Сутність адміністративної відповідальності. Адміністративно-деліктне забезпечення встановленого порядку здійснення правосуддя. Загальна характеристика адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду. Підстави адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду. Практичне застосування юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду. Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант): Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Поняття та види адміністративних судів. Види проваджень в адміністративному судочинстві. Судові рішення. Адміністративний процес: Поняття адміністративного процесу. Поняття адміністративного процесу. Мета, завдання і принципи адміністративного процесу. Процесуальні адміністративно-правові відносини. Суб'єкт адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Загальні питання структури адміністративного процесу. Характеристика справ, що виникають з адміністративно-правових відносин. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі. Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України: Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового статусу Антимонопольного комітету України. Сутність і характер державного управління економікою. Антимонопольний комітет України (АМКУ) в системі державних органів управління економікою. Аналіз особливостей адміністративно-правового статусу Антимонопольного комітету України. Структурні підрозділи Антимонопольного комітету України, їх правовий статус та повноваження. Повноваження державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України. Адміністративно-правовий статус президента України: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади. Президент як голова ради національної безпеки і оборони. Інститут представників Президента України. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності: Економічна конкуренція та її регулювання. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Недобросовісна конкуренція та її прояви. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Апеляційні суди в Україні: Джерела права, що регламентують діяльність апеляційних судів в Україні, їх загальна характеристика. Система та структура апеляційних судів в Україні. Мережа апеляційних судів в Україні. Структура апеляційних судів в Україні та їх апарат. Особливості правового статусу суддів апеляційного суду України. Повноваження апеляційних судів та особливості розгляду ними справ. Порядок звернення до апеляційних судів України. Компетенція апеляційних судів щодо розгляду справ в апеляційному порядку. Компетенція апеляційних судів щодо розгляду справ по суті. Повноваження апеляційних судів щодо надання методичної допомоги судам нижчого рівня, узагальнення судової практики та ведення судової статистики. Банкрутство: Поняття і суб'єкти банкрутства. Провадження в справах про банкрутство. Черговість задоволення вимог кредиторів. Бюджетний процес в Україні та його стадії: Теоретичні засади дослідження бюджетного процесу. Поняття та принципи бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу та їхні повноваження. Стадії бюджетного процесу відповідно до Бюджетного кодексу України. Складання проекту Державного бюджету України. Розгляд та прийняття Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Порядок виконання бюджету. Звітність про виконання Державного і місцевих бюджетів. Верховенство права: Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права. Поняття принципу верховенства права. Позитивістська правова теорія та принцип верховенства права в Україні. Утвердження та реалізація принципу верховенства права в Україні на сучасному етапі. Свобода вираження поглядів. Право на свободу та особисту недоторканність. Право на недоторканність приватного життя (приватність). Право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Доступ до правосуддя. Публічна адміністрація в Україні: необхідність реформування. Протидія корупції. Сучасний стан та недоліки антикорупційного законодавства в Україні. Види господарських договорів: Особливості договору в господарському праві. Поняття та зміст господарського договору. Форма договору. Види договорів в господарському праві. Види договорів. Договірні зобов'язання та їх окремі види. Види та методи фінансового контролю: Теоретичні засади дослідження правового регулювання видів та методів фінансового контролю. Поняття фінансового контролю. Характеристика основних етапів розвитку системи державного фінансового контролю в Україні. Характеристика правового регулювання видів та методів фінансового контролю. Види фінансового контролю. Методи фінансового контролю. Підвищення ролі фінансового контролю на сучасному етапі розвитку економіки України. Види цивільного судочинства: Теоретичні засади дослідження видів цивільного судочинства. Поняття цивільного судочинства. Цивільне судочинство та його стадії. Позовне провадження - основний вид цивільного судочинства. Поняття позову. Попереднє судове засідання. Значення стадії судового розгляду цивільних справ. Аналіз особливостей інших видів цивільного судочинства. Особливості здійснення наказного провадження. Суть і значення окремого провадження. Виконання господарських договорів: Теоретичні засади дослідження виконання господарських договорів. Поняття та теорії господарського договору. Договір як господарське зобов'язання. Аналіз особливостей виконання господарських договорів. Загальні умови виконання господарських договорів. Виконання господарського зобов'язання третьою особою. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях. Виконання господарських договорів, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів. Місце виконання господарського договору. Виконання грошових зобов'язань. Забезпечення виконання господарських договорів. Поняття забезпечення виконання господарських договорів. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських договорів. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання договорів. Виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння майнової, матеріальної та моральної шкоди: Теоретичні аспекти дослідження виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння майнової, матеріальної та моральної шкоди. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди. Підстави деліктної відповідальності. Система зобов'язань з відшкодування шкоди. Особливості виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння майнової та матеріальної шкоди. Особливості виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння моральної шкоди. Порядок визначення розміру моральної шкоди. Проблеми відшкодування моральної шкоди. Вищі спеціалізовані суди: Теоретичні засади дослідження вищих спеціалізованих судів. Основні правові засади судочинства в Україні. Принципи організації та система судової влади в Україні. Правові засади діяльності системи вищих спеціалізованих судів в Україні. Структура вищих судових органів в системі спеціалізованих судів та їх повноваження. Повноваження судді, голови та заступника вищого спеціалізованого суду. Пленум вищого спеціалізованого суду. Новели законодавства щодо вищих спеціалізованих судів. Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення): Економічна конкуренція та її регулювання. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Недобросовісна конкуренція та її прояви. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Відчуження майна: Відчуження майна як невід'ємний елемент здійснення права власності. Поняття власності і права власності. Реалізація права власності через відчуження майна. Особливості правового регулювання договору купівлі-продажу та його різновидів. Договір купівлі-продажу. Договір поставки. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Правове регулювання інших договорів відчуження майна. Договір міни (бартеру). Договір дарування як окремий тип договірних зобов'язань. Договір пожертви. Договір довічного утримання.